Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

om sosialt boligarbeid i Oslo ved Nina Børresen og Tilde Knudtzon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "om sosialt boligarbeid i Oslo ved Nina Børresen og Tilde Knudtzon"— Utskrift av presentasjonen:

1 om sosialt boligarbeid i Oslo ved Nina Børresen og Tilde Knudtzon
Oslo kommune Byrådsavdelingene Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester A B C om sosialt boligarbeid i Oslo ved Nina Børresen og Tilde Knudtzon

2 Hva er sosialt boligarbeid?
Kommunens tjenesteyting til personer som trenger vår hjelp til å fremskaffe eller beholde en bolig.

3

4 Organisering Ansvaret for det sosiale boligarbeidet i Oslo er delt mellom to sektorer Sektor for eldre og sosiale tjenester Kultur og næring Tilgrensende områder: Byrådsavdeling for finans er en viktig premissgiver Sektor for byutvikling –bla. Groruddalssatsningen

5

6 Rådhusets forvaltnignstjeneste
Bystyret Byrådet Byrådsleders kontor Rådhusets forvaltnignstjeneste Kommuneadvokaten Byrådsavdeling for byutvikling Byantikvaren Eiendoms.- og byfornyelsesetaten Plan- og bygningsetaten Byrådsavdeling for finans Kemnerkontoret Overformynderiet Utviklings og kompetanseetaten Byrådsavdeling for kultur og næring Gravferdsetaten Kulturbyggene i Bjørvika Kulturetaten Munch-museet Næringsetaten Omsorgsbygg Oslo KF Boligbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Utanningsetaten Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Beredskapsetaten Brann- og redningsetaten Bymiljøetaten Energigjennvinningsetaten Oslo2022 Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Barne- og familieetaten Helseetaten Sykehjemsetaten Velferdsetaten Arbeidstrening Oslo KF Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Frogner Bydel Gamle Oslo Bydel Grorud Bydel Grünerløkka Bydel Nordre Aker Bydel Nordstrand Bydel Sagene Bydel St. Hanshaugen Bydel Stovner Bydel Søndre Nordstrand Bydel Ulllern Bydel Vestre Aker Bydel Østensjø

7 Hvem gjør hva? Ansvar og roller er klart definert
EST sektoren har ansvar for personrettede ordninger KON har ansvar for eiendomsforvaltningen BYU for generell byutvikling Behov for å styrke samhandlingen?

8 Ressurser Statlige boligvirkemidler Kommunale boligvirkemidler
Økonomisk sosialhjelp

9 Utviklingsbehov Bedre grunnlag for erfaringsbasert tjenesteutvikling
Endring i brukergruppene gir behov for nye løsninger Kartlegging og analyse Samarbeid med Husbanken - BOSO

10 Boligsosialt utviklingsprogram
Innsatsområder: Egnede boliger for vanskeligstilte Tilgjengelige boligvirkemidler (også økonomiske) Individuell oppfølging i bomiljø Bomiljøarbeid i utsatte områder Kompetanse, læring og utvikling og ny kunnskap på feltet Utviklingstiltak Prosjektrettet Mål for programmet er å

11 Visjon: Alle har et trygt og godt sted å bo.
Begrunnet i at bolig, likestilt med helse, utdanning og arbeid er grunnpilarer i velferdssamfunnet og at trygge og gode boforhold for alle vil motvirke levekårsforskjeller. Programplanens visjon

12 Satsningsområder og strategier:
1 Egnede boliger for vanskeligstilte Boligbehovsplan Boligtiltak målgrupper- ”når bolig ikke er nok” Framskaffelse av boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet 2 Økonomiske boligvirkemidler Effektiv praksis mellom bydelene for bruken av boligøkonomiske viremidler Bistand til kjøp av egen bolig Kompetanseheving i samarbeid med Helse- og Velferdsetaten Bistand til framskaffelse bolig, langsiktig leie,

13 Satsningsområder og aktivitetsområde
3 Individuell oppfølging i bomiljø Utarbeide og ta i bruk tverrfaglige ansvars og samarbeidsrutiner Økt innsats i individuell booppfølging Fra prosjektarbeid til ordinær tjeneste 4 Bomiljøarbeid i utsatte områder Samarbeid mellom områdeløftet og BOSO Oslo Økt mestring i boligen og livsutfoldelse i hverdagen Samarbeid med borettslag/sameie for å opparbeide flere gode møteplasser/bomiljø

14 Satsningsområder og aktivitetsområde
5 Kompetanse, læring og utvikling og ny kunnskap på feltet Eierskapspotensialet blant klienter i Groruddalen Samhandling internt og eksternt Koordinering av tjenester Kompetanseheving Rullering utvikling av programplan

15 Boligprosjekter Forprosjekt Bestillerenheten - dialog med bydelene
Oppdragsbrev KVU – Konseptvalgsutredning Dialog med foretak KS1 – Kvalitetssikring 1 Overordnede avklaringer på tvers av byrådsavdelingene Evt. Oppdragsbrev: Forprosjekt Forprosjekt


Laste ned ppt "om sosialt boligarbeid i Oslo ved Nina Børresen og Tilde Knudtzon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google