Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gullfaks økt oljeutvinning EiT - Gullfaks Landsbyen 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gullfaks økt oljeutvinning EiT - Gullfaks Landsbyen 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gullfaks økt oljeutvinning EiT - Gullfaks Landsbyen 2006
Petter Eltvik, Statoil TO RESU IOR 18. januar 2006

2 Gullfaks økt oljeutvinning
..hovedfelt og satellitter ..høye ambisjoner ..reserver og ressurser ..litt mer om usikkerheter ..hva jobber Statoil med

3 Blokk 34/10 Gullfaks hovedfelt, seks satellittfelt og mange prospekter

4 Gullfaks hovedfelt og Gullfaks satellitter Utvinningsgrader for felt i Tampen
Kilde ; Felt LRPene 2004 (supplert med tilleggsopplysninger ). OBS. For Vigdis og Visund er ambisjonen beregnet basert på en høyere STOOIP enn basis

5 ..IOR ambisjonene er høye Produsert olje vs. gjenværende for hovedfeltene
-Oversikt i tråd med felt LRP 04, samt opplysninger mottatt fra enhetene juli Enkelte avvik fra RDP 03 ( bl.a Vigdis Ext. og Gullfaks Sat) - tallene er innlest i mill.sm3 Kilde OED’s Faktahefte 2002

6 ..økt utvinning tilsvarer et nytt stort felt Tampen ambisjoner
Å modne fram reservene kostnadseffektivt er en av hovedutfordringene for å nå målene om økt utvinning. Feltene i Tampen har allerede oppnådd høyere utvinningsgrader enn opprinnelig planlagt. Utvinnbare reserver for GF og SF har siden økt med nær 315 mill Sm3, som målt i oljeekvivalenter tilsvarer et nytt Åsgard. De positive resultatene skyldes bl.a. aktiv og systematisk reservoaroppfølging og satsing på teknologiutvikling og -anvendelse. Viktige bidrag har vært en omfattende kartlegging av gjenværende reserver, bl.a. gjennom 4C/4D-seismikk, bedre dreneringsstrategier og reduserte kostnader innen boring og brønn. Arbeidet må videreføres og styrkes ytterligere. Ytterligere potensial for reserveøkning (IOR) økte i perioden fra 87 til 121 mill. Sm3 (olje + NGL). Forventet utv. grad for olje på Tampen er 54,1%. Identifisert IOR (RNB 2004) øker denne til 57.8%, der snittet for plattform felt er 61,1% og for subseafelt 46,6%. Nøkkeltall: - SF: 67% inkl. Senfasen, GF: 62,5% - deler av pot. knyttet til MVI er inkl, GF Sør Brent: 17,9 %, Sn: 49,2%, Vi: 33,8%, Tordis: 50,5%, Vigdis eksl. extention; 52 %, Sygna; 50,8%, SFØ; 61,7%. Vi har tro på at vi kan øke utvinningen utover dette. Tampen har som ambisjon å øke utvinningen for “plattformfelt” til 65% og for subsea felt til 50%, som gir som vil gi en samlet utvinningsgrad i Tampen på 61,6%. Dette skal vi oppnå ved bl.a: - utfyllende boring vha mer kostnadseffektive løsninger relatert til boring og vedlikehold av brønnene - nye og mer effektive kartleggingsmetoder, økt anvendelse og videreutvikling av 4D/4C- seismikk - teknologi for bruk av sanntidsdata - i tillegg må vi videreutvikle dreneringsstrategiene, herunder øke gass- og vanninjeksjon og ta i bruk nye og mer effektive injektanter. Kostnadseffektive løsninger for innfasing av nye funn til eksisterende infrastruktur vil også bidra til målet.    7570 6900 1810 Ambisjonen på mill.fat o.e Subsea: 55% Platform: 70% 410

7 IOR ambisjoner ressursklasser
Sanns 100% Reserver 2015 Klasse 4A: Sannsylighet for gjennomføringcca 67% ? Sansynlige IOR ressurser Klasse 5A:Sannsynlighet for gjennomføring: ca33% ? 2008 Mulige IOR ressurser Klasse 7A: Sannsylighet for gjennomføring: ¨ca 10% ?

8 Produksjonsprofiler Tilleggsreserver ved senfaseutvikling 2006 – 2020+?
IOR: +190 mill. Sm3 Basis profil 1982 Profil Aksellerasjon Tillegg v.h.a. IOR? 70% ?

9 Utvikling av produksjonen på Gullfaksfeltet.

10 “Til siste dråpe” Hvilke virkemidler har gitt oss denne utviklingen?
Reservoarkunnskap og -styring 4D seismikk / monitorering Omfattende innfyllende boring og brønningrep Vann og gassinjeksjon Development of expected recovery 1986 1996 2000 2006 Statfjord 49,4 % 61,4 % 65,6 % 70 % Gullfaks 46,5 % 54,5 % Utblokking av prosessanlegg Smarte brønner AMEOR og EOR

11 Historic and prognosed (basis + IOR) recovery factor vs. PV injected

12 IOR potensialer i plattformfelt fordelt på tiltakstype (mill Sm3 olje)

13 IOR – et deltaprosjekt Planlegger i forhold til en usikker basislinje
Vedr. tidskritikalitet : - plattformene krever investeringer for å forlenge levetid utover 2009 (teknisk tilstand og HMS). Det vil være en dårligere lønnsomhet i å gjøre disse investeringene kun for å produsere den siste halen med olje enn om en ser dette i sammenheng med hele senfaseprosjektet gass eksport under dagens dreneringsstrategi opphørere , skal en selge gass utover dette må en redusere reservoartrykket - senfaseprosjektet er marginalt, det er derfor viktig å få gassinntekter tidlig ( og parallellt med siste hale av oljeproduksjon) for å maksimalisere nåverdien Usikkerhet og fleksibilitet I dag mener vi 2007 er optimalt tidspunkt for å starte trykkavlastning, men prosjektet vil ha fleksibilitet til å skyve dette en periode hvis produksjons( og pris) utviklingen de neste årene tilsier at dette er lønnsomt ( men ref. vi vil da ha startet investeringene – og gjort forpliktelser I markedet) UTFORDRING Realisere et delta-prosjekt med høy investeringseksponering, begrenset (dårlig..) lønnsomhet med dagens rammebetingelser og ikke minst med usikkerhet i forhold til fremtidige endringer av rammebetingelser.

14 IOR senfase prosjekter To alternative veier
Endre dreneringsstrategi Trykkavlastning Økt gassutvinning Nåværende dreneringsstrategi Vann og gass injeksjon Maksimere oljeproduksjon Hvordan øke utvinningen? Et alternativ er å fortsette med de metoder som har vært brukt til nå, dvs med injeksjon av vann for å vedlikeholde trykket og øke utviningen, samt gassinjeksjon for å øke utvinning ytterligere. Gjennom dette kan en også få ut den den siste oljehalen . Men skal en produsere utover dagens lisensperioden krever dette investeringer i oppgradering av plattformene (teknisk tilstand og HMS) . Gass eksport under dagens dreneringsstrategi opphørere , så inntjeningen på slike investeringer vil være relativt begrenset gitt dagens dreneringsstrategi Men både i reservoarene er det oppløst betydelige  mengder gass og dersom en slutter med injeksjon og i stedet begynner å ta ned trykket i reservoarene, vil denne gassen etter hvert la seg produsere og levetiden vil kunne forlenges ytterligere opp mot 2018 Gjennom en slik om legging av dreneringsstrategien forventer vi å kunne øke utvinningen med ca 30 GSm3 gass, 9 mill. Tonn NGL og 3–4 MSm3 olje Krevende omlegging Omleggingen krever omfattende brønninvesteringer samt at prosessanleggene må bygges om for å kunne håndtere produksjon  ved lavere trykk . I tilegg kreves ny gasseksportløsning og til sammen snakker vi om om investeringer i størrelsesorden mrd.kr ( hvorav ca 5 mrd. kr er knyttet til brønner)

15 Gullfaks Landsbyen 2006……. Fortsatt mye ugjort på Gullfaks………
IOR-potensialet tilsvarer et nytt stort satelittfelt Vurderer IOR prosjekter som kan bidra til fortsatt verdiskaping i denne rike provinsen Krevende og utfordrende IOR-arbeid for å nå høye ambisjoner

16 GullfaksLandsbyen 2006: Prosjektforslag
GFSAT: Økt oljeutvinning med MLT-brønner i Gullfaks Sør GFSAT: Vurdere utbygning av lite satelittfelt GF: Gel for WC reduksjon i produsenter GF: Økt oljeutvinning ved produsere Lunde Fm GF: Vurdering av seismisk AVO-respons i slumpområder GF: Retolkning av data i Cook Fm GF: Modellering av en smart brønn i Statfjord Fm. GF: Tensidflømming i Nedre Brent Fm. GF: Vurdere potensialet for FAWAG i Statfjord Fm.


Laste ned ppt "Gullfaks økt oljeutvinning EiT - Gullfaks Landsbyen 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google