Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRAKTISERING AV SMÅHUSPLANEN Storbrukerforum 24. november 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRAKTISERING AV SMÅHUSPLANEN Storbrukerforum 24. november 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRAKTISERING AV SMÅHUSPLANEN Storbrukerforum 24. november 2009
Ellen S. de Vibe Storbrukerforum 24. november 2009

2

3 Innhold Småhusplanens intensjoner og struktur
Fylkesmannens begrunnelser Om §§ 6 og 7 Praksisnotat; foreslåtte endringer Miljøverndepartementets brev datert 3

4

5 Småhusplanen Verktøy for styring av utviklingen og styrkingen av småhusområdenes kvaliteter (forarbeidene til gjeldende og forrige plan må hensyntas) Pbl §§ 25 og 26 med ’85-forarbeider- selvstendig hjemmelsgrunnlag (pbl § 74 nr. 2 endringene i ’97 nærmet seg §§ 25, 26 og 20-4, ikke omvendt) Planen med bestemmelser og veileder gir klart arkitektonisk og planfaglig grunnlag med entydige begreper for ensartet behandling Planen styrer ikke arkitektonisk stil, men overordnede strukturer (landskapsformasjoner, grøntdrag, bebyggelsesstruktur og volumer) 5

6 Småhusplanens elementer
Plassering av bebyggelse § 6 Nærområdet – det småhusområdet som man kan se og oppleve fra det offentlige rom knyttet til prosjektet Bebyggelsesstruktur; måten bygninger er plassert på i forhold til hverandre, i forhold til vei, og i forhold til landskap, bekkeløp og grøntdrag Plassering i forhold til større trær Innsyn/solforhold 6

7 Småhusplanens elementer (forts)
Utforming av bebyggelse § 7 Harmonisk; samklang, samstemmighet og tilhørighet mellom ny og eksisterende bebyggelse Byplanmessig karakter; hvordan eksisterende og ny bebyggelse er plassert i forhold til hverandre, veier og plasser , landskapets form og avstand til tomtegrense Tilpasning; nye tiltak skal forholde seg til og ha et bevisst samspill med bebyggelsen i nærområdet når det gjelder plassering, volum, form, proporsjoner, utforming, materilabruk og farger Viktige faktorer som påvirker utformingen av byggeprosjekter i småhusområdene Det eksiterende husets (moderhusets) plassering, størrelse og utforming Eksisterende terreng Volumet Proporsjonene Detaljering Tak (form, vinkel, utstikk etc) 7

8 Fylkesmannens begrunnelser for opphevelser
Hjemmelsgrunnlag Rettsanvendelse skjønnsutøvelse 8

9 Kommunens synspunkter
Formålet med planen Fylkesmannens fortolkning av plangrunnlaget Intensiteten i overprøvingen, markant endring av praksis Generelt hvordan enkelte planbestemmelser tillegges innhold basert på tolkninger av begreper fra andre bestemmelser, eks. ”dominerende bebyggelsesstruktur” §§ 6 og 7, innhold og rekkevidde av bestemmelsene Endret forvaltningspraksis samt befaringer og skriftlig kommunikasjon uten Oslo kommunes involvering 9

10 Plassering av bebyggelse § 6
Dominerende bebyggelsesstruktur og terreng retningsgivende ved plassering og gruppering av bebyggelse Videreføre etablerte bebyggelsesstrukturer Avstand til veg og bygningenes plassering ifht. hverandre vektlegges Enhetlig avstand til vei videreføres Ta hensyn til strukturerende elementer som turdrag, bekkeløp, grøntdrag Uten dominerende bebyggelsesstruktur/ubebygde arealer: nyskapende strukturer som binder området sammen Oslo kommunes synspunkter: Bebyggelsesmønster: byområdemessig strukturering av funksjoner Bebyggelsesstruktur: arrondering på mindre grupper av tomter (nærområde) Grøntstrukturer er ikke regulerte parker/friområder 10

11 Terrenginngrep, § 6, 4. ledd Ta hensyn til terreng på tomt/nabotomt
Ikke terrenginngrep for høyere utnyttelse eller annen plassering enn eks. topografien legger til rette for Oslo kommunes synspunkter: Avslagshjemmel. Uenig i at bestemmelsen kun gir kommunen en mulighet til å kreve en annen plassering i de tilfeller det finnes reelle alternativer Gir hjemmel for forbud mot terrenginngrep Nødvendigheten av terrenginngrep for å få bygget ut i henhold til regulert formål, grad av utnyttelse, krav til uteareal og en funksjonell utnyttelse av tomten Store terrenginngrep/forstøtningsmurer: symptom på dårlig utformet prosjekt Store terrenginngrep hindrer vegetasjonsvern 11

12 Mellbyedalen 7 avslått prosjekt

13

14

15

16

17

18 Mellbyedalen 7 godkjent prosjekt

19

20

21 Villa Busk (Sverre Fehn)

22 Utforming av bebyggelse § 7
Harmonisk måte opprettholde bygningsmessig og byplanmessig karakter Kvalitet både ifht. eksisterende bebyggelse og i selve tiltaket Endringer/nyetablering av bebyggelse: størrelse/volum tilsvarende eksisterende bebyggelse Tiltak: Gjennom høyde/lengde/grunnflate/takform/ materialbruk samspille med eksisterende bygninger/terreng Ved ensartet bebyggelse tillegges tilpasning særlig vekt Oslo kommunens synspunkt: Byplanmessig karakter dekker bl.a. gate- og byromsstruktur (strukturen utenfor grupper av enkelttomter) og ikke bebyggelsesstrukturen på tomtene alene Sammenstillingen av elementene i byggverket avgjørende (enkeltelementene kan ikke dissekeres enkeltvis) Ikke forbud flate tak; praksis for streng? Konstruert å tolke siste ledd slik at øvrige ledd gir lave krav til hensyntagende/samspill 22

23 Praksisnotat Bestemmelser for sikring av strukturerende elementer opprettholdes Forbedrede begrunnelser Henvisning til presisering av pbl §§ 70 nr. 1 og 74 nr.2 tas ut Formålsparagrafen § 3 tydeliggjøres i veilederen (ikke avslagshjemmel, men tungtveiende tolkningsmoment) Begrepene i § 6 tydeliggjøres ved en supplering av veilederen 23

24 Praksisnotat forts. Ordlyden i § 7 foreslås endret, ”harmonisk måte” erstattes av ”hensynta” (kvalitet og samspill) Praktiseringen av § 7 endres slik at det i større grad åpnes for moderne arkitektur, og at tilspasning av takform til eksisterende bebyggelse forbeholdes særskilte enhetlige områder § 10: fjerne formuleringen om ”betinget utnyttelsesgrad” Endring av § 10 for ivaretakelse av intensjonene om gjesteparkering Kvalitative krav til uteareal (min. samlet areal) Begrensninger for underjordiske parkeringsanlegg av hensyn til terrenginngrep 24

25 Miljøverndepartementet
Kommunen anmodet om omgjøring av Fylkesmannens vedtak i to saker- Overprøving av vedtakenes holdbarhet. (Biskop Heuchs vei 30 og Mellbyedalen 7) Brev fra MD datert Fylkesmannens vedtak i de to sakene er ikke ugyldige Fristen for omgjøring etter alminnelige regler oversittet - omgjøring ikke vurdert Vilkårene for omgjøring etter ulovfestede regler foreligger ikke - anmodning blir ikke imøtekommet Gjentar at reguleringsbestemmelsene §§ 6 og 7 er selvstendige hjemler Gjentar oppfordringen til kommunen om å foreta en ny gjennomgang av reguleringsbestemmelsene Presiserer at kommunen er pliktig til å legge Fylkesmannens retningslinjer og direktiver til grunn så langt de direkte har fått uttrykk i klageinstansens vedtak 25

26 Dronninghavnveien- Bygdøy


Laste ned ppt "PRAKTISERING AV SMÅHUSPLANEN Storbrukerforum 24. november 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google