Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsprogram for sykmeldte medarbeidere med minoritetsbakgrunn. Oktober 2005 til mars 2006 Støttet av OU-fondet i Oslo Kommune Oslo kommune Bydel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsprogram for sykmeldte medarbeidere med minoritetsbakgrunn. Oktober 2005 til mars 2006 Støttet av OU-fondet i Oslo Kommune Oslo kommune Bydel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsprogram for sykmeldte medarbeidere med minoritetsbakgrunn. Oktober 2005 til mars 2006 Støttet av OU-fondet i Oslo Kommune Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

2 2 Initiativtaker/prosjekteier; bydel Gamle Oslo Prosjektledelse; Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) Deltakere; bydelene Søndre Nordstrand, Grünerløkka og Gamle Oslo Forankring; IA-avtalen og handlingsplanen for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo Kommune. Evaluering; IGOR Partner AS, senter for arbeidskultur, Stavanger Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Om prosjektet

3 3 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Prosjektgruppe Øyvind Henriksen;Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) Anne Brita Dyrdal; bydel Søndre Nordstrand Rowena B. Teodocio, bydel Grünerløkka Ingrid Eckhoff, bydel Gamle Oslo Solfrid H. Johansen, bydel Gamle Oslo John Ogunbona, Fagforbundet bydel Gamle Oslo Torgunn Algot, hovedlærer/veileder

4 4 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bakgrunn for prosjektet; BGO; en del medarbeidere med minoritetsbakgrunn har flere utfordringer enn etniske nordmenn i forhold til å; –komme tilbake etter langtidssykmelding –komme i gang med attføringsopplegg (35,9%) Kan blant annet skyldes noen av følgende faktorer ; –Manglende språkferdigheter –Mangel på relevant kompetanse/utdanning –Mangle på kunnskap om arbeidslivets rettigheter og plikter – det norske byråkratiet –Manglende valgmuligheter som følge av familiesituasjon, kjønnsroller –Syn på sykdom/funksjonshemming, bla psykisk helse –Arbeidsmiljø og lite sosialt nettverk

5 5 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Målgruppe 1.Medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn, som er i ferd med å bli eller allerede er hyppig sykemeldt eller langtidssykemeldte - fra området barn- og unge/eldre og funksjonshemmede. 2.Ledere med medarbeidere som deltar i programmet.

6 6 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Hovedmål/Delmål Ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn –har bedret sine kommunikative ferdigheter –mestrer sin nåværende arbeids- og livssituasjon på en bedre måte. –er tilbake i ordinært arbeid eller motivert til å kvalifisere seg for annet arbeid eller utdanning. Ledere har økt sin kunnskap og erfaring med forbygging og håndtering av sykefravær i forhold til arbeidstakere med etnisk minoritetsbakgrunn. >>>>>>> Vi har utviklet en modell for oppfølging og kompetanseheving av sykemeldte medarbeidere generelt.

7 7 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Utviklingsprogram/ressursfokus Trening og utviklingsarena ”PÅ VEI TILBAKE” Veiledning Lederopplæring Arbeidslivskunnskap Kommunikasjon /mestring Arbeidsnorsk Refleksjon/ erfaringsdeling 1.Opprinnelig jobb/ny jobb. 2.Mestrer arbeids og livssituasjon bedre. 3.Attføring/utdanni ngsløp.

8 8 Om deltakerne 19 påmeldte, 13 gjennomførte hele programmet 12 kvinner og 1 mann Gjennomsnittsalder ca 40 år 6 fra BSN, 6 fra BGO og 1 fra BGA Opprinnelsesland Iran, Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka, Eritrea. Utdanningsnivå: Fra hjemlandet - psykolog, sykepleier, regnskapsutd. videregående skole, grunnskole. Grunnskole og hjelpepleieutd. i Norge. 11 i assistent/ufaglærte stillinger, 2 i fagstillinger Status; –4,8 i jobb – høyt sykefravær, vært/i fare for bli langtidssykmeldte/falle fra –6 rehabiliteringspenger –2,2 sykmeldte –0 attføring Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

9 9 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Grunnprinsipper Sikre representasjon av minoriteter i prosjektgruppa og undervisning Utfordrende og nødvendige diskusjoner i prosjektgruppa om erfaringer/holdninger i fht sykefravær og mangfold Skape like muligheter for kompetanse- og karriereutvikling - bevisst valg av særtiltak som virkemiddel Individuelle kompetansebehov, individuell tilpassing Fleksibilitet og justering av prosjektet underveis Fokus på både system, leder og individnivå. Trekke lederne aktivt med, prosjektet en del av ordinær sykefraværsoppfølging. Kontakt mellom veileder, leder og deltaker Forpliktende avtale med deltakere

10 10 Program for deltakere 2 dager a 4 timer pr uke i 6 måneder. Temaer; Kommunikasjon, selvhevdelse, sette egne grenser Stress og stressmestring Konflikt og konflikthåndtering Psykisk helse, sykdom, sorg og kriser; Rollen som sykmeldt Språk og kommunikasjon relatert til arbeidssituasjonen 25% - Gunhild Aakervik - Rosenhof Fysisk fostring/hvordan ta vare på kroppen Arbeidstakers plikter og rettigheter/arbeidslivskunnskap Profesjonalitet – mine kontra arbeidsplassens behov Tillitsvalgte og verneombud Jobbsøking/CV Kompetanse og karriereutvikling Eksterne besøk/informasjon Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

11 11 Program for deltakere Metodiske grep; Tid til å bli kjent Fleksibilitet og justering underveis Mestring, utfordre egne grenser, Nettverk, trivsel, humor Individuell veiledning, Individuell utviklingsplan Tradisjonell undervisning og oppgaver Øvelser, rollespill, framlegg i plenum, diskusjoner Synliggjøre valgmuligheter Føle seg sett, være ønsket, etterspurt ved fravær Fysisk aktivitet Gjøre nye ting: svømmehall, stavtur, ta buss, utstilling, treningsstudio, restaurant, delta i andres høytidsfeiring Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

12 12 Program for ledere 6 halvdagssamlinger, 2 samtaler med deltaker, leder og veileder Kultur og ledelse IA - Oppfølging av sykmeldte Møte med den sykmeldte – kommunikasjon, roller og forventninger Den vanskelige samtalen Psykisk helse og innvandring Oslo kommunes verdigrunnlag/Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av minoritetsbakgrunn i Oslo kommune Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

13 13 Resultater Frammøte 81,5% Status; 5,5 (4,8) deltakere i jobb 3 (6) rehabiliteringspenger 1 (2,2) sykmeldte (lett hjerneslag) 3,5 (0) attføring innen kontor/data Alle har forbedret skriftlige norskferdigheter i enkel språktest. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

14 14 Resultater Bedre muntlige ferdigheter i norsk Mer aktive og trygge i kommunikasjonen Fra offerrolle til å se ressurser/muligheter Syn på sykdom/helse, opptatt av mer enn egen smerte Mer utadvendte, ser andre, vise omsorg for hverandre Sette egne grenser på jobb/hjemme Syn på alder Åpenhet og tillit Fra tungsinn til latter – og tårer Nye erfaringer nye muligheter Avslutningsdagen –Tegningene –Maleriene –Framleggene Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

15 15 Suksesskriterier Lokalisering BGO. Uformell omgang mellom prosjektgruppemedlemmer, deltakere, lærere. Nærhet til kompetanse, rådgiving BGO Skape gruppefølelse/Nettverk Mulighet for deltakere/leder til å påvirke innhold Gjøre nye ting innenfor ”trygge rammer” Intensitet/tid Justering av programmet underveis Ideologisk fundament/felles holdning/god planlegging/ Ressurser, godt samarbeid og entusiasme Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

16 16 Forbedringspotensiale Informasjon i forkant Rekrutteringsprosessen – unødvendig avgrensing iht eldre og funksjonshemmede/barn-unge Gruppen for spredd i ”sykemelding/fraværs- status” Tidspunkt for samlinger. Ledernes rolle/deltakelse Bydelene ulik praksis og involvering Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

17 17 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Veien videre Avslutning av programmet –”Nedtrapping”, selvstendiggjøring –Deltakerbevis –Synliggjøring av lederansvar –Oppfølging av deltakere i egen bydel –Deltakerliste/nettverk Evaluering IGOR/Sluttrapport OU-fondet Formidling av resultater Oppfølgingsprosjekt høsten 2006

18 18 Noen spørsmål til ettertanke Hvilke erfaringer har overføringsverdi til arbeide med sykefravær og HMS generelt? Er det andre grupper det kunne vært aktuelt å lage særtiltak for. Når der det riktig å velge særtiltak som virkemiddel? Er det mulig å implementere de viktigste erfaringene fra prosjektet i det ordinære sykefraværs- og HMS-arbeidet? Oslo kommune Bydel Gamle Oslo


Laste ned ppt "Utviklingsprogram for sykmeldte medarbeidere med minoritetsbakgrunn. Oktober 2005 til mars 2006 Støttet av OU-fondet i Oslo Kommune Oslo kommune Bydel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google