Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke pasienter egner seg for et kommunale akutte døgnopphold (KAD). 09.03.2012 Oslo Kongressenter, Folkets hus 1 Morten Mowe Assisterende klinikksjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke pasienter egner seg for et kommunale akutte døgnopphold (KAD). 09.03.2012 Oslo Kongressenter, Folkets hus 1 Morten Mowe Assisterende klinikksjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke pasienter egner seg for et kommunale akutte døgnopphold (KAD). 09.03.2012 Oslo Kongressenter, Folkets hus 1 Morten Mowe Assisterende klinikksjef Avdelingsleder, dr. med Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus, Aker Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo 1

2 2 Hva skal jeg presentere Pasienter på kommunale akutt døgnopphold: 1. Bakteppe – krevende utvikling, særlig Oslo 2. Hvilke pasienter egner seg – forsøk på å tilnærming 3. Risiko ved å hindre et godt pasientforløp 4. Logistikkutfordringer

3 3 Bakteppe for Oslo – framtidens utfordringer Aldring Levealder øker med 2-4 mnd per år Urbanisering og migrasjon Folk søker Oslo og stor-Oslo Dagpendling og arbeidsreiser Mange har Oslo som sitt bosted Feriemål Turister oppsøker Oslo Tigerstadens spesielle utfordringer Rus og psykiatri Andre kulturer Mer sykdom tidligere

4 4 Utviklingen – endringer i levealder 4

5 Eldre - bølgen er krevende Aftenposten februar 2012

6 6 Hva er hensikten med KAD? Smart måte å organisere på Evidence based medicine Vi blir for mange – ”det blir pasienter til alle” Unngå unødvendig innleggelse Det beste for pasienten er ikke å legges inn Men er det slik for enhver pris? Spare pasienten for sykehusopphold Farefullt og plagsomt Redusere kostnader i helsevesenet Vi har rett og slett ikke råd – Eller vil velger ikke å ta oss råd Ivareta myndighetskrav Stortingsmelding 47, 2008-09

7 7 Hvilke pasienter egner seg for KAD Mange – bare man har de rette ressurser Sykepleier, leger, annet personale Dag / døgnberedskap Støttefunksjoner som radiologi og laboratorie Annen faglig støtte Enten på egenhånd – eller i lag med spesialisthelsetjenesten

8 8 Hvilke pasienter egner seg for KAD Ingen – dersom en ikke tar hensyn til Ressursbehovet Forsinker diagnosen Kan gi uriktig behandling Forverrer prognose og overlevelse

9 9 Mange pasienter egner seg for KAD – beliggende på Aker når resursser og samarbeid er på plass Det blir mange aktiviteter på Aker Helsearena Kommunal legevakt Leger og spl tilstede på døgnbasis Geriatrisk ressurssenter og rehabilitering Anskaffe geriatrisk utdannet personell Personell med rehabiliteringskompetase Radiologi og lab Er allerede tilstede pga annen aktivitet Dessuten Aktiviteter fra OUS

10 10 Hvilke pasienter – forsøk på ulike tilnærminger (1) Etter diagnose Enklere infeksjoner – virale til observasjon, uvi. Plager som oppkast / diaré, smerter etter fall uten brudd, dyspnoe, mage- og brystsmerter Men – samme diagnose kan ha svært ulike behov og krever ressurser (utredning, personell)

11 11 (Diagnose - 1) I samarbeid med spesialisthelsetjenesten Om enkelte greie pasientforløp KOLS – men pasientens behov må ikke undervurderes Spesielle pasientforløp Dialyse Spesielle problemstillinger som ikke må ligge i spesialisthelsetjenesten men hvor kompetansen vil trenges Diabetes Sårbehandling Palliasjon Ulike opplæring etter inngrep

12 12 Men …. skal disse i det hele tatt legges inn Hva kan sykehjemmene håndtere Opplæring Ressurser Kompetanse Unngå konkurrerende tilbud

13 13 Hvilke pasienter egner seg for KAD – hvordan tilnærme seg et pasientforløp Utgangspunkt i diagnose er vanskelig – samme diagnose kan kreve alt fra behandling av fastlege i hjemmet til avansert teknisk inngrep Atrieflimmer: Fastlege justerer medikamenter Utløser alvorlig svikt Trenger ablasjon Lungebetennelse Fastlege starter po behandling Medtatt pasient som tenger tett oppfølging og iv antibiotika Sepsis, respirasjonsstøtte og ICU

14 14 Hvilke pasienter (2) Etter hvordan plagene presenteres: Symptomer Funn Mye Noe Lite Lite Noe Mye Dette vil kreve kompetanse

15 15 ”Akkurat passe syk” (2) Akutt syke – som er ”passe syke” Innleggelser av sosial karakter Tilstander som først og fremst trenger ”en seng og omsorg” Fall uten brudd Annet Pasienter som trenger opplæring Rullerende opphold Pasienter fra sykehjem Pasienter med alvorlige, men avklarte lidelser Terminal kreft hvor lindring og omsorg er det viktigste

16 16 Hvilke pasienter (3) Pasienter som trenger institusjon Men ikke nærhet spesialisthelsetjeneste Trykksår Palliasjon Smerter Ernæringsbehandling Men man trenger kompetanse

17 17 Hvilke pasienter egner seg for KAD (4) Ta hånd om unødige sykehusinnleggelser Unødige innleggelser – finnes de? Kanskje ikke(tippe et fotballresultat før eller etter kampen) Undersøkelse på Aker: Kimsås, Øyen: Få unødvendige Brystsmerter: Før eller etter undersøkelser Noen innleggelser er unødvendige Medtatt ektefelle følger med innleggelsen, fordi støttende ektefelle må legges inn Støtteapparatet svikter Noen lidelser en kanskje av bagatellmessig karakter Nødvendige – dersom det ikke finnes annet alternativ..

18 18 Hvilke pasienter egner seg for AKD – beliggende på Aker ”400000 unødige innleggelser til sykehus hvert år” Jan Emil Kristoffersen: Utposten nr. 7, 2010 Fortsatt i St. meld 47. Fare: Vi tror på dette og legger føringer som om dette er sant. Evidensen holder ikke !

19 19 Akutt funksjonssvikt – hva er det Symptomene er så diffuse at innleggende lege ikke klarer å meddele: Klar diagnose Hvilke organ er affisert Hva slags plager har pasienten Kun – noe har skjedd akutt

20 20 DiagnosisNoDiagnosisNo AMI12Liver cirrhosis1 Alcohol abuse9Liver failure1 Anaemia3Low back pain3 Angina Pectoris1Lymphedema1 Aortic An1Malignant melan2 Arthritis1Medication, abuse1 Atrial fibr2Medication, sideeff2 AV-block1Meningitis2 Bladder tumor1Metastases1 Burns1Metastases, liver2 Cancer, colon4Muscle trauma1 Cancer, liver1Myelomatosis2 Cancer, laryng1Non-Hodgkin' lymf.1 Cancer, breast4Orthostatic hypot2 Cancer, u-tract3Osteoporosis7 Cancer, ovary1Parkinson's disease5 Cancer, lung3Peptic ulcer5 Cerebral bl.3Peritonitis1 Cholangitis3PHP1 Verteb.fracture8Pneumonia42 Constipation1Polynevropathy1 DiagnosisNoDiagnosisNo Chron obstr lung disease8 Polymyalgia rheumatica2 Dehydration10Renal failure13 Delirium8Nephrolithiasis2 Dementia21Septicemia8 Depression8Sinusitis1 Diabetes mell5Spinal stenosis1 Diarrhea2Spondylitis1 Epilepsies1Stroke, acute9 Erysipelas2Stroke, seq.2 Fractures7Sub dur haemorr2 Goat1Tendinitis2 Guillain-Barre1Tremor1 Heart failure22Ulc. colitis1 Hydrocephalus1Ulcus oesafegus1 Hyponatriemia3Undernutrition9 Hypotension1Upper lung inf4 Hypothermia1UTI31 Intoxication2Variceal bleeding1 Knee arthritis1Vertigo1 Leg ulcer1Vitamin deficiency1 Akutt funksjonssvikt Mowe, 2005

21 21 Diagnoser Mowe, 2005

22 22 Akutt funksjonssvikt – hva er det Mowe, 2005

23 23 Akutt funksjonssvikt: Skjuler mange diagnoser Har lengre liggetid Ulik årsak over eller under 70 år Høy 1 års mortalitet Er dårligere enn gjennomsnittspasienten

24 24 Farlig avveiing: Unngå unødvendige innleggelser – hindrer nødvendige innleggelser Hvilken risiko velger man å ta – vil aldri kunne sikre seg mot dette Pasienten legges ikke inn Pasienten legges inn Pasienten må ikke legges inn OKKostnad Pasienten skal legges inn Pasienten liderOK

25 25 Pasienter på KAD Utfordring Må ferdigbehandle pasienten Kan ikke forverre pasienten tilstand Må gi god behandling på de pasienter som behandles Må ikke la økonomi stå i veien for å sende pasienten videre Gode samarbeidsformer Skaffe seg fagpersonell

26 26 Hvordan registrere / måle at KAD har en positiv effekt? Færre innleggelser Bedre utkomme for pasienten Mindre kostnader til helse Bedre helse Øket levetid Pasienten behandles på rett omsorgsnivå

27 27 Ønskemål og Risiko… Overføring av midler og ressurser fra spesialisthelsetjenesten til primærhelse / kommunehelsetjenesten – men alt kommer fra den samme ”pott” Mest mulig helse ut av hver krone Mest mulig kroner ut av helsevesenet

28 28 Tiltak som vil være smarte for å få ”de riktige pasienter” Tidlig intervensjon der man vet ting vil fallere Rullerende tilbud hos kronikere som man vet blir dårlige med jevne mellomrom Forebyggende aspekter Standardiserte behandlingsplaner som vil sikre god behandling God avtaler med sykehjem Behandle – ikke behandle

29 29 Andre smarte tiltak… Retningslinjer for innleggelser: Skal – skal ikke Hospiteringsordninger Samhandlende IKT Samarbeid med spesialisthelsetjenesten Undervisning og forskning

30 30 God logistikk… Sykehjem + + Bolig KAD Legevakt Sykehus Hvor skal den akutte syke ivaretas?

31 31 Dersom pasientene blir akutt dårlige Tilstrekkelig kompetanse til å behandle Tilstrekkelig kompetanse til å stabilisere Systemer for rask videresending Forventninger og krav: Dette vil se ut som et sykehus, fhva blir Pasientenes forventninger Media Lovverket

32 32 Oppsummering KAD vil kunne ta mange av dagens sykehusinnleggelser Forutsetter ressurser (kompetanse, utstyr, undersøkelser) God systemer for pasientutvelgelse Ikke gå ut over pasientenes liv og helse Spennende sted for opplæring og utdanning


Laste ned ppt "Hvilke pasienter egner seg for et kommunale akutte døgnopphold (KAD). 09.03.2012 Oslo Kongressenter, Folkets hus 1 Morten Mowe Assisterende klinikksjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google