Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Helse etaten Første kommunale virksomhet : Geriatrisk ressurssenter – bygg 21 og delvis 8 Geriatrisk ressurssenter – en del av Samhandlingsarena.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Helse etaten Første kommunale virksomhet : Geriatrisk ressurssenter – bygg 21 og delvis 8 Geriatrisk ressurssenter – en del av Samhandlingsarena."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Helse etaten Første kommunale virksomhet : Geriatrisk ressurssenter – bygg 21 og delvis 8 Geriatrisk ressurssenter – en del av Samhandlingsarena Aker – Stormøte Aker 30 november 2012 ved Bente Riis

2 Fra GERIA til Geriatrisk ressurssenter inkl. Almas hus

3 Bakgrunn 2008: Vedtak i bystyret 2010/11: Utarbeidet skisse for hva senteret kan være av bredt sammensatt gruppe 2012, april: Sluttrapport prosjekt Konsept Geriatrisk ressurssenter 2012, høst: Utviklings- og implementeringsprosjekt

4 Mål for Geriatrisk ressurssenter Være et viktig bidrag for å styrke eldreomsorgen i Oslo kommune, slik at det fører til:

5 Bedre tjenester til bruker/pasient uavhengig av bosted Styrket fagutvikling med bakgrunn i erfaring, kunnskap og forskning Styrket helsefremmende og forebyggende arbeid i eldreomsorgen Bedre samhandling mellom kommunale virksomheter og spesialisthelsetjenesten Økt rekruttering av fagpersonell Økt bruk av velferdsteknologi

6 Møteplass for kunnskap og kompetanse Geriatris k ressurs senter GERI A Almas Hus Vern for eldre Bydeler Sykehjems etaten UHT / UHS Universitet Høgskoler Fastleger Sykehus, fagmiljø Nasjonalt senter for aldring og helse Andre kompetanse miljø Helse- etaten

7 Høst 2012 Utviklings- og implementeringsprosjekt Tidshorisont Organisering Arbeidsmetode

8 Områder som utredes -Konkretisere kjerneområdene for senteret Beskrive gevinstene for brukerne av senteret Utarbeide en plan for gradvis opptrapping av senterets aktiviteter Utarbeide og iverksette informasjonsstrategi

9 Områder forts Utrede samordning og samarbeid opp mot Utviklingssentrene og Vern for eldre Gjennomgå dagens finansiering og foreslå ekstern finansiering Vurdere behovet for forpliktende intensjonsavtaler med brukere og samarbeidspartnere Sikre en synliggjøring av bredden i tiltaket

10 Rammer Senterets aktivitet skal bygge på Gerias metoder for kompetanseheving, rådgiving/veiledning Skal samarbeide med fremtidig ressursmiljøer på Aker Skal ikke drive brukerrettet virksomhet Økonomiske rammer; bevilget 1,3 mill. ekstra til tiltaket i 2012 – videreført for 2013

11 Status Implementeringsprosjektet er i rute og er i sluttfasen Har forankret arbeidet gjennom blant annet gjennom dialogmøter med ulike miljøer Rekruttering til stillinger er i gang Geriatrisk ressurssenter samarbeider aktivt med Utviklingssentrene for hjemmetjenester og sykehjem og Prosjekt akutt og subakutt funksjonssvikt.

12 Status forts Nettverk for demenskoordinatorer er etablert Almas hus er etablert og ble offisielt åpnet 09.10.12 Vern for eldre flytter til Aker 01.01.13.

13 Målgrupper Bydeler, Sykehjemsetaten, sykehusene og deres ansatte

14 Kjerneoppgavene Utvikle og drive systematisk, praksisnær og kunnskapsbasert kompetanseheving med tanke på å sikre varig kompetanse Drive informasjonsformidling Drive rådgiving og veiledning Legge til rette for forskning Være en møteplass for kunnskap og kompetanse på tvers av nivåer Utvikle Almas hus til et velferdsteknologisk senter og en ny kunnskapstjeneste i Oslo

15 Utvikle og drive systematisk, praksisnær og kunnskapsbasert kompetanseheving med tanke på å sikre varig kompetanse Metoder for kompetanseheving: Kurspakker på ulike nivåer Studiepoenggivende moduler Via nettverk E-læring (samarbeid med allerede eksisterende læringsprogram) NB Praksisnærhet er viktig

16 Systematisk, praksisnær og kunnskapsbasert kompetanseheving med tanke på å sikre varig kompetanse (1. driftsår) Gerias kursrekker og aktivitet innen demens og alderspsykiatri videreføres, men i noe redusert i omfang. Geriatrisk ressurssenter skal utvikle program og tilrettelegge for kompetanseheving innen systematisk ernæringsarbeid

17 Kompetanseheving forts. Delta i prosjekt akutt og subakutt funksjonssvikt, hvor samhandling og pasientforløp er sentralt, med tanke på videre implementering i andre bydeler/evt. andre sykehus etter prosjektslutt Videreføre arbeidet med dokumentasjon i Gerica på områdene demens og alderspsykiatri Arbeide videre med etablering og utvikling av demensteam og demenskoordinatortjenesten i bydelene

18 Kompetanseheving forts. Utvikle et fordypningskurs/videreutdanning (15 studiepoeng) i forankrings- og implementeringsarbeid i samarbeid med Høgskolen i Buskerud Utvikle et fordypningskurs/videreutdanning i velferdsteknologi og demensvennlige fysiske omgivelser i samarbeid med høgskole

19 Kompetanseheving forts. Starte veiledningsutdanning innenfor Marte Meo – filmveiledning Hverdagsrehabilitering – Lengst mulig i eget liv – ble meldt som behov fra bydelene

20 Kompetanseheving forts 2. driftsår, forslag: Medikamenthåndtering/ -gjennomgang Palliasjon Samhandlingskompetanse

21 Legge til rette for forskning NB Kommunens medvirkningsansvar Samarbeide med de etablerte forskningsmiljøene, som helseforetakene/sykehus, universitet og høgskoler blir svært viktig Selv lede prosjekter hvor forskning inngår Drive følgeforskning og aksjonsforskning På litt lengre sikt - være delaktig og drive forskning i økt grad i kommunehelsetjenesten

22 Være en møteplass for kunnskap og kompetanse på tvers av nivåer Lavterskeltilbud som bistår med kunnskapsbasert og oppdatert kompetanse innenfor geriatri og gerontologi Prosjektkompetanse og evalueringskompetanse som brukerne kan benytte seg av. Veiledning og råd i forhold til konkrete faglige utfordringer Erfaringsoverføring Utvikle og drifte ulike nettverk innenfor fagfeltet.

23 Oslo kommune Helseetaten Geriatrisk ressurssenter Almas hus, demonstrasjons og opplæringsarena

24 Almas hus Utvikle Almas hus til et velferdsteknologisk senter og en ny kunnskapstjeneste i Oslo kommune  Velferdsteknologisk møteplass  Demonstrasjons- og opplæringsarena  Opplæringsprogram på ulike nivåer

25 Demensvennlig utforming Aktuell velferdsteknologi Flere leverandører Simulere problemstillinger Bemannet med fagpersoner Individuell tilnærming Almas hus

26 Vi har 3 målgrupper

27 Demonstrasjons- og opplæringsarena Nettverksarbeid i Oslo og nasjonalt Arena for dialog/ utvikling Nettside med ”Hva kan hjelpe?” Forskning Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse ved Torhild Holthe Almas hus- en kunnskapstjeneste

28 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Oslo kommune Helse etaten Første kommunale virksomhet : Geriatrisk ressurssenter – bygg 21 og delvis 8 Geriatrisk ressurssenter – en del av Samhandlingsarena."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google