Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internkontroll etter alkoholloven Møte med bransjen 05.04.06 v/juridisk rådgiver Mette Braathen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internkontroll etter alkoholloven Møte med bransjen 05.04.06 v/juridisk rådgiver Mette Braathen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internkontroll etter alkoholloven Møte med bransjen 05.04.06 v/juridisk rådgiver Mette Braathen

2 Nærmere om internkontroll Kapittel 8 i forskriften Kravet trådte i kraft 1 januar 2006 Hamar kommune har gitt overgangsperiode til 1 juli 2006 Sosial- og helsedirektoratet veileder om internkontroll for salgs- og skjenkested – IS-1337 www.shdir.nowww.shdir.no NHO Reiseliv – sjekkliste for internkontroll www.tryggdrift.nowww.tryggdrift.no

3 Hva er internkontroll? Intern styring og egen kontroll med den daglige skjenkevirksomheten Definisjon: ”Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og velikeholdes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen, alkoholloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven.”

4 Hvorfor internkontroll Pålegger ikke nye plikter, men skal sikre at de krav til bevillingshaver overholdes Redusere risiko for brudd på regelverket Omfatter enkeltanledninger og faste bevillinger

5 Hvem er ansvarlig? Bevillingshaver I praksis: –Daglig leder, styrer og stedfortreder

6 Omfang Omfanget på internkontrollen skal tilpasses –Virksomhetens størrelse –Egenart og aktiviteter –Risikoforhold Ingen formkrav men bør (må) dokumenteres skriftlig

7 Innholdet i internkontrollen - krav til bevillingen Oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven, og bestemmelser fastsatt i medhold av denne –Mulige tiltak: Oppdatert regelverk tilgjengelig Bestått kunnskapsprøve Holde seg oppdatert –Aktuelle dokumenter: Alkholloven og forskriften Bevillingsvedtaket Åpnings- og skjenetidsforskriften Alkoholpolitiske retningslinjer

8 Innholdet i internkontrollen - kunnskap Ansatte i virksomheten skal ha tilstrekkelig kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten –Mulige tiltak: Opplæring Introduksjonsplan for nytilsatte –Aktuelle dokumenter: Opplæringsplaner og rutiner Dokumentere gjennomførte opplæringstiltak

9 Innholdet i internkontrollen - organisering Oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt –Mulige tiltak: Orienteringer på personalmøter Orientering til nyansatte Oppslag –Aktuelle dokumenter: Organisasjonskart navn og tlf på styrer og stedfortreder Oversikt over ansatte/funksjonsbeskrivelser

10 Innholdet i internkontrollen - rutiner Rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven mv –Mulig fremgangsmåte: Kartlegge risikoforhold Vurdere eksisterende rutiner Utvikle nye rutiner, instrukser ved behov Sørge for at rutinene faktisk følges Rutinemessig rapportering fra ansatte

11 Innholdet i internkontrollen - avvik Virksomheten skal ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik –Mulige tiltak Rutiner for håndtering av brudd på regelverket, hvem håndterer situasjonen på stedet, hvem varsles, hvordan rapportere Rutiner for oppfølgning i IK-systemet –Aktuelle dokumenter Rutiner, instrukser mv Møtereferater Rapporter (avviksskjema, loggbok mv)

12 Innholdet i internkontrollen - gjennomgang Virksomheten skal foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen –Mulige tiltak: Rutine for fast gjennomgang og dokumentasjon av denne Personalmøter Rutiner for rapportering fra de ansatte –Aktuelle dokumenter: Dokumentasjon av resultater ved gjennomgang av virksomheten Sjekkliste for gjennomgang av virksomheten og resultater Møtereferater


Laste ned ppt "Internkontroll etter alkoholloven Møte med bransjen 05.04.06 v/juridisk rådgiver Mette Braathen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google