Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om regjeringens politikk for Inkludering av mennesker i utkanten av arbeidsmarkedet Spesialrådgiver Bjørn Halvorsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om regjeringens politikk for Inkludering av mennesker i utkanten av arbeidsmarkedet Spesialrådgiver Bjørn Halvorsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om regjeringens politikk for Inkludering av mennesker i utkanten av arbeidsmarkedet Spesialrådgiver Bjørn Halvorsen bjorn.halvorsen@aid.dep.no

2 2 ”Norge i dag” – i utkanten av arbeidslivet 4, 7 millioner innbyggere I utkanten av arbeidsstyrken: Ca 700.000 personer – dvs Ca 23% av befolkningen 16-66 år. 295 000 – uførepensjon 35 000 - tidsbegrenset uførestønad 120 000 - sykepenger 45 000 – dagpenger / arb.ledighet 60 000 - attføring 45 000 - rehabiliteringspenger 12 000 - overgangsstønad 7 000 – individstønad (arb-løshet) 4 000 – ventestønad/ventelønn Ca 50.000 øk. Sosialhjelp > 6 mnd + Ca 700. 000 alderspensjonister I arbeidsstyrken: 2, 5 millioner personer

3 3 Tallet på stønadsmottakere har økt - særlig til uførepensjon Er nordmenn så syke og uføre? Så mye mer syke og uføre? Eller er Norge blitt litt mer sykt og ufør?

4 4 Andel av befolkningen på ulike alderstrinn på trygd og AFP. 2006 Prosent Alder

5 5 Flere ledige jobber enn ledige personer?

6 6 IA-avtalen 2001- 2005 og 2006-2009 Ikke så imponerende totalresultater så langt - men mye bra arbeid lokalt Arbeidsplassen er arenaen – det er her det må skje Forebygge, legge til rette og følge opp Felles ansvar, dialog og samarbeid - mellom arbeidstaker, kolleger, tillitsvalgt og arbeidsgiver Det er arbeidsgivere & ledere som ansetter folk - og sammen med kollegene holder på dem Kunnskap og holdninger – bry seg om En god del virkemidler

7 7 Samlet sykefravær i prosent av avtalte dagsverk Endring i prosent 1. halvår 2007

8 8 Yrkesdeltaking (%) 2002-2007 (AKU) Hele befolkningen og funksjonshemmede Menn og kvinner 16 – 66 år gamle

9 9 Forebygge og legge til rette på arbeidsplassen HMS og IA er to sider av samme sak Tilretteleggingsgaranti for funksjonshemmede ”IA-plasser” for personer som trenger å utvikle funksjonsnivå og arbeidsevne Lønnstilskudd Trainee-ordninger Støtte til hjelpemidler fra folketrygden Bruk NAV – Arbeidslivstjenesten!

10 10 Bedre oppfølging av sykmeldte på jobben 6 uker 8 12 6 måneder Oppfølgings- plan Aktivitets- plikt Dialogmøte Bedriftsinterne tiltak Nytt dialogmøte Vurderes for attføring eller rehabilitering

11 11 Tidsbegrenset inntektssikring i folketrygden Sykepenger Aktiv eller gradert sykemelding, oppfølging Rehabiliteringspenger Aktiv behandling med utsikt til å bedre arbeidsevnen, oppfølging Tidsbegrenset uførestønad Ikke krav om aktive tiltak Men oppfølging Uførepensjon (ikke krav om aktive tiltak) Attføringspenger Yrkesrettede attføringstiltak, oppfølging Arbeid

12 12 Ny tidsbegrenset inntektssikring i folketrygden Ny tidsbegrenset inntektssikring 2/3 av arb.inntekt Min 1, 8 G Maks 3.7 G Arbeidsevnevurdering avgjør hvilke tiltak vedkommende skal ha. Aktiv oppfølging skjer gjennom hele stønadsperioden Sykepenger Aktiv eller gradert sykemelding oppfølging Arbeid Uførepensjon (ikke krav om aktive tiltak)

13 13 Tiltak og tjenester – dagens system Sykepenger Rehabiliteringspenger Attføringspenger Dagpenger Tidsbegrenset uførestønad Sosialhjelp Primært medisinske tiltak Medisinske tiltak Alle arbeidsmarkedstiltak Arbeidsmarkedstiltak avhengig av status Ikke krav om aktive tiltak Tilfeldige tilbud om tiltak

14 14 Fleksibel bruk av tiltak og tjenester Tiltak, tjenester og oppfølging etter behov Avklaring Utdanning Kvalifisering Arbeidstrening Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Kvalifiseringsprogram Individuell oppfølging Arbeidsevnevurdering

15 15 Særlig rettet mot personer med svak arbeidstilknytning Alternativet i dag er ofte varig økonomisk sosialhjelp Flere i arbeid gjennom nær og gjensidig forpliktende bistand og oppfølging Deltakelse gir rett til stønad på 2G ( 2 / 3 under 25 år) Kommunalt ansvar Forvaltes av NAV-kontoret De første kommunene starter opp i 2007 Nytt kvalifiseringsprogram og ny kvalifiseringsstønad

16 16 Flere funksjonshemmede i arbeid Generelle tiltak Forebygge og legge til rette på arbeidsplassen Bedre individuell avklaring og oppfølging Utvidet bruk av lønnstilskudd Tilretteleggingsgaranti og ”IA-plasser” Særskilte tiltak Tiltak for å lette overgangen mellom skole og arbeidsliv Diskrimineringslov og ny handlingsplan for tilgjengelighet Utrede bruk av kvoter og moderat kvotering Kompetanseutvikling (NAV) og kunnskapsformidling (arbeidsgivere)

17 17 Flere innvandrere raskere i arbeid Handlingsplan for integrering og inkludering Øke rekruttering i statsforvaltning og helseforetak Støtte etablering av egen arbeidsplass Styrke arbeidsrettingen i introduksjonsprogrammet Styrke program forbasiskunnskap i arbeidslivet Videreutvikle kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse Bedre norskopplæring for asylsøkere Bedre inkludering av ungdom med innvandrebakgrunn

18 18 Veien videre IA-samarbeidet fortsetter og utvikler seg videre Etablerer NAV-kontorer i alle kommuner 2007-2009 Stortinget behandlet AVI-meldinga våren 2007 Kvalifiseringsprogrammet - Lovproposisjon våren 2007 Endringer på tiltaks- og tjenesteområdet - Høring høsten 2007 - Iverksetting fra 2008 og 2009 Endringene i folketrygdloven (lovarbeid) - Lovproposisjon 2008 - i kraft f.o.m. 2009 Ny kunnskap - lærende institusjoner og mennesker


Laste ned ppt "Om regjeringens politikk for Inkludering av mennesker i utkanten av arbeidsmarkedet Spesialrådgiver Bjørn Halvorsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google