Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stemmestyret Sekretærer for stemmestyret og Vaktmestere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stemmestyret Sekretærer for stemmestyret og Vaktmestere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stemmestyret Sekretærer for stemmestyret og Vaktmestere 01.09.2009
Informasjonsmøte Stemmestyret Sekretærer for stemmestyret og Vaktmestere

2 Tema for møtet Generelt om valget Tilrettelegging av valglokalene
Gjennomføring av valgtinget Pause Opptelling Føring av møtebok Avlutning av valgtinget – pakking og transport

3 Hvorfor opplæring Valgmedarbeidene er ”Valgets ansikt utad”
Sikre lik forståelse og behandling i kommunen Minske faren for misforståelser og feil

4 Stemmestyret Stemmestyret skal:
”legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til Storting, fylkesting og kommunestyrer”

5 Stemmestyrets oppgaver
Stemmestyret skal administrere stemmegivningen i valglokalet. Dette innebærer: Tilrettelegge lokalet i samarbeid med vaktmester Sikre forsvarlig gjennomføring av valget Grovtelle stemmesedlene (foreløpig telling) Føre stemmestyreprotokoll Innrapportere resultater Pakke og innlevere utstyr

6 Sametingsvalget Nytt i 2009:
Ingen stemming på valgdagen i Hamar - kun forhåndsstemming

7 Kirkevalget Avholdes samtidig som stortingsvalget
Lokalisert i tilliggende lokaler Skal holdes klart atskilt fra stortingsvalget

8 Når kan du stemme Forhåndsstemming (1. Juli) 10 august – 11 september.
Valgdagen 14 september kl til kl

9 Kretser og lokaler 10 kretser - Ingen endring i valgkretser
Nytt valglokale i krets 10 Lovisenberg - Olsrud (gymsalen) Alle har fått info på valgkort Velgerne kan stemme i den kretsen de vil – krever egen prosedyre ved valg utenfor egen krets (fremmed stemme) Velger kan ikke stemme utenfor egne kommune på valgdagen

10 Nærmere om kretsen Krets Roder 0900-1500 1500-2100 Stemme- berettigede
01 Hamar Vest 3 5 3604 02 Storhamar 2 2061 03 Hamar nord 2087 04 Midtbyen 4 3568* 05 Hamar Øst 2851 06 Solvang 1 1609 07 Ridabu 1981 08 Ingeberg 1470 09 Lunden 1475 10 Lovisenberg 1208 * Inkl velgere uten oppgitt bosted

11 Tilrettelegging og rigging av valglokalet
Stemmestyret er ansvarlig for at valglokalet blir tilrettelagt på en god måte – følg valgstyres retningslinjer! Kommunen kjører ut valgmateriell som ikke er lagret i valglokalet Vaktmester har ansvar for klargjøring, rigging og rydding Leder av stemmestyret utarbeider skisse Valgstyret er opptatt av at lokalet ser ordentlig ut Husk flagging!

12 Universell utforming Tilrettelegging for handikappede:
Handikapparkering Et handikapavlukker til alle kretser Punktskrift Belysning Skjulte handikap – muntlig info Parfyme mv Utstyr bestilles fra hjelpemiddelsentralen på Klukstuen

13 Klargjøring av valglokalet
Materiale kjøres ut til valglokalene torsdag 10. september Lokalene er klar for rigging fredag 11. september – Prestrud søndag 13. september Manntall, stemmestyreprotokoll, stempler mv – leder av stemmestyret og en til henter på servicekontoret fra kl til valgdagen

14 Klargjøring av valglokalet
Stemmestyreleder må etablere kontakt med vaktmester Sjekk: Antall avlukker og listekassetter – lagret ved stemmestedet Det skal være et handikapavlukke ved alle stemmesteder Er alle behov meldt opp? Kontaktperson: Knut Kjeverud: / Reidun Brandsnes:

15 Informasjon i valglokalet
Til oppslag Slik stemmer du ved stortingsvalget Oversikt over partiene Husk legitimasjon I avlukkene Slik retter du på stemmeseddelen Hos stemmestyret Alfabetisk manntall Hva skjer med stemmen din

16 Bemanning Valglokalet er åpent fra 09.00 til 21.00
Valglokalet må være bemannet fra kl til opptellingen er avsluttet ca – påregn jobbing hele dagen Hele stemmestyret skal være tilstede ved åpning og avslutning av valgtinget. Stemmestyreleder må ta kontakt med hele stemmestyret i forkant

17 Bemanning Leder for stemmestyret disponerer mannskapet
8 i hvert stemmestyre Sekretær for stemmestyret – bistår hele dagen - særlig ansvar for telling og protokoll Valgmedarbeidere fra administrasjonen. Økt bemanning på ettermiddagen.

18 Beredskap influensa A Flere reserver har fått opplæring
Følger helsetilsynets anbefalinger Vask hender – bruk desinfeksjonmiddel Host i albuen Holde deg hjemme hvis du har symptomer på sykdommen

19 Mat og drikke Mat og drikke blir kjørt ut valgdagen
Formiddagsmat/kaffe/frukt før kl 10.30 Pizza/salat og kaffe mellom kl og 17.30

20 Hvem kan stemme? Du må: Være manntallført i en kommune
Være norsk statsborger Fylle 18 år innen utgangen av valgåret Ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 Være – eller ha vært – folkeregistrert som bosatt i Norge (gjelder ikke ansatt i diplomatiet eller deres familier)

21 Valgkort Alle som står i manntallet får valgkort
Unntak: hemmelig adresse, bostedløse, norske statsborgere i utlanget (oppført i krets 00 rådhuset) Må ikke ha valgkort for å avgi stemme Valgkort er ikke gyldig legitimasjon

22 Legitimasjonsplikt Alle må legitimere seg!
Gjelder ikke hvis stemmemottakeren kjenner velgeren Minimumskrav: Navn, fødselsdato, bilde Gode eksempler: pass, førerkort, bankkort m/bilde, postens idkort Kan ha gått ut på dato

23 Legitimasjon - registrering
Vi vil ha oversikt over Antall velgere som ble avvist fordi de ikke kunne legitimere seg Hvem av disse som Hadde glemt legitimasjon Ikke har tilstrekkelig (gyldig) legitimasjon Vi lager skjema

24 Hva gjør velgerne i lokalet?
I avlukket: Velger parti Retter på seddelen? Bretter Ved avkrysserbordet Legge i urnen

25 Tillatt retting på stemmeseddelen
Endre rekkefølgen på kandidatene – gjøres ved å sette nummer ved kandidatnavn (kolonne venstre side) Stryke kandidatnavn ved å sette kryss (kolonne høyre side)

26 Roller i valglokalet Alle er valgmedarbeidere Funksjoner:
Stemmestyrets leder og sekretær: Bemanning, telling, protokoll, rapportering, klager ”fremmedstemmemottakere” Arbeidsoppgaver valgverter: Krysse i manntallet, stemple, passe urnen Veiledning/informasjon/vakt

27 Morgenrutiner på valgdagen
Kl (leder, sekretær, vaktmester): Hente manntall, stemmestyreprotokoll og stempler mv i rådhuset Sjekk alt materiell, oppsett av lokalet, skilting, plakater, flagging, bemanningsplan Kl (alle valgmedarbeidere): Gjennomgå arbeidsrutiner, bemanningsplan, branninstruks Signere taushetserklæring Del ut jakkemerker Alle må være til opptellingen er ferdig

28 Gjennomføring av valgtinget
Forbud mot valgagitasjon i valglokalet Stemmestyreleder kan bortvise Forbud mot velgerundersøkelser og offentliggjøring av resultater Utlegging av stemmesedler Sjekk at alle lister er på plass Stemmesedler etterfylles jevnlig Skal ikke holdes oversikt eller gis opplysninger om forbruk av sedler

29 Flyt i valglokalet 11 1 Utgang Stemmestyre -bord 2 6 8 10 5 9 7 4 3
Urne Urne Urne 6 8 10 Stempel Stempel Stempel Mann-tall 5 X-mann-tall X-mann-tall 9 X-mann-tall 7 Stemme Avlukke 4 Stemme Avlukke 3 Stemme Avlukke Inngang Utgang

30 Flyt i valglokalet 1 og 2 bekler stemmestyrebord og håndterer ”fremmede” stemmer og stemmegivninger utenfor lokalet. 3 og 4 veileder velgerne. Holder velgerne tilbake dersom det er kø ved avkryssingsmanntallet. 5, 7 og 9 krysser av i manntallet. 6, 8 og 10 stempler stemmeseddelen og påser at den legges i urna. 11 påser at velgerne forlater lokalet etter at stemmen er avgitt.

31 Fremgangsmåte ved ordinær stemmegivning
Ingen stemmeseddelkonvolutt Stemmeseddel brettes i avlukke, velger krysses av i manntallet, stemmeseddel stemples og legges i urna Vær oppmerksom på at velger: kun bruker én stemmeseddel ikke bruker stemmeseddel som omslag/konvolutt Behov for mye informasjon

32 Manntallet Oversikt over stemmeberettigede ved valget
Opplysninger er hentet fra folkeregisteret pr 30. juni 2009 Endringer etter 30.juni 2009: tilganger står bak i hvert rodemanntall avganger er strøket over

33 Stemmegivning utenfor valglokalet
Tilbud til velger som ikke kan ta seg inn i valglokalet Håndteres av to stemmemottakere Avkrysning i manntallet skjer før velgeren får utlevert stemmesedler Skjema med opplysninger om velgeren fylles ut som grunnlag for avkrysningen

34 Stemmegivning utenfor valglokalet
Stemmemottakere tar med ut: Stemmesedler for hver list Stempel Urne – Bruk urne som brukes til de ordinære stemmene Videre prosedyre som for ordinær stemmegivning Velger tar med seg stemmesedler som er tilovers

35 Fremmede stemmer Velger som er manntallsført i Hamar, men i en annen krets Håndteres ved stemmestyrebordet Sjekk hvor vedkommende er manntallsført Velger går til stemmeavlukket - henter og bretter stemmeseddel Stemmeseddelen stemples Stemmeseddelen legges i stemmeseddelkonvolutt (brun m/riksvåpen) Legges i særskilt omslag (§ 31 stemme) som klebes igjen – fyll ut alle felter på konvolutten Legges i rød mappe

36 Andre stemmegivninger i særskilt omslag
Ingen skal avvises ved valgtinget. Heller ikke velger som: har avgitt forhåndsstemme er krysset av i manntallet valgdagen er manntallsført i annen kommune – disse bør henvises til egen kommune Disse stemmene håndteres på samme måte som ”fremmede stemmer” Stemmegivningene legges i grønn mappe

37 Stempling Alle stemmesedler avgitt på valgdagen skal stemples – også stemmegivninger i særskilt omslag og stemmegivninger utenfor valglokalet Viktig å stemple i rubrikk for stempel Stempelpute

38 Velgere som trenger hjelp
Hemmelig valg ”Familiestemming” Valgstyret skal gi nødvendig hjelp Ikke tillatt med egen hjelper Sterkt funksjonshemmede kan ha med èn annen hjelper i tillegg til valgfunksjonæren Taushetsplikt

39 Velgere med nedsatt bevissthet
Det skal ikke foretas vurdering av om velgeren har nedsatt bevissthet – kan stemme på ordinær måte Valgstyret kan kun avvise velgere som forstyrrer/lager bråk i valglokalet

40 Avslutning av valgtinget
Valglokalet stenger kl 21.00 Velgere som er tilstede eller står i kø utenfor skal få avgi stemme.

41 Valglogg Det er lov å gjøre feil, men ikke å tie om det
Det skal føres valglogg Hjelpemiddel ved føring av stemmestyreprotokoll Leder er ansvarlig for føring av logg

42 Klage over valget Alle som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget Klage skal være skriftlig og fremsettes overfor valgstyret Meld fortløpende i fra til valgstyrets sekretær om mottatte klager over valgtinget

43 Hvis en krise inntreffer
Sjekk rømningsveier og avklar møteplass ute Brannalarm varsle brannvesenet evakuer velgere ta med ut: avkrysningsmanntall avlagte stemmer/urner varsle valgansvarlig Fordel oppgaver i forkant Nærmeste valglokale vil bli benyttet hvis et lokale må stenge

44 Valgvake Det blir valgvake for alle som har vært med under valget
Det blir servert mat fra kl 20.00

45 Transport til valglokalet
Frivillighetssentralen bistår med transport til valglokalene Behov meldes til Servicekontoret

46 Innlevering av valgmateriell valgdagen
Valgmateriell plomberes og innleveres umiddelbart etter at grovtellingen er avsluttet og protokollert. Leveres til valgstyret av leder og en til fra stemmestyret – NB bruk samme bil Stemmestyrets leder skal være til stede til stemmestyrets protokoll er gjennomgått i rådhuset.

47 Annet utstyr Rød kasse fraktes tilbake til rådhuset - stemmestyret
Bruskasser og fruktfat tas med til rådhuset - stemmestyret Kaffekanner, brett mv - hentes av leverandør Stemmesedler kastes ved valglokalet - vaktmester

48 Mer informasjon om valget
Håndbok for stemmestyret Departementet sin valghåndbok Følgende sendes ut på e-post til stemmestyreledere/nestleder/sekretær: Oppdatert bemanningsoversikt Oppdatert håndbok

49 Spørsmål? Mette Braathen tlf: / e-post: Trond Iver Skattum: / e-post:


Laste ned ppt "Stemmestyret Sekretærer for stemmestyret og Vaktmestere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google