Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PENSJONISTTILVÆRELSEN KAN VENTE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PENSJONISTTILVÆRELSEN KAN VENTE"— Utskrift av presentasjonen:

1 PENSJONISTTILVÆRELSEN KAN VENTE
PRESENTASJON – sosiolog, hovedoppgave 5 år sakabeh – nå markedsavd – årsberetn/kvartrapp - kurs SPØRSMÅL UNDERVEIS BROSJYRER Ikke kan svare på - sjekke – gi tilbakemelding VAFFELPAUSE – ca 1 time, lunsj 12 – forsyne seg 1 gang i kantinen (ikke kioskvarer(ypughurt etc) MÅL; ikke lære alt, men komme litt nærmere det som gjelder en selv – eller en kort innføring i de rettigheter som følger av medlemskapet i OPF Astrid Hjelm Oslo Pensjonsforsikring

2 Egen opptjent pensjon AFP fra 62 – 66 år som kan ytes på visse vilkår ved oppnådd alder A85 (85 års regelen) som kan ytes på visse vilkår om tjenestetid og alder er 85 år. Denne regelen har bare betydning for medlemmer med særaldersgrenser Alderspensjon ved stillingens aldersgrensen Alderssvekkelse kan ytes på visse vilkår etter fylte 64år Varig og midlertidig uførepensjon som ytes på visse vilkår når et medlem er helt eller delvis ervervsmessig ufør Førtidspensjon – bevilget pensjon fra arbeidsgiver

3 Avgangsmuligheter; AFP fra 62 år
3 år før stillingens aldersgrense når summen av alder og tjenestetid er minimum 85 år Når man når stillingens aldersgrense Ved 65 år om man fyller vilkårene for AFP 62 eller om man har 10 års opptjening i offentlig sektor etter fylte 50 år Ved 67 år forutsatt at man tar ut folketrygdens alderspensjon

4 AFP – avtalefestet pensjon
AFP mellom år er innført ved tariffoppgjøret og er altså en fremforhandlet rettighet mellom partene i arbeidslivet For de som er 65 år eller eldre er AFP-rettigheten tatt inn som en del av pensjonsvedtekten for Oslo kommune

5 AFP 62 - VILKÅR Du må være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP.
Du må ha minst 10 år med pensjonspoeng i folketrygden fra og med det året du fyller 50 år til og med året før du går av med pensjon. Du må også ha minst 3 års sammenhengende tjeneste i minimum 20% stilling i offentlig sektor på det tidspunkt pensjonen tas ut. Det siste året må du ikke ha hatt ulønnet permisjon. Sykepenger likestilles med arbeidsinntekt. Du kan ta ut AFP dersom du allerede har delvis uførepensjon, men må si fra deg uførepensjonen i folketrygden. Dersom arbeidsgiver godkjenner det kan du ta ut gradert AFP

6 AFP - vilkår og virkningstidspunkt
Folketrygdberegnet AFP( ) kan ikke kombineres med folketrygdpensjoner (etterlatte/uføre/attførings- og rehabiliteringspenger) Har du vært syk utover sykepengeperioden må du være friskmeldt 1 dag før du kan ta ut AFP Har du en gradert uføreytelse i OPF kan du imidlertid beholde denne. Pensjonen skal samordnes med AFP AFP- 62 kan tidligst tas ut fra måneden etter alderskravet er oppfylt eller måneden etter man har frasagt seg folketrygdpensjoner

7 AFP 62 – 64 år Bestand 2007 2006 2005 2004 2003 Antall AFP 62 – 64 år
Endring i bestand i % 360 17,3% 307 27,4% 241 11,1% 217 0,9% 215 AFP 62 år 318 262 211 186 189 AFP 63 år 35 22 21 23 AFP 64 år 7 10 8 3 Utbetaling i mill. kroner 74,4 57,8 48,7 44,0 39,5

8 AFP 62 – 64 år Årlig tilgang Årlig tilgang 2007 2006 2005 2004 2003
Antall AFP 62 – 64 år Hvor mange kunne tatt ut? Hvor mange tok ut i prosent? 169 932 18,1% 151 870 17,4% 114 693 16,5% 92 677 13,6% 65 647 AFP 62 år 139 510 116 463 400 69 369 50 291 AFP 63 år 23 228 25 236 14 185 15 150 13 197 AFP 64 år 7 194 10 171 8 108 158 2 159

9 Snittalder for uttak Ytelse Bestand 2007 Nye i 2007 Nye i 2006 63,6
Menn Kvinner AFP 62 – 64 63,6 63,0 62,4 Snittalderen for uttak av AFP mellom 62 – 64 år er økt med 0,6 år. 169 medlemmer tok ut AFP 62 – 64 år i 2007 og med 0,6 års lengre tjenestetid i snitt betyr det ca 100 årsverk.

10 AFP 65 – vedtektsfestet pensjon
Må stå i lønnet arbeid til pensjoneringstidspunktet Må ha minst 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år Oppfylles ikke 10 års kravet kan man likevel gå av om man oppfyller vilkårene for AFP 62 Ved 65 år skal man ha den høyeste ytelsen av en folketrygdberegnet AFP og en ren tjenestepensjon

11 AFP 65 – 66 år Bestand 2007 2006 2005 2004 2003 Antall AFP 65 – 66 år
197 209 222 196 AFP 65 år 112 78 92 91 88 AFP 66 år 85 131 117 105 121 Utbetaling i mill. kroner 48,2 47,8 45,2 41,6 40,1

12 AFP 65 – 66 år Årlig tilgang Årlig tilgang 2007 2006 2005 2004 2003
Antall AFP 65 – 66 år Hvor mange kunne tatt ut? 34 178 28 162 36 197 22 181 11 163 AFP 65 år 25 123 18 75 23 115 16 116 6 96 AFP 66 år 9 55 10 87 13 82 65 5 67

13 Snittalder for uttak Ytelse Bestand 2007 Nye i 2007 Nye i 2006 66,0
Menn Kvinner AFP 66,0 65,9 65,7 66,6 66,8 Snittalderen for uttak av AFP mellom 65 – 66 år er sunket både for menn og kvinner i 2007

14 Gradert AFP På landsbasis registreres at flere og flere av de som tar ut AFP kun tar ut en gradert ytelse – slik at de kombinerer arbeid og pensjon. For Oslo kommune: 2007 2006 2005 Gradert AFP i prosent av antall søknader 27,4 20,0 18,4

15 Gradert AFP 2007 2006 2005 2004 2003 20 – 29% 23 12 8 10 5 30 – 39% 2 1 4 40 – 49% 7 50 – 59% 6 60 – 69% 70 – 79% 80- 89% 90 – 99% 100% 123 121 93 71 56 Antall graderte 43 30 21 9 169 151 114 92 65 Graderte i % 25,5% 19,9% 18,4% 22,8% 13,9%

16 85 års regelen De som har en særaldersgrense kan gå av 3 år før stillingens aldersgrense dersom summen av alder og tjenestetid er minimum 85 år De som går av etter denne regelen vil motta en tjenestepensjon.

17 A85 Fratreden etter 85 års regelen kommer kun til anvendelse for medlemmer med særaldersgense Bestand 2007 2006 2005 Antall A85 120 111 110 Årlig tilgang 2007 2006 2005 Antall A85 31 25 110*

18 ALDERSSVEKKELSE Hvis man er minst 64 år og har sammenhengende tjeneste i minimum 5 år kan man ha rett til å fratre etter denne bestemmelsen. Det er et krav om at man søker folketrygdens uførepensjon, men det er ikke et krav om innvilgelse. Sykepengerettighetene må være oppbrukt.

19 Uføregrad lavere enn 50% Folketrygden
Nedre grense for ytelse er normalt 50% ved opptrapping mot fullt arbeid kan det tilstås ytelse lavere enn 50% Ved attføring kan det tilstås ytelse når inntektsevnen er redusert med 40% Oslo er et av forsøksfylkene som kan tilstå tidsbegrenset uførestønad på 40% (for personer under 55 år med en klar medisinsk diagnose)

20 Uføregrad lavere enn 50% forts.
OPF Kan tilstå ytelse ned til 10% (unntaksvis også lavere om man går fra en høyere ned til en lavere grad) Bruttoytelse – OPF eneutbetaler Rådgivende lege Viktig med fyldig legeerklæring

21 Eks. 20% uføre fra OPF Full opptjening Lønn kr 320 000
x 70% x 20% :12 = Restlønn 80% = Samlet utbetaling = (full lønn utgjorde kr pr mnd)

22 Eks. 40% uføre fra OPF 280 000 x 70% x 28/30 x 100% x 40%:12= 6 098
I 100% stilling da hun ble syk Innmeldt når hun var 40 år. Syk når hun var 46 – det gir tjenestetid 6 år Aldersgrense på stillingen 68 år – tjenestetid lik 28 år ( 6+22) Gjennomsnittlig deltid 77,4% Lønn x 70% x 28/30 x 100% x 40%:12= Restlønn 60% stilling =14 000 Samlet utbetaling = (full lønn utgjorde kr pr måned)

23 Inntekt ved siden av mup/up
Har man en 100% midlertidig ytelse kan man ikke ha inntekt ved siden av. Har man en gradert ytelse kan man kun ha inntekt tilsvarende den stillingsprosent man faktisk jobber. Ved en permanent uførepensjon kan man ikke ha inntekt første året. Etter et år kan man ha inntekt på 1G (eventuelt redusert med deltidsprosent)

24 Uføre/midlertidig uføre
Bestand 2007 2006 2005 2004 2003 Uførepensjon 5387 5425 5352 5233 4928 Årlig tilgang 216 247 291 321 330 Utbetaling i mill. kroner 251,9 241,1 230,9 227,1 207,5 Bestand 2007 2006 2005 2004 2003 Midlertidig uførepensjon 1175 1157 1098 1027 1390 Årlig tilgang 644 647 583 591 657 Utbetaling i mill. kroner 53,5 48,8 50,8 52,3 60,3

25 Uføre/midlertidig uføre
Samlet bestand/mill. kr 2007 2006 2005 2004 2003 Uføre/midlertidig uføre 6562 6582 6450 6260 6318 Utbetaling i mill. kroner 305,4 289,9 281,7 279,4 267,8 Årlig tilgang 2007 2006 2005 2004 2003 Uførepensjon 216 247 291 321 330 Midlertidig uførepensjon 644 647 583 591 657 Sum 860 894 874 912 987

26 Uttak uføre – fordelt på alder
2007 Antall 20-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år MUP Menn 100 3 11 34 41 Kvinner 544 12 202 185 45 UP 55 2 4 24 25 161 5 72 60 Totalt 860 15 118 264 322 141

27 Førtidspensjoner Bestand 2007 2006 2005 2004 2003 Antall 39 43 45 52
54 Utbetaling i mill. kr. 11,2 11,1 11,4 12,4 12,9 Årlig tilgang 2007 2006 2005 2004 2003 Førtidspensjon 3 5 2 4

28 Virksomhet i OK 2007 Antall >62 år 60-61 år 55-59 år 45-54 år
Menn 292 39 24 60 77 79 13 Kvinner 100 8 9 25 42 3 Totalt 392 47 33 73 102 121 16 Av de 47 over 62 år har 12 personer kombinasjon gradert pensjon og arbeid

29 Utbetalinger/Kostnader Lønn lik 347900/gj.deltid 80,50%
Ytelse Dato Tj.tid OPF NAV Samlet Kostnader AFP63 30/30 14801 Ca v/65år 16337 ca v/67år 5240 13101 18341

30 Utbetaling/kostnader for arb.g. Lønn 850000/gj.deltid 100%
Ytelse Dato Tj.tid OPF NAV Samlet Kostnader AFP62 11/30 22306 712000 v/65 år 530000 v/67 år 9067 20606 29730 AFP65 13/30 10716 31322 AP 67 15/30 12364 32970 AP 70 18/30 14838 35444

31 Utbetaling/Kostnader Ltr. 56/varierende deltid
Ytelse Dato Tj.tid Gj.dt OPF NAV Samlet Kostnader AFP62 30/30 91,71 17367 Ca v/65 år 25944 Ca v/67 år 11180 15667 26847 AFP65 94,61 26764 Ca 11879 27460 AP 67år 95,94 12199 27866 AP 70år 97,94 12682 28349

32 ALDERSPENSJON En opparbeidet pensjonsrett
Vanligste aldersgrense i kommunen er 70 år Alle kan gå av ved 67 år Man må være i arbeid ved uttak av pensjon

33 Inntekt ved tjenestepensjon
Går man av med en tjenestepensjon ved fylte 65 år eller etter en særaldersgrense har man ingen inntektsbegrensning Pensjonsvedtektens § 19, omfatter ekstrasykepleiere, hjelpepleiere og pleiemedhjelpere ved sykehusene, sykehjem og pleiehjem samt timelønnede hjemmehjelpere og bare når disse arbeidstakere er engasjert av kommunen uten plikt til å arbeide et fast timetall pr uke. De nevnte gruppene blir medlem dersom de arbeider 800 timer eller mer per år (tilsvarer om lag 45 prosent)

34 Inntekt ved alderspensjon
Fra fylte 68 år kan du tjene 2 G, uten at folketrygden reduseres. Fra fylte 70 år er det ingen beløpsgrense Dersom du tjener mer enn 2 G vil det overskytende i folketrygden bli redusert med 40% Når OPF får beskjed om reduksjonen vil vi gjennom samordningen kompensere folketrygdens reduksjon

35 Alderspensjon fra 67 – 70 år Bestand* 2007 2006 2005 2004 2003
Antall alderspensjoner Mellom 67 – 70 år 1483 1402 1341 1261 1220 67 år 399 386 374 357 332 68 år 547 520 483 448 441 69 år 537 496 484 456 447

36 Alderspensjon fra 67 – 70 år Årlig tilgang 2007 2006 2005 2004 2003
Antall alderspensjoner 67-70 Hvor mange kunne tatt ut ? Uttak i prosent 57 93 58,8% 42 73 57,5% 46 61 75,4% 41 67 61,2% 34 63 54,0% 67 år 29 51 56,9% 28 37 75,7% 23 79,3% 27 93,1% 19 67,9% 68 år 21 25 84,0% 12 26 46,2 16 76,2% 52,2% 11 57,9% 69 år 7 17 41,2% 2 10 20,0% 63,6% 16,7% 4 25,0%

37 Hvem betaler hva? AFP 62-65; arbeidsgiver dekker kostnadene i sin helhet, dvs. de refunderer pensjonen krone for krone – i tillegg betales arbeidsgiveravgift AFP 65-67; arbeidsgiver betaler en engangspremie på størrelse med kostnadene for 2 års pensjon (ikke arbeidsgiveravgift) Tjenestepensjon før stillings aldersgrense; arbeidsgiver dekker kostnadene i sin helhet Tjenestepensjon fra stillingens aldersgrense; kostnadene dekkes av OPF ( da det er innbetalt premie for denne dekningen) Alderspensjon fra 67 år; kostnadene dekkes av OPF (da det er innbetalt premie for denne dekningen)

38 Tiltak I forhold til uførepensjonering
Fokus på arbeidsmiljøet og så langt det er mulig, der hvor det er særlige behov, tilpasse arbeidsplassen/-arbeidsoppgavene Innskjerping av arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ifht sykefravær Prosjektet ”Raskere tilbake”

39 Tiltak (2) I forhold til uttak av AFP/A85 Mer ferie
Redusert arbeidstid med full lønn Bonusordninger

40 Hvordan få tak i oss? Avslutning.
Besøksadr: Akersgt. 55, inngang Apotekergt. Telefontid mlm 0900 – 1430 Telefonnummer sentralbord Telefonnummer låneavdelingen E-post pensjonsavdelingen: E-post låneavdelingen: Nettside: Avslutning.


Laste ned ppt "PENSJONISTTILVÆRELSEN KAN VENTE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google