Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssystemet ved NVH Introduksjon til NVHs kvalitetssystem for nye studenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssystemet ved NVH Introduksjon til NVHs kvalitetssystem for nye studenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssystemet ved NVH Introduksjon til NVHs kvalitetssystem for nye studenter

2 Hvorfor kvalitetssystem? NVH ønsker en kultur for kvalitet og kvalitetsutvikling for å kunne tilby gode studier for studenten og samfunnet Krav i Lov om universiteter og høgskoler

3 Studiekvaliteten ved NVH Dvs. gjennom prosesser som foregår her:

4 SFA Kurs/ Blokkansvarlig Seksjonsleder Instituttleder Rektor og Adm.dir Styret VSU Institutt allmøter Styrerepresentantene Studieutvalget Læringsmiljøutvalget Andre komiteer og utvalg med studentrepresentanter. Studentenes egne grupper og velferdstilbud. Faglærer Tillitsperson Referansegruppe studenter Studieavdeling LMU SU = Student Studentallmøte NSU-h Velferds- tinget 4 Institutt allmøter Rektor sin ledergruppe Inst.leder sin ledergruppe Fagansvarlig

5 NVHs visjon Å være blant de fremste veterinærmedisinske utdanningsinstitusjonene i Europa Mål for kvalitetsarbeidet Kvalitetsarbeidets fremste oppgave er å bidra til at NVHs høye mål om kvalitet nås Å optimalisere studiekvaliteten gjennom aktivt å bruke kvalitetssystemet til forbedring og utvikling Sikre at studietilbudene ved NVH har samfunnsrelevans i vid forstand

6 Hva er NVHs kvalitetssystem? Kvalitetssystemet er høgskolens verktøy for å sikre og utvikle kvaliteten i alt som har med studiene å gjøre: –Fra markedsføring av studietilbudene, opptak, mottak, studieinformasjon, undervisning, eksamen, studentfasiliteter, studentservice, administrasjon av studiene og til å utvikle gode studieplaner. Kvalitetssystemet skal også sikre kompetansen til de kandidater NVH uteksaminerer

7 Studieprosessen

8 Hva legger NVH i begrepet «god studiekvalitet»? At studiets faglige innhold er godt At studiet gir kompetanse som samfunnet etterspør At studentene opplever kvaliteten som god

9 Oppbyggingen av kvalitetssystemet på NVH NVH har inndelt kvalitetssystemet i seks kvalitets- områder (NVHs viktigste områder for studiekvalitet), med overordnet mål og ansvar. Hvert kvalitetsområde er deretter inndelt i nøkkelelementer (De viktigste underområdene). For hvert nøkkelelement er det satt opp kvalitetskrav som beskriver mål eller standard. For hvert kvalitetskrav er det fastlagt aktiviteter og hvem som har ansvaret for å gjennomføre aktivitetene. Utførelsen av aktivitetene skal gi god studiekvalitet og utvikle denne videre. (Hele systembeskrivelsen ligger på internett under: Kvalitetssystemet)

10 De seks kvalitetsområdene Styringskvalitet Inntakskvalitet –De studentene som starter ved NVH Program- og resultatkvalitet –Studieplan, undervisning og studentenes resultater Internasjonalisering Rammekvalitet –Undervisningspersonalet, bibliotektjenester, arbeidsmiljøet til studentene og studieavdelingens tjenester Doktorgradsutdanningen

11 Nøkkelelementer Eksempel fra hovedområde 3: Program og resultatkvalitet –Studieinformasjon –Studieprogramkvalitet (kvaliteten i hele studieplanen) –Studienes vurderings- og sensurordning (hvilke systemer NVH har som sikrer god kvalitet hos kandidatene på institusjonsnivå) –Undervisningskvalitet (selve undervisningsblokkene som studiet er oppbygd av) –Resultatkvalitet (Hvordan studentene presterer) –Bruk av dyr i undervisningen –Utvikle nye studieprogrammer

12 Styret har det øverste ansvar for studiekvaliteten og behandler hvert år Studiekvalitetsrapporten som skal gi en helhetlig og overordnet vurdering av studiekvaliteten ved institusjonen og oversikt over opplegg og tiltak i kvalitetsarbeidet. Rektor eller administrerende direktør har ansvar for hvert av de 6 områdene. Linjeledelsen i NVHs organisasjonskart eller utvalg har ansvar for aktivitetene som skal utføres under nøkkelelementene. Alle ansatte og studenter har ansvar i forhold til sin rolle og for å utføre sine oppgaver i henhold til NVHs regelverk og andre dokumenter som setter standard og beskriver rutiner. Studiekvaliteten ved NVH 3.Hvem har ansvaret for at kvaliteten er god?

13 Eksempler på mål for kvalitetsområder og nøkkelelementer: Mål for kvalitetsområde 3, Program og resultatkvalitet: Undervisningen ved NVH skal være forskningsbasert og holde høy faglig og pedagogisk kvalitet. Uteksaminerte kandidater skal ha høy kompetanse og være godt forberedt for samfunnsoppgaver innenfor NVHs fagfelt Kvalitetskrav for nøkkelelement 3.2, Studieprogramkvalitet: NVH skal tilby studieprogram med høy faglig og pedagogisk kvalitet Studiekvaliteten ved NVH 1.Hvordan skal kvaliteten ved NVH være?

14 Under hvert nøkkelelement er det satt opp aktiviteter som skal bidra til at kvaliteten sikres og utvikles: Eksempler fra nøkkelelement 3.2, Studieprogramkvalitet: 1.Gjennomføre studieprogrammene i tråd med gjeldende mål og planer. 3.Følge opp studentevaluering av studieprogrammene årlig. 7.Gjennomføre fagevaluering av dyrepleierstudiet minimum hvert sjuende år. 8.Gjennomføre selvevaluering av Masterstudiene minimum hvert sjuende år. 9.Utføre arbeidsmarkedsundersøkelser av veterinær- og dyrepleierutdannelsen minimum hvert 5. år. Studiekvaliteten ved NVH 2.Hva gjør NVH for å oppnå ønsket kvalitet?

15 Studiekvaliteten ved NVH Under hvert nøkkelelement i web-versjonen av kvalitetssystemet ligger regelverk og dokumenter. Under rollen din i web-versjonen er også de mest sentrale dokumenter tilhørende din rolle samlet. Eksempler på svært viktige dokumenter i studiekvalitetssammenheng: –Forskrift om opptak, studium og eksamen –Studieplan –Serviceerklæring for studenter Eksempel på håndbøker og rutinebeskrivelser: –Håndbok for blokkansvarlig –Håndbok for studenter –Studentevalueringsrutine 4.Hvor finner man informasjon over standarder og roller til bruk i det daglige arbeid?

16 NVHs system er på grunn av institusjonens størrelse og transparens relativt skjønnsmessig og prosessorientert og mindre avviksorientert. Ofte er årsaker til avvik sammensatte og kan både være på individ og systemnivå. Avvik kan også være symptomer på andre underliggende faktorer på systemnivå. NVHs prosessorientering er både systemets styrke og svakhet. Det gjør det mulig å være fleksible og mindre byråkratiske. Men det gjør også systemet mer avhengig av personer i sentrale posisjoner og at prosessene blir gode. Ærlighet og transparens vedrørende nøkkeltall og evaluerings- resultater og den grundige organisatoriske behandlingen av studiekvalitetsrapporten skal motvirke svakhetene i systemet. NVH har eksplisitt satt avvikshåndtering for noen svært sentrale nøkkeltall. Det gjelder f. eks strykprosent hvor avvik over 15 (30) prosent skal følges opp. Studiekvaliteten ved NVH 6.Hva med avvikshåndteringen?


Laste ned ppt "Kvalitetssystemet ved NVH Introduksjon til NVHs kvalitetssystem for nye studenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google