Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling og omstilling i grenseregionene Morten Ørbeck, Østlandsforskning, Glåmdalsregionen: Vinger hotell, Kongsvinger, 02.10.2006 Sør-Østerdalsregionen:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling og omstilling i grenseregionene Morten Ørbeck, Østlandsforskning, Glåmdalsregionen: Vinger hotell, Kongsvinger, 02.10.2006 Sør-Østerdalsregionen:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Utvikling og omstilling i grenseregionene Morten Ørbeck, Østlandsforskning, Glåmdalsregionen: Vinger hotell, Kongsvinger, 02.10.2006 Sør-Østerdalsregionen: Norsk Skogmuseum, Elverum, 04.10.2006 Hamarregionen: Scandic hotell, Hamar, 05.10.2006 \Fjellregionen: Tynset næringshage, Tynset, 06.10.2006 Disposisjon: Arbeidet med ”Grenseindeks” og ”Grense-SWOT” m/støtteprosjekter Sysselsettings- og befolkningsutviklingen Indikatorbaserte tilvekststudier Grenseoverskridende aktivitet (pendling, bosetting, trafikk, handel) Noen muligheter og utfordringer fremover www.ostforsk.no www.kau.se www.observo.net/indre-skandinavia

3 ”Grenseindeks” og ”Grense-SWOT” Grense-SWOT 1.Innledning 2.Grensesamarbeid 3.Befolkningsutvikling 4.Utdanning og kompetanse 5.Arbeidsmarked 6.Næringsliv 7.Infrastruktur og kommunikasjoner 8.Likestilling 9.Miljø 10.Sammenfattende SWOT Grenseindeks 1.Innledning 2.Sysselsettings- og befolkningsutvikling 3.Næringsstruktur og næringsutvikling 4.Indikatorer for regional konkurransekraft 5.Grenseoverskridende regioner og regionforstørring 6.Avsluttende analyse (Hovedfunn, Fremtidstrender, Miljø og Likestilling) Prosjektadministrasjon Ferdig i september 2006 Prosjektledere Morten Ørbeck, ØF & Sune Berger, Cerut/KaU Forskere fra ØF (Køhn, Grefsrud, Hagen) og KaU (Rydin, Iwarsson, Andersson, Hofer) Analysegruppen: Representanter fra alle berørte fylker/län Finansiert av Felles beslutningsgruppe

4 Geografien i det nye Sverige-Norge- programmet

5 Måling av regional konkurransekraft Indikatorer Vanligst som resultatindikatorer: –Næringsutvikling målt ved BNP, lønnssummer, sysselsatte etter arbeidssted –Befolkningsutvikling Årsaks-/tilvekstindikatorer (morgendagens ”vinnere”): –Mer avanserte varianter av sysselsettings- og befolkningsanalyser –Lønnsomhetsmål og etableringsfrekvenser i næringslivet –Befolkningens utdanningsnivå –Næringslivets FoU-aktivitet og innovasjonsaktiviteter –Regionens kunnskapsmessige og samferdselsmessige infrastruktur –Regional samhandling, mobilitet, læringsoverføring mv. –Nasjonal politikk, (skatt, rente, valuta, handel, overføringer mv) –Men ikke entydige årsak-virkningsforhold

6 Utvikling i sysselsetting/dagbefolkningen 1986-2004 (4. kvartal). Indeks 1990=100 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

7 Offentlig sysselsettingsutvikling skaper nasjonale ulikheter 1989-2003 (4. kvartal). Indeks 1990=100. Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av PANDA og RAPS

8 Utvikling i sysselsetting/dagbefolkningen 2000-2004 (per 4. kvartal) Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

9 Befolkningsutviklingen i grenseregionene 1.2.1969-1.1.2006. Indeks 1970=100 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

10 Befolkningsendring, fødsels- og flytteoverskudd i Indre Skandinavia 1.1.2001-1.1.2006 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

11 Befolkningsendring Glåmdalskommuner 1969-2006 Fødsels- og flytteoverskudd 1.1.2001-1.1.2006 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

12 Befolkningsendring Sør-Østerdal 1969-2006 Fødsels- og flytteoverskudd 1.1.2001-1.1.2006 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

13 Befolkningsendring Hamarregionen 1969-2006 Fødsels- og flytteoverskudd 1.1.2001-1.1.2006 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

14 Befolkningsendring Fjellregionen 1969-2006 Fødsels- og flytteoverskudd 1.1.2001-1.1.2006 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB og SCB

15 Måling av regional konkurransekraft i Norge og Sverige ØF-Regionenes tilstand: 50 indikatorer for 89 øk. Regioner: * Robuste regioner og sentra, * Livskraft – Befolkning, * Konkurransekraftig næringsliv, * Infrastruktur/tilgjengelighet, * Utdanning, FoU, innovasjon mv. NUTEKs årsbok 2005: 9 indikatorer for 81 LA-regioner: * Etableringsgrad, * Fornyelsesfaktor, * Entreprenørskapsinnstilling, * BRP/sysselsattt, * BRP-utviklingen, * Sysselsettingsutviklingen, * Andel sysselsatte i sårbare arbeidsplasser, * Lønnssum/sysselsatt * Arbeidsledighet

16 Norske grenseregioners rangering blant 89 økonomiske regioner i ”Regionenes tilstand”

17 Differensiert arbeidsgiveravgift Distriktspolitisk virkeområde

18 Måling av regional konkurransekraft Hovedfunn og føringer Big is beautiful og det som har vokst vil fortsette å vokse –Regionsentrenes størrelse og sentralitet viktig –Regionenes evne til regional integrasjon er viktig Befolkningsutvikling ≈ næringsutvikling, men hva kommer egentlig først? ”Ny” næringspolitikk: –Infrastruktur – regionforstørring, pendlingsmuligheter –Bostedskvaliteter – tilflytting –Bosettingsbasert næringsutvikling Ikke enten eller, men både og –Mange områder uten pendlingsmuligheter –Attraktive jobber også en bostedsattraksjon Regionalpolitiske trender og utfordringer –Urbanisering og regionforstørring –Eldrebølgen –Omlegging i utjevnings- og velferdspolitikken (”workfarism”) –Næringsutvikling under globale regimer og konkurranseforhold –Turisme og ”second homes” –Oljeøkonomi, kostnads- og valutautvikling –Hva med miljø og likestilling?

19 Infrastruktur og regional utvikling Eksisterende næringsliv prioriterer oftest godstransport og veginvesteringer Flere svenske og norske analyser tillegger persontransport større vekt Infrastrukturen bidrar til regionforstørring og regionsammenkopling Stimulerer økonomisk aktivitet i en region og skaper attraksjon Gode kommunikasjoner – en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse Infrastruktur – kan skape (og splitte) regioner Bærekraftig regional utvikling gjennom økt mobilitet – hva med miljø og likestilling?

20 Befolkningsendring 1989-1997 og 1997-2005 Ser vi noen tydelige bilder?

21 Innpendling til hovedstadsregionene Andel sysselsatte innbyggere med arbeidssted Oslo/Akershus og Stockholms län, 4. kvartal 2004

22 Grensependlere Andel nattbefolkning 4. kvartal 2004

23 Grenseflytting Andel norsk/svenske statsborgere i befolkningen 31.12.2004

24 Vegtrafikken over grensen (årsdøgntrafikk)

25 Utvikling i grensetrafikken Beregnet årsdøgntrafikk, lette biler Kilde: ØF på grunnlag av TØI

26 Nordmenns grensehandel i Sverige Mill. kroner i 2000, 2002 og 2003 Kilde: Birgitta Ericsson, ØF

27 Norskeide fritidsboliger i IS-Sverige

28 Svenskeide fritidsboliger i IS-Norge

29

30


Laste ned ppt "Utvikling og omstilling i grenseregionene Morten Ørbeck, Østlandsforskning, Glåmdalsregionen: Vinger hotell, Kongsvinger, 02.10.2006 Sør-Østerdalsregionen:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google