Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med målpriskontrakt Prosjekt: E6 Gardermoen – Biri Parsell: E6 Boksrud – Minnesund Anna Dalsøren Janne Horpestad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med målpriskontrakt Prosjekt: E6 Gardermoen – Biri Parsell: E6 Boksrud – Minnesund Anna Dalsøren Janne Horpestad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med målpriskontrakt Prosjekt: E6 Gardermoen – Biri Parsell: E6 Boksrud – Minnesund Anna Dalsøren Janne Horpestad

2 Agenda Fakta om prosjektet Kontraktsbestemmelser Erfaringer fra prosjektet så langt Videre arbeid med målpriskontrakter –Forutsetninger –Forbedringspotensiale

3 Fakta Utbygging fra to/tre til firefeltsveg 8.1 km, derav 1.2 km tunnel ÅDT 2010 ~18000 Byggetid: 14.10.2009- 01.11.2011 Kontraktsum: 378 millioner NOK Entreprenør: Veidekke Entreprenør ASA

4 Kontraktsbestemmelser Kap. A3 – Orientering: 1. Prosjektets art og omfang: Kontraktstype er målpriskontrakt. Kontrakt inngås med konkurransegrunnlagets mengder. Etter kontraktsinngåelse vil mengdene med unntak av nærmere spesifiserte prosesser bli låst etter mengdekontroll og gi grunnlag for målprisen. Se for øvrig bestemmelser for målpris pkt. D2-23. Kap. D2 – Spesielle kontraktsbestemmelser 23. Bestemmelser for målpris Under dette avsnittet er følgende beskrevet:

5 23.1Prosjektutvikling Hensikten med målpriskontrakt er å videreutvikle prosjektet slik at det oppnås kostnadsbesparelser. Det skal settes av 2 uker etter at kontrakten er inngått og før byggestart til en grundig gjennomgang av prosjektet. Denne perioden kan forlenges eller forkortes hvis partene blir enige om det. Deltakerne i denne gjennomgangen må være entreprenørens anleggsleder og eventuell prosjektleder. I tillegg kan rådgiverer, underentreprenører og andre fagpersoner hos entreprenøren delta etter behov. Fra byggherren vil byggeledelse, eventuelle rådgiverer og andre fagpersoner delta. Byggherren har beslutningsmyndighet for iverksettelse av nye løsninger. Omfang av entreprenørens bidrag i utviklingsfasen avtales med byggherren og avregnes etter timepriser i kontrakten. Etter utviklingsfasen er det fortsatt anledning for begge parter til å foreslå endringer men partene bærer da kostnadene for egne ressurser fram til beslutning er tatt og eventuell omprosjektering starter.

6 23.2Mengdekontroll Entreprenøren skal innen 24 hverdager etter at kontrakten er inngått ha foretatt mengdekontroll i henhold til kontraktens punkt C 23.2. Unntak for mengdekontroll er følgende prosesser som vil bli avregnet etter utførte mengder: Prosess 15.4, hp2, 31, 32, 33, 55.13, 63, 65.9, 81, 82, 84.3. Dette gjelder i hovedsak: Riving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk. Sprengning og masseflytning Tunnel: -Sonderboring, kjerneboring og injeksjon -Sprengning av tunnel - Stabilitetssikring Vegfundament: Bærelag Riving, fresing og oppretting av faste dekker. Vegdekke: Istandsetting etter graving Bruer: -Løsmasser -Berg -Armering

7 23.3 Avregning etter målpris Punkt C 28.7 gjelder ikke for denne kontrakten. Forbedringer honoreres etter hvor stor besparelse som oppnås i forhold til målprisen og avregnes i sluttoppgjøret. Kontrakten inngås på grunnlag av kontrollregnet tilbudssum. Målpris = Kontraktssum +/- korrigering etter mengdekontroll og eksklusive eventuell sum for regningsarbeidsressurser og ytelser i utviklingsfasen. I tillegg korrigeres målpris i forbindelse med sluttoppgjøret for utførte mengder på prosesser hvor slik regulering er forutsatt i kontrakten. Besparelser i forhold til målpris deles 50/50 mellom byggherre og entreprenør etter at utgifter til omprosjektering, grunnundersøkelser og eventuelle lignende utgifter er fratrukket. Hvis ny løsning medfører endret kvalitet skal dette korrigeres for. Økt eller redusert verdi skal beregnes med tanke på levetid, drift- og vedlikeholdsutgifter, trafikksikkerhet, miljøforhold, estetikk og eventuelle andre forhold. Byggherren fastsetter ny verdi.

8 23.3 Avregning etter målpris forts. Sluttavregning S foretas på grunnlag av låste mengder etter mengdekontroll med unntak av prosesser som er nevnt i punkt D 23.2 Mengdekontroll. Disse prosessene avregnes i samsvar med virkelig utførte mengder i godkjent målebrev. For avtalte nye løsninger avregnes arbeidene i samsvar med kontraktens enhetsprise, eventuelt justert etter reglene i punkt C 28.4. Hvis det ikke oppnås enighet om enhetspriser før arbeidet igangsettes skal arbeidet med ny løsning avregnes som regningsarbeid etter reglene i punkt C 27 Regningsarbeider. Formelen for entreprenørens vederlag: V = M + (S-M+B) x 0,5 + T V = Entreprenørens vederlag, M = Målpris, S = sluttavregning for kontraktens arbeidsomfang, B = Økt/redusert kvalitet – utgifter til omprosjektering osv. T = Tilleggsarbeider eller reduksjon av arbeidets omfang, ref punkt C28 Endringer.

9 Erfaringer: Møter og fremdrift Oppstartsmøte. –11 dager etter kontraktinngåelse –Hensikt: å fremme en felles forståelse for prosjektet og å komme fram til felles fokus på de samme områdene. Utviklingsmøter –Møte 1. : 12 dager etter kontraktinngåelse. –Hyppighet –Brainstorming –Roller Særmøter Låsing av mengder Oppfølgingsmøter

10 Erfaringer så langt  Mange løsninger  Godt samarbeid  Åpent forhold  Positiv stemning  Utviklingsfasens lengde  Intervjuer

11 Utfordringer så langt Reguleringsplan og formingsveileder Låsing av mengder Møteplanlegging Involvering av ulike parter

12 Forutsetninger for alle parter før oppstart –Engasjerte representanter –Innstilte på løsninger av ulik karakter: Tid – Kost – Kvalitet –Partene må sette av rikelig med tid og ressurser i utviklingsfasen

13 Roller Byggherren –Gir rikelig informasjon om målpriskontrakt og tidligere erfaringer. –Er åpne for å diskutere alle forslag som dukker opp i prosjektutviklingsfasen –Er aktive i brainstormingsfasen Entreprenøren –Stiller med kompetanse innen ulike fagfelt. –Har satt seg grundig inn i konkurransegrunnlaget –Er aktive i brainstormingsfasen Konsulenten –Presentere utfordringer og løsninger/beslutninger som ble tatt i prosjekteringsfasen. –Besvarer spørsmål angående valgte løsninger –Prosjekterer nye løsninger

14 Roller Alle –Danne en samarbeidskultur –Føle eierskap –Enighet om valgte løsninger Dette fører til: –Enklere sluttoppgjør –Bedre samarbeid og kommunikasjon

15 Forbedringspotensiale Oppstartsfasen Brainstorming Beskrivelse i kontrakten. –Utviklingsfasens varighet –Betaling i utviklingsfasen –50/50 vs. 25/75 Møtehyppighet Deltakere

16 Takk for oss!


Laste ned ppt "Erfaringer med målpriskontrakt Prosjekt: E6 Gardermoen – Biri Parsell: E6 Boksrud – Minnesund Anna Dalsøren Janne Horpestad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google