Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNALE AKUTTE DØGNPLASSER (KAD)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNALE AKUTTE DØGNPLASSER (KAD)"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNALE AKUTTE DØGNPLASSER (KAD)
Lasse Andreassen Diakonhjemmet Sykehus

2 Bakgrunnen for KAD - Oslo i 2030
2012: 2030: Et ”realistisk” anslag viser en vekst frem mot 2030 på innbyggere. Det er vekst i alle aldersgrupper unntatt de aller eldste. Den største gruppen er ”etterkrigsbarna”.

3 Befolkningsutviklingen
Befolkningen i Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene vil øke med 32 % frem mot 2020. Antallet eldre (67 +) vil øke med 23 % fra og 51 % fra

4 Forventet levealder mot 2030
Menn: 79,2 – 82,1 Kvinner: 82,9 – 85,5 Økning på 3,0 – 3,6 %. Størst vekst i østre bydeler.

5 Sykdomsbilde – forventet utvikling
Hjerneslag øker med 50 % frem mot 2030. Demens og kognitiv svikt forventes å tredobles i samme periode. Nye krefttilfeller øker med 30 % frem mot % av tilfellene hos de over 50 år. Fedme hos barn øker. I dag er det 30 % i bydel Alna og Grünerløkka og 15 % i bydel Ullern og Vestre Aker. Psykiske lidelser antas å opptre hos hver 3. innbygger i årene som kommer.

6 Nye pasientutfordringer
Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn i 2011 i Oslo: personer (28,4%) Tallet antas å øke mer enn for Oslos befolkning generelt Mange har økt forekomst av hjerte-karsykdom, vitamin D-mangel, diabetes og psykiske lidelser. Økt andel med innvandrerbakgrunn og økt reisevirksomhet utløser importmedisinske utfordringer.

7 Løsning: SAMHANDLINGSREFORMEN
Rett behandling på rett sted til rett tid. Desentralisering hvor pasienten skal behandles der han eller hun bor. Kommunehelse-tjenesten skal få et større behandlingsansvar enn tidligere.

8 Kommunale Akutte Døgnplasser
Arbeidsgruppe: Erik Omland, Lovisenberg Kristoffer Burski, Ahus Siri Schøyen Seterelv, Kommuneoverlege Grorud Anne Kathrine Nore, Helseetaten Heidi Engelund, Sykehjemsetaten Trond Morten Trondsen, Legevakten Morten Mowe, OUS Ingunn Haakerud, Kommuneoverlege St. Hanshaugen Lasse Andreassen, Diakonhjemmet Helse- og omsorgstjenesteloven sier: ”Kommunen skal straks yte helsehjelp til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig.” ”Kommunen skal fra 2016 sørge for et tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp.” ”Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.”

9 Arbeidsgruppens oppgave:
”Arbeidsgruppen skal kartlegge dagens situasjon, vurdere, analysere og avklare fremtidens behov for kommunale øyeblikkelig hjelp døgnopphold.” Dette innebærer å anbefale: Målgruppe/innhold Kompetansebehov Dimensjonering/omfang Organisering og lokalisering

10 Hva er bestemt? liggedøgn skal på landsbasis overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten For Oslo kommune utgjør tallet liggedøgn per år Kostnad på landsbasis: ,- Kostnad i Oslo kommune: ,- Kostnadene delfinansieres av spesialisthelsetjenesten Beregnet antall sengeplasser i Oslo: 74 Beregnet kostnad per plass per døgn: 4.330,- (2012-kroner) Aker sykehus skal benyttes som lokaler

11 Målgruppe SKAL-PASIENTER
Forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå. Akutt forverring av kjent tilstand på grunn av forhold som infeksjon, dehydrering eller ernæringssvikt, og hvor utløsende årsak er avklart. Behov for observasjon og behandling hvor innleggelse i spesialisthelsetjeneste er unødvendig: Fall uten brudd, feber, eliminasjonsproblemer, diarè eller obstipasjon. Medikamentjustering. Palliativ og terminal omsorg. SKAL IKKE-PASIENTER Klinisk dårlige og uavklarte pasienter. Hjerteinfarkt, hjerneslag, dårlige lungepasienter og pasienter med kramper. Eldre med nyoppstått forvirring. Traumer med uavklart alvorlighetsgrad. Intoxer. Kostprisen på kr ,- per døgn vil være retningsgivende for hvilken behandling som skal kunne tilbys.

12 Målgrupper fra spesialisthelsetjenesten
Den eneste gruppen man med 99 % sikkerhet kan si ikke hører hjemme i spesialisthelsetjenesten i dag er de blåtriagerte som er en liten gruppe. Snitt Medisin Kirurgi Blå 2 % 3 % 1 % Grønn 27,5 % 31 % 24 % Gul 33 % 29 % 37 % Oransje 36 % 34 % 38 % Rød 1,5 % 0 %

13 KAD – Kommunale Akutte Døgnplasser - registrering
Alle Oslos akuttmottak registrerte i løpet av en 14-dagers periode aktuelle kandidater for KAD. Tallene viste at rundt 13 % av totalantallet som kom til sykehusenes akuttmottak kunne vært aktuelle for KAD Utfordringen var imidlertid at majoriteten av KAD-kandidatene ikke hadde hatt legetilsyn før de ankom Akuttmottaket, noe som er en forutsetning for å kunne legges inn i KAD. Utfordring: Det må avklares hvordan pasientene skal få legetilsyn for direkte overføring til KAD. Om dette ikke skjer vil pasientene måtte innom akuttmottakene for legevurdering, noe som kan føre til mye venting på returtransport, og ikke vil gi ønsket avlastning for spesialisthelsetjenesten.

14 Presentasjon alle sykehusene
14

15 Hvem legger inn i KAD?

16 Kompetansekrav i KAD Alle pasienter må ha hatt legetilsyn før innleggelse i KAD, eventuelt blitt konferert per telefon. Sykepleiertjeneste 24/7 (bachelor i sykepleie) Pasienten kan behandles av en allmennlege Tilgang til lege 24/7 (allmennlege) Tilgang til røntgen (egen dagtid og tilgang kveld) Tilgang til lab-tjenester (egen dagtid og tilgang kveld)

17 Dimensjonering og omfang Oslo
Utgangspunkt: Flest mulig plasser på Aker 1) 10 KAD-plasser i tilknytning til Legevakten fra våren 2013 (åpnet) 2) 22 KAD-plasser i infeksjonsposten (enkeltrom endres til dobbeltrom) høsten 2013 (åpnet) 3) Istandsetting av urologisk avdeling med 22 KAD-plasser i 2014 og flytting av de øvrige 4) Vurdering av mulighet for samlokalisering av inntil 20 KAD-plasser på byens lokalsykehus i 2015

18 Bemanning og kostnader 10 senger
M T O F L S 4 3 2 8 7 Totalt antall sykepleiere: 14,4 årsverk Driftskostnader: ca ,- Antall ledere: 2,0 årsverk Driftsinntekter: ca ,- Sekretær: 1,0 årsverk Årsresultat: ca ,- Totalt antall leger: 1,5 årsverk Mye samorganisering med legevakt

19 Bemanning og kostnader 22 senger
F L S 8 7 5 4 3 16 15 14 12 Totalt antall sykepleiere: 24,7 årsverk Driftskostnader: ca ,- Antall ledere: 2,0 årsverk Driftsinntekter: ca ,- Sekretær: 1,0 årsverk Årsresultat: ca ,- Totalt antall leger: 4,9 årsverk Mye samorganisering med legevakt

20 Hvordan gikk det? Hva kan KAD gjøre bedre enn spesialisthelsetjenesten? Allmennmedisinsk tilnærming Helhetlig vurdering, behandling og oppfølging Unngå overutredning og overbehandling Nærmere tilknytning til Oslo kommunes øvrige 1. linjetjenester - bedre kommunikasjon og informasjonsutveksling mulig med Legevakt, fastleger, bydelenes bestillerkontor og hjemmetjenester, sykehjem, multidose Behandling og omsorg med lavere kostnadsnivå

21 Hvem har lagt inn i KAD

22 Kjønn og alder

23 Diagnoser innlagt i KAD

24 Median liggetid

25 Utskrevet til

26 Beleggsprosenter

27 OUS-tjenester etter avtale
Klinisk kjemisk lab OUS Mikrobiologisk lab OUS Radiologisk avdeling OUS Akutteam OUS Aker

28 Journal- og meldingssystem
Profdoc vision hovedjournal Gerica – meldingsjournal Epikriser post (e-link/PLOmelding) Nytt: -melding fra Profdoc vision til bydelene Under arbeid: -epikrise fra Profdoc vision til fastlegene

29 Spørsmål?

30 Takk for oppmerksom-heten


Laste ned ppt "KOMMUNALE AKUTTE DØGNPLASSER (KAD)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google