Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning ”Kan et menneske være ulovlig 2010”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning ”Kan et menneske være ulovlig 2010”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning ”Kan et menneske være ulovlig 2010”
” De ”papirløse", hvem er de og hvorfor øker gruppen. Av SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger Jon Ole Martinsen

2 ”Kan et menneske være ulovlig”
Seif ble opprettet i 1985 og har kontorer i Kristiansand, Ålesund, Trondheim, Bergen og Stavanger foruten Oslo. Mottok i 2009 over henvendelser, hvorav ca var fra asylsøkere og personer uten lovlig opphold.

3 ”Kan et menneske være ulovlig”
fremla SSB og FAFO en rapport om irregulære innvandrere, såkalt: ”papirløse”, på oppdrag fra UDI. SSB: minimum 18 196 irregulære innvandrere i Norge og av de skal 12 325 være forhenværende asylsøkere som har fått endelig avslag, men ikke reist fra Norge.

4 ”Kan et menneske være ulovlig”
Hvem er de : Hovedtyngden er asylsøkere som har endelig avslag og som ikke returnerer frivillig til hjemlandet, samtidig som tvangsretur ikke er mulig. SEIF: Mellom og i denne gruppen. Politiets utlendingsenhet (PU) anslår mellom 6000 og 8000 personer her i landet med endelig avslag på sine asylsøknader. (Aftenposten )

5 Å flykte handler først og fremst om tap – Tap av familie, venner og ditt hjemland

6 Stavanger Aftenblad : ”Snart finnes hun ikke mer. Den 22 år gamle kvinnen har fått avslag på asylsøknaden, men blir ikke sendt hjem til Etiopia. Nå bor hun her på lånt tid. Uten rettigheter. Hun var 16 år da hun kom til Norge i Hadde rømt fra krigen i Etiopia. Da hadde faren forsvunnet etter å ha blitt hentet av soldater hjemme i landsbyen. Nå vet hun ikke om han lever eller er død. Moren var redd de ville ta eldste datteren også. Derfor sendte hun henne med onkelen til Sudan. Siden kom 16-åringen til Norge. Alene. I 11 måneder bodde hun på asylmottak på Dale. I 1999 ble barnevernet i Sandnes bedt av Utlendingsdirektoratet (UDI) om å bosette og integrere henne.” I dag lever hun på det 12 året i Norge, uten rettigheter i en intet-tilværelse…

7 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
”Med basis i den delen av HTQ som består av spørsmål vedrørende hendelser som en antar er svært belastende og potensielt traumatiserende, oppgir 76,5 % at de har vært ”nær ved å bli drept” og hele 67 % har opplevd drap på familie og/eller venner. Av kvinnene har 31,4 % opplevd å bli voldtatt, og blant mennene er tilsvarende tall 13,6 % (for hele utvalget utgjør dette 21,5 %). Forskjellen mellom kjønnene er svært liten når det gjelder torturerfaringer. I utvalget er det 57,3% som oppgir å ha blitt torturert. I tillegg oppgir en stor del at de har opplevd at basale behov ikke har vært dekket, slik som sted å bo, tilgang på mat og vann, og nødvendig hjelp ved sykdom.” Kilde:

8 Asylsøkere til Norge Antall asylankomster varierer fra år til år, i perioden var det relativt få asylsøkere til Norge per år asylsøkere I 2008 og 2009 har vi opplevd en markant økning av antall asylsøkere. I 2009 kom det asylsøkere. Prognosen per for 2010 er asylsøkere Av realitetsbehandlede asylsøknader hos UDI i fjor så fikk 1753 innvilget asyl, 1632 fikk beskyttelse 1088 fikk humanitært (inkl 15.mnd regelen), mens 6196 fikk avslag –dvs. 58% avslag. Per prosentandel avslag 59% Av de asylsøknadene som UDI realitetsbehandlet i 2006, fikk 57 prosent opphold

9 Asylsøkere til Norge – Hvor kommer de fra 2009:
Afghanistan Eritrea Somalia Statsløs Irak Russland 867 Etiopia 706 Enslige mindreårige asylsøkere, tre største nasjonaliteter og totaltall 2009 Afghanistan Somalia 246 Eritrea 144 Totalt 2 500

10 Asylsøkere til Norge Det vil si land som enten er i en krigslignende tilstand og/eller hvor menneskerettigheter er i stor grad fraværende. Unhcr sine anbefalinger er klare når det gjelder søkere fra flere av landene som det her dreier seg om.

11 Norge fortsetter å trosse FNs høykommissær for flyktninger, som sier at ingen bør sendes tilbake til Sør- og Sentral-Irak.  Nrk Sprik i avgjørelser Utlendingsnemnda har behandlet mellom 50 og 60 saker til personer fra det sørlige og sentrale Irak i år. Noen av disse har fått avslag og plikter å forlate Norge frivillig. Norge har ikke lov å tvangssende flyktninger tilbake til disse områdene. Og FNs høykommissær for flyktninger er helt klar i sitt budskap, ingen fra disse områdene bør returneres. Antonio Guterres, FNs høykommissær for flyktninger. Foto:Salvatore di Nolfi/Scanpix/AP b

12 Tvangsutsending til Somalia
Dagsavisen; 19. august 2006 "Det ble denne uken kjent at Norge tvangsutsender asylsøkere til sentrale og sørlige deler av Somalia. Torsdag skrev Dagsavisen at norsk politi ikke våger å ledsage somalierne helt fram av frykt for sine egne liv. "FNs Høykommissær for flyktningers (UNHCR) regionale representant i Stockholm sendte i august i fjor en anmodning til den norske regjeringen om å stoppe alle tvangsutsendinger av asylsøkere til Sentral- og Sør-Somalia. UNHCR mener tvangsutsendingen kan true menneskets grunnleggende rett til liv. Denne uken gjentok UNHCR anmodningen i et nytt brev til den norske regjeringen

13 Politiet Utlendingsenhet (PU)
” Utfordringer i returarbeidet Vi erfarer at en stadig større del av asylsøkerne kommer fra land det for tiden er vanskelig å gjennomføre uttransporter til. Dette er personer som ikke kan bli returnert på grunn av krig og usikkerhet i hjemlandet. En annen utfordring er at noen land krever frivillighet for å utstede reisedokumenter og akseptere retur. ” PU har også vanskeligheter med å gjennomføre tvangsreturer til land som Somalia, Russland, Iran, Etiopia og Eritrea. De nevnte gruppene utgjør det store flertallet asylsøkere.

14 Asylsøkere blir til papirløse immigranter
De kan ikke tvangsreturneres og fra å være asylsøker med noen rettigheter blir man rettighetssløs papirløs.

15 Lengeventende barn berostilte: 470 regularisert
2004 midlertidig forskrift 400 regularisert – krav 3 års botid. Etter initiativ fra Stortinget ved Bjørg Tørresdal og Jon Lilletun fikk vi en ny forskrift om de lengeventende barn § 21b i gammel forskrift § 8-5 i ny forskrift berostilte: 470 regularisert 1200 barn bor på mottak i dag med utreiseplikt –78 av de i dag med over 3 års botid på mottak med endelig avslag.

16 Hva skjer med barna ? For å illustrere situasjonen, følger 2 anonymiserte sitater fra barnefaglig kompetanse som beskriver barn som har bodd 3 år eller mer på mottak. ”Dette skaper angst og uttrygghet hos barn, samt en økende misstillit til det norske samfunnet. Jeg observerer nå at tidligere harmoniske, pliktoppfyllende, veltilpassa barn, sliter med konsentrasjonsproblemer, humørsvingninger, tristhet, magesmerter og uro. Ungdomskolen har flere ganger meldt sin bekymring for …, som sliter med depresjon, konsentrasjonsproblemer og økende aggresjon. ” ”Som barnefaglig ansatt ved … statlig mottak, er jeg nå svært bekymret det presset disse barna har levet under i mange år, den belastningene den nåværende situasjonen har skapt for dem og den negative utviklingen disse barna nå viser”

17 Verdens flyktninger Totalt 41.2 millioner mennesker på flukt!
15,2 millioner har flyktet over en landegrense asylsøkere til industriland i 2008 26 millioner er flyktninger i eget land Land som Syria, Iran , Jordan(2,5mill.) har over 1 million flyktninger. Pakistan har 1, 8 millioner flyktninger. I Sudan er det nærmere 5 millioner internflyktninger I Norge er det ! I 2009 søkte asyl i Norge


Laste ned ppt "Innledning ”Kan et menneske være ulovlig 2010”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google