Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring, et bidrag til god livskvalitet Undervisning for voksne med spesialpedagogiske behov i Danmark, Norge og Sverige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring, et bidrag til god livskvalitet Undervisning for voksne med spesialpedagogiske behov i Danmark, Norge og Sverige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring, et bidrag til god livskvalitet Undervisning for voksne med spesialpedagogiske behov i Danmark, Norge og Sverige

2 Anne Thorbjørnsen -062 Internasjonale føringer Salamanca – erklæringen, ”inclusion in Education” – en menneskerett –Inclusion is seen as a process of addressing and responding to the diversity of needs of all learners through increasing participation in learning, cultures and communities, and reducing exclusion within and from education.. (UNESCO- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 1994)

3 Anne Thorbjørnsen -063 Vårt utgangspunkt, de tre samarbeidspartnerne arbeidsfelt Forstandersamrådet: –44 virksomheter på amtsnivå som tilbød kompenserende spesialundervisning for voksne IKVO: –Ca 148 kommunale voksenopplæringssentra som tilbyr undervisning for voksne med spesialpedagogiske behov på grunnskolens område Riksföreningen Särvuxpedagogerna –Ca 230 individuelle medlemmer innen Särvux på kommunalt nivå

4 Anne Thorbjørnsen -064 Faglig fokus Undervisning for voksne som har spesialpedagogiske behov –Unntatt undervisning for målgrupper med hørsels-, syns- eller bevegelsesvansker som hovedvanske Undervisning utført av de samarbeidende organisasjonene

5 Anne Thorbjørnsen -065 Et reflekterende samarbeid – den tilslørende likhet Lovgrunnlag Forvaltningsnivå og organisering Målgrupper for undervisning av voksne med spesialpedagogiske behov Pedagogisk idé grunnlag, arbeidsformer, og innhold i undervisningen Formelle og personlige krav til de tilsatte

6 Anne Thorbjørnsen -066 Hva har vi gjort? Studier av lovtekster og offentlige publikasjoner Intervjuer og diskusjoner med styrene for de samarbeidende organisasjonene Nettbasert kvantitativ undersøkelse Case - studier i Danmark, Norge og Sverige

7 Anne Thorbjørnsen -067 Undervisning for å møte spesialpedagogiske behov eller spesialundervisning? (EFA-UNESCO 2005) Spesialundervisning (Special Education): –Undervisning for de som har en funksjonshemming –Undervisningen finner ofte sted atskilt fra ordinære tilbud Undervisning for å møte spesialpedagogiske behov (Special Needs Education): –Regelen er i ordinære omgivelser –Imøtekommer behovene også for de som ikke har en tradisjonell funksjonshemming –Grad av segregering avhenger av ordinære tilbuds tilpasning til elevenes behov

8 Anne Thorbjørnsen -068 Inkluderende undervisning = undervisning i endrings- og utviklingsperspektiv De voksne elevene skal gjennom deltagelse i undervisning utvikle en kompetanse som gjør at de i større grad kan forholde seg til og delta i samfunnet rundt seg Undervisningen skal være tilpasset den enkeltes behov og kontekst Konkrete, realistiske og evaluerbare målsettinger

9 Anne Thorbjørnsen -069 Dilemma eller? I planlegging av undervisning for voksne med spesialpedagogiske behov vil det ligge en særlig utfordring i å sikre at de daglige, praktiske aktiviteter faktisk tjener de overordnede målsettingene om inkludering Erfaringsmessig har målsettinger lett for å være enten overordnede og abstrakte, eller konkrete uten forankring i et utviklingsorientert og inkluderende perspektiv

10 Anne Thorbjørnsen -0610 De voksne elevenes medinnflytelse sikres gjennom: Elevene må få mulighet til å utvikle evne og trygghet til gjenkjenne og artikulere egne behov Det må gis innsikt i reelle valgmuligheter Utvikles effektive kommunikasjonsmetoder for den enkelte Det må utdannes/etterutdannes lærere til å arbeide med disse utfordringene

11 Anne Thorbjørnsen -0611 Undervisningsplanlegging i inkluderingens skrålys (noe å hente fra Danmark!): Kunnen – kunnskapsdimensjonen (tradisjonelle kunnskapsfag) Villen – den kreative dimensjonen (bla kreative fag som didaktisk resurs for utadvendt, aktiv villet kommunikasjon med omverdenen via kreative uttrykk) Væren – den eksistensielle dimensjonen (bla filosofi og psykologi for å styrket individet i dets særegne livssituasjon) Skullen – dagliglivets dimensjon (å lære de tingene man må lære, å leve i et samfunn med andre, inkludert økonomi, hygiene etc). Langager (2002)

12 Miljø- og samfunnsrelatert forståelse av funksjon Funksjonsnedsettelse + Barriere= Handikap Funksjonsnedsettelse + Kompensasjon = Like muligheter

13 Anne Thorbjørnsen -0613 Tilgjengelighetens dilemma Inkludering versus tilpasning Tilgjengelighet versus stigmatisering Tilgjengelighet som begrep beskriver de mangeartede og komplekse prosessene for å tilpasse og tilrettelegge alle samfunnets aktiviteter slik at de inkluderer alle menneskers behov

14 Anne Thorbjørnsen -0614 Organisering Danmark: desentralisert ansvar fra 01.01.07, organisatorisk selvstendige enheter Norge: desentralisert (kommunalt) ansvar – organisatoriske enheter Sverige: desentralisert (kommunalt), organisatorisk integrering, enkeltlærere

15 Anne Thorbjørnsen -0615 Lovmessige rammer Danmark –Særlov, en rammelov som gir voksne en rett til spesialundervisning dersom et faglig skjønn (visitas) viser at eleven gjennom undervisning og veiledning kan oppnå bedre handlingsmuligheter og funksjonelle ferdigheter. Ikke knyttet til nivå –Hensyntagende, ordinært innhold med kjente skolefag, med tilrettelegging og fysiske rammer ut fra elevenes behov –Kompenserende, innhold og tilrettelegging tilpasset formålet å kompensere for en bestemt funksjonshemming; avhjelpe, nøytralisere, forminske

16 Anne Thorbjørnsen -0616 Norge –Et integrert lovverk, en rettighetslov – rett til grunnskoleopplæring for voksne fra 2002 (de fem kjernefagene). Knyttet til nivåene i skolen forøvrig –Opplæringen for voksne med spesialpedagogiske behov har samme målsetting annen undervisning, ivareta hele mennesket –Etter sakkyndig vurdering av spesialpedagogiske behov, ta utgangspunkt i hele læreplanverket –Voksne som har behov for opplæring for å utvikle og holde ved like grunnleggende ferdigheter (ADL - trening) har rett til dette

17 Anne Thorbjørnsen -0617 Sverige –En felles skolelov for all opplæring, overgripende felles mål og retningslinjer for organisering –Särvux en egen skoleform, omfatter både grunnskole og videregående (gymnasial) nivå –Basert på et planhierarki; Læreplan med overordnede mål og retningslinjer Programmål som angir målene som bare gjelder for Särvux Kursplaner som angir mål og konkrete kunnskapsmål for det enkelte kurs Timeplaner som er sentralt bestemt og angir tidsbruk for enkeltfag, denne kan tilpasses for at elevene skal kunne oppnå kunnskapsmålene Arbeidsplaner for den enkelte elev

18 Anne Thorbjørnsen -0618 Voksne med spesialpedagogiske behov: Befolkning 1998 Antall voksne elever i spesialundervisning 1998 Danmark5 295 00022 081* Norge4 417 5997 310** Sverige8 854 3224 178***

19 Anne Thorbjørnsen -0619 Danmark - målgruppene Amtene (tidligere) skal sørge for at voksne med fysiske eller psykiske handikapp kan få undervisning og spesialpedagogisk bistand som skal ta sikte på å avhjelpe eller begrense virkningen av handikappet Bestemmelsene om undervisning peker lenger enn til opplæring for videre skolegang og yrkesliv. Undervisningen skal være kompenserende ut fra den enkelte voksnes behov I utgangspunktet kan ingen voksne med spesialpedagogiske behov ekskluderes, fordi å møte deres behov for undervisning vil kompensere for deres handikap og bidra til like muligheter Undervisning for voksne med spesialpedagogiske behov har ingen bestemte målgrupper, elevens behov for undervisning er avgjørende, ikke hvorfor eleven har et slik behov

20 Anne Thorbjørnsen -0620 Norge –Voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlig tilpassede opplæringstilbudet for voksne, eller som trenger opplæring for å utvikle og vedlikehold grunnleggende ferdigheter, har rett til spesialundervisning –Saksbehandling for spesialundervisningen følger de samme regler som for alle andre i grunnskole- opplæring, det skal gjøres en utredning og gis en vurdering om behovet –I lov og forskrifter finner vi ikke avgrensninger av målgruppa voksne med spesialpedagogiske behov basert på egenskaper ved elevene

21 Anne Thorbjørnsen -0621 Sverige Lovverket angir målgruppen, voksne utviklingshemmede, mennesker med erhvervede hjerneskader eller autisme /autismelignede tilstander Et tilbud knyttes mot elevenes personlige egenskaper Elevene skal ha forutsetning for å følge kursene, dvs kunne innfri de kunnskapsmål som fastsettes sentralt for det enkelte kurs Krav om å følge sentralt oppsatte planer, kunnskap En smal målgruppe; de som er sterke nok til å følge kursplaner og som i tillegg er psykisk utviklingshemmede eller har fått en betydelig og vedvarende funksjonshemming pga ervervet hjerneskade, alternativt de som har autisme eller en autismelignede tilstand

22 Anne Thorbjørnsen -0622 UNESCO (2005) ”Index for Inclusive Schooling”, beveger skolesystemet seg mot inkludering? –Pupils are entitled to take part in all subjects and activities –Teaching and learning are planned with all pupils in mind –The curriculum develops understanding and respect for differences –During lessons all pupils participate –A variety of teaching styles and strategies is used –Pupils experience success in their learning –The curriculum seeks to develop understanding of the different cultures in society –Pupils take part in the assessment and accreditation system –Difficulties in learning are seen as opportunities for the development of practice Undervisning av voksne med spesialpedagogiske behov i Norge, utviklingsretning?


Laste ned ppt "Læring, et bidrag til god livskvalitet Undervisning for voksne med spesialpedagogiske behov i Danmark, Norge og Sverige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google