Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BOLIGSOSIALT PROSJEKT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BOLIGSOSIALT PROSJEKT"— Utskrift av presentasjonen:

1 BOLIGSOSIALT PROSJEKT
Boteknisk veiledning - miljøvaktmester. Virksomhetsleder Jarle Knutsen

2 FROLAND KOMMUNE 5.300 innbygger Areal: 642 km2
Tradisjonelt en jordbrukskommune Stor arbeidsutpendling til Arendal/Grimstad-regionen Randkommune; nabo til bykommune, Arendal. Aust-Agder 5.000 innbygger pr. 1. januar Ca. 2% befolkningsvekst i 2009. Ligger nord-vest for Arendal. Areal: 642 km2. Tradisjonelt en jordbrukskommune. Endret seg mye de siste årene. Stor arbeidsutpendling til Arendal/Grimstad-regionen. Blakstad videregående skole. 330 elever. Byggfag og landslinje for anleggsmaskiner og tyngre kjøretøyer. Største arbeidsplass etter kommunen. Blakstad Tvedestrand Arendal Grimstad Virksomhetsleder Jarle Knutsen

3 MÅL Froland kommunes mangeårige satsing på bosetting av vanskeligstilte, med et uttalt mål om at denne gruppa skal også få anledning til å eie sin egen bolig, utløste prosjektideen om å gi disse en særskilt oppfølging. Målet var at de skulle få økt mulighet til å bli værende i boligen. Gjøre aktuelle brukere i stand til å bli værende / boende i egen eid eller leid bolig. Fokusere på, samt utvide brukers medvirkning i forhold til egen livssituasjon. Gi aktuelle og utsatte grupper et arbeids- og aktivitetstilbud. Øke deres kompetanse der det er mulig. Ideen med å involvere Blakstad vgs, bygdas nest største arbeidsplass, og å bygge miljøvennlig, løste kommunens boligsosiale floke. Virksomhetsleder Jarle Knutsen

4 Målgruppe og forankring av prosjektet.
Prosjektet er forankret i kommunens psykiatriplan og omsorgsplan Her inngår boligsosiale problemstillinger som deler av planene. Målgruppen er vanskeligstilte på boligmarkedet, rusmiddelavhengige, psykisk syke og personer med dobbeltdiagnose. Studenter fra UiAs energidesignlinje trykktestet husene med blowerdoor- Er de tette nok? Andre studentoppgaver for UiA har vært energisimulering og prosjektering av solfangeranlegg i tillegg til designet av selve bygningene. Virksomhetsleder Jarle Knutsen

5 Oppstart av tiltaket Oppdrag vedtas i kommunens psykososiale team, og den enkelte følges opp når det gjelder vedlikeholdstiltak og veiledning. Bruker fremmer selv søknad om hjelp til utbedring av boligen, eventuelt med hjelp fra en kommunal ansatt. Eget søknadsskjema. Det avtales et møte med bruker, boteknisk veileder og psykisk helsearbeider for en gjennomgang av arbeidet som skal utføres. Her avtales egen innsats. Skjema for egen innsats utfylles og underskrives. Deretter fattes det vedtak i h.h.t helse-oms.loven. Bruk av medhjelper ut over fast ansatt lærling, drøftes med bruker -samtykke. Eget skjema. Veiledning av medhjelper. Roller: Kommunen er utbygger. Skolen er entreprenør m/ansv.rett. Har alle fag unntatt elektro. Bygger solfangerne selv. Formål: Kommunale utleieboliger til vanskeligstilte som trenger tett oppfølging Protester: 4 muntlige innsigelser, ingen skriftlige Kalkulert pris: kr per hus uten tomt Inkl. Blakstad vgs honorar ca kr for adm, forsikringer, transport, slitasje Bolig størrelse: 45 m2 innvendig Finansiering: Grunnlån og boligtilskudd (evt. bostøtte) Byggetid: Et hus per skoleår gjennomsnittlig Energiforbruk: 960 kWh/år til oppvarming = ca 850 kr Energimerking: A Virksomhetsleder Jarle Knutsen

6 Brukergruppa Brukergruppa har en spredning i alder mellom 30 og 60 år, og er rimelig likt fordelt når det gjelder kjønn. Det er både enslige og par som søker hjelp gjennom prosjektet. Flertallet av søkerne er uføretrygdede, men noen få har AAP, og i perioder er enkelte i lønnet arbeid. Klart de fleste har en alvorlig og langvarig psykisk sykdom. Mange har, eller har hatt, omfattende rusproblemer. Et flertall eier sin bolig, men noen få har i dag et leieforhold. Virksomhetsleder Jarle Knutsen

7 Virksomhetsleder Jarle Knutsen
Arbeidsoppgaver maling utvendig og innvendig i boligen, skifting av vinduer, kledning, gulv, tak. Reparere samt bygging av veranda. Bad og kjøkkeninnredning er skiftet. Planlegging av prosjekter. Dette har vært drenering, riving av bolig eller deler av den. Ulike ryddeoppdrag. Alt fra søppel, hagearbeid og hjelp til flytting. Synliggjør en aktiv kommune lokalt og nasjonalt Kvalitetsboliger med lave drifts- og strømutgifter Kompetanseløft og styrket posisjon for den lokale vgs Virksomhetsleder Jarle Knutsen

8 Hjelpere Disse inngår i målsettingen, og det er et poeng å kunne lage små arbeidslag. Medhjelperne får verdifull aktivisering, og en øker effektiviteten på oppdragene. For flere av gruppene vil tiltakene også gi dem nyttig kompetanse i forhold til videre jobbsøking. Lærling med ekstra behov for oppfølging. Elever. KVP, praksisplass. Ungdomsskoleelever Sommerjobb til ungdom – samarbeid med barneverntjenesten. KIF Virksomhetsleder Jarle Knutsen

9 HVORFOR SÅ STERKT FOKUS PÅ BOLIG?
Resultater For ca en tredjedel av brukerne har de tiltak vi har satt inn hatt den effekten at de er blitt mer opptatt av å ivareta egen bolig. Etter renovering har også boligen blitt enklere å bo i, og har gitt motivasjon for å holde det rent og ryddig. Flere har også lagt bort tidligere planer om å selge eller kvitte seg med boligen. Enkelte har henvendt seg til prosjektmedarbeider etter at arbeidsoppdraget er over, og bedt om råd når det gjelder boligen. Disse har nå fått et sted å henvende seg med slike spørsmål. HVORFOR SÅ STERKT FOKUS PÅ BOLIG? En trygg og tilfredsstillende bolig er grunnlaget for et verdig liv i tillegg til inntektssikring og arbeid/aktivitet Gode boforhold er et viktig bidrag til å lykkes med adekvat og stabil helsehjelp til den som er avhengig av slik støtte. Dette går hånd i hånd med økonomisk råd og veiledning. Opplevelsen av verdighet i boforhold og livssituasjonen for øvrig gir potensialet for vekst og utvikling og mestring av eget liv. Virksomhetsleder Jarle Knutsen

10 Resultater Motvirke bostedsløshet?
I målgruppen for prosjektet er det flere som har vært, eller står i fare for å bli bostedsløse. For disse har prosjektet stimulert dem til å bli boende, og også medført at vi har kommet i posisjon overfor dem med andre hjelpetiltak. For ca halvparten av brukerne har vedlikeholdsoppdragene vært nødvendige i forhold til å kunne bli boende. Dette har særlig vært knyttet til utbedring av bad eller kjøkken, men også isolering av boligen. Psykisk har tiltakene betydd mye for den det gjelder. Noen blir motivert av endringene som skjer med boligen, og får krefter til å gjøre noe selv, også med andre deler av livet enn det som gjelder boligen. Virksomhetsleder Jarle Knutsen

11 Resultater Brukermedvirkning?
Det er bruker som i sammen med prosjektarbeider planlegger tiltaket i detalj. Bruker er også med på søknadsprosessen som gjelder finansiering. For å maksimalisere egeninnsatsen under utførelsen av selve tiltaket i boligen, gjøres det en skriftlig avtale om hva og hvor mye bruker selv kan gjøre, eller selv være med på. For de dårligst fungerende vil vårt krav om tilstedeværelse være det vanlige. Dette kan være med og bevisstgjøre den gjelder på hva som er gjort, og hva som kreves av oppfølging i etterkant. Virksomhetsleder Jarle Knutsen

12 Kontaktpersoner Froland kommune, jarle.knutsen@froland.kommune.no
Froland kommune, Froland kommune, Virksomhetsleder Jarle Knutsen


Laste ned ppt "BOLIGSOSIALT PROSJEKT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google