Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med målpriskontrakt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med målpriskontrakt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med målpriskontrakt
Prosjekt: E6 Gardermoen – Biri Parsell: E6 Boksrud – Minnesund Anna Dalsøren Janne Horpestad

2 Agenda Fakta om prosjektet Kontraktsbestemmelser
Erfaringer fra prosjektet så langt Videre arbeid med målpriskontrakter Forutsetninger Forbedringspotensiale

3 Fakta Utbygging fra to/tre til firefeltsveg
8.1 km, derav 1.2 km tunnel ÅDT 2010 ~18000 Byggetid: Kontraktsum: 378 millioner NOK Entreprenør: Veidekke Entreprenør ASA

4 Kontraktsbestemmelser
Kap. A3 – Orientering: 1. Prosjektets art og omfang: Kontraktstype er målpriskontrakt. Kontrakt inngås med konkurransegrunnlagets mengder. Etter kontraktsinngåelse vil mengdene med unntak av nærmere spesifiserte prosesser bli låst etter mengdekontroll og gi grunnlag for målprisen. Se for øvrig bestemmelser for målpris pkt. D2-23. Kap. D2 – Spesielle kontraktsbestemmelser 23. Bestemmelser for målpris Under dette avsnittet er følgende beskrevet:

5 23.1 Prosjektutvikling Hensikten med målpriskontrakt er å videreutvikle prosjektet slik at det oppnås kostnadsbesparelser. Det skal settes av 2 uker etter at kontrakten er inngått og før byggestart til en grundig gjennomgang av prosjektet. Denne perioden kan forlenges eller forkortes hvis partene blir enige om det. Deltakerne i denne gjennomgangen må være entreprenørens anleggsleder og eventuell prosjektleder. I tillegg kan rådgiverer, underentreprenører og andre fagpersoner hos entreprenøren delta etter behov. Fra byggherren vil byggeledelse, eventuelle rådgiverer og andre fagpersoner delta. Byggherren har beslutningsmyndighet for iverksettelse av nye løsninger. Omfang av entreprenørens bidrag i utviklingsfasen avtales med byggherren og avregnes etter timepriser i kontrakten. Etter utviklingsfasen er det fortsatt anledning for begge parter til å foreslå endringer men partene bærer da kostnadene for egne ressurser fram til beslutning er tatt og eventuell omprosjektering starter.

6 23.2 Mengdekontroll Entreprenøren skal innen 24 hverdager etter at kontrakten er inngått ha foretatt mengdekontroll i henhold til kontraktens punkt C 23.2. Unntak for mengdekontroll er følgende prosesser som vil bli avregnet etter utførte mengder: Prosess 15.4, hp2, 31, 32, 33, 55.13, 63, 65.9, 81, 82, 84.3. Dette gjelder i hovedsak: Riving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk. Sprengning og masseflytning Tunnel: Sonderboring, kjerneboring og injeksjon Sprengning av tunnel Stabilitetssikring Vegfundament: Bærelag Riving, fresing og oppretting av faste dekker. Vegdekke: Istandsetting etter graving Bruer: Løsmasser Berg Armering Hvorfor er ikke alle poster regulert: Ikke tilstrekkelig grunnlag i konkurransgrunnlaget til å låse mengden.

7 23.3 Avregning etter målpris
Punkt C 28.7 gjelder ikke for denne kontrakten. Forbedringer honoreres etter hvor stor besparelse som oppnås i forhold til målprisen og avregnes i sluttoppgjøret. Kontrakten inngås på grunnlag av kontrollregnet tilbudssum. Målpris = Kontraktssum +/- korrigering etter mengdekontroll og eksklusive eventuell sum for regningsarbeidsressurser og ytelser i utviklingsfasen. I tillegg korrigeres målpris i forbindelse med sluttoppgjøret for utførte mengder på prosesser hvor slik regulering er forutsatt i kontrakten. Besparelser i forhold til målpris deles 50/50 mellom byggherre og entreprenør etter at utgifter til omprosjektering, grunnundersøkelser og eventuelle lignende utgifter er fratrukket. Hvis ny løsning medfører endret kvalitet skal dette korrigeres for. Økt eller redusert verdi skal beregnes med tanke på levetid, drift- og vedlikeholdsutgifter, trafikksikkerhet, miljøforhold, estetikk og eventuelle andre forhold. Byggherren fastsetter ny verdi.

8 23.3 Avregning etter målpris forts.
Sluttavregning S foretas på grunnlag av låste mengder etter mengdekontroll med unntak av prosesser som er nevnt i punkt D 23.2 Mengdekontroll. Disse prosessene avregnes i samsvar med virkelig utførte mengder i godkjent målebrev. For avtalte nye løsninger avregnes arbeidene i samsvar med kontraktens enhetsprise, eventuelt justert etter reglene i punkt C Hvis det ikke oppnås enighet om enhetspriser før arbeidet igangsettes skal arbeidet med ny løsning avregnes som regningsarbeid etter reglene i punkt C 27 Regningsarbeider. Formelen for entreprenørens vederlag: V = M + (S-M+B) x 0,5 + T V = Entreprenørens vederlag, M = Målpris, S = sluttavregning for kontraktens arbeidsomfang, B = Økt/redusert kvalitet – utgifter til omprosjektering osv. T = Tilleggsarbeider eller reduksjon av arbeidets omfang, ref punkt C28 Endringer.

9 Erfaringer: Møter og fremdrift
Oppstartsmøte. 11 dager etter kontraktinngåelse Hensikt: å fremme en felles forståelse for prosjektet og å komme fram til felles fokus på de samme områdene. Utviklingsmøter Møte 1. : 12 dager etter kontraktinngåelse. Hyppighet Brainstorming Roller Særmøter Låsing av mengder Oppfølgingsmøter Oppstartsmøte: Utviklingsmøter: Hyppighet: møte 1 (1 uke), møte 2 (1 uke), møte 3 (2 uker), møte 4 (3 uker), møte 5 (???) Brainstorming: 20 punkt tatt opp til diskusjon. Mange løsninger vanskelig å endre på grunn av reguleringsplan/formingsveileder. Roller: Entreprenør: Positive og pådriver Byggherre: Åpne for alle forslag Konsulent: Svart på spørsmål. Svært nøytral rolle. Ingen spesiell påvirkningskraft. Særmøter: Geomatikk og trebruer Låsing av mengder: Vi har åpnet for regulering av flere mengder enn tidligere planlagt, da det kan være vanskelig å tilpasse det endelige terrernget. Oppfølgings møter: Prosjektets prosjektutviklingsfasen skal vanligvis avsluttes etter den beskrevet varighet i kontrakten (jfr. Kap. D2, 23.1 Prosjektutvikling.) Etter at prosjektutviklingsfasen er avsluttet følges prosjektet opp videre med oppfølgingsmøter, hvor det fortsatt er anledning for de deltakende å komme med forslag til endringer, forbedringer og andre nye løsninger som er fordelaktig prosjektet (økonomisk, kvalitetsmessig osv.)

10  Utviklingsfasens lengde  Intervjuer
Erfaringer så langt  Mange løsninger  Godt samarbeid  Åpent forhold  Positiv stemning  Utviklingsfasens lengde  Intervjuer Mange løsninger har blitt tatt opp til diskusjon Godt samarbeid mellom alle parter Åpent forhold Positiv stemning. Ingen anspent atmosfære Utviklingsfasens lengde Har utviklet seg over en lengre periode enn planlagt. Det har gått 3,5 måneder fra kontrakten ble inngått. Kontrakten beskrev av låsingen skulle bli foretatt etter 24 hverdager. Intervjuer - Alle partere er intervjuet.

11 Utfordringer så langt Reguleringsplan og formingsveileder
Låsing av mengder Møteplanlegging Involvering av ulike parter Reguleringsplan og formingsveileder: Mye kan være vanskelig å endre på i ettertid. Tekniske løsninger som har blitt låst i reguleringsplanen gir liten mulighet for utvikling av prosjektet. Låsing av mengder: I forhold til hvilke prosesser som skal låses I forhold til hvor lang tid entreprenøren har på seg til å mengdekontrollere (Kap D2-23.2) 24 hverdager i dette tilfelle. Utfordring kan være å prosjektere hvilke prosesser/hovedprosesser som er unntak for mengdekontroll, og som vil bli avregnet etter utførte mengder. Møteplanlegging : Uforutsette hendelser (f.eks en ulykke i dette tilfelle hvor havarikommisjonen kom inn i bildet) Mange involverte partere, vanskelig å avvikle møter slik at det passer for alle Involvering av ulike parter: Hvem skal være med? Når skal de ulike aktørene være med? (involvering i utviklingsfasen tidlig/sent) Hvor mange fra entreprønøren? Skal underentreprenørene være med? Hva vet underentreprenøren om kontraktsformen? Er de involverte i utviklingsfasen? -> Alle deltakende må bli orientert og involvert!

12 Forutsetninger for alle parter før oppstart
Engasjerte representanter Innstilte på løsninger av ulik karakter: Tid – Kost – Kvalitet Partene må sette av rikelig med tid og ressurser i utviklingsfasen Engasjerte representanter: Fra Byggherre siden, entreprenøren og rådgiver/konsulenten. Innstilte på løsninger av ulik karakter: Tid - Kostnad - Kvaliet Partene må sette av rikelig med tid i utviklingsfasen, dette for at denne fasen blir så effektiv som mulig. At så mange løsninger og mulighet som mulig blir tatt opp til diskusjon, og at man kan avklare så mange/de beste løsningene før selve utbyggingen begynner.

13 Roller Byggherren Gir rikelig informasjon om målpriskontrakt og tidligere erfaringer. Er åpne for å diskutere alle forslag som dukker opp i prosjektutviklingsfasen Er aktive i brainstormingsfasen Entreprenøren Stiller med kompetanse innen ulike fagfelt. Har satt seg grundig inn i konkurransegrunnlaget Konsulenten Presentere utfordringer og løsninger/beslutninger som ble tatt i prosjekteringsfasen. Besvarer spørsmål angående valgte løsninger Prosjekterer nye løsninger Byggherren - Gir rikelig informasjon om målpriskontrakt og tidligere erfaringer. (Spesielt viktig i oppstarstsfasen) - Er åpne for å diskutere alle forslag som dukker opp i prosjektutviklingsfasen (Viktig at vi ikke har låst oss på den valgte løsningen, men ser alternative løsninger som løsningsalternativer mot et prosjekt besparelser og/eller kvalitetsøkning) - Er aktive i brainstormingsfasen Entreprenøren Stiller med kompetanse innen ulike fagfelt. Har satt seg grundig inn i konkurransegrunnlaget Konsulenten Presentere utfordringer og løsninger/beslutninger som ble tatt i prosjekteringsfasen.

14 Roller Alle Danne en samarbeidskultur Føle eierskap
Enighet om valgte løsninger Dette fører til: Enklere sluttoppgjør Bedre samarbeid og kommunikasjon Målet og resultat av målpriskontrakt: vil danne en samarbeidskultur/samhandlingskultur som skaper tillit til hveranandre, og vil gjøre det lettere og raskere å jobbe sammen både ved pågående prosjekt, og også ved en senere anledning. Alle deltakere vil føle eierskap til prosjektet som igjen vil føre til en god prosjektgjennomføring et prosjekt med god kvalitet et prosjekt hvor alle blir fornøyde med valgte løsninger og resultat, mindre uenighet om at den valgte løsningen kanskje ikke var så bra ( i og med at man i samarbeidet har kommet frem til og bestemt beste løsning) alle føler eierskap mindre målebrev enklere sluttoppgjør enda bedre samarbeid letter å kommunisere

15 Forbedringspotensiale
Oppstartsfasen Brainstorming Beskrivelse i kontrakten. Utviklingsfasens varighet Betaling i utviklingsfasen 50/50 vs. 25/75 Møtehyppighet Deltakere Oppstartsfasen Oppstartsfasen bør settes i gang med en ordentlig bli kjent fase og brainstormingsfase. Kanskje med en ekstern møteleder I dette prosjektet gikk vi kanskje litt mye ”rett på sak”. Det er letter å utvikle et prosjekt og samarbeide dersom man har litt kjennskap til hverandre. Brainstorminsgasfasen Byggherren og konsulenten bør komme med punkter de har diskutert underveis i prosjekteringen. Hva har vært utfordrende, og hvorfor har den valgte laøsningen blitt valgt? Entreprenøren har i dette prosjektet vært veldig flinke til å brainstorme. Det har vært lite fokus på de store kostnadspunktene. Kan man legge mer fokus her, eller er mye allerede bestemt i reg.plan og lignende. Beskrivelse i kontrakten. 2 uker kan se ut til å være litt lite i forhold til utviklingsfasen. Timebetaling i utviklingsfasen 50/50 forholdet? Hva med 25/75 i prosjektutviklingsfasen (for å få enda flere eller bedre løsninger i en så tidlig fase som mulig) 50/50 i gjennomføring/utbyggingsfasen. Antall deltakende personer fra de ulike partene. Entreprenør: trekke med underentreprenører?? Kommunen og andre folk. Møtehyppighet: flere møter tidlig. Intensoppstart Deltakere: Fellesskap

16 Takk for oss!


Laste ned ppt "Erfaringer med målpriskontrakt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google