Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Styring ved ikke formaliserte regler på norsk sokkel NIFS`

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Styring ved ikke formaliserte regler på norsk sokkel NIFS`"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Styring ved ikke formaliserte regler på norsk sokkel NIFS` sjøsikkerhetsprosjekt, Lysebu 28. - 29. januar 2008

2 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Landskapet ”Ung” industri Ressursene tilhører staten Få, profesjonelle aktører Sterk arbeidstakergruppe Aktive myndigheter Ingeniørstyrt Sikkerhet –Rask utvikling –”Kjenner best hvor skoen trykker som har den på”

3 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Elementer i reguleringen Regulering gjennom bruk av –Lov/forskrift –Veiledninger –Standarder –Tolkingsuttalelser –Samarbeidsorgan –Likelydende brev –Internt styringssystem med normering og kontroll Muliggjort av internett

4 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Lov/forskrifter Arbeidsmiljøloven, forurensningsloven og petroleumsloven Sikkerhetsforskriftene –HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten er normativt med funksjonskrav. Det innebærer at forskriftene angir hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås - men ikke hvordan.

5 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Veiledninger til forskriftene Utarbeidet av forvaltningen Ikke sendt på høring Forelå samtidig som forskriftene Endres ved behov Tillagt betydning i rammeforskriften § 18: –”følger norm som anbefales i kommentaren” –kan ”normalt legge til grunn at forskriftens krav er oppfylt” I veiledningen; Vist til øvrige kilder Ikke sagt noe eksplisitt om rettskildemessig betydning ut over at ikke er juridisk bindende

6 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Eks. på endring av veiledning Regelverket endret fra og med i dag

7 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Samsoving/nattarbeid Forskrift § xx ” ” Veiledning Tolkning: Søke unntak Rettslig betenkning Ola Mestad Nytt hjemmelsgrunnlag Rettslig betenkning Eivind Smith

8 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Tolkningsuttalelser Sml. Lovavdelingens og skatteetatens tolkingsuttalelser. § 4 Definisjoner 13/6/2007 ENTRING AV SIKKERHETSSONE MED FLOTELL SPØRSMÅL Vi viser til vår søknad om samtykke til bruk av den flyttbare innretningen som flotell ved den permanent plasserte innretningen på feltet og søker her om tillatelse til entring av sikkerhetssonen rundt innretningen. Det er nemlig av vesentlig betydning for oss at operasjonen kan starte i henhold til plan.

9 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett ENTRING AV SIKKERHETSSONE MED FLOTELL SVAR Det skal ikke søkes om slik tillatelse. Det går fram av rammeforskriften § 4 om definisjoner bokstav h at - før flotellet har fått samtykke til petroleumsvirksomhet på feltet, er det å betrakte som et ”fartøy” som ikke inngår i rettighetshavers petroleumsvirksomhet, og at - rettighetshaver kan gi fartøy full eller begrenset adgang til å entre sikkerhetssonen. Hvis rettighetshaver gir et fartøy adgang til å entre og ankre i sikkerhetssonen, forutsettes det at nødvendige sikkerhetsvurderinger konkluderer med at dette er forsvarlig, jf. rammeforskriften § 8 om forsvarlig virksomhet.

10 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Standarder Utarbeidet av industrien og evt. arbeidstakerorganisasjonene/Petroleumstilsynet Ulik vekt hos myndighetene –Ut fra tilblivelsen –Ut fra materielt innhold

11 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Samarbeidsorganer/prosjekter Sikkerhetsforum (ledes av Ptil) Regelverksforum (trepartssamarbeid) Samarbeid for sikkerhet (Ptil deltar som observatør) Opprettet Livbåtprosjektet etter test 21. juni 2005 med Ptil som observatør Trakk seg i nov. 2006 informasjonsflyten til tilsynet har vært for dårlig tydeliggjøre rollen som tilsynsmyndighet og sikre umiddelbar tilgang på all relevant informasjon

12 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Anbefaling 05N/2003 - Bruk av Ridebelte Samarbeid for Sikkerhet har gjennom delprosjektet Bruk av Ridebelte kommet frem til at en samlet næring må sette i verk umiddelbare tiltak i forbindelse med bruk av ridebelte. En egen retningslinje er derfor utarbeidet, OLF /NR 078.OLF /NR 078 Samarbeid for Sikkerhet mener at implementering av denne retningslinjen vil være ett av flere tiltak som vil gi positive sikkerhetsresultater. Formål: Bruk av ridebelte skal begrenses, og må aldri betraktes som en rutine-operasjon. Det anbefales følgende prosess: Operatører, riggeiere og boreentreprenører implementerer snarest og innen 01.05.03 OLFs anbefalte retningslinje 078 "Bruk av Ridebelte".

13 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Likelydende brev og informasjon via Ptils nettportal ”Endring av regelverket fra i dag” Det har vist seg at normen (Sjøfartsdirektoratets forskrift av 11. april 2003) ikke er god nok for fritt fall-livbåter til bruk i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Henvisningen til anbefalt norm fjernes derfor fra norsk regelverk med virkning fra dags dato - i form av et likelydende brev til næringen. Ptil har for øvrig bedt OLF om å utarbeide en ny industristandard vedrørende livbåter. Operatør har ansvar

14 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Reaksjoner/sanksjoner Ulovfestede virkemidler Lovfestede virkemidler Erstatning Straff Konsekvenser for tildelinger

15 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett DNO får avslag på søknad om samtykke til leteboring tillatelse Basert på søknaden og annen informasjon vi har mottatt fra DNO finner vi at operatøren ikke har hatt den nødvendige kompetanse og kapasitet i forberedelsen til den forestående aktiviteten. DNO har heller ikke den nødvendige kompetanse og kapasitet som er nødvendig for å drive en forsvarlig boreoperasjon.

16 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Fordeler med reguleringsmetodikken Fleksibilitet i regelverket Unødvendig med stadige revisjoner Opp til aktørene å velge beste løsning Nye og tryggere løsninger tas i bruk Helhetlige sikkerhetsvurderinger Gjennomsiktig forvaltning Samlet kompetanse Sterkt tilsyn holder bransjen på ”tå hev” En mer forsvarlig virksomhet?

17 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Noen utfordringer Vage normer –manglende forutberegnelighet Omfattende materiale – men lite juridisk bindende Skillelinjene mellom juridisk bindende og ikke –bindende regelverk viskes ut Innføring av omstridte nye krav, omgåelse av forvaltningsloven og utredningsinstruksen Vedtak og avgjørelser er lite konkrete og vanskelig etterprøvbare Forvaltes av ikke-jurister Aktivt tilsyn - delegasjon av ansvaret Mangelen på korrektiver (i form av dommer, kun et par juridiske betenkninger)

18 Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Noen fragmenter til vurdering Dynamiske regelverk Objektivt ansvar for uønskede hendelser Rettskildemessige betraktninger Kompenserende tiltak? Målet helliger middelet? Hvordan kan jussen nyttes til å bedre sikkerheten?


Laste ned ppt "Hanne Sofie Logstein, Nordisk Institutt for sjørett, Avdeling for Petroleums- og Energirett Styring ved ikke formaliserte regler på norsk sokkel NIFS`"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google