Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansvarlig søkers rolle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansvarlig søkers rolle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansvarlig søkers rolle
Tusen takk for invitasjonen – nyttig for meg å møte våre viktigste partnere, ansvarlig søkere og kommunal bygningsmyndighet. Vi blir naturligvis ekstra oppmerksomme når det oppstår uro og usikkerhet omkring praktisering av regelverket. Ansvarlig søkers rolle Morten Lie , PBE/Oslo kommune, Storbrukerforum

2 Søker har en helt sentral rolle i regelverket
, Sted, tema Søker har en helt sentral rolle i regelverket Koordinator mellom prosjekt og myndigheter Formidle prosjektinformasjon Sørge for at myndighetskrav ivaretas Og dessuten …

3 Ansvarlig søker foretar ”myndighetsvurderinger”
, Sted, tema Ansvarlig søker foretar ”myndighetsvurderinger” Dokumentere oppfyllelse av krav Sammenstille nabomerknader Forslag tiltaksklasser Ansvarsområder Påse at dokumentasjon er i tråd med krav samordning skjer osv.: SAK10 §12-2

4 Ansvarlig søker – en krevende rolle
, Sted, tema Ansvarlig søker – en krevende rolle Store krav i regelverket / fra myndigheter Rollen er avtalt i kontrakt Avvik mellom den offentligrettslige rolle og ansvar og rolle gitt i kontrakt Vi erkjenner at byggesaksprosessen og byggeprosessen ikke alltid er godt samordnet, men forventer at rollen tas på alvor Vi arbeider bevisst for å forenkle regelverket, gjøre det brukervennlig og effektivt.

5 Ansvar og ansvarsregler
Videreføring av tidligere system: Ansvarlig søker: Ansvar for koordinering Ansvarlig prosjekterende/utførende: Fagansvar Presisering av ansvarsreglene Opphør av ansvar etter 5 år Kontrollansvar Kap. 23 Videreføring av tidligere regler, - men i ny ”drakt”. Etter at nye ansvarsregler ble innført i 1997 er det innhentet mye erfaring, og i den nye loven og forskriftene er dette nå mer systematisert, reglene er presisert og gjort mer omfattende, slik at ansvarsreglene skal fremstå som klarere. Grovt sett kan man si at det som tidligere har stått i forskrift nå er flyttet opp i loven, og det som tidligere sto i veiledning er flyttet opp i forskrift. Reglene er også bedre systematisert, slik at det er gitt særskilte regler for de forskjellige ansvarsfunksjonene, pluss at det er gitt generelle regler om ansvar. I SAK10 kapittel 12 er ansvarsreglene ytterligere presisert. Det har bl a blitt etterlyst en presisering av tiltakshavers ansvar, særlig fordi det har oppstått misforståelser om at tiltakshaver ikke lenger har noe ansvar. Loven har derfor et eget kapittel 23 om ansvar, der de forskjellige ansvarsrollene er definert og presisert. SAK10 kapittel 12 gir utfyllende bestemmelser med mer detaljert beskrivelse av de forskjellige ansvarsrollene og pliktene. Systemet er som tidligere, dvs at ansvarlig søker har ansvaret for koordinering overfor kommunen, og fagansvaret ligger hos de ansvarlig prosjekterende og utførende. Tiltakshavers ansvar er presisert, både i lov og forskrift. I tillegg er det gitt noen generelle regler om ansvar i forskrift, som f eks plikt til å melde fra om ulovlige forhold, ansvar for underleverandører osv. Det ble i 2010 innført en ny regel i forbindelse med ferdigstillelse av tiltaket, dvs. krav om ferdigattest, som går ut på at kommunen kan gi pålegg om retting til den ansvarlige i 5 år etter ferdigattest. Dette er egentlig ikke noen foreldelsesregel, men gir likevel en avklaring av hvor kommunen kan rette pålegg, og er lagt på linje med privatrettslige regler etter forbrukerlovgivningen. Denne 5-års-regelen korresponderer med en regel om at ansvarlige foretak skal oppbevare dokumentasjon i 5 år etter ferdigattest, og kommunen kan føre tilsyn i 5 år etter ferdigattest. Disse reglene har også til hensikt å øke etterspørselen etter ferdigattest, i tillegg til å gi klarere tidsmessig avgrensning av ansvarsretten.

6 Ansvarlig søkers oppgaver
Deltakelse forhåndskonferanse Nabovarsel Søknad med dokumentasjon Ansvarsfordeling og tiltaksprofil - gjennomføringsplan Påse koordinering ansvaret der dette ikke er særskilt angitt Påse at krav til avfallsplan og sikringstiltak blir ivaretatt Påse at sluttkontroll blir gjennomført At FDV-dokumentasjon blir overlevert Søke om ferdigattest Tilrettelegge for tilsyn § 12-2 I SAK10 § 12-2 er ansvarlig søkers ansvar presisert jf. lovens § Ansvarlig søkers ansvar skiller seg fra de øvrige ansvarliges ved at søkers ansvar er et ”påse-ansvar“. Ansvarlig søker skal påse at ansvarsoppgavene blir ivaretatt, men skal ikke utføre dem selv, og har ellers ikke noe ansvar for innholdet av oppgavene, bare at de blir ivaretatt. Søker skal samordne de andre ansvarlige foretak, og være tiltakshavers representant overfor kommunen, bl a delta i forhåndskonferanse dersom tiltakshaver ønsker det. I dette ligger det først og fremst et administrativt koordineringsansvar, mens de enkelte ansvarlig prosjekterende og utførende har hver for seg et faglig koordineringsansvar. Han skal altså påse at ansvaret er tilstrekkelig koordinert, spesielt der koordineringen ikke fremgår av andre ansvarsretter. Det må presiseres at han ikke har noe faglig ansvar for koordineringen av prosjektering og utførelse, men skal likevel påse at ansvaret er dekkende. Søker har ansvar for utsending av nabovarsler. Søker skal koordinere merknadene som kommer inn og redegjøre overfor kommunen for hvordan disse er håndtert. Etter nytt regelverk er det nå søker som har hele dette ansvaret, og nabomerknader skal i utgangspunktet bare sendes til ham, ikke til kommunen. Søker har dermed fått større ansvar for den forberedende saksbehandlingen. Kommunen kan likevel ikke nekte å motta kopi av nabomerknader, men må likevel avvente søkers redegjørelse. Søker skal sørge for at søknaden er tilstrekkelig dokumentert. Blant annet skal søker utarbeide gjennomføringsplan som blir det viktigste ”samordningsdokumentet” overfor kommunen, der ansvarsfordeling og gjennomføring av oppgaver skal vises. Gjennomføringsplanen skal ajourføres gjennom tiltaket og skal være grunnlag for søknad om ferdigattest. Søker skal motta og videreformidle søknader og tillatelser mellom kommunen, de ansvarlige foretakene og tiltakshaver. ”Påse-ansvaret” innebærer også å sjekke at krav til nødvendig plan for avfallshåndtering og miljøsanering er oppfylt, og krysse av for at dette er ivaretatt i søknaden om ferdigattest. Søker skal også påse at eventuelle sikringstiltak er ivaretatt, dvs både prosjektert og utført. Søker skal påse at sluttkontroll blir utført av den eller de ansvarlig kontrollerende, at sluttrapporten om kontroll inneholder nødvendig oversikt over avviksbehandlingen, innhente samsvarserklæringer fra de ansvarlig prosjekterende og utførende, og kontrollerklæringer fra de ansvarlig kontrollerende, og søke om ferdigattest. Dersom det søkes om midlertidig brukstillatelse skal søker angi hvilke oppgaver som gjenstår og lage en bindende fremdriftsplan for ferdigstillelse frem til det kan utstedes ferdigattest. Det ble i 2010 innført nytt krav om at dokumentasjon som grunnlag for FDV ( jf. TEK § 13-1) skal utarbeides og overleveres eier i forbindelse med ferdigattest. Ansvar for utarbeidelsen av denne dokumentasjonen ligger hos ansvarlig prosjekterende, men ansvarlig søker skal påse at dette blir gjort, og krysse av for det i søknad om ferdigattest. Han skal legge til rette for eventuelt kommunalt tilsyn, dvs være kommunens kontaktperson og formidle kravet om tilsyn videre til tiltaket for øvrig.

7 Gjennomføringsplan som sentralt virkemiddel
, Sted, tema Gjennomføringsplan som sentralt virkemiddel § 1-2, f Hvordan gjennomføringsplanen skal være, er nærmere definert i byggesaksforskriften (SAK10) § 1-2: ”En samlet plan for gjennomføring av tiltaket, med synliggjøring av ansvarsområder, tiltaksklasser, ansvarlige foretak, gjennomføring av kontroll og ferdigstillelse av tiltaket”.    Den skal vise hvilke foretak som påtar seg de forskjellige oppgavene, og vil derfor også være det som i tidligere utgaver av saksbehandlingsforskriften het ansvarsoppgave. Den skal angi de forskjellige milepælene for kontakt med kommunen, dvs. de relevante tillatelser og skal derfor ajourføres når det søkes om disse tillatelsene. Den skal til slutt sluttføres av ansvarlig søker, dvs. utfylles med at alle nødvendige samsvarserklæringer (fra ansvarlige prosjekterende og utførende) og kontrollerklæringer (fra ansvarlig kontrollerende) foreligger, og skal da være grunnlag for søknad om ferdigattest, som også er ansvarlig søkers ansvar. Ansvars- og kontrollerklæringene skal ikke sendes til kommunen, men foreligge hos ansvarlig søker. Enklere – mindre dokumentasjon til kommunen. Det er bare ansvarlig søker som skal signere gjennomføringsplanen. Det skal skje hver gang den sendes inn, dvs. hver gang det søkes om en tillatelse. Ansvarlig søkers signatur er en bekreftelse på at foretaket har mottatt samsvarserklæringer og kontrollerklæringer, og at foretaket på den måten har oversikt over de oppgaver som er utført. Samsvars- og kontrollerklæringer skal oppbevares hos ansvarlig søker, men skal ikke sendes til kommunen. Sluttført og signert gjennomføringsplan er som nevnt grunnlag for ferdigattest. Signert gjennomføringsplan er på den måten ansvarlig søkers egen samsvarserklæring på at det har utført den jobben det skal gjøre overfor kommunen. Ansvarlig søker har selvfølgelig ikke ansvar for kvaliteten eller innholdet i de oppgavene de andre foretakene har gjort. Foretaket må basere seg på deres erklæringer. Når de foreligger, kan tiltaket altså sluttføres vis-a-vis kommunen. ”En samlet plan for gjennomføring av tiltaket, med synliggjøring av ansvarsområder, tiltaksklasser, ansvarlige foretak, gjennomføring av kontroll og ferdigstillelse av tiltaket.”

8 Regler - rammebetingelser
, Sted, tema Regler - rammebetingelser To sett: De nasjonale: pbl med SAK og TEK De lokale: plan med bestemmelser I tillegg en rekke andre myndigheter/lovverk DiBK har liten innflytelse på plansiden, kommunen bør sørge for at planen Er robust Operativ og forståelig Inneholder det nødvendige - ikke mer

9 Vi skal ha fokus på … Sentral godkjenning
Tilsynsmyndig-het produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser og byggeteknikk Gode bygg for et godt samfunn Aktørene Byggherrer og tiltakshavere, Ark og andre rådgivere, Utførende, leverandører, Bruker og forvalter Produktene Byggematerialer, Moduler, Installasjoner Prosessene Planprosess, byggesaksprosess, Fysisk byggeprosess Byggverket Tekniske krav, Brukskrav , oppnådde kvaliteter

10 Dette gjør vi for å fremme kvalitet
, Sted, tema Dette gjør vi for å fremme kvalitet Bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget Sikrer et hensiktsmessig regelverk Utvikler metoder og verktøy Sprer informasjon og støtter kompetansebygging Vi er opptatt av aktørene, byggeprodukter, prosesser og mener summen skal bidra til gode bygg. Vi erkjenner at vi får ikke det til alene. Regler i seg selv er ikke nok. Utvikling av kvalitet skjer i et samspill mellom mange, både private og offentlige aktører. Direktoratet ønsker å være en aktiv pådriver. I samhandling med de som bygger, myndigheter og fagmiljøer utvikler vi kunnskap, byggeregler og prosesser som fremmer ønsket kvalitet. Derfor er jeg her i dag. Vil høre synspunkter. Få gode innspill. Og det regner jeg med å få.

11 ”Ein framtidsretta bygningspolitikk”
, Sted, tema ”Ein framtidsretta bygningspolitikk” Mer bærekraftig kvalitet bygg Økt oppmerksomhet om kostnader og produktivitet Mer energieffektive bygg Enklere byggesaksprosesser Kunnskapsløft Digitalisering Staten som pådriver Byggverk og våre bygde omgivelser har vært gjenstand for politisk oppmerksomhet gjennom ulike utredninger, handlingsplaner og stortingsmeldinger de siste årene. Nå er den første melding til stortinget om bygningspolitikk noensinne lagt fram. Høring i komitéen forleden, behandling i desember. Viktige overskrifter i meldinga er: Kompetanse og utvikling Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø – fra arkitektur til byggavfall Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø – energibruk Mer effektive byggesaksprosesser Det offentlige som pådriver og forbilde

12 Sentrale utviklingsområder for DiBK
, Sted, tema Sentrale utviklingsområder for DiBK ByggNett – elektronisk samhandling Forenkling Kompetanseløft

13 Oppsummering Ansvarlig søkers rolle svært viktig
, Sted, tema Oppsummering Ansvarlig søkers rolle svært viktig Vi forventer at denne rollen blir tatt seriøst av både foretak og kommune Vi bidrar gjerne til forbedringer – gi konkrete innspill, f.eks. til hva som oppleves uklart, hvor regelverket framstår som lite hensiktsmessig, og lignende.

14 Takk for oppmerksomheten!
Og lykke til. Det virker som det legges opp til en konstruktiv dialog med mål å finne fram til hensiktsmessige løsninger. Takk for oppmerksomheten! Følg oss på og abonner på vårt nyhetsbrev


Laste ned ppt "Ansvarlig søkers rolle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google