Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte Stemmestyret Sekretærer for stemmestyret og Vaktmestere 01.09.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte Stemmestyret Sekretærer for stemmestyret og Vaktmestere 01.09.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte Stemmestyret Sekretærer for stemmestyret og Vaktmestere 01.09.2009

2 Tema for møtet Generelt om valget Tilrettelegging av valglokalene Gjennomføring av valgtinget Pause Opptelling Føring av møtebok Avlutning av valgtinget – pakking og transport

3 Hvorfor opplæring Valgmedarbeidene er ”Valgets ansikt utad” Sikre lik forståelse og behandling i kommunen Minske faren for misforståelser og feil

4 Stemmestyret Stemmestyret skal: ”legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til Storting, fylkesting og kommunestyrer”

5 Stemmestyrets oppgaver Stemmestyret skal administrere stemmegivningen i valglokalet. Dette innebærer:  Tilrettelegge lokalet i samarbeid med vaktmester  Sikre forsvarlig gjennomføring av valget  Grovtelle stemmesedlene (foreløpig telling)  Føre stemmestyreprotokoll  Innrapportere resultater  Pakke og innlevere utstyr

6 Sametingsvalget Nytt i 2009: Ingen stemming på valgdagen i Hamar - kun forhåndsstemming

7 Kirkevalget Avholdes samtidig som stortingsvalget Lokalisert i tilliggende lokaler Skal holdes klart atskilt fra stortingsvalget

8 Når kan du stemme Forhåndsstemming (1. Juli) 10 august – 11 september. Valgdagen 14 september kl. 09.00 til kl. 21.00

9 Kretser og lokaler 10 kretser - Ingen endring i valgkretser Nytt valglokale i krets 10 Lovisenberg - Olsrud (gymsalen) Alle har fått info på valgkort Velgerne kan stemme i den kretsen de vil – krever egen prosedyre ved valg utenfor egen krets (fremmed stemme) Velger kan ikke stemme utenfor egne kommune på valgdagen

10 Nærmere om kretsen KretsRoder 0900-1500 Roder 1500-2100 Stemme- berettigede 01 Hamar Vest353604 02 Storhamar232061 03 Hamar nord232087 04 Midtbyen243568* 05 Hamar Øst242851 06 Solvang121609 07 Ridabu231981 08 Ingeberg121470 09 Lunden121475 10 Lovisenberg121208 * Inkl velgere uten oppgitt bosted

11 Tilrettelegging og rigging av valglokalet Stemmestyret er ansvarlig for at valglokalet blir tilrettelagt på en god måte – følg valgstyres retningslinjer! Kommunen kjører ut valgmateriell som ikke er lagret i valglokalet Vaktmester har ansvar for klargjøring, rigging og rydding Leder av stemmestyret utarbeider skisse Valgstyret er opptatt av at lokalet ser ordentlig ut Husk flagging!

12 Universell utforming Tilrettelegging for handikappede:  Handikapparkering  Et handikapavlukker til alle kretser  Punktskrift  Belysning  Skjulte handikap – muntlig info  Parfyme mv  Utstyr bestilles fra hjelpemiddelsentralen på Klukstuen

13 Klargjøring av valglokalet Materiale kjøres ut til valglokalene torsdag 10. september Lokalene er klar for rigging fredag 11. september – Prestrud søndag 13. september Manntall, stemmestyreprotokoll, stempler mv – leder av stemmestyret og en til henter på servicekontoret fra kl 07.00 til 08.00 valgdagen

14 Klargjøring av valglokalet Stemmestyreleder må etablere kontakt med vaktmester Sjekk:  Antall avlukker og listekassetter – lagret ved stemmestedet  Det skal være et handikapavlukke ved alle stemmesteder  Er alle behov meldt opp? Kontaktperson:  Knut Kjeverud:62510547/99531462  Reidun Brandsnes: 62510221

15 Informasjon i valglokalet Til oppslag  Slik stemmer du ved stortingsvalget  Oversikt over partiene  Husk legitimasjon I avlukkene  Slik retter du på stemmeseddelen Hos stemmestyret  Alfabetisk manntall  Hva skjer med stemmen din

16 Bemanning Valglokalet er åpent fra 09.00 til 21.00 Valglokalet må være bemannet fra kl 08.00 til opptellingen er avsluttet ca 22.30 – påregn jobbing hele dagen Hele stemmestyret skal være tilstede ved åpning og avslutning av valgtinget. Stemmestyreleder må ta kontakt med hele stemmestyret i forkant

17 Bemanning Leder for stemmestyret disponerer mannskapet  8 i hvert stemmestyre  Sekretær for stemmestyret – bistår hele dagen - særlig ansvar for telling og protokoll  Valgmedarbeidere fra administrasjonen.  Økt bemanning på ettermiddagen.

18 Beredskap influensa A Flere reserver har fått opplæring Følger helsetilsynets anbefalinger  Vask hender – bruk desinfeksjonmiddel  Host i albuen  Holde deg hjemme hvis du har symptomer på sykdommen

19 Mat og drikke Mat og drikke blir kjørt ut valgdagen  Formiddagsmat/kaffe/frukt før kl 10.30  Pizza/salat og kaffe mellom kl 15.30 og 17.30

20 Hvem kan stemme? Du må:  Være manntallført i en kommune  Være norsk statsborger  Fylle 18 år innen utgangen av valgåret  Ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53  Være – eller ha vært – folkeregistrert som bosatt i Norge (gjelder ikke ansatt i diplomatiet eller deres familier)

21 Valgkort Alle som står i manntallet får valgkort  Unntak: hemmelig adresse, bostedløse, norske statsborgere i utlanget (oppført i krets 00 rådhuset) Må ikke ha valgkort for å avgi stemme Valgkort er ikke gyldig legitimasjon

22 Legitimasjonsplikt Alle må legitimere seg! Gjelder ikke hvis stemmemottakeren kjenner velgeren Minimumskrav:  Navn, fødselsdato, bilde Gode eksempler: pass, førerkort, bankkort m/bilde, postens idkort Kan ha gått ut på dato

23 Legitimasjon - registrering Vi vil ha oversikt over Antall velgere som ble avvist fordi de ikke kunne legitimere seg Hvem av disse som Hadde glemt legitimasjon Ikke har tilstrekkelig (gyldig) legitimasjon Vi lager skjema

24 Hva gjør velgerne i lokalet? I avlukket:  Velger parti  Retter på seddelen?  Bretter Ved avkrysserbordet  Legge i urnen

25 Tillatt retting på stemmeseddelen Endre rekkefølgen på kandidatene – gjøres ved å sette nummer ved kandidatnavn (kolonne venstre side) Stryke kandidatnavn ved å sette kryss (kolonne høyre side)

26 Roller i valglokalet Alle er valgmedarbeidere Funksjoner:  Stemmestyrets leder og sekretær: Bemanning, telling, protokoll, rapportering, klager  ”fremmedstemmemottakere”  Arbeidsoppgaver valgverter: Krysse i manntallet, stemple, passe urnen Veiledning/informasjon/vakt

27 Morgenrutiner på valgdagen Kl 07.00 (leder, sekretær, vaktmester):  Hente manntall, stemmestyreprotokoll og stempler mv i rådhuset  Sjekk alt materiell, oppsett av lokalet, skilting, plakater, flagging, bemanningsplan Kl 08.00 (alle valgmedarbeidere):  Gjennomgå arbeidsrutiner, bemanningsplan, branninstruks  Signere taushetserklæring  Del ut jakkemerker  Alle må være til opptellingen er ferdig

28 Gjennomføring av valgtinget Forbud mot valgagitasjon i valglokalet  Stemmestyreleder kan bortvise Forbud mot velgerundersøkelser og offentliggjøring av resultater Utlegging av stemmesedler  Sjekk at alle lister er på plass  Stemmesedler etterfylles jevnlig  Skal ikke holdes oversikt eller gis opplysninger om forbruk av sedler

29 StemmeAvlukke StemmeAvlukke StemmeAvlukke Flyt i valglokalet Stemmestyre -bord X-mann- tall Urne Stempel Urne Stempel X-mann- tall Mann- tall 9 1 2 6 5 8 7 10 4 11 Inngang Utgang 3

30 Flyt i valglokalet 1 og 2 bekler stemmestyrebord og håndterer ”fremmede” stemmer og stemmegivninger utenfor lokalet. 3 og 4 veileder velgerne. Holder velgerne tilbake dersom det er kø ved avkryssingsmanntallet. 5, 7 og 9 krysser av i manntallet. 6, 8 og 10 stempler stemmeseddelen og påser at den legges i urna. 11 påser at velgerne forlater lokalet etter at stemmen er avgitt.

31 Fremgangsmåte ved ordinær stemmegivning Ingen stemmeseddelkonvolutt Stemmeseddel brettes i avlukke, velger krysses av i manntallet, stemmeseddel stemples og legges i urna Vær oppmerksom på at velger:  kun bruker én stemmeseddel  ikke bruker stemmeseddel som omslag/konvolutt Behov for mye informasjon

32 Manntallet Oversikt over stemmeberettigede ved valget Opplysninger er hentet fra folkeregisteret pr 30. juni 2009 Endringer etter 30.juni 2009:  tilganger står bak i hvert rodemanntall  avganger er strøket over

33 Stemmegivning utenfor valglokalet Tilbud til velger som ikke kan ta seg inn i valglokalet Håndteres av to stemmemottakere Avkrysning i manntallet skjer før velgeren får utlevert stemmesedler  Skjema med opplysninger om velgeren fylles ut som grunnlag for avkrysningen

34 Stemmegivning utenfor valglokalet Stemmemottakere tar med ut:  Stemmesedler for hver list  Stempel  Urne – Bruk urne som brukes til de ordinære stemmene Videre prosedyre som for ordinær stemmegivning Velger tar med seg stemmesedler som er tilovers

35 Fremmede stemmer Velger som er manntallsført i Hamar, men i en annen krets  Håndteres ved stemmestyrebordet  Sjekk hvor vedkommende er manntallsført  Velger går til stemmeavlukket - henter og bretter stemmeseddel  Stemmeseddelen stemples  Stemmeseddelen legges i stemmeseddelkonvolutt (brun m/riksvåpen)  Legges i særskilt omslag (§ 31 stemme) som klebes igjen – fyll ut alle felter på konvolutten  Legges i rød mappe

36 Andre stemmegivninger i særskilt omslag Ingen skal avvises ved valgtinget. Heller ikke velger som:  har avgitt forhåndsstemme  er krysset av i manntallet valgdagen  er manntallsført i annen kommune – disse bør henvises til egen kommune Disse stemmene håndteres på samme måte som ”fremmede stemmer” Stemmegivningene legges i grønn mappe

37 Stempling Alle stemmesedler avgitt på valgdagen skal stemples – også stemmegivninger i særskilt omslag og stemmegivninger utenfor valglokalet Viktig å stemple i rubrikk for stempel Stempelpute

38 Velgere som trenger hjelp Hemmelig valg ”Familiestemming” Valgstyret skal gi nødvendig hjelp Ikke tillatt med egen hjelper Sterkt funksjonshemmede kan ha med èn annen hjelper i tillegg til valgfunksjonæren Taushetsplikt

39 Velgere med nedsatt bevissthet Det skal ikke foretas vurdering av om velgeren har nedsatt bevissthet – kan stemme på ordinær måte Valgstyret kan kun avvise velgere som forstyrrer/lager bråk i valglokalet

40 Avslutning av valgtinget Valglokalet stenger kl 21.00 Velgere som er tilstede eller står i kø utenfor skal få avgi stemme.

41 Valglogg Det er lov å gjøre feil, men ikke å tie om det Det skal føres valglogg Hjelpemiddel ved føring av stemmestyreprotokoll Leder er ansvarlig for føring av logg

42 Klage over valget Alle som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget Klage skal være skriftlig og fremsettes overfor valgstyret Meld fortløpende i fra til valgstyrets sekretær om mottatte klager over valgtinget

43 Hvis en krise inntreffer Sjekk rømningsveier og avklar møteplass ute Brannalarm  varsle brannvesenet  evakuer velgere  ta med ut: avkrysningsmanntall avlagte stemmer/urner  varsle valgansvarlig Fordel oppgaver i forkant Nærmeste valglokale vil bli benyttet hvis et lokale må stenge

44 Valgvake Det blir valgvake for alle som har vært med under valget Det blir servert mat fra kl 20.00

45 Transport til valglokalet Frivillighetssentralen bistår med transport til valglokalene Behov meldes til Servicekontoret 62510210

46 Innlevering av valgmateriell valgdagen Valgmateriell plomberes og innleveres umiddelbart etter at grovtellingen er avsluttet og protokollert. Leveres til valgstyret av leder og en til fra stemmestyret – NB bruk samme bil Stemmestyrets leder skal være til stede til stemmestyrets protokoll er gjennomgått i rådhuset.

47 Annet utstyr Rød kasse fraktes tilbake til rådhuset - stemmestyret Bruskasser og fruktfat tas med til rådhuset - stemmestyret Kaffekanner, brett mv - hentes av leverandør Stemmesedler kastes ved valglokalet - vaktmester

48 Mer informasjon om valget Håndbok for stemmestyret Departementet sin valghåndbok www.hamar.kommune.no/valg www.valg.no Følgende sendes ut på e-post til stemmestyreledere/nestleder/sekretær:  Oppdatert bemanningsoversikt  Oppdatert håndbok

49 Spørsmål? Mette Braathen tlf: 99638104/62510232 e-post: mette.braathen@hamar.kommune.n o mette.braathen@hamar.kommune.n o Trond Iver Skattum: 90116122/62510233 e-post: trond.iver.skattum@hamar.kommun e.no trond.iver.skattum@hamar.kommun e.no


Laste ned ppt "Informasjonsmøte Stemmestyret Sekretærer for stemmestyret og Vaktmestere 01.09.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google