Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Stovner Roger Moen tidl. personal- og organisasjonssjef i Bydel Stovner Oslo kommune Bydel Stovner Bydelsadministrasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Stovner Roger Moen tidl. personal- og organisasjonssjef i Bydel Stovner Oslo kommune Bydel Stovner Bydelsadministrasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Stovner Roger Moen tidl. personal- og organisasjonssjef i Bydel Stovner Oslo kommune Bydel Stovner Bydelsadministrasjonen

2 Bydel Stovner - en attraktiv arbeidsplass Personalpolitisk mål: Bydel Stovner skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg, beholder og videreutvikler gode medarbeidere Personalpolitikken skal bidra til å styrke bydelens omdømme –god kvalitet i arbeidsmiljø, samarbeid og ledelse –god kvalitet i våre tjenester for befolkningen

3 Personalpolitiske strategier Prioriterte områder: Fra fravær til nærvær Seniorpolitikk Kompetanseutvikling Uønsket deltid –Men, hvorfor seniorpolitikk?

4 En utfordring for bydelen… Aldersfremskrivning i Bydel Stovner fra 2007-2012: Alder antall 2007 antall 2012 20 – 29140 48 30 – 39256218 40 – 49228252 50 – 59221233 60 – 69 96192 Fra 2007 til 2012 øker andelen seniormedarbeidere (55+) med 35 % Hver 3. medarbeider i aldersgruppen 62 – 64 velger tidligpensjon, dvs. bydelen har en betydelig lekkasje av arbeidskraft og erfaring …hvordan beholde seniorer i bydelen, hvordan få flere til å stå lenger i arbeid?

5 Utvikling av tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Stovner Forankring av seniorpolitikk i bydelen Bevisstgjøring! Hva er seniorpolitikk? Hvorfor seniorpolitikk? Hvem er senior? Hva vil vi? Hva har vi? Seniorer som ressurs! Ledelse og tillitsvalgte. Utviklingsarbeid og prosessledelse Involvere seniormedarbeidere Kartlegge og analysere behov Utvikle tiltaksplan som en del av bydelens personalpolitikk Implementere ny personalpolitikk og iverksette tiltak for å nå mål

6 Seniorpolitiske mål for Bydel Stovner 2008: 75 % av seniorene mellom 62 og 64 år fortsetter i arbeid 2009: 80 % av seniorene mellom 62 og 64 år fortsetter i arbeid

7 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Stovner Tiltaksplanen for perioden 1.1.2008 - 31.12.2009 omfatter 15 tiltak innenfor områdene: A Ledelse og arbeidsmiljø B Faglig utviklingsmuligheter/opplæring og karriereutvikling C Fleksibel arbeidstid og tilrettelegging på arbeidsplassen D Stimuleringstiltak for seniorer 62+

8 ALedelse og arbeidsmiljø 1:Kunnskap om seniorer og seniorpolitikk integreres i lederutviklings- programmer. 2:Seniorpolitikk er jevnlig tema på personalmøter, i ledermøter o.l. for å hindre utstøting og motvirke en uheldig pensjoneringskultur. 3:Seniorpolitikk integreres i bydelens personal- og arbeidsgiverpolitikk, herunder som eget punkt ved rekruttering, ved omstillinger og i arbeidsmiljøundersøkelser. 4:Enhetsledere og førstelinjeledere vil måles på resultater i forhold til andel 62-64-åringer som fortsetter i arbeid, jf lederkontrakter i Bydel Stovner.

9 5:Milepælssamtale - tilbys seniormedarbeidere ved 55 år. I samtalen drøftes senkarrieren og utviklingsbehov/ev. behov for endringer i oppgaver/funksjoner. Samtalen følges opp i årlige medarbeider- samtaler og ev. egne oppfølgingssamtaler. 6:Seminar for seniormedarbeidere (55+) med vekt på arbeidsglede og de positive sidene ved bydelen som arbeidsplass arrangeres årlig. 7:Kurs i forberedelser til pensjonisttilværelsen (”Snart pensjonist”) arrangeres årlig og er et tilbud til medarbeidere over 60 år som ønsker det. 8:Det legges til rette for å etablere en ”Seniorklubb”/”Arena 55+” i bydelen, som en møteplass der seniormedarbeidere jevnlig kan få utveksle erfaringer og ev. drøfte seniorpolitiske utfordringer med arbeidsgiver med mer.

10 B Faglig utviklingsmuligheter/opplæring og karriereutvikling 9: Tilbud om faglige opplæringstilbud vurderes for alle medarbeidere, også seniorene. 10: I de årlige medarbeidersamtalene drøftes ønsker om utviklingsoppgaver, opplæringsmuligheter og behov for tilrettelegging. 11: Erfarne medarbeidere benyttes som faddere og faglige veiledere for nyansatte og yngre kolleger der det er naturlig.

11 C Fleksibel arbeidstid og tilrettelegging på arbeidsplassen 12: Bydel Stovner som arbeidsgiver vil forsøke å imøtekomme ønsker og behov for fleksibel arbeidstid, og vil innarbeide dette perspektivet i sin videre utvikling av bydelens arbeidsgiverpolitikk. 13: Seniormedarbeidere med tilretteleggingsbehov drøfter dette med leder på ordinær måte, og individuelle tiltak vurderes i oppfølgingssamtaler. Særskilte behov søkes dekket gjennom felles personalkostnader for bydelen. 14: Bydel Stovner vil legge til rette for at medarbeidere som ønsker gradert AFP skal få innvilget dette.

12 DStimuleringstiltak for seniorer 62+ 15: Den enkelte seniormedarbeider ansatt i fast stilling kan fra fylte 62 år velge: alt.1:Seniorbonus, en årlig bonus på kr 20 000 som utbetales i desember etter fylte 62 år ved fortsatt yrkesdeltakelse i bydelen eller alt. 2:Utvidet fritid der en får 5 ekstra dager tjenestefri med lønn pr år Tiltak om seniorbonus eller tjenestefrie dager med lønn gjelder relativt sett for ansatte i deltidsstilling i 50 % stilling eller mer. Det utarbeides en egen senioravtale mellom den enkelte seniormedarbeider og leder, og avtalen inngås for ett år av gangen. Det kan veksles mellom alternativene i stimuleringstiltaket fra et år til et annet.

13 Hva sa seniorene? ”Hva er viktig for at jeg skal trives og ønske å bli værende i jobb i Bydel Stovner i årene fremover?” Meningsfulle arbeidsoppgaver, utfordringer, muligheter for utvikling/læring Inkluderende arbeidsmiljø, involvering, muligheter for å kunne påvirke, gode kolleger, god ledelse Fleksibilitet, tilrettelagt situasjon, mindre press Anerkjennelse, respektert, bli sett og hørt, få tilbakemelding, være ønsket

14 Implementering Informasjon –Ledermøter –Tillitsvalgte og vernetjenesten –De ansatte generelt og seniorene spesielt Lederopplæring Lederoppfølging jf lederkontrakter Tiltak iverksettes i henhold til plan –Årsplan for gjennomføring av tiltak og aktiviteter

15 Hva så? Seniorpolitikk er en del av personalpolitikken og dermed grunnlaget for utøvelse av ledelse i Bydel Stovner Å være leder i Bydel Stovner forplikter Å være ansatt i Bydel Stovner forplikter Seniorperspektivet integreres i lederutvikling og i arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi Tiltaksplanen – en sentral del av IA-satsningen Evaluering og videreutvikling av tiltaksplan for seniorpolitikk


Laste ned ppt "Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Stovner Roger Moen tidl. personal- og organisasjonssjef i Bydel Stovner Oslo kommune Bydel Stovner Bydelsadministrasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google