Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PENSJONISTTILVÆRELSEN KAN VENTE Astrid Hjelm Oslo Pensjonsforsikring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PENSJONISTTILVÆRELSEN KAN VENTE Astrid Hjelm Oslo Pensjonsforsikring."— Utskrift av presentasjonen:

1 PENSJONISTTILVÆRELSEN KAN VENTE Astrid Hjelm Oslo Pensjonsforsikring

2 Egen opptjent pensjon AFP fra 62 – 66 år som kan ytes på visse vilkår ved oppnådd alder A85 (85 års regelen) som kan ytes på visse vilkår om tjenestetid og alder er 85 år. Denne regelen har bare betydning for medlemmer med særaldersgrenser Alderspensjon ved stillingens aldersgrensen Alderssvekkelse kan ytes på visse vilkår etter fylte 64år Varig og midlertidig uførepensjon som ytes på visse vilkår når et medlem er helt eller delvis ervervsmessig ufør Førtidspensjon – bevilget pensjon fra arbeidsgiver

3 Avgangsmuligheter ; AFP fra 62 år 3 år før stillingens aldersgrense når summen av alder og tjenestetid er minimum 85 år Når man når stillingens aldersgrense Ved 65 år om man fyller vilkårene for AFP 62 eller om man har 10 års opptjening i offentlig sektor etter fylte 50 år Ved 67 år forutsatt at man tar ut folketrygdens alderspensjon

4 AFP – avtalefestet pensjon AFP mellom år er innført ved tariffoppgjøret og er altså en fremforhandlet rettighet mellom partene i arbeidslivet For de som er 65 år eller eldre er AFP- rettigheten tatt inn som en del av pensjonsvedtekten for Oslo kommune

5 AFP 62 - VILKÅR Du må være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP. Du må ha minst 10 år med pensjonspoeng i folketrygden fra og med det året du fyller 50 år til og med året før du går av med pensjon. Du må også ha minst 3 års sammenhengende tjeneste i minimum 20% stilling i offentlig sektor på det tidspunkt pensjonen tas ut. Det siste året må du ikke ha hatt ulønnet permisjon. Sykepenger likestilles med arbeidsinntekt. Du kan ta ut AFP dersom du allerede har delvis uførepensjon, men må si fra deg uførepensjonen i folketrygden. Dersom arbeidsgiver godkjenner det kan du ta ut gradert AFP

6 AFP - vilkår og virkningstidspunkt Folketrygdberegnet AFP( ) kan ikke kombineres med folketrygdpensjoner (etterlatte/uføre/attførings- og rehabiliteringspenger) Har du vært syk utover sykepengeperioden må du være friskmeldt 1 dag før du kan ta ut AFP Har du en gradert uføreytelse i OPF kan du imidlertid beholde denne. Pensjonen skal samordnes med AFP AFP- 62 kan tidligst tas ut fra måneden etter alderskravet er oppfylt eller måneden etter man har frasagt seg folketrygdpensjoner

7 AFP 62 – 64 år Bestand Antall AFP 62 – 64 år Endring i bestand i % ,3% ,4% ,1% 217 0,9% 215 AFP 62 år AFP 63 år AFP 64 år Utbetaling i mill. kroner74,457,848,744,039,5

8 AFP 62 – 64 år Årlig tilgang Årlig tilgang Antall AFP 62 – 64 år Hvor mange kunne tatt ut? Hvor mange tok ut i prosent? ,1% ,4% ,5% ,6% AFP 62 år Hvor mange kunne tatt ut? AFP 63 år Hvor mange kunne tatt ut? AFP 64 år Hvor mange kunne tatt ut?

9 Snittalder for uttak YtelseBestand 2007 Nye i 2007Nye i 2006 MennKvinnerMennKvinnerMennKvinner AFP 62 – 64 63,6 63,0 62,4 Snittalderen for uttak av AFP mellom 62 – 64 år er økt med 0,6 år. 169 medlemmer tok ut AFP 62 – 64 år i 2007 og med 0,6 års lengre tjenestetid i snitt betyr det ca 100 årsverk.

10 AFP 65 – vedtektsfestet pensjon Må stå i lønnet arbeid til pensjoneringstidspunktet Må ha minst 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år Oppfylles ikke 10 års kravet kan man likevel gå av om man oppfyller vilkårene for AFP 62 Ved 65 år skal man ha den høyeste ytelsen av en folketrygdberegnet AFP og en ren tjenestepensjon

11 AFP 65 – 66 år Bestand Antall AFP 65 – 66 år AFP 65 år AFP 66 år Utbetaling i mill. kroner48,247,845,241,640,1

12 AFP 65 – 66 år Årlig tilgang Årlig tilgang Antall AFP 65 – 66 år Hvor mange kunne tatt ut? AFP 65 år Hvor mange kunne tatt ut? AFP 66 år Hvor mange kunne tatt ut?

13 Snittalder for uttak YtelseBestand 2007 Nye i 2007Nye i 2006 MennKvinnerMennKvinnerMennKvinner AFP ,065,965,7 66,666,8 Snittalderen for uttak av AFP mellom 65 – 66 år er sunket både for menn og kvinner i 2007

14 Gradert AFP På landsbasis registreres at flere og flere av de som tar ut AFP kun tar ut en gradert ytelse – slik at de kombinerer arbeid og pensjon. For Oslo kommune: Gradert AFP i prosent av antall søknader 27,420,018,4

15 Gradert AFP – 29% – 39% – 49% – 59% – 69% – 79% % – 99% % Antall graderte Graderte i %25,5%19,9%18,4%22,8%13,9%

16 85 års regelen De som har en særaldersgrense kan gå av 3 år før stillingens aldersgrense dersom summen av alder og tjenestetid er minimum 85 år De som går av etter denne regelen vil motta en tjenestepensjon.

17 A85 Fratreden etter 85 års regelen kommer kun til anvendelse for medlemmer med særaldersgense Bestand Antall A Årlig tilgang Antall A *

18 ALDERSSVEKKELSE Hvis man er minst 64 år og har sammenhengende tjeneste i minimum 5 år kan man ha rett til å fratre etter denne bestemmelsen. Det er et krav om at man søker folketrygdens uførepensjon, men det er ikke et krav om innvilgelse. Sykepengerettighetene må være oppbrukt.

19 Uføregrad lavere enn 50% Folketrygden Nedre grense for ytelse er normalt 50% ved opptrapping mot fullt arbeid kan det tilstås ytelse lavere enn 50% Ved attføring kan det tilstås ytelse når inntektsevnen er redusert med 40% Oslo er et av forsøksfylkene som kan tilstå tidsbegrenset uførestønad på 40% (for personer under 55 år med en klar medisinsk diagnose)

20 Uføregrad lavere enn 50% forts. OPF Kan tilstå ytelse ned til 10% (unntaksvis også lavere om man går fra en høyere ned til en lavere grad) Bruttoytelse – OPF eneutbetaler Rådgivende lege Viktig med fyldig legeerklæring

21 Eks. 20% uføre fra OPF Full opptjening Lønn kr x 70% x 20% :12 = 3734 Restlønn 80% = Samlet utbetaling = (full lønn utgjorde kr pr mnd)

22 Eks. 40% uføre fra OPF I 100% stilling da hun ble syk Innmeldt når hun var 40 år. Syk når hun var 46 – det gir tjenestetid 6 år Aldersgrense på stillingen 68 år – tjenestetid lik 28 år ( 6+22) Gjennomsnittlig deltid 77,4% Lønn x 70% x 28/30 x 100% x 40%:12= Restlønn 60% stilling = Samlet utbetaling = (full lønn utgjorde kr pr måned)

23 Inntekt ved siden av mup/up Har man en 100% midlertidig ytelse kan man ikke ha inntekt ved siden av. Har man en gradert ytelse kan man kun ha inntekt tilsvarende den stillingsprosent man faktisk jobber. Ved en permanent uførepensjon kan man ikke ha inntekt første året. Etter et år kan man ha inntekt på 1G (eventuelt redusert med deltidsprosent)

24 Uføre/midlertidig uføre Bestand Uførepensjon Årlig tilgang Utbetaling i mill. kroner251,9241,1230,9227,1207,5 Bestand Midlertidig uførepensjon Årlig tilgang Utbetaling i mill. kroner53,548,850,852,360,3

25 Uføre/midlertidig uføre Samlet bestand/mill. kr Uføre/midlertidig uføre Utbetaling i mill. kroner305,4289,9281,7279,4267,8 Årlig tilgang Uførepensjon Midlertidig uførepensjon Sum

26 Uttak uføre – fordelt på alder 2007Antal l år31-40 år41-50 år51-60 år61-70 år MUPMenn MUPKvinner UPMenn UPKvinner Totalt

27 Førtidspensjoner Bestand Antall Utbetaling i mill. kr.11,211,111,412,412,9 Årlig tilgang Førtidspensjon35244

28 Virksomhet i OK 2007Antall>62 år60-61 år55-59 år45-54 år30-44 år<30 år Menn Kvinner Totalt Av de 47 over 62 år har 12 personer kombinasjon gradert pensjon og arbeid

29 Utbetalinger/Kostnader Lønn lik /gj.deltid 80,50% YtelseDatoTj.tidOPFNAVSamletKostnader AFP / Ca v/65år / ca v/67år /

30 Utbetaling/kostnader for arb.g. Lønn /gj.deltid 100% YtelseDatoTj.tidOPFNAVSamletKostnader AFP / v/65 år / v/67 år / AFP / v/67 år / AP / AP /

31 Utbetaling/Kostnader Ltr. 56/varierende deltid YtelseDatoTj.tidGj.dtOPFNAVSamletKostnader AFP /3091, Ca v/65 år /3091, Ca v/67 år /3091, AFP /3094, Ca v/67 år /3094, AP 67år /3095, AP 70år /3097,

32 ALDERSPENSJON En opparbeidet pensjonsrett Vanligste aldersgrense i kommunen er 70 år Alle kan gå av ved 67 år Man må være i arbeid ved uttak av pensjon

33 Inntekt ved tjenestepensjon Går man av med en tjenestepensjon ved fylte 65 år eller etter en særaldersgrense har man ingen inntektsbegrensning Pensjonsvedtektens § 19, omfatter ekstrasykepleiere, hjelpepleiere og pleiemedhjelpere ved sykehusene, sykehjem og pleiehjem samt timelønnede hjemmehjelpere og bare når disse arbeidstakere er engasjert av kommunen uten plikt til å arbeide et fast timetall pr uke. De nevnte gruppene blir medlem dersom de arbeider 800 timer eller mer per år (tilsvarer om lag 45 prosent)

34 Inntekt ved alderspensjon Fra fylte 68 år kan du tjene 2 G, uten at folketrygden reduseres. Fra fylte 70 år er det ingen beløpsgrense Dersom du tjener mer enn 2 G vil det overskytende i folketrygden bli redusert med 40% Når OPF får beskjed om reduksjonen vil vi gjennom samordningen kompensere folketrygdens reduksjon

35 Alderspensjon fra 67 – 70 år Bestand* Antall alderspensjoner Mellom 67 – 70 år år år år

36 Alderspensjon fra 67 – 70 år Årlig tilgang Antall alderspensjoner Hvor mange kunne tatt ut ? Uttak i prosent ,8% ,5% ,4% ,2% ,0% 67 år Hvor mange kunne tatt ut ? Uttak i prosent ,9% ,7% ,3% ,1% ,9% 68 år Hvor mange kunne tatt ut ? Uttak i prosent ,0% , ,2% ,2% ,9% 69 år Hvor mange kunne tatt ut ? Uttak i prosent ,2% ,0% ,6% ,7% ,0%

37 Hvem betaler hva? AFP 62-65; arbeidsgiver dekker kostnadene i sin helhet, dvs. de refunderer pensjonen krone for krone – i tillegg betales arbeidsgiveravgift AFP 65-67; arbeidsgiver betaler en engangspremie på størrelse med kostnadene for 2 års pensjon (ikke arbeidsgiveravgift) Tjenestepensjon før stillings aldersgrense; arbeidsgiver dekker kostnadene i sin helhet Tjenestepensjon fra stillingens aldersgrense; kostnadene dekkes av OPF ( da det er innbetalt premie for denne dekningen) Alderspensjon fra 67 år; kostnadene dekkes av OPF (da det er innbetalt premie for denne dekningen)

38 Tiltak I forhold til uførepensjonering –Fokus på arbeidsmiljøet og så langt det er mulig, der hvor det er særlige behov, tilpasse arbeidsplassen/-arbeidsoppgavene –Innskjerping av arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ifht sykefravær –Prosjektet ”Raskere tilbake”

39 Tiltak (2) I forhold til uttak av AFP/A85 –Mer ferie –Redusert arbeidstid med full lønn –Bonusordninger

40 Hvordan få tak i oss? Besøksadr: Akersgt. 55, inngang Apotekergt. Telefontid mlm 0900 – 1430 Telefonnummer sentralbord Telefonnummer låneavdelingen E-post pensjonsavdelingen: E-post låneavdelingen: Nettside:


Laste ned ppt "PENSJONISTTILVÆRELSEN KAN VENTE Astrid Hjelm Oslo Pensjonsforsikring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google