Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell og regelverk for tilskuddsordning Oslo kommune, 9.mars 2012 avdelingsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell og regelverk for tilskuddsordning Oslo kommune, 9.mars 2012 avdelingsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell og regelverk for tilskuddsordning Oslo kommune, 9.mars 2012 avdelingsdirektør Kristin Mehre avd. omsorgstjenester Helsedirektoratet | 1

2 Bakgrunn Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5: Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp: ”Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig. Kommunen skal (fra 2016) sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til” Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6: Samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak mv. Om plikt til å inngå samarbeidsavtale og minimumskrav til avtalens innhold § 6-2, pkt 4: beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Frivillig fra 2012, men lovpålagt fra 1. januar 2016

3 Innhold i veiledningsmateriellet Hovedelementene: Planlegging og forberedelser Kartlegging, analyser, vurdering av samarbeid med andre kommuner Etablering av tilbud - hva skal kommune og helseforetak samarbeide om - hva skal inn i samarbeidsavtalene? Faglig forsvarlighet Pasientgrupper, personellbehov og tilgjengelighet, kompetanse, støttefunksjoner og utstyr Organisering Sammenhengen med de øvrige kommunale tjenestene

4 Planlegging og forberedelser I planleggingen bør partene i fellesskap kartlegge, vurdere og analysere viktige områder som har betydning for tilbudet. Demografiske forhold og befolkningens helsetilstand Geografiske forhold Praksis knyttet til innleggelser på sykehus Eksisterende tjenestetilbud - sammenheng med tilbud før, istedenfor og etter sykehusbehandling, herunder bruk av legevakt og ambulansetjeneste Øvrige tiltak og tjenester som kan være en del av det helhetlige øyeblikkelig hjelp døgntilbudet

5 Planlegging og forberedelser forts. I planleggingen bør partene i fellesskap kartlegge, vurdere og analysere viktige områder som har betydning for tilbudet. Organisering: Beliggenhet, lokalisasjon, interkommunalt samarbeid Samarbeidsrutiner, personell, kompetanse (generell og spesialkompetanse), medisinsk, laboratoriemessig utstyr og IKT- systemer, etc. Relevante dokumentasjonssystemer og hvordan dette følger gjeldende lovkrav til journalføring og internkontroll Utarbeide systemer som sikrer oversikt over kostnader og korrekt rapportering i KOSTRA, IPLOS og nasjonale helseregister

6 | 6 Samarbeidsavtalen mellom kommunene og helseforetakene skal beskrive kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp Samarbeidsavtalen bør beskrive: Samarbeidet om øyeblikkelig hjelp tilbudet fram til etablering av et kommunalt tilbud Hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste mens tilbudet bygges opp i kommunen. Helseforetakene kan ikke bygge ned tilbudet før tilbudet i kommunen er tilstrekkelig etablert. Hvordan god samhandling, kontinuerlig læring, kvalitetsforbedring og effekt av tilbudet settes i et system for evaluering.

7 Spesielt om kommunikasjon og informasjon Samarbeidsavtalen bør beskrive: En felles kommunikasjonsplan som sikrer at befolkningen og tjenesteyterne ( fastleger / leger, ambulanse, hjemmesykepleien) kjenner til og er trygge på det nye tilbudet Hvordan nye rutiner og retningslinjer skal utarbeides og implementeres i de aktuelle tjenestene

8 Etablering av tilbudet Samarbeidsavtalene bør beskrive: Hovedområdene: pasientkategorier kompetanse støttefunksjoner og utstyrsbehov lokalisasjon av tilbudet hvem kan bidra med hva Hjelpespørsmål i veilederen.

9 Faglig forsvarlighet og kvalitet på tilbudet Aktuelle pasientgrupper Pasienter med: Forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå Akutt forverring av en kjent tilstand på grunn av forhold som infeksjon, dehydrering eller ernæringssvikt, og hvor utløsende årsak er avklart Behov for observasjon og behandling hvor innleggelse i institusjon er nødvendig. For eksempel; fall uten brudd, feber, og eliminasjonsproblemer som vannlatingsbesvær, diaré eller obstipasjon Forutsetning: pasienter med avklart diagnose og funksjonsnivå som kommunen er i stand til å behandle, og hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten. Forut for innleggelse skal pasienten være tilsett av lege.

10 | 10 Pasientgrupper med planlagt behandling hvor det kan oppstå et øyeblikkelig hjelp behov Planlagt behandling eller undersøkelse som kan være en del av et kommunalt ”istedenfor” tilbud Medikamentjustering hos pasienter med kjent, kronisk smerteproblematikk Palliativ og terminal omsorg Forutsetning: Ressurser og kompetanse i kommunen, kan dette være pasientgrupper som er aktuelle for et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

11 Pasientgrupper som IKKE er aktuelle for ø- hjelp tilbudet Klinisk dårlige og uavklarte pasienter Hjerteinfarkt, hjerneslag, dårlige lungepasienter og pasienter med kramper Eldre med nyoppstått forvirring Traumer med uavklart alvorlighetsgrad Intox

12 Personellbehov og tilgjengelighet Tilstedeværelse av sykepleier 24 timer i døgnet Foreta en vurdering av nødvendig medisinsk faglig kompetanse sett opp mot de aktuelle pasientgrupper. Utarbeide en plan som beskriver legens funksjons- og ansvarsområder og tilstedeværelse. I organisering av legetjenesten må det tas høyde for akutte situasjoner og endringer i pasientens tilstand Tilgjengelighet til øvrige helsepersonellgrupper må vurderes opp mot de pasientgruppene som skal observeres og behandles Det bør foreligge en avtale om døgnkontinuerlig mulighet for konferanse med kontaktpersoner i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel gjennom videokonferanser og bakvaktsordninger med både lege og sykepleier

13 Kompetanse, støttefunksjoner og utstyr Kompetanse Observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse Styrke basiskompetansen knyttet opp mot behandling og oppfølging av aktuelle pasientgrupper Prosedyrekunnskap: hjerte/lunge redning og nødvendig bruk av medisinsk utstyr Gode ordninger for undervisning, hospitering, veiledning og praktisk trening Tilgjengelig kompetanse i helseforetaket for kommunen Fleksibel kompetanseutveksling Støttefunksjoner og utstyr Investeringer til utstyr og drifting av utstyret Sambruk og stordriftsfordeler Valg av utstyr og støttefunksjoner må samsvare med det som avtales med helseforetaket

14 Organisering Kommunene står fritt til å bestemme hvordan de organisere øyeblikkelig hjelp tilbudet. Interkommunalt samarbeid – kan gi større kapasitet og fleksibilitet Alternative organiseringer kan være å knytte tilbudet opp mot sykehjem, legevakt eller lokalmedisinske senter, utrustet sykestue eller tilsvarende.

15 Økonomiske rammer for ordningen Utgifter til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser er beregnet til 1,048 mrd kroner fra 2016. Utgiftene fullfinansieres gjennom overføring fra RHFenes basisbevilgninger. I perioden 2012-2015 overføres midlene gradvis, etter hvert som kommunene etablerer tilbud. Halvparten av midlene gis som øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet, andre halvpart av midlene overføres fra helseforetakene fra det tidspunkt som er fastsatt i samarbeidsavtalen. Fra 2016 innlemmes midlene i sin helhet i rammetilskuddet til kommunene.

16 Nærmere om Helsedirektoratets tilskuddsordning Hvem skal søke? Alle kommuner skal søke i det året tilbudet blir etablert, også de som konverterer et eksisterende tilbud kan søke. Samarbeidende kommuner som inngår felles avtale med helseforetaket kan søke samlet. Søknadsfrister? 1. juli 2012 for etablering inneværende år. 1. mars for årene 2013-2015. Søknader som kommer etter frist blir automatisk overført til neste år. Det er bare i etableringsåret at kommunene skal søke. De påfølgende år blir tilskuddsmidlene automatisk videreført.

17 Nærmere om Helsedirektoratets tilskuddsordning Hva skal søknaden inneholde? Søknad sendes på eget skjema (lastes ned fra direktoratets nettside), der kommunen blant annet skal beskrive: om tilbudet etableres i kommunen eller gjennom interkommunalt samarbeid organisering/lokalisering av tilbudet om tilbudet er en videreføring/styrking av eksisterende tilbud eller nyetablering hvordan nødvendig kompetanse skal sikres i tilbudet antall plasser som skal etableres administrativ informasjon (org.nr., kontaktperson, kontonr. ol.) Søknad skal være vedlagt undertegnet samarbeidsavtale.

18 Nærmere om Helsedirektoratets tilskuddsordning Tildelingskriterier Hovedkriteriet er at det foreligger en undertegnet samarbeidsavtale mellom kommunen og helseforetaket med konkrete og forpliktende planer om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen i søknadsåret, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd nr 4. Dersom slik dokumentasjon foreligger utløses et på forhånd beregnet tilskuddsbeløp i sin helhet til kommunen. Stortinget har bevilget 131 mill kroner som dekker Helsedirektoratets andel av tilskuddet i 2012 (ikke overslagsbevilgning).

19 Nærmere om Helsedirektoratets tilskuddsordning Tildelingskriterier/prioritering av søknader Helsedirektoratet prioriterer hvilke søkere som får tilskudd dersom samlet søknadsbeløp overstiger årlig bevilgning: søknader med dokumentert oppstart i første halvår prioriteres søknader fra en helseregion som samlet sett har andelsmessig færre søknader enn andre helseregioner prioriteres søknader datert etter søknadsfrist overføres automatisk til neste år

20 Rapportering og evaluering Ut over krav til søknadens innhold og vedlegg er det ingen rapporteringskrav knyttet til tilskuddsordningen  løpende rapportering på aktivitet og ressursbruk vil bli innarbeidet i ordinær rapportering fra kommunene, herunder gjennom endringer i KOSTRA Det skal gjøres en evaluering av hvordan ordningen fungerer i andre halvår 2012 for å vurdere endringer. Helsedirektoratet har ansvaret for evalueringen.

21 Kontaktinformasjon oyeblikkelighjelptilskudd@helsedir.no Seniorrådgiver Thorstein Ouren, tlf. 24163058, tho@helsedir.no eller Seniorrågiver Helga Katharina Haug, tlf. 24163776, hehau@helsedir.no hehau@helsedir.no

22 Fordelingen av 1048 millioner kr til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene 0301 Oslo 115 329 115 329 00026 635 Fordelingen på landets kommuner av 1048 millioner kr til øyeblikkelig hjelp døgntilbud KommuneBeløp per kommune Liggedøgn per kommune (1 000 kr)(kr)(antall liggedøgn per år) 0220 Asker11 428 11 428 0002 639 1601 Trondheim34 237 34 237 0007 907 0229 Enebakk 1 900 1 900 000439 1201 Bergen 53 644 53 644 00012 389 0219 B æ rum 24 306 24 306 0005 613 0217 Oppeg å rd5 295 5 295 0001 223

23 Samarbeid Faglig forsvarlighet God kommunikasjon/informasjon Lykke til!

24 | 24

25


Laste ned ppt "Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell og regelverk for tilskuddsordning Oslo kommune, 9.mars 2012 avdelingsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google