Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunale akutte døgnopphold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunale akutte døgnopphold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunale akutte døgnopphold
Oslo kommune Helseetaten Hvilke pasienter egner seg for kommunale akutte døgnopphold? Jan Magne Linnsund Avdelingsdirektør Allmennlegevakten i Oslo Oslo Kommunale akutte døgnopphold

2 Kommunale akutte døgnopphold
Forutsetninger Samhandlingsreformen Kommunenes nye plikt til å etablere tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Helse- og omsorgstjenesteloven som ble vedtatt 14. juni 2011 og som trådte i kraft 1. januar 2012 Nasjonal veileder om lovpålagte samarbeidsavtaler utgitt av HOD Utsendt veiledningsmateriell utsendt fra Helsedirektoratet ultimo februar 2012 Oslo Kommunale akutte døgnopphold

3 ”Vær aldri redd for å prøve noe nytt
”Vær aldri redd for å prøve noe nytt. Husk at det var amatører som bygde Noas ark og proffer som bygde Titanic.” Ukjent

4 Kommunale akutte døgnopphold
Utfordringer I Pasientkategorier er avhengig av: Omfang av støttefunksjoner (lab/rtg/fysioterapi) Bemanning som legges til grunn Størrelse og omfang av posten(e) Henvisningspraksis Definisjon av liggetider Budsjett og økonomi Oslo Kommunale akutte døgnopphold

5 Kommunale akutte døgnopphold
Utfordringer II Forut for utarbeidelsen av veilederen ble det fra HOD’s side understreket følgende: Tilbudet skal være faglig forsvarlig Tilbudene som etableres bør vurderes som bedre eller like gode som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten Ta utgangspunkt i eksisterende kunnskap Før 2016 vil det foreligge en forskrift som vil ta utgangspunkt i det faglige veiledningsmateriell og erfaringer som foreligger Oslo Kommunale akutte døgnopphold

6 Kommunale akutte døgnopphold
Utfordringer III Dimensjonering – Oslo er ”stor” i denne sammenheng – sammenlignet med landet forøvrig Ta høyde for den demografiske utvikling både når det gjelder totalt folketall og andel eldre Det skal være enkelt og forutsigbart å legge inn pasienter Alle leger som legger inn pasienter i sykehus skal også få legge inn pasienter i en kommunal akuttpost Oslo Kommunale akutte døgnopphold

7 Kommunale akutte døgnopphold
Utfordringer IV Personellbehov Tilstedeværelse av sykepleier 24 timer i døgnet Når det gjelder legers tilstedeværelse, er det i veilederen betydelig svakere formuleringer Pasienten skal være tilsett av lege før innleggelse Utarbeides en plan som beskriver legens funksjons- og ansvarsområder og tilstedeværelse Leger på legevakt, sykehjemsleger, fastleger eller andre kommunalt ansatte leger Hva med innkomstjournal og epikrise? Oslo Kommunale akutte døgnopphold

8 Kommunale akutte døgnopphold
Pasientkategorier I Viktig å fastslå hvem som overhode ikke skal inn i en kommunal døgninstitusjon! Pasienter med allerede definerte pasientforløp ex hjerneslag og hjerteinfarkt Akutt funksjonssvikt hos eldre med kroniske sykdommer Oslo Kommunale akutte døgnopphold

9 Kommunale akutte døgnopphold
Pasientkategorier II ”Konsentrasjon” av pasienter innenfor et fagfelt er ønskelig Generelle indremedisinske, geriatriske og allmennmedisinske problemstillinger egner seg i første omgang best og står for hoveddelen (70%) av innleggelser på sykehus med; tall fra Akuttmottaket på UUS Skader og brudd med avklart behandling – fysioterapi? Alderssammensetning? Men hva med rus og psykiatri? Oslo Kommunale akutte døgnopphold 9

10 Aktuelle diagnosegrupper I
Brystsmerter som ikke umiddelbart synes å være coronare (krever EKG og tolkningskompetanse) Eldre med infeksjoner (spes. lunger og urinveier) med behov for iv antibiotika i oppstart av behandlingen Diabetes – forverring – stabilisering Kjent KOLS med forverring pga f. eks infeksjon, men uten betydelig komorbiditet.

11 Aktuelle diagnosegrupper II
Observasjon av uklare tilstander jfr magesmerter i forhold til evt appendicitt under utvikling og obstipasjon med mulighet for tømming Korrigering av ernæringssvikt og dehydrering hvor kjent utløsende årsak er avklart Fallskader hvor det ikke er åpenbart klart at det dreier seg om brudd – med vekt på mobilisering

12 Aktuelle diagnosegrupper III
Behov for transfusjon av blod, væske eller elektrolytter der diagnosen er sikker Eldre med akutt pleie hvor det ut fra situasjonen (avklart behandlingsnivå) ikke er aktuelt med ytterligere utredning på sykehusnivå Pasienter med kjent kronisk smerteproblematikk som trenger justering av medikamentdoser Palliativ og terminal omsorg av kreftsykdom i samarbeid og samforståelse med pårørende Pasienter som normalt ville vært lagt inn, men der pasienten selv og pårørende ønsker behandling i lokalmiljøet Hvis man tenker for lenge på neste skritt, tilbringer man hele livet ett ben” Kinesisk ordtak

13 Legevaktens observasjonspost I
Opprettet i 1982 18 sengeplasser fra 2009 (tidl. 16) Gjennomsnittlig 20,4 innleggelser per døgn, beleggsprosent 113 % Aldersfordeling: 34,6% mellom 20 og 39 år; 40,9 % > 60 år hvorav 18,2 % > 80 år 77 % utskrevet til hjemmet, 21 % innlagt sykehus, de resterende til Rusakutt eller sykehjem Kommunale akutte døgnopphold 13

14 Legevaktens observasjonspost II
Maksimal liggetid 24 timer, overholdes forholdsvis strengt Personell: 1 seksjonsoverlege (allmennmedisiner), ½ allmennlege på dagtid samt 1 allmennlege på helligdager – totalt ca 5 legeårsverk 27 sykepleieårsverk; ekstra styrking på natt pga rusbehandling 7439 pasienter i 2011 (+2,7 % fra 2010) 1496 pasienter (21%) innlegges i sykehus, 75% av disse i med. avd. Kommunale akutte døgnopphold

15 Legevaktens observasjonspost III
Innleggelser på Observasjonsposten blir styrt av legevaktens leger Ingen pasienter blir primært henvist for innleggelse Hvordan styre innleggelsene inn i en ny akuttpost? Kommunale akutte døgnopphold 15

16 Observasjonspost og diagnoser
Tall fra 2011: Hjerte/kar: (25,2 %) Obs abdomen: (19,4 %) Nevrologi: (15,6 %) Infeksjoner: (15,1 %) Psykiatri: (9,2 %) Hjernerystelse: (7,3 %) Astma og KOLS: (5,0 %) Totalt for disse diagnosegruppene: 96,8 % Kommunale akutte døgnopphold

17 Observasjonspostens liggetid
Følgende er hentet fra Storbylegerapporten november 2008 Dagens maksimale liggetid praktiseres strengt Pasientene blir med svært få unntak skrevet ut neste dag mellom kl 08 og 16; noe som er nødvendig for at posten ikke skal fylles opp Samtidig er det store pasientgrupper som trenger noe lengre tid, men som ikke har behov for innleggelser i sykehus 17 Oslo Kommunale akutte døgnopphold

18 Observasjonspostens liggetid II
Disse kunne vært bedre ivaretatt hvis man var noe mer fleksible i forhold til liggetid Prosjektgruppen foreslår derfor en maksimal liggetid på 72 timer Det skal fortsatt være slik at pasienter som trenger sykehusinnleggelse skal legges inn uten forsinkelse

19 Utvidet observasjonspost ?
Oslo Kommunale akutte døgnopphold

20 Sykestuemedisin – skusler vi bort arven?
Innlegg på Helsekonferansen i 2010 om sykestueaktiviteten i Finnmark Akuttmedisinsk diagnostikk og behandling Behandling av enklere tilstander Lavterskeltilbud til kronisk recidiverende syke Kreftbehandling og terminal omsorg

21 Materialet I Innleggelser: 414 Liggedøgn totalt: 2074
Gjennomsnittlig liggetid: ,0 Innleggelser som varte 20 døgn eller lengre: Stor forskjell i liggedager på sykehus for kommuner med og uten sykestue

22 Materialet II Hjerte/kar: 24,2 % Muskel/skjelett: 12,8 %
Luftveier: 12,6 % Fordøyelse: 10,6 % Psykisk: 9,4 %

23 Materialet III Pasienter med innleggelser > 1 65 pasienter som
Utgjorde % av materialet Forbrukte 45 % av innleggelsene Stod for % av total liggetid

24 Samhandlingsarena Aker
Akuttmottaket på Aker fraflyttes med tentativt tidspunkt 1. juli Flytting av legevaktsbasene på Ryen og Linderud til Aker er planlagt i løpet av høsten 2012 Synergieffekter i forhold til akuttpost? – spesielt hvis en samtidig tenker at legevaktstilbudet på Aker utvides med flere leger og utvidet åpningstid Det foreligger allerede i dag et sterkt behov for å avlaste Legevakten i Storgt 40; mens vi venter på at en ny Storbylegevakt blir ferdig i 2016

25 ”Hvis man tenker for lenge på neste skritt, tilbringer man hele livet på et ben” Kinesisk ordtak


Laste ned ppt "Kommunale akutte døgnopphold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google