Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A B C om sosialt boligarbeid i Oslo ved Nina Børresen og Tilde Knudtzon Oslo kommune Byrådsavdelingene Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A B C om sosialt boligarbeid i Oslo ved Nina Børresen og Tilde Knudtzon Oslo kommune Byrådsavdelingene Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 A B C om sosialt boligarbeid i Oslo ved Nina Børresen og Tilde Knudtzon Oslo kommune Byrådsavdelingene Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

2 Hva er sosialt boligarbeid? Kommunens tjenesteyting til personer som trenger vår hjelp til å fremskaffe eller beholde en bolig.

3

4 Organisering Ansvaret for det sosiale boligarbeidet i Oslo er delt mellom to sektorer –Sektor for eldre og sosiale tjenester –Kultur og næring Tilgrensende områder: –Byrådsavdeling for finans er en viktig premissgiver –Sektor for byutvikling –bla. Groruddalssatsningen

5

6 BystyretByrådet Byrådsleders kontor Rådhusets forvaltnignstj eneste Kommunead vokaten Byrådsavdeli ng for byutvikling Byantikvaren Eiendoms.- og byfornyelses etaten Plan- og bygningsetat en Byrådsavdeli ng for finans Kemnerkont oret Overformyn deriet Utviklings og kompetansee taten Byrådsavdeli ng for kultur og næring Gravferdsetat en Kulturbygge ne i Bjørvika Kulturetaten Munch- museet Næringsetate n Omsorgsbyg g Oslo KF Boligbygg Oslo KF Undervisnin gsbygg Oslo KF Byrådsavdeli ng for kunnskap og utdanning Utanningseta ten Byrådsavdeli ng for miljø og samferdsel Beredskapset aten Brann- og redningsetate n Bymiljøetate n Energigjennv inningsetaten Oslo2022 Byrådsavdeli ng for eldre og sosiale tjenester Barne- og familieetaten Helseetaten Sykehjemset aten Velferdsetate n Arbeidstreni ng Oslo KF Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Frogner Bydel Gamle Oslo Bydel Grorud Bydel Grünerløkka Bydel Nordre Aker Bydel Nordstrand Bydel Sagene Bydel St. Hanshaugen Bydel Stovner Bydel Søndre Nordstrand Bydel Ulllern Bydel Vestre Aker Bydel Østensjø

7 Hvem gjør hva? Ansvar og roller er klart definert –EST sektoren har ansvar for personrettede ordninger –KON har ansvar for eiendomsforvaltningen –BYU for generell byutvikling Behov for å styrke samhandlingen?

8 Ressurser Statlige boligvirkemidler Kommunale boligvirkemidler Økonomisk sosialhjelp

9 Utviklingsbehov Bedre grunnlag for erfaringsbasert tjenesteutvikling Endring i brukergruppene gir behov for nye løsninger Kartlegging og analyse Samarbeid med Husbanken - BOSO

10 Boligsosialt utviklingsprogram Innsatsområder: 1.Egnede boliger for vanskeligstilte 2.Tilgjengelige boligvirkemidler (også økonomiske) 3.Individuell oppfølging i bomiljø 4.Bomiljøarbeid i utsatte områder 5.Kompetanse, læring og utvikling og ny kunnskap på feltet

11 Visjon: Alle har et trygt og godt sted å bo. Begrunnet i at bolig, likestilt med helse, utdanning og arbeid er grunnpilarer i velferdssamfunnet og at trygge og gode boforhold for alle vil motvirke levekårsforskjeller. Programplanens visjon

12 Satsningsområder og strategier: 1Egnede boliger for vanskeligstilte Boligbehovsplan Boligtiltak målgrupper- ”når bolig ikke er nok” Framskaffelse av boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet 2Økonomiske boligvirkemidler Effektiv praksis mellom bydelene for bruken av boligøkonomiske viremidler Bistand til kjøp av egen bolig Kompetanseheving i samarbeid med Helse- og Velferdsetaten Bistand til framskaffelse bolig, langsiktig leie,

13 Satsningsområder og aktivitetsområde 3 Individuell oppfølging i bomiljø Utarbeide og ta i bruk tverrfaglige ansvars og samarbeidsrutiner Økt innsats i individuell booppfølging Fra prosjektarbeid til ordinær tjeneste 4 Bomiljøarbeid i utsatte områder Samarbeid mellom områdeløftet og BOSO Oslo Økt mestring i boligen og livsutfoldelse i hverdagen Samarbeid med borettslag/sameie for å opparbeide flere gode møteplasser/bomiljø

14 Satsningsområder og aktivitetsområde 5 Kompetanse, læring og utvikling og ny kunnskap på feltet Eierskapspotensialet blant klienter i Groruddalen Samhandling internt og eksternt Koordinering av tjenester Kompetanseheving Rullering utvikling av programplan

15 Boligprosjekter Bestillerenheten - dialog med bydelene Oppdragsbrev KVU – Konseptvalgsutredning Dialog med foretak KS1 – Kvalitetssikring 1 Overordnede avklaringer på tvers av byrådsavdelingene Evt. Oppdragsbrev: Forprosjekt Forprosjekt


Laste ned ppt "A B C om sosialt boligarbeid i Oslo ved Nina Børresen og Tilde Knudtzon Oslo kommune Byrådsavdelingene Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google