Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettskildekurs: Lovdata

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettskildekurs: Lovdata"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettskildekurs: Lovdata
Jakob Lindholm Ansvarlig for lovdatakurs e: w:

2 Agenda Kort om Juriteket Praktisk om kurset Presentasjon av Lovdata
UDs traktatregister Oversikt over Lovdata Online Min side Oppslag i register Oppslag i rettsområde Hurtigsøk Avansert søk Tilgang til kommentarutgave

3 1. Kort om Juriteket Juriteket er fakultetets studentrettede IT-virksomhet Åpningstider: Mandag til fredag kl. 08:00 – 19:45. Tlf.: E-post: Her får dere hjelp med IT-spørsmål, bl.a. Generell veiledning i Lovdata Brukernavn og passord Wlan VPN

4 2. Praktisk om kurset 2 timers varighet
I løpet av kurset går vi gjennom: Personlig bruker Oppslag i register Oppslag i rettsområde Hurtigsøk Avansert søk Tar ikke for oss EØS / EU- og andre internasjonale rettskilder.

5 3. Presentasjon av Lovdata
Lovdata er en privat stiftelse opprettet av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. Lovdata Online består av over 100 databaser med norske rettskilder, EØS / EU-rettskilder og andre internasjonale rettskilder.

6 Rettskildene kan inndeles i følgende hovedbolker:
Regelverk (lover og forskrifter) Rundskriv Forarbeider Juridisk litteratur Rettsavgjørelser (herunder internasjonale domstoler) Vedtak Uttalelser EØS-rettskilder (herunder forordninger og direktiver oversatt til norsk) EU-rettskilder Organisasjoners regelverk

7 Gratistjenesten gir deg kun tilgang til lover og rettsavgjørelser fra siste fire måneder fra Høyesterett. Betalingstjenesten har man direkte tilgang til fra fakultetet. Studenter får gratis tilgang til betalingstjenesten Meld dere på via

8 4. UDs traktatregister UDs traktregister er tilgjengelig på gratissiden. I kolonnen til venstre på gratissiden, velg Traktater for så å velge UDs traktatregister.

9 Traktatregisteret gir informasjon om bilaterale og multilaterale overenskomster som Norge er part i. Registret gir imidlertid ikke oppdatert informasjon om andre lands partsforhold.

10 5. Oversikt over Lovdata Online
Nyttige knapper, som f.eks. Hjelp og Min side. Samme som på gratissiden. Kort innføring i systemet, ukens tips, siste avgjørelse fra HR og siste lovsak.

11 De fire inngangsportene til systemets dokumenter er: Hurtigsøk (1)
3 2 4 Toppmenyen inneholder blant annet knappen Min side, som gir deg anledning til å foreta en personlig tilpasning av systemet. De fire inngangsportene til systemets dokumenter er: Hurtigsøk (1) Avansert søk (2) Oppslag i register (3) Oppslag i rettsområde (4)

12 5.1 Hvordan Lovdata Online er bygd opp
Lovdata består av en mengde dokumenter, som f.eks.: Lover Forskrifter Avgjørelser Juridiske artikler Forarbeider Disse dokumentene er ordnet i databaser.

13 En database er en logisk samling av informasjon.
Like dokumenter finnes i samme database. Lover finnes i én base, høyesterettsavgjørelser finnes i en annen base etc. Databasene er en slags inngangsport til informasjon, altså dokumentene.

14 Husk at Lovdata Online ikke er uttømmende, og at det ofte finnes andre kilder som også er verdt å undersøke. Noen eksempler hvor Lovdata Online ikke er uttømmende: Tingrettsdommer er ikke komplette. Forarbeider er ikke komplette i fulltekst, men man kan alltid få vite hvilke forarbeider som finnes til en lov. Voldgiftsdommer finnes ikke.

15 6. Min side Hvis du klikker på Min side i toppmenyen, får du anledning til å tilpasse deler av systemet i henhold til ønsker og behov. Her kan du registrere deg som personlig bruker. Fordelen med dette er at: du får din egen søkehistorie du kan definere og arbeide med flere utvalgslister du får mulighet til å skrive helt personlige merknader til de ulike dokumentene i Lovdata Online

16 6.1 Personlig bruker Hvis du har en personlig bruker, logger du inn ved å taste inn epostadresse og passord her for så å trykke Logg inn. For å opprette en personlig bruker, klikk her og følg instruks.

17 6.2 Merknader Denne funksjonen gir deg valget mellom å liste dine personlige merknader, gruppens merknader, firmaets merknader eller merknader for alle. Personlige brukere kan også etablere og vedlikeholde grupper som kan dele merknader.

18 Det er fire kategorier av merknader:
Personlig merknad er kun tilgjengelig for den innloggede personlige brukeren. Firmamerknad er tilgjengelig for alle personlige brukere som er knyttet opp mot firmaets brukernavn – samt for de som logger seg inn med firmaets brukernavn og passord. Gruppemerknad er tilgjengelig for personlige brukere som er medlemmer i en bestemt gruppe. Merknad for alle er tilgjengelig for alle som har et abonnement på Lovdata Online.

19 OBS: ALDRI OPPRETT ”MERKNADER FOR ALLE”!
Dette fordi merknadene dine da blir tilgjengelig for alle som bruker Lovdata Online. Lovdata har engasjert diverse personer til å skrive merknader til forskjellige dokumenter. Dette finner man under Alle merknader.

20 Du kan endre og slette de merknadene som du selv har skrevet.
(1) Klikk på List personlige merknader for en oversikt over dine merknader som du kan redigere. 1 (2) Velg den merknaden du ønsker å redigere. 2

21 Eksempel på en personlig merknad:
Her kan du endre eller slette merknaden.

22 For en oversikt over merknader for alle, trykk List merknader for alle.

23 6.3 Etablering og vedlikehold av grupper
Den som logger seg inn som personlig bruker kan etablere og vedlikeholde grupper. Medlemmene i en gruppe har tilgang til felles merknader. Det er kun én person som administrerer gruppen, men alle medlemmene får tilgang til gruppens merknader og kan også selv skrive gruppemerknader. Nyttig ved kollokvier!

24 Fremgangsmåte for å etablere grupper er som følgende:
Klikk på Etabler og vedlikehold gruppe for å etablere en gruppe. Skriv inn et gruppenavn og klikk på Etabler. Klikk nok en gang på Etabler og vedlikehold gruppe og aktiver den nyetablerte gruppen. Klikk på Vedlikehold valgt gruppe og skriv inn e-postadressene til gruppens medlemmer, som på forhånd må være registrert som personlige brukere. Senere kan både gruppens administrator og gruppens medlemmer liste gruppens medlemmer ved først å klikke på List og velg gruppe og deretter på List medlemmer i gruppe.

25 6.4 Utvalgsliste En utvalgsliste består av utvalgte dokumenter fra fremfinninger og søk. Listen kan senere bearbeides på ulike måter og deles med andre. Hvis du er innlogget som personlig bruker, kan du definere og velge ulike utvalgslister ved å klikke på knappen Definer og velg utvalgsliste. Lag deretter en egnet beskrivelse for de valgte listene. Klikk til slutt på Velg for å aktivere dem.

26 Gi utvalgslisten en egnet beskrivelse i tekstfeltet eller velg en eksisterende utvalgsliste. Trykk til slutt på Velg.

27 Innholdet i en utvalgsliste.
For å se innholdet i den valgte utvalgslisten, klikk på Vis utvalgsliste.

28 Du kan skrive merknad til utvalgslisten.
Du kan skrive ut utvalgslisten med merknader. Du kan skrive ut sammendrag eller hele dokumentene.

29 6.4 Varslinger Kan gi deg varsel når:
Loven eller forskriften blir endrer Det kommer en ny forskrift med hjemmel i loven Det kommer en ny forskrift som henviser til loven eller forskriften Det kommer avgjørelser som henviser til loven eller forskriften

30 7. Oppslag i register Registrene representerer ulike inngangsporter til dokumentene basert på faste kriterier, som f.eks. kronologi, alfabet og lovhenvisninger. Det kronologiske registeret kan benyttes i samtlige databaser, mens de andre registrene kan benyttes i utvalgte databaser.

31 1 2 Klikk på pilen (1) til høyre i feltet for å få frem de ulike registrene. Klikk deretter på ønsket register (2). Du får da en oversikt over hvilke baser du kan benytte det valgte registeret på. Hvis du har valgt det kronologiske registeret, vil du få en oversikt over samtlige databaser i systemet.

32 Klikk her for informasjon om innholdet i basen.
1 Velg ønsket database ved først å klikke på pluss-tegnene eller på de klikkbare overskriftene – som f.eks. Høyesterett (1).

33 Klikk på ønsket base, f. eks
Klikk på ønsket base, f.eks. HRSIV – sivile avdelingssaker avsagt av Høyesterett. Etter at du har klikket på basenavnet, kommer det frem en oversikt over de årstallene det finnes avgjørelser fra. Klikk på det aktuelle årstallet for å få en oversikt over årets avgjørelser. Deretter kan du klikke på en av dokumentlenkene for å lese en bestemt avgjørelse.

34 Det alfabetiske registeret kan blant annet benyttes i databasen med lover og databasen med juridiske artikler. I den sistnevnte basen kan det alfabetiske registeret benyttes både på titler og på forfattere. Klikk på ønsket forfatter for å få en oversikt over tilgjengelige artikler skrevet av den valgte forfatteren.

35 8. Oppslag i rettsområde Denne inngangsporten gir deg tilgang til rettskilder innenfor et valgt rettsområde. Ikke uttømmende liste over rettsområder, kun et utvalg gjort av Lovdata. F.eks. er ikke strafferett eller prosess med selv om det er omfattende områder. Ikke alle baser er tilgjengelig heller.

36 1 2 Klikk på pilen (1) til høyre i feltet for å få frem de ulike rettsområdene. Klikk deretter på ønsket rettsområde (2), som f.eks. Opphavsrett.

37 Du får da en oversikt over det aktuelle rettsområdet.
Fra oversikten kan du klikke deg videre til ønsket dokumenttype – og deretter til selve dokumentene.

38 9. Hurtigsøk Hurtigsøkfunksjonen gir deg rask tilgang til systemets dokumenter. Egner seg svært godt hvis du ønsker å ta utgangspunkt i en bestemt lov eller lovparagraf eller ønsker å finne en bestemt rettsavgjørelse.

39 Først må du velge hva slags type dokument du er ute etter; hva du skal søke i.
Søkefelt

40 Hvis du ønsker å søke frem en bestemt lovparagraf – f. eks
Hvis du ønsker å søke frem en bestemt lovparagraf – f.eks. straffeloven §195 – skriver du strl §195 eller straffeloven §195 i søkefeltet. Klikk deretter på Søk. Hvis du kjenner avgjørelsens årstall og saksnummer eller eventuelle publikasjonsopplysninger, er det enkelt å finne frem til en bestemt rettsavgjørelse ved f.eks. å skrive rt Husk først å velge riktig base, i dette tilfellet ”Høyesterett”.

41 9.1 Resultatvinduet 1 2 3

42 (1) Dette er selve dommen vi søkte etter.
Her er referansen funnet i sammendraget til dommene. Her er referansen funnet i teksten til dommene.

43 (2) Du kan sortere resultatene av søket ditt.
Standard er sortert først etter base og deretter kronologisk. Kronologisk er sortert kronologisk uavhengig av base. Popularitet er sortert etter P-vekt (f.eks. 125:12) Det første tallet er antall dokumenter som viser til det aktuelle dokumentet, mens det andre tallet er hvor mange baser disse dokumentene er fordelt på.

44 (3) Her kan du se sammendraget av ønskede dommer ved å taste inn dok nr. til de dommene og trykke Vis.

45 10. Avansert søk Du kan søke i all løpende tekst – fritekstsøk eller / og i faste felt med standardisert informasjon. Før du kan foreta et avansert søk må du velge en eller flere databaser som søket skal foregå i. Klikk på Baseoversikt for en oversikt over systemets databaser.

46 10.1 Baser Klikk på overskriftene for å se hvilke baser som er
tilgjengelige. Hvis du er usikker på om en bestemt base finnes eller under hvilken overskrift den ligger, kan du skrive inn basenavnet - eller deler av det her. Klikk deretter på Søk.

47 4 6 5 1 2 3

48 Klikk på infoknappene (1) for å få informasjon om innholdet i basene.
Velg baser ved å klikke på baseforkortelsene eller i boksene til venstre for dem (2). Du kan gjerne søke i flere databaser samtidig. Hvis du klikker på selve basenavnet (3), vil du umiddelbart få tilgang til søkeskjemaet for det valgte alternativet.

49 Etter hvert som du velger baser, settes baseforkortelsene inn i innskrivningsfeltet til høyre for Avansert søk – velg base (4). Hvis du har valgt feil, kan du klikke på Nullstill (5) eller redigere i feltet. Klikk på Velg (6) når du har valgt ønskede databaser. Da får du tilgang til søkeskjemaet.

50 6 10.2 Søkeskjemaet 7 8 6 2 5 4 1 3 9

51 I de tre øverste innskrivningsfeltene – Emne 1, Emne 2 og Emne 3 (1) skriver du ord som kan forekomme hvor som helst i teksten. I rettsavgjørelser kan du begrense søkingen til sammendragene ved å klikke i sirkelen til venstre for sammendrag (2). I innskrivningsfeltene nedenfor emnefeltene (3) skriver du inn ord / begreper som ligger på egne steder i dokumentene. Hvis du klikker på selve feltnavnene, vil du få tilgang til en hjelpetekst som forklarer deg hvordan feltet skal fylles ut.

52 Etter at du har skrevet inn søkekriteriene, klikker du på Søk (4)
Etter at du har skrevet inn søkekriteriene, klikker du på Søk (4). Klikk på Nullstill (5) for å blanke ut søkeskjemaet. Klikk på Vis resultatliste (6) i navigeringsmenyen for å få en oversikt over dokumentene i søkeresultatet. Når du klikker på Nytt søk (7) på navigeringsmenyen, kommer det frem et tomt søkeskjema – og du kan eventuelt foreta et nytt søk i de allerede åpne databasene.

53 Når du klikker på Siste søk (8) på navigeringsmenyen, vil søkeskjemaet med det siste søket ditt komme frem på skjermen.

54 10.3 Logiske operatorer Prosenttegn ( % ) Eller-operatoren ( , )
Trunkeringsstjerne ( * ) Bak ordet betyr at det søkes med åpen endelse. Foran ordet betyr at det søkes med åpen begynnelse. Midt i ordet betyr det at det kan være en eller flere bokstaver, men det trenger ikke å settes inn bokstav. Prosenttegn ( % ) Midt i ordet betyr at det skal inn en bokstav, ved f.eks. sterke verb. Eller-operatoren ( , ) Brukes for å angi synonymer eller alternative ord. Også ved nynorsk.

55 Og-operatoren ( + ) Brukes hvis man vil ha treff i dokumenter som inneholder 2 eller flere ord samtidig. Ordene kan også skrives inn i hvert sitt emnefelt, tenk at det ligger et plusstegn mellom de tre øverste linjene. Ikke-operatoren ( - ) Brukes når man er ute etter et ord, men vil luke ut et annet ord. Søking innenfor en og samme setning ( // ) Brukes når man vil søke etter 2 ord eller flere, og man ønsker at søkeordene skal befinne seg i samme setning.

56 Ordliste-knappen Synonym-knappen
Kan benyttes til å få oversikt over alle ord som begynner med en bestemt stavelse i den eller de databasene du har åpnet. Man ser i hvilke baser man vil få treff på de forskjellige ordene. Synonym-knappen Synonym-knappen kan brukes til å finne synonymer, altså flere ord som betyr det samme. Hjelp til kreativiteten, men er ikke uttømmende! Du kan også fylle inn synonymer automatisk ved å hake av i synonymruten (9)

57 Søking innenfor avsnitt
Brukes når man vil søke etter 2 ord eller flere, og man ønsker at søkeordene skal befinne seg i samme avsnitt. Husk at ordene må skrives inn i hvert sitt søkefelt. Søking innenfor paragraf Søking innenfor paragraf brukes ved søking i regelverksbaser, f.eks. lover, og krever at man søker med minst 2 ord. Er det samme som søk i avsnitt i avgjørelsesbaser.

58 10.4 Forklaringer til søk i faste felt
Standardformat Det er mange forskjellige måter å referere til f.eks. en lov på: avtl. avtaleloven lov av 31. mai 1918 nr. 4 Standardformatet: lov §36 For ikke å gå glipp av treff hvis man f.eks. skal finne en artikkel som henviser til en paragraf i teksten. Man slipper dermed å søke på alle de forskjellige skrivemåtene for å være sikret treff i alle dokumentene man ønsker.

59 10.5 Felter i regelverksbaser
Endrer Feltet inneholder henvisning til andre lover som endres av denne loven. Feltet brukes hvis du skal finne endringslover til en spesiell lov. Hjemmel Feltet inneholder de lovbestemmelser som den aktuelle forskriften er hjemlet i. Tittel/korttittel Feltet inneholder lovens hele tittel i tillegg til lovens korttittel. Tittelen/korttittelen kan kombineres med paragraf ved utfylling av feltet §.

60 10.6 Felter i avgjørelsesbaser
Dato Feltet inneholder lovens identifikasjon i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Ønsker du å få en oversikt over samtlige avgjørelser avsagt i 2010, kan du søke med åpen endelse; 2010*. Instans Dette feltet inneholder navn på instans/organ som har avsagt dommen/kjennelsen/vedtaket eller gitt uttalelsen. Publisert Dette feltet inneholder en henvisning til publikasjoner der avgjørelsen er referert. Eks.: Rt

61 Promille, narkotika og straff (kun i straffebaser)
De tre nederste feltene promille, narkotika og straff, kan du bruke når du søker i straffeavgjørelser. Velger du samtidig sivile saker, vil du ikke få muligheten til å søke i disse feltene. De er tre forskjellige felter, og ved å trykke på den blå skriften til venstre for feltet, ser man hvordan man skal fylle inn feltene.

62 11 Tilgang til Kommentarutgave
Utvalgte lover finnes i kommentarutgave på nett

63 Trykk her for å logge inn
For IP-tilgang hjemmefra se Lover som foreløpig ligger i kommentarutgave på nett


Laste ned ppt "Rettskildekurs: Lovdata"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google