Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Offentlig økonomistyring – felles utfordringer for stat og kommuner ? FØS vårseminar 4. april 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Offentlig økonomistyring – felles utfordringer for stat og kommuner ? FØS vårseminar 4. april 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Offentlig økonomistyring – felles utfordringer for stat og kommuner ? FØS vårseminar 4. april 2006 Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring

2 Side 2 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grade Røys 3. april 2006 (Aftenposten): ” Verdas beste offentlege sektor.” ”…..Effektivisering er naudsynt”.

3 © Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Hva er Senter for statlig økonomistyring (SSØ) – kort omtale

4 Side 4 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Senter for statlig økonomistyring Direktør Marianne Andreassen Direktør Marianne Andreassen Forvaltning og analyse Anders Myhren Forvaltning og analyse Anders Myhren Konsernsystemer Y. Ayse B. Nordal Konsernsystemer Y. Ayse B. Nordal Stab Øystein Børmer Stab Øystein Børmer Økonomitjenestene Rolf H. Christiansen Økonomitjenestene Rolf H. Christiansen Region Hamar Hanne Gaaserød Region Drammen Svein Harsem Region Drammen Svein Harsem Region Kr.sand Ole Stenbro Region Kr.sand Ole Stenbro Region Stavanger Lillian Meling Region Stavanger Lillian Meling Region Trondheim Svein Sanden Region Trondheim Svein Sanden Region Tromsø Beate S. Aas Region Tromsø Beate S. Aas Vadsø Forvaltningsorgan under Finansdepartementet (etablert 2004) 280 ansatte Roller: Myndighetsutøvelse (økonomiregelverket), forvaltning (god økonomistyring i staten), konsernsystemer (statsregnskapet, konsernkonto/betalingsområdet) og frivillige økonomitjenester til virksomheter i statsforvaltningen.

5 Side 5 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 SSØs visjon og verdier SSØs visjon: Effektiv ressursbruk i staten SSØs hensikt: SSØ skal tilrettelegge for økonomistyring i staten og levere økonomitjenester til statlige virksomheter slik at disse har effektiv ressursbruk SSØs verdier; Serviceinnstilling, troverdighet, initiativ

6 © Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Trender og utviklingstrekk innenfor offentlig økonomistyring

7 Side 7 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Økende antall pensjonerte Store ressurser til omsorg Knapphet på arbeidskraft Effektivisering av offentlig tjeneste- produksjon Balanse i arbeidskraft- tilgang offentlig/privat sektor Deling av kunnskap - også mellom offentlig og privat sektor Økt tjenesteproduksjon Forbedret kvalitet Makroøkonomiske utfordringer Ønsket resultat

8 Side 8 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Krav og trender Økte krav til effektivitet og bedre styring med ressursbruken i det offentlige: –Fra brukere og velgere –Fra politiske organer – Stortinget og kommunestyrer –Fra ansatte –Fra Riksrevisjonen

9 Side 9 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Utviklingstrekk innenfor offentlig økonomistyring Krav til kvalitetsforbedringer og innsyn i økonomistyringen Større frihetsgrader i innretningen av økonomistyringen –vektlegging av egenart, men økte krav til god styring og kontroll (risikostyring og intern kontroll) Økt bruk av elektroniske arbeidsprosesser, særlig innenfor transaksjonshåndtering og i økende grad innenfor søknadsbehandling/saksbehandling Krav til langsiktig planlegging – også i staten (kommunene ligger foran) Økte krav til bruk av gode økonomiske analyser i forkant av større beslutninger og bedre oppfølging i form av evalueringer Ny styringsinformasjon under utprøving – fra kontantprinsipp til periodiseringsprinsipp (også i forvaltningen) Økt fokus på resultatmålinger

10 Side 10 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Utviklingstrekk innenfor offentlig økonomistyring (forts.) Endringer i fullmakter og organisasjonsformer –Desentralisering av beslutningsmyndighet –Sterkere skille mellom forvaltning, operativ tjenesteproduksjon og tilsynsroller Produksjon og finansiering –Konkurranseeksponering og økt bruk av bestillinger i det private markedet –Innsatsstyrt finansiering (stykkpriser) og ”pengene følger bruker”

11 Side 11 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Den offentlige forvaltningen i forhold til det private Særtrekk ved den offentlige forvaltningen i forhold til private virksomheter: –Det offentlige har andre mål enn private foretak –Opptjeningen av inntekter er grunnleggende forskjellig i det offentlige enn i privat sektor. Det offentliges aktiviteter er i hovedsak skattefinansiert, mens private foretak utnytter markedets betalingsvillighet for sine produkter –For mange typer offentlig aktivitet eksisterer det ikke noe ordinært marked for sluttproduktene

12 Side 12 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Hvordan sikre effektiv ressursbruk ? Offentlig forvaltning mangler ofte de incentiver og pressmekanismer for effektiv ressursbruk som gjelder i et konkurranseutsatt marked – prisene mangler som informasjonsbærere av nytte og kostnader Nytt innhold i mål- og resultatstyringen skal bidra til bedre beslutninger som understøtter effektiv ressursbruk

13 © Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Fokusområder innenfor statlig økonomistyring - er det grunnlag for større grad av faglig fellesskap mellom stat og kommunesektoren ?

14 Side 14 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Styringsprinsipp i staten Mål- og resultatstyring – overordnet styringsprinsipp på og mellom alle nivåer i staten. Mål skal angis, resultatene følges opp og sammenliknes med målene Økonomistyringen er selve gjennomføringen av mål- og resultatstyringen – styring av ressursbruken i en virksomhet for å nå virksomhetens mål Det statlige økonomiregelverket er regelverket for økonomistyring i staten på det administrative nivået i staten – statens ”interne instruks”

15 Side 15 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Fokusområder innenfor statlig økonomistyring Systematisk risikostyring Samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Kostnadsinformasjon og resultatmåling Langsiktig planlegging Økt bruk av elektroniske arbeidsprosesser

16 © Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Systematisk risikostyring

17 Side 17 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 God risikostyring Risikostyring integrert i mål- og resultatstyringen skal bidra til å bedre styringen: –Øke sannsynligheten for at målene nås med effektiv ressursbruk –Større ledelsesfokus på de viktigste sakene, herunder færre overraskelser og kriser –Mer veloverveid risikotaking og bedre beslutninger –Mer fokus internt på å gjøre de riktige tingene på riktig måte SSØ har, med utgangspunkt i internasjonalt anerkjent rammeverk (som også benyttes i privat sektor), utviklet en metode som skal gjøre det enklere å gjennomføre systematisk risikostyring i statlige virksomheter.

18 Side 18 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Offentlig risikostyring …..…..?

19 Side 19 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 God risikostyring ! Identifiser målene Identifiser hva som er viktigst for å lykkes med målene Identifiser risikoene Vurder og prioriter risikoene med hensyn til sannsynlighet og konsekvens Tiltak og kontrollaktiviteter som følge av vurderingene Oppfølging av risikoene

20 Side 20 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Risikostyring – prosess integrert i mål- og resultatstyringen Skal gi rimelig grad av sikkerhet for måloppnåelse !

21 Side 21 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Målsettinger Tre kategorier av målsettinger som virksomheten skal oppfylle: –Mål og resultatkrav –Pålitelig regnskapsrapportering og økonomiforvaltning –Overholdelse av lover og regler Målsettingene skal oppnås innenfor de rammene som tildelte bevilgninger og eventuelle andre disponible ressurser setter

22 Side 22 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Bruk av risikokart Sannsynlighet Meget liten Liten Stor Moderat Svært stor Kritisk Høy Risiko Moderat Lav Konsekvens UbetydeligLavModeratAlvorlig Svært alvorlig

23 Side 23 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 zzzzzz…vi har rimelig grad av sikkerhet for at vi når våre mål…zzzzzz

24 © Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer

25 Side 25 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Formål med samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer: –Bidra til effektive og gode beslutninger –Sørge for effektiv ressursbruk i staten –Øve kontroll med virksomheten –Legitimitet og gjennomslagskraft overfor samfunnet –Fremme organisatorisk læring Alle sektorer/tiltak kan bruke metodikken for samfunnsøkonomiske analyser: –Trenger ikke innebære stor ressursinnsats –Håndterer usikkerhet og risiko på en strukturert måte –Innebærer ikke at en ser bort fra fordelingshensyn

26 Side 26 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Resultatkjede Innsats- faktorer Aktiviteter Produkter og tjenester Bruker- effekter Samfunns- effekter Plan- legging Samfunns- økonomisk analyse Evalueringer

27 Side 27 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Samfunnsøkonomisk analyse En analyse som klarlegger og synliggjør konsekvensene av tiltak og reformer gjennom å fremskaffe systematisk og mest mulig fullstendig og sammenlignbar informasjon om ulike nytte- og kostnadsvirkninger – før beslutning om gjennomføring fattes. Sum nyttevirkninger > sum kostnader = samfunnsøkonomisk lønnsomhet –Bruk av nåverdimetoden for tiltak som strekker seg over år (kalkulasjonsrente) Prioritering mellom ulike tiltak Fordelingsvirkninger (ulike grupper/personer, regioner, næringer etc)

28 Side 28 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Verden er usikker – håndtering av risiko Prosjekt: I dag: oppstart tid Inv.kostnad Antatt gevinst Svakere etterspørsel enn antatt? Økte råvarepriser? Ny politisk kurs? Den valgte teknologien er utdatert? Tabbe pga dårlig prosjektledelse? –Systematisk risiko avhenger av makroøkonomiske forhold. Risikopåslag i kalkulasjonsrenten (2 %, slik at kalkulasjonsrenten i normaltilfeller settes til 4 % i statlige prosjekter) –Usystematisk risiko – prosjektspesifikk risiko, men denne er jevnet ut ved at staten er engasjert i mange prosjekter.

29 Side 29 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Evalueringer En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. –Skal supplere den løpende styrings- og kontrollinformasjonen –Frekvens og omfang skal bestemmes ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet –Gjennomføring skal være basert på en nytte/kostnadsvurdering Kan i mange tilfeller benytte samme metodikk som samfunnsøkonomisk analyse – også når det ikke foreligger en samfunnsøkonomisk analyse i forkant

30 Side 30 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Eksempler på samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer

31 © Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Kostnadsinformasjon og resultatmåling

32 Side 32 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Forutsetning for effektivitetsmål EFFEKTIVITETSMÅL (kostnadseffektivitet, resultateffektivitet, nytte-/kostnadseffektivitet) FORUTSETTER KUNNSKAP OM: KOSTNADER, dvs. periodiseringsprinsipp Men hva med verdiskapningen: –Kunnskap om kostnader er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for måling av effektivitet –Innenfor offentlig forvaltning måles normalt ikke verdiskapningen gjennom betalingsvillighet i markedet, men ved mer kvantitative og kvalitative måleparametere (politisk bestemt eller avledet av politiske mål)

33 Side 33 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Grunnlaget for utprøving av periodiseringsprinsipp i staten Utredning: NOU 2003:6 Hva koster det ? –Periodiseringsprinsippet bør innføres for statsbudsjettet og statsregnskapet, herunder for statlige virksomheter –Ta utgangspunkt i privat sektor regnskapsstandarder (så langt det passer) –Budsjettvedtaket i Stortinget kan fortsatt være basert på kontantprinsippet (ikke realistisk eller hensiktsmessig å endre vedtaksfunksjonen i første omgang) Forslag til utprøving av periodiseringsprinsipp i staten: Gul Bok 2004. Stortinget sluttet seg til dette i Budsjett Innst. nr. 6 (2003-2004)

34 Side 34 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Regnskapsprinsippet i kommunesektoren Kommunesektoren ikke en del av vurderingene i utredningen Anordningsprinsippet ikke vurdert for staten –Underforstått: Ikke aktuelt –Anordningsprinsippet: Flere likhetstrekk med regnskapsprinsippet (periodiseringsprinsippet), men viktige forskjeller (er fortsatt sterkt bevilgningsorientert). Utvalgets vurderinger: –De prinsipielle vurderingene for staten og statens virksomheter har sterk relevans for kommunesektorens styring av egen virksomhet. –Omlegging av budsjetterings- og regnskapsprinsippene for staten kan aktualisere omlegging for kommunal forvaltning, dvs. etablere enhetlig føringsprinsipp for hele offentlige forvaltning.

35 Side 35 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Utvalgtes konklusjon vedr. kommunesektoren ”Utvalget mener …... at dersom det besluttes å gjennomføre en omlegging av føringsprinsippene for statsbudsjettet og statsregnskapet, bør det vurderes en reform for kommunal forvaltning.” –En reform kan alene forsvares for staten, men det vil være betydelige fordeler om også kommunesektoren ble omfattet, jf. kommunesektorens ansvar for store deler av velferdsproduksjonen.

36 Side 36 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Premisser for utprøvingen i staten Omfang og utforming av periodiseringsprinsippet må vurderes ut fra hva som er tjenelig og ut fra en samlet vurdering av nytte og kostnader – starte på et operativt virksomhetsnivå. Stortingets bevilgningsvedtak skal fortsatt baseres på kontantprinsippet. Rapporteringen til statsregnskapet skal fortsatt baseres på kontantprinsippet, ett-årsprinsippet og bruttoprinsippet.

37 Side 37 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Mål for bruk av periodiseringsprinsipp Bedre beslutningsgrunnlaget i virksomhetenes ressursstyring og effektivitetsvurderinger –Informasjon om kostnader skal gi et bedre grunnlag for å vurdere ressursbruk i forhold til aktivitet og mål. –Informasjonen skal kunne brukes både i virksomhetens interne styring, i etatsstyringen og som tilleggsinformasjon til Stortinget. –Mer fullstendig informasjon om statens eiendeler og forpliktelser Skape et informasjonsgrunnlag for sammenligning av kostnader over tid og med andre virksomheter

38 Side 38 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Ulike informasjonsoppstillinger Periodiseringsprinsippet Resultat (kostnader og inntekter/aktiviteter) Balanse som viser eiendeler (realkapital og finanskapital), forpliktelser (gjeld) og virksomhetskapital (egenkapital) Kontantstrømoppstilling som viser innbetalinger og utbetalinger Noteopplysninger som gir utfyllende informasjon til de øvrige oppstillingene Kontantprinsippet –Kontantoppstilling som viser innbetalinger og utbetalinger innenfor tidsperioden - likviditetsstrømmer

39 Side 39 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Status i statens periodiseringsprosjekt Har startet på virksomhetsnivå; 10 piloter er i gang Utvikling av standarder: –8 (+ 4) standarder er foreløpig fastsatt –Felles kontoplan Implementering hos pilotene: –Kontoplan –Rutiner og instrukser –Implementering av anleggsmodul Rapportering –Delårsrapportering 2005 –Årsrapport 2005 Åpningsbalansene Evaluering våren 2006, Stortinget høsten 2006

40 Side 40 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Resultatmålinger - Hva måles i forvaltningen ? Innsats- faktorer Aktiviteter/ prosesser Produkter og tjenester Bruker- effekter Samfunns- effekter Produktivitet Effektivitet

41 Side 41 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Resultatmålinger – hva skjer Veileder i mål- og resultatstyring med fokus på resultatmålinger er under utarbeidelse for statlige virksomheter – kommer i løpet av 2006 Eget delprosjekt i periodiseringsprosjektet vurderer hvordan bruk av periodisert informasjon kan benyttes til styring og analyse –Intern virksomhetsstyring og etatsstyring samt heve nivået på informasjonen til Stortinget –Frist: 1. halvår 2006 StatRes: Statlig Ressursbruk og Resultater KOSTRA: Kommunesektoren

42 © Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Langsiktig planlegging – også i staten

43 Side 43 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Politisk nivå: Lagsiktig budsjettering i Gul Bok fra og med budsjettåret 2005 Gul Bok 2006: –Synliggjøring av budsjettfremskrivninger på aggregert nivå for vedtatte planer og reformer i perioden 2007-2009 200720082009 Utgiftsøkninger (mrd.) i forhold til Gul Bok 2006 9,613,318,5 ”Samlet viser fremskrivningene at det må gjøres omfattende innsparinger i 2007 om en skal holde det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet reelt uendret fra 2006”

44 Side 44 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Virksomhetsnivå: Langsiktig budsjettering og planlegging – også i statlige virksomheter Strategisk fokus –Tilpasse virkemidler til brukerbehov og rammebetingelser –Utvikling av ressurser/kompetanse - kompetanseutvikling –Tilrettelegge produkter/tjenester - tjenesteutvikling Skal gjenspeile flerårig perspektiv i hele styringsdialogen (dokumenter, møter, rapporter) Økonomiregelverket krever at statlige virksomheter skal planlegge med både ettårig og flerårig perspektiv (selv om budsjettperioden er ettårig)

45 © Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Økt bruk av elektroniske arbeidsprosesser

46 Side 46 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Mer ressurskrevende styring? Bokholderi Økonomistyring Rapportering og budsjettering Rapportering og budsjettering Håndtere transaksjoner, registrere og kontrollere Håndtere transaksjoner, registrere og kontrollere Ressursforbruk Nei: Mer måloppnåelse med mindre administrative ressurser FraTil

47 Side 47 Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Pågående prosesser Utviklingstrekk: Elektroniske verktøy blir mer og mer brukervennlige. Lettere tilgang til styringsinformasjon fra ulike systemer. Mer effektiv datafangst. –Økt bruk av elektroniske arbeidsprosesser interne arbeidsprosesser, søkerprosesser, saksbehandlingsprosesser –Elektronisk fakturabehandling –E-handel; I løpet av 2007 skal alle offentlige virksomheter ha målsettinger, strategi og planer for sine innkjøp som inkluderer bruk av elektroniske arbeidsprosesser –Min side; Døgnåpen elektronisk offentlig forvaltning for innbyggerne Sterk utvikling i det offentlige mht. bruk av elektroniske arbeidsprosesser internt og i interaksjon med brukere.

48 © Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "© Senter for statlig økonomistyring – FØS 4. april 2006 Offentlig økonomistyring – felles utfordringer for stat og kommuner ? FØS vårseminar 4. april 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google