Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- en del av din hverdag Handlingsprogram 2011-2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- en del av din hverdag Handlingsprogram 2011-2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 - en del av din hverdag Handlingsprogram 2011-2014

2 Utfordring Elementer i vedtatt budsjett har stor kostnadsøkning, f.eks funksjonskontrakter fylkesveger Nye lover og forskrifter, f.eks bransjeforskrift for bedriftshelsetjeneste Klassetall og elever med særskilte behov øker, selv om antall 16-18-åringer går ned Politiske vedtak som har økonomiske konsekvenser

3 Utfordring Hvis fylkesrådmannen: –viderefører all aktivitet i 2010 –Øker aktiviteten i utdanningsavd. basert på økt klassetall (vedtak i HUU) og økt antall elever med særskilt behov –Tar hensyn til alle politiske vedtak –Legger inn konsekvenser av alle nye lover, forskrifter og statlige forordninger Ville budsjettet for 2011 vist en underdekning på ca 60 mill kr, økende til nær 85 mill kr i 2013

4 Eksempler på utfordringer Dyrere funksjonskontrakter veger: 13 mill kr Økt antall klasser 10 mill kr Livslang læring 3 mill kr Frafallsprosjektet 3 mill kr Regionalt filmsenter 1,1 mill kr Inntektsbortfall nytt sonetakstssystem: 2,5 mill kr Økt ressursbruk i BK i forhold til VKT Økt antall elever med særskilt behov (spes ped) Skoleskyss SFO All utdanningspersonell omfattes nå av bedriftshelsetjeneste (vedtak i adm.utv. Ny ordning skal derfor gjelde alle ansatte)

5 Endringer for 2010 (Statsbudsjettet) Skatteanslaget øker med 800 mk, ca 7-8 mk for BFK. Løpende skatteinngang er god Anslag lønnsvekst øker fra 3,25 % til 3,45 %. Deflator oppjusteres grunnet dette til 3,25 % Det gjøres ingen endringer i fylkeskommunens budsjett 2010.

6 Frie inntekter 2199 mill kr 10 mill kr under det som FT la til grunn i juni 16 mill kr under det som er gjennomsnittlig vekst for fylkeskommune Deflator på 2,8% + realvekst på 0,1 % Vi har fått nominell vekst på 2,3 % Staten forutsetter at vi har et utgiftsbehov på 88 % av landsgjennomsnittet, ned fra 89 %.

7 Årsak til reduksjon i frie inntekter Antall 16-18 åringer går ned med 152 personer, (1,5%). På landsbasis går antall 16-18 åringer ned med 324 (0,2%) Antall elever i private og statlige skoler går opp med 52. Fører til trekk i rammetilskuddet på ca 6,1 mill kr (1 elev på statlig spesialskole med opphold koster 250.300,-)

8 Forutsetninger Skatteandelen er uendret på 2,65 % Rentesats i statsbudsjettet: 3,04 % Lønnsvekst anslås til 3,25 % Deflator anslås til 2,8 % Beregningsreglene for pensjon strammes inn. Ca 600 mill kr for hele kommunesektoren, men vi har ikke tall for BFK.

9 Fra mindreforbruk til merforbruk Hvordan kan vi gå fra store besparelser til mindreforbruk og behov for innstramminger? Eller: Hadde vi egentlig så store besparelser?

10 Mer-/mindreforbruk Netto driftsresultat 2009: 112,5 mill kr Netto driftsresultat var forutsatt brukt til å finansiere investeringer med 145,3 mill kr. Mindreforbruk for 2009 på 77 mill kr fremkommer fordi vi kunne inntektsføre 107 mill kr fra mindreforbruk i 2008. Korrigert for dette var netto driftskostnader høyere enn netto driftsinntekter i 2009

11 Hva er virkeligheten? Budsjett 2011

12 Bør vi justere oversikten? Inkludert i begrepet ”frie inntekter” er det 2 spesielle inntekter: –Mva-refusjon fra investeringer 46,5 mill kr –Økt rammetilskudd for å dekke fylkeskommunens kostnader til veginvesteringer 115,6 mill kr Fylkestinget har tidligere vedtatt at disse inntektene skal gå uavkortet til å finansiere investeringer, selv om de i følge kommuneloven delvis kan brukes til å finansiere driftsutgifter Hva skjer hvis vi korrigerer hovedoversikten med disse beløpene?

13 Korrigerte hovedtall

14 Tiltak i 2010 Forventet merskatteinngang samt deler av forventet mindreforbruk trekkes inn for å styrke driftsfondet med totalt 16,5 mill kr. Forventet mindreforbruk på virksomhetene skjermes

15 Tiltak 2011 Kun kollektivtrafikk og samferdselsavd. får reelt dekket videreføring av all aktivitet i 2010 inn i 2011. Alle andre avdelinger får en reell innstramming, selv om de får en nominell budsjettøkning.

16 Tiltak 2012 - Fylkesrådmannen legger opp til krav om innstramming på minst 1,5 % fra og med budsjettåret 2012. Foreløpig er innstrammingen fordelt jevnt på alle avdelinger. 1. halvår 2011 må brukes til å gjennomgå all aktivitet for å foreta prioriteringer

17 Detaljer om budsjettforslaget for 2011

18 Investeringer Ihht prioritetsgruppe A i forslag til ny investeringsstrategi, men med minimumsalternativer der det var flere valg Oppstart snarest: –400 mill kr til Hønefoss vgs –15 mill kr til Ringerike vgs – inneklima

19 Investeringer Oppstart i løpet av 2011: –73,5 mill kr St.Hallvard vgs – bygg for musikk, dans og drama. –21 mill kr Kongsberg vgs – utbedring Flåtaløkka –9,2 mill kr Kongsberg vgs – utvidelse Kongsgårdsmoen –13 mill kr Kongsberg vgs – utvidelse Mauritz Hansen

20 Investeringer Oppstart senere i perioden: –65 mill kr Åssiden – hus A – oppgradering –56 mill kr Åssiden – hus B – oppgradering –2,5 mill kr Åssiden – hus F – innredning av råbygg –1 mill kr Åssiden – installering fjernvarme

21 Investering Må vurderes nærmere: –Teatersal Ringerike folkehøgskole

22 Sentraladministrasjonen Får styrking på 5 mill kr for: –Ny bedriftshelsetjeneste for alle ansatte, jfr ny bransjeforskrift som utvider tidligere ordning med alle ansatte som arbeider med undervisning. Vedtak i adm.utvalg om at ny ordning derfor skal gjelde alle ansatte –Høy økning over flere år i kontingenten til KS –Omstillingstiltak og seniorpolitikk –Fylkestingsvalget 2011 –Spesielle lønns- og pensjonsutfordringer Teknisk justering finansiering av midlertidig undervisningsbygg på Drammen vgs 1,5 mill kr

23 Utdanning 10 mill kr til økt klassetall. Elevtallet går opp selv om antall 16-18 åringer går ned 9 mill kr ekstra lærlingtilskudd videreført i statsbudsjettet 2,5 mill kr for styrking av spes.ped. 2 mill kr prosjekter for hindring av frafall Tidligere innlagt trekk for leieinntekter Hurum vgs er tilbakeført.

24 Tannhelse 1 mill kr økt styrking grunnet ekstraordinær lønnsøkning, bortfall av trygderefusjoner, nytt kompetansesenter for tannhelsetjenesten, økte kostnader til narkosebehandling og annet. Dette er i tillegg til 2 mill kr gitt i 2010.

25 Utvikling Ingen reelle endringer. 3 mill kr overføres kollektivtrafikk for overføring av personell til Buskerud kollektivtrafikk AS De får 2 mill kr for å løse oppgaver etter forvaltningsreformen (lå på samferdselsavd. budsjett i 2010)

26 Samferdsel 1,2 mill kr til generell styrking av avdelingen Alle statsmidler til forvaltningsreformen ble lagt på budsjettet til samferdsel i 2010. Ressurser til oppgaver som skal utføres av andre avdelinger overføres disse.

27 Kollektiv 2,5 mill kr for å erstatte inntektsbortfall grunnet nytt sonetakstsystem 2,5 mill kr i styrking for å opprettholde produksjon lik 2010 og for å holde takstene på relativt samme nivå som 2010. Skal også dekke kostnader til økt behov skoleskyss SFO. 2 mill kr til styrking av Buskerud kollektivtrafikk as. Det overføres også midler i forbindelse med overføring av TT samt overføring av personell fra utvikling til Buskerud kollektivtrafikk as

28 Fylkesveger Teknisk slås budsjettene for gamle og nye fylkesveger sammen til ett budsjett i fylkestingets vedtak. Disponering av midler mellom gamle og nye fylkesveger legges da til hovedutvalget Det gjøres ingen budsjettmessige endringer.


Laste ned ppt "- en del av din hverdag Handlingsprogram 2011-2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google