Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Offentlig møte Lokal energiutredning 2007 Hafslund Nett, Nettutvikling Lars Bjerk, senioringeniør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Offentlig møte Lokal energiutredning 2007 Hafslund Nett, Nettutvikling Lars Bjerk, senioringeniør."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Offentlig møte Lokal energiutredning 2007 Hafslund Nett, Nettutvikling Lars Bjerk, senioringeniør

2  2  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Lokal energiutredning Oslo kommune Agenda Velkommen Bakgrunn og målsetting/nytteverdi Årets lokale energiutredning Elektrisitetsnettet Planer i kommunen Energisituasjon i kommunen Energiutvikling Veien videre Diskusjon og innspill underveis

3  3  Bakgrunn og målsetting Målsetting: Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene. Oppdateres hvert år Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

4  4  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Klimagasser Nedgang i klimagassutslippene de siste 2 årene Ned 0,8% fra 2005 til 2006 Økning mot 2010 er pga. Kårstø og Melkøya

5  5  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Klima og energihandlingspakke -2003 Samarbeid mellom Oslo kommune, Akershus og Buskerud fylkeskommune. Hovedmålene fra klima- og energistrategien 2003 var: Osloregionen skal redusere sine klimagassutslipp ihht. Kyoto- protokollens mål for Norge uten å øke elektrisitetsbruken utover dagens nivå. Klimagassutslipp fra energibruk til oppvarming skal reduseres med minst 35 % i forhold til nivået i 1997. Utslipp fra avfallsdeponier og annen sluttbehandling av restavfall reduseres med minst 30 % i forhold til nivået i 1997. Frem til 2010 skal utslipp fra mobile kilder ikke øke i forhold til nivået i 1997. Utarbeider statusrapport, planlagt ferdigstilt februar 2008

6  6  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

7  7  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

8  8  R-nettet Gammelt 33 kV nett Flere områder med stor utbygging (Fjordbyen, Kværnerbyen, Løren) krever utvidelser på Kabler 132 kV Stasjoner Transformatorer Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

9  9  LSP-nettet Svært ofte må det settes opp nye nett- stasjon Av og til må ny kabel hentes fra en transformatorstasjon Kan resultere i at transformatorstasjonen må utvides Kan gå år fra mottatt behov til utbyggingen kan gjennomføres da produksjons- kapasiteten på materiell kan være knapp Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

10  10  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

11  11  Oppetid 2001/2006  99,98 – 99,99 % I 2006 var oppetiden 99,99 % Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

12  12  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Lokal energiutredning Oslo kommune Årets oppdatering utført av: Energiutredningen blir her presentert av: Arild Olsbu, leder avdeling energi Todelt rapport (som tidligere) en spesifikk del for hver kommune en generell del med felles informasjon

13  13  Planer i kommunen Kommuneplanen for perioden 2004-2020, en av strategiene omhandler energi og sier: ”Oslo skal ha et kretsløpsbasert avfallssystem, og bruke fornybare energikilder. Utslippene av klimagasser og luftforurensing fra byens bebyggelse skal reduseres”. Enøketaten gir støtte til blant annet: Enøktiltak i bygninger og driftsanlegg Enøkanalyser Forskning og pilotprosjekter Informasjon Opplæring av nøkkelpersonell I 2006 ble det i alt gitt støtte til 1875 prosjekter Total registrert besparelse for 2006 var 68,5 GWh Oslo kommune har vedtatt tilknytningsplikt til Viken Fjernvarme sitt fjernvarmeanlegg nye bygg over 250 m 2 skal legges til rette for vannbåren varme Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune

14  14  Energisituasjonen i kommunen Infrastruktur I Oslo kommune er det Viken Fjernvarme AS som har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme Ikke kjent at det er gassdistribusjon i kommunen Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune

15  15  Energisituasjonen i kommunen Infrastruktur Viken Fjernvarme har påbegynt byggingen av en ny fjernvarmeforbindelse som binder sammen byens to fjernvarmenett fra Klemetsrud forbrenningsanlegg til Oslo sentrum Traseen til forbindelsen er vist med grønt i Figuren Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune

16  16  Energisituasjonen i kommunen Energiressurser i kommunen Vannkraft Hammeren kraftverk (1900, oppgradert 1927) med midlere årsproduksjon 22,38 GWh Biobrensel Energipotensial i tilveksten er beregnet (kommunens skogbrukssjef og AT-skog) Kilde til energipotensial avvirket ved SSB Avfall 55 % av husholdningsavfallet i kommunen ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2006, sendes til forbrenningsanleggene Brobekk og Klemetsrud som ligger i kommunen Metangass To kommunale avfallsdeponier, Grønmo og Rommeno. På Grønmo produserer gassmotorer ca. 30 GWh elektrisitet per år På Rommeno blir gassen levert til Tokerud Varmesentral som grunnlast. Varmeleveransen i 2006 var i følge Tokerud Varmesentral på ca. 2 GWh/år. (ca. 1200 boenheter) Spillvarme I forbindelse med fjernvarmenettet på Skøyen i Oslo utnyttes varme fra kloakken som varmekilde og varmesluk Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Temperaturen i uteluft og vann Ingen oversikt over antall i varmepumpe i kommunen Grunnvarme Det er registrert 1445 energibrønner i kommunen (Kilde NGU) 602 mindre anlegg i husholdninger og 843 større anlegg Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune

17  17  Energiutvikling Kilder til datagrunnlag for energistatistikken er: SSB (2000-2005) forbruk av petroleumsprodukter, gass, biobrensel usikkert tallmaterial spesielt for biobrensel Hafslund Nett (2000-2006) elektrisitetsforbruk Fjernvarmeselskap (2000-2006) oppga prognose for utvikling frem mot 2025 Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune

18  18  Energiutvikling Totalt energiforbruk fordelt på energibærere, 2005: Totalt 12 181 GWh (0,3 % økning fra 2004) Elektrisitet 9067 GWh (2,2 % økning fra 2004) Petroleum 1333 GWh (11,3 % reduksjon fra 2004) Gass 95 GWh (4,4 % økning fra 2004) Biobrensel 220 GWh (3,1 % reduksjon fra 2004) Fjernvarme 1028 GWh (1,8 % økning fra 2004) Avfall 437 GWh (ingen endring fra 2004) Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune

19  19  Energiutvikling Prosentandel av energiforbruket fordelt på brukergruppe, 2005: Husholdninger 40,9 % (2004: 37,1 %) Tjenesteyting 45,2 % (2004:35,9 %) Primærnæring 0,0 % (2004: 0,0%) Fritidsboliger 0,0 % (2004: 0,0%) Industri 5,4 % (2004: 18,7 %) Fjernvarme 8,4 % (2004: 8,3 %) Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune

20  20  Energiutvikling – Forbruk per innbygger 2005 Elektrisitet i husholdningene Biobrensel i husholdningene Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune

21  21  Energiutvikling – Energiindikatorer, forbruk i husholdningene 2005 Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune

22  22  Energiutvikling - Energisituasjonen i kommune Sankeydiagram Viser energiressurser i kommunen Viser energiforbruk i kommunen Viser potensial for utnyttelse av både målbare og ikke målbare energiressurser Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune

23  23  Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune

24  24  Energiutvikling – Energiprognose 2006-2025 Forutsetninger: Befolkningsutvikling fra kommunen Utvikling energipriser Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune Totalt energiforbrukFjernvarme Utvikling kjøpekraften Fjernvarmeprognosen er gitt av Viken Fjernvarme

25  25  Områdeanalyse - Røa Røa bydel dekker et område på 132 dekar Det er planlagt at det skal utbygges 600 nye boenheter og ca. 21 000 m 2 til andre formål blant annet svømmebasseng og forretningsbygg med leiligheter Energibehov For den eksisterende byggmassen og den planlagte utbyggingen er energibehovet til oppvarming og varmt tappevann estimert til 5-8 GWh Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune

26  26  Mulig systemløsninger Fjernvarmeanlegg En varmesentral basert på varmepumpe eller biokjel som grunnlast, med olje-, elektrisitet- eller gasskjel som spisslast/backupenhet Dersom byggene i området ikke har vannbåren varme må denne konverteres fra strøm/panelovner til radiatorer Det er for tiden stor byggeaktivitet i området, hvis det ikke er blitt lagt noen føringer for vannbåren varme i byggene, kan det være for sent å etablere et fjernvarmeanlegg Dersom området bygges ut trinnvis bør det etableres midlertidige løsninger for varmeforsyning slik at den permanente varmesentralen bygges når området er ferdig utbygget Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune Røa – mulig fremtidig situasjon

27  27  Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune

28  28  Takk for oss Lars.Bjerk@hafslund.no Arild.Olsbu@ae.no Lars.Bjerk@hafslund.no Arild.Olsbu@ae.no Lokal energiutredning 2007 - Oslo kommune


Laste ned ppt " 1  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Offentlig møte Lokal energiutredning 2007 Hafslund Nett, Nettutvikling Lars Bjerk, senioringeniør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google