Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljø- og Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljø- og Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljø- og Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser
Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi

2 Direktoratet for forvaltning og IKT
Klimatrusselen - Norge har forpliktet seg via internasjonale avtaler til utslippsreduksjoner, mindre bruk av helsefarlige stoffer, mindre avfall Offentlige anskaffelser ca 380 milliarder, 15% av BNP Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Krav i lov og forskrift om offentlige anskaffelser
Oppdragsgiver SKAL under planleggingen av en anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen Det skal så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav ti ytelsen Man kan bruke miljø som tildelingskriterier, kvalifikasjonskrav og kontraktskrav

4 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser
Handlingsplan

5 Virkemidler og tiltak i handlingsplanen
Handlingsplanen er rettet mot anskaffelser foretatt av offentlige oppdragsgivere omfattet av lov om offentlige anskaffelser Egen miljøpolitikk for statlige innkjøp med konkrete krav, med klar oppfordring til kommunale virksomheter Miljøledelsessystem for alle statlige virksomheter Direktoratet for forvaltning og IKT

6 Direktoratet for forvaltning og IKT
MÅL og prioriteringer Miljøbelastningen knyttet til off anskaffelser skal minimeres Offentlig sektor skal bidra til etisk forsvarlig produksjon, handel og forbruk Miljø-, etiske og sosiale krav skal bidra til effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv Fremme tiltak som stimulerer til innovasjon og bærekraftig utvikling Direktoratet for forvaltning og IKT

7 Direktoratet for forvaltning og IKT
Mål i handlingsplanen Sosial dumping - bekjempelse Etisk handel –ivaretagelse av ILOs kjernekonvensjoner og menneskerettigheter i leveransekjeder ved offentlige anskaffelser Miljøbelastningen skal minimeres ved offentlige anskaffelser Statlig miljøpolitikk med miljøkrav til anskaffelser Miljøledelse viktig virkemiddel for å fremme miljøhensyn. Gir ledelsen er verktøy for å følge opp Direktoratet for forvaltning og IKT

8 Hvorfor stille krav til miljø og samfunnsansvar i anskaffelser
Offentlige anskaffelser har stor markedsandel og dermed påvirkningskraft Det offentlige bør gå foran som et godt eksempel Bevaring av godt rykte og image Hjelpe næringslivet bli mer konkurransedyktig Bidrar til å transportere miljøhensyn nedover i leveransekjeden Det forventes av publikum Direktoratet for forvaltning og IKT

9 Direktoratet for forvaltning og IKT
Samfunnsansvar Samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig sosialt etisk ansvar Samfunnsansvar: Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk, miljømessig og sosialt/etisk ansvar. Offentlig sektor påvirker miljøet og sosiale forhold både i Norge og internasjonalt som forbruker, som tjenesteutøver, som produsent, som byggherre og som eiendomsforvalter. Det offentlige påvirker gjennom blant annet kjøp av konkrete produkter og tjenester, som f. eks. ved hvilke krav som stilles ved valg av transportløsninger, forbruk av energi og hvordan den enkelte virksomhet bidrar til at det blir mindre avfall ved å stille krav til leverandørene om avfallsminimering og sikring av gjenvinning. Det offentliges valg av å åpne opp for løsningsalternativer og stille konkrete krav til produkter og tjenester er derfor av vesentlig betydning. Direktoratet for forvaltning og IKT

10 Hva betyr dette for offentlige anskaffelser?
Samfunnsansvar Etisk handel – stille krav til produksjonsprosessen/leveransekjeder Ivaretagelse av spesielle grupper/formål Ikke ha leverandører som ikke etterlever regelverkene Krav til miljø De konsekvenser anskaffelsen medfører mht utslipp, råvareforbruk, energi, avfall med mer i hele ytelsens livsløp På det ytre og indre miljø Nasjonalt og globalt På kort og lang sikt Direktoratet for forvaltning og IKT

11 Hvorfor stiller ikke flere innkjøpere miljøkrav og krav etisk handel?
Mangel på kompetanse Manglende støtte fra ledere Mangel på praktiske verktøy og informasjon Manglende kompetansetilbud Vanskelig å måle effekten, Manglende fokus på å følge opp kontrakter Inntrykk av at miljøvennlige produkter er dyrere enn andre ! Direktoratet for forvaltning og IKT

12 Hvordan gripe det an? Ikke anskaffe noe som ikke oppfyller behovet!!

13 Direktoratet for forvaltning og IKT
Behov for flyreise? Er dette mitt verifiserte behov? Behov for kommunikasjon ? Kan behovet dekkes på annen måte? Telefon, mail, videokonferanse? Hvis fysisk møte – flyreise? Jernbane? Buss? Direktoratet for forvaltning og IKT

14 Når behovet er verifisert:
Hvilke overordnede føringer finnes? Lovkrav? Er det utarbeidede miljøkriterier? Har Svanen, Eu-blomsten, EU laget kriterier? Er det visse miljøhensyn som bør ivaretas? Hvor i prosessen er miljøutfordringene størst? Hvordan er markedet? Bør leverandøren ha miljøkompetanse? Krav under utføring av tjenesten? Driftskostnader? Direktoratet for forvaltning og IKT

15 Hva slags miljøhensyn? Regelverket er taust
Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar Klima, CO2 Biologisk mangfold Helse- og miljøfarlige kjemikalier Avfall Nye regler med spesifikke krav

16 Direktoratet for forvaltning og IKT
Verktøy Veiledere Anskaffelsesprosess, regelverk LCC, evaluering av tilbud, kjøp av konsulenttjenester etc Bruk av miljøkrav og kriterier, etisk risiko Miljøkriterier IKT, biler, kontorrekvisita, B/A, trykksaker, tekstiler, rengjøring, vask…………. Maler Konkurransegrunnlag Kontrakter Risikoverktøy Direktoratet for forvaltning og IKT

17 Prosessen bak verktøyene
Utarbeidelse av bakgrunnsrapport Etablering av referansegruppe Miljøaspekter analyseres og prioriteres Offentlig høringsrunde Direktoratet for forvaltning og IKT

18 Krav og kriterier i konkurransegrunnlaget
Definisjon av kontrakts gjenstanden Krav til leverandørens kompetanse (kvalifikasjonskrav) Krav til ytelsen (spesifikasjon) Tildelingskriterier Kontraktskrav (krav til gjennomføring) Direktoratet for forvaltning og IKT

19 Krav til utformingen av krav og kriterier
Krav, kriterier eller kontraktskrav må være lovlige knyttes til kontraktens gjenstand (volum, ansatte som medvirker) være relevante Være proposjonale Være forutberegnelige og etterprøvbare Likebehandle og ikke-diskriminere Dvs det må foretas en konkret vurdering

20 1. Definisjon av kontraktens gjenstand
Anskaffelse av: Økologisk mat Miljøvennlig rengjøringskontrakt Energieffektive bygg El-bil Miljøvennlig varmesystem Energi fra fornybare kilder

21 2. Kvalifikasjonskrav Krav til leverandørens tekniske, økonomiske eller finansielle stilling Økonomisk eller finansiell stilling Ranking tilsvarende AAAA av et kredittvurderingsselskap En viss X % egenkapitalgrad Ha en omsetning på x kr Være økonomisk solid/ha god soliditet Dokumentasjonskrav Regnskaper Bankerklæring /garanti Kredittrating

22 Direktoratet for forvaltning og IKT
2. kvalifikasjonskrav Krav til leverandørens tekniske, økonomiske eller finansielle stilling (faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet) Leverandøren skal ha erfaring fra tilsvarende oppdrag (angi mer presist) Kvalitetssikringssystem som sikrer sporbarhet i leveransekjeden Kompetanse på håndtering av kjemikalier Dokumentasjon Vedlegge referanse fra 3 oppdrag siste 3 år Beskrivelse av kvalitetssikringssystem Beskrivelse av rutiner, sertifikat ol Direktoratet for forvaltning og IKT

23 2. Kvalifikasjonskrav renhold
Lav miljøbelastning Det kreves kompetanse som sikrer lav miljøbelastning ved utførelse av tjenesten. Leverandøren skal ha: Plan for opplæring av personalet i HMS, herunder avfallshåndtering, renholdsmetoder, bruk av rengjøringsmidler og utstyr Skriftlige arbeidsinstrukser

24 Andre eksempler kvalifikasjonskrav
Hotelltjenester For å sikre lav miljøbelastning av hotelltjenesten i en eventuell kontraktsperiode, kreves det at leverandøren har: System for måling og oppfølging av energiforbruket, avfallshåndtering/kildesortering, kjemikalieforbruk og vannforbruk Trykksaker: Leverandøren skal ha kvalitetsrutiner for å sikre at de ferdige produktene: ikke inneholder forbudte kjemikalier, og at høsting og produksjon av produktenes materialer skjer gjennom bærekraftigskogbruk i kontrollerte former og med sporbarhet. Direktoratet for forvaltning og IKT

25 3 Teknisk spesifikasjon (Ytelsen)
Miljøvennlig varmesystem: - spesifikasjon av ønsket temperatur (natt/dag) i stedet for detaljerte, komplekse spesifikasjoner. Tillater flere alternativer. Papiret skal være av minst 75% resirkulert papir (Svanens krav) Bygget skal ha minimum energiklasse B Maks 20 g CO2 pr km (krav for bil) .

26 Direktoratet for forvaltning og IKT
4. Tildelingskriterier De samme krav som brukes til teknisk spesifikasjon kan alternativt brukes som tildelingskriterier Eks Lavere CO2 pr km utslipp enn maksimumskravet Direktoratet for forvaltning og IKT

27 Direktoratet for forvaltning og IKT
5. Kontraktskrav FDV-dokumentasjon av tekniske anlegg og drift skal ved overlevering foreligge samlet i en driftshåndbok. (elektronisk utgave aksepteres) Det skal etableres tilfredsstillende systemer for vurdering av farlige kjemikalier med sikte på substitusjon (utskifting) innen…………... Kurs i miljøkunnskap og økonomisk kjøring . Utførlig bruksanvisning og produktinformasjon på norsk med bl.a. bruk og miljøinformasjon på de enkelte produktene som leveres. Direktoratet for forvaltning og IKT

28 5. Kontraktskrav om emballasje
Emballasje: Hvis norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning).

29 Hvor bør miljøkrav stilles?
Formålet: minimere den totale miljøbelastningen Kunnskap om markedet – modenhet Absolutte krav Til ytelsen - vil utelukke de tilbud som ikke oppfyller kravene Til leverandøren – vil utelukke de leverandører som ikke oppfyller kravene 29

30 Hvor bør miljøkrav stilles?
Tildelingskriterier (konkurransekriterier) Økonomisk mest fordelaktige Lavest pris Fremmer innovasjon Viser vei Premierer leverandører som satser på miljø Vekting

31 Direktoratet for forvaltning og IKT
Som kontraktskrav Kontraktskrav er krav som skal oppfylles i kontraktsperioden For et umodent marked Der det vil være konkurransevridende å stille det som et absolutt krav Der man ønsker endring i kontraktsperioden Direktoratet for forvaltning og IKT

32 Kan man kreve at ytelsen er Svanemerket eller leverandøren ISO sertifisert?
Kan stille krav og kriterier tilsvarende krav i Miljømerkeordninger Sertifiseringsordninger Kan ikke kreve at leverandøren er sertifisert eller er medlem eller at produktet er Svanemerket Men kan åpne for at miljømerke eller sertifiseringsordning kan brukes som dokumentasjon (bevis) – må alltid åpne opp for annen måte å dokumentere at kravet er oppfylt

33 Etisk handel /sosial dumping
Problematisk Kina-granitt Trygg arbeidsplass

34 Hvorfor stille krav til miljø og samfunnsansvar i anskaffelser
Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

35 Sosial dumping Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser nr 112 Alle kontrakter over kr 1 mill eks mva (statlige virksomheter) 1.6 mill eks mva (andre) ved tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter Kontraktsklausul sikre lønns og arbeidsvilkår sikre rett til dokumentasjon av at kravene oppfylles og rett til å gjennomføre sanksjoner Kontrollplikt – tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske område

36 Etisk handel innebærer
at grunnleggende Menneskerettigheter blir respektert i produksjon og handel av varer at ILOs kjernekonvensjoner blir ivaretatt på arbeidsplasser i verden at hensyn blir tatt til arbeiderne som produserer varene, deres levevilkår og behandling gjennom hele verdikjeden Direktoratet for forvaltning og IKT

37 Stille krav; eksempler på etiske krav
Arbeidsforhold er trygge og hygieniske (HMS) Barnearbeid skal ikke forekomme Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger er respektert Tvangsarbeid skal ikke forekomme Sosial dumping skal ikke forekomme (arbeidsforhold, timer og lønn skal være regulerte og i tråd med nasjonale lover) Diskriminering skal ikke forekomme Brutal behandling skal ikke forekomme Produksjon og uttak av råvarer til produksjon skal ikke bidra til å ødelegge ressurs og inntektsgrunnlag for marginaliserte folkegrupper. Difi har utarbeidet kontraktsklausuler med veiledning Direktoratet for forvaltning og IKT

38 Prioriteringsverktøy
Utviklet for å hjelpe i planleggingsfasen Prioritere: I hvilke innkjøp er det viktig å stille krav? Hvilke krav er relevante? Basert på sannsynlighet av forekomst av brudd, ikke alvorlighet av eventuelle brudd . Direktoratet for forvaltning og IKT

39 Prioriteringsverktøy
Helse- og sosial tjenesteyting Tvangsarbeid Lav Fagorganisering/ kollektive forhandlinger HMS Barnearbeid Levelønn Arbeidstimer Medium Diskriminering Regulerte arbeidsforhold Brutal behandling Beskyttelse av urbefolkning Input: Produktgruppe (CPV-kode) Kontraktinformasjon – lengde, verdi Kommersiell betydning Output: Risikoprofil Innflytelse Møbler Tvangsarbeid Medium Fagorganisering/ kollektive forhandlinger HMS Høy Barnearbeid Levelønn Arbeidstimer Diskriminering Regulerte arbeidsforhold Brutal behandling Beskyttelse av urbefolkning (Kilder er basert på bl.a ILOs sektorrapporter, felterfaring fra Impactt, akademiske journaler, rapporter fra media og interessegrupper) Direktoratet for forvaltning og IKT

40 Grunnleggende krav – LOA § 5, FOA § 3-1
Likebehandling - Ikke-diskriminering Konkurranse Forutberegnelighet Etterprøvbarhet Gjennomsiktighet Forholdsmessighet Forretningsmessighet

41


Laste ned ppt "Miljø- og Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google