Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Offentlig møte Lokal energiutredning 2007 Hafslund Nett, Nettutvikling Lars Bjerk, senioringeniør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Offentlig møte Lokal energiutredning 2007 Hafslund Nett, Nettutvikling Lars Bjerk, senioringeniør."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Offentlig møte Lokal energiutredning 2007 Hafslund Nett, Nettutvikling Lars Bjerk, senioringeniør

2  2  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Lokal energiutredning Oslo kommune Agenda Velkommen Bakgrunn og målsetting/nytteverdi Årets lokale energiutredning Elektrisitetsnettet Planer i kommunen Energisituasjon i kommunen Energiutvikling Veien videre Diskusjon og innspill underveis

3  3  Bakgrunn og målsetting Målsetting: Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene. Oppdateres hvert år Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

4  4  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Klimagasser Nedgang i klimagassutslippene de siste 2 årene Ned 0,8% fra 2005 til 2006 Økning mot 2010 er pga. Kårstø og Melkøya

5  5  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Klima og energihandlingspakke Samarbeid mellom Oslo kommune, Akershus og Buskerud fylkeskommune. Hovedmålene fra klima- og energistrategien 2003 var: Osloregionen skal redusere sine klimagassutslipp ihht. Kyoto- protokollens mål for Norge uten å øke elektrisitetsbruken utover dagens nivå. Klimagassutslipp fra energibruk til oppvarming skal reduseres med minst 35 % i forhold til nivået i Utslipp fra avfallsdeponier og annen sluttbehandling av restavfall reduseres med minst 30 % i forhold til nivået i Frem til 2010 skal utslipp fra mobile kilder ikke øke i forhold til nivået i Utarbeider statusrapport, planlagt ferdigstilt februar 2008

6  6  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

7  7  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

8  8  R-nettet Gammelt 33 kV nett Flere områder med stor utbygging (Fjordbyen, Kværnerbyen, Løren) krever utvidelser på Kabler 132 kV Stasjoner Transformatorer Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

9  9  LSP-nettet Svært ofte må det settes opp nye nett- stasjon Av og til må ny kabel hentes fra en transformatorstasjon Kan resultere i at transformatorstasjonen må utvides Kan gå år fra mottatt behov til utbyggingen kan gjennomføres da produksjons- kapasiteten på materiell kan være knapp Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

10  10  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

11  11  Oppetid 2001/2006  99,98 – 99,99 % I 2006 var oppetiden 99,99 % Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune

12  12  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Lokal energiutredning Oslo kommune Årets oppdatering utført av: Energiutredningen blir her presentert av: Arild Olsbu, leder avdeling energi Todelt rapport (som tidligere) en spesifikk del for hver kommune en generell del med felles informasjon

13  13  Planer i kommunen Kommuneplanen for perioden , en av strategiene omhandler energi og sier: ”Oslo skal ha et kretsløpsbasert avfallssystem, og bruke fornybare energikilder. Utslippene av klimagasser og luftforurensing fra byens bebyggelse skal reduseres”. Enøketaten gir støtte til blant annet: Enøktiltak i bygninger og driftsanlegg Enøkanalyser Forskning og pilotprosjekter Informasjon Opplæring av nøkkelpersonell I 2006 ble det i alt gitt støtte til 1875 prosjekter Total registrert besparelse for 2006 var 68,5 GWh Oslo kommune har vedtatt tilknytningsplikt til Viken Fjernvarme sitt fjernvarmeanlegg nye bygg over 250 m 2 skal legges til rette for vannbåren varme Lokal energiutredning Oslo kommune

14  14  Energisituasjonen i kommunen Infrastruktur I Oslo kommune er det Viken Fjernvarme AS som har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme Ikke kjent at det er gassdistribusjon i kommunen Lokal energiutredning Oslo kommune

15  15  Energisituasjonen i kommunen Infrastruktur Viken Fjernvarme har påbegynt byggingen av en ny fjernvarmeforbindelse som binder sammen byens to fjernvarmenett fra Klemetsrud forbrenningsanlegg til Oslo sentrum Traseen til forbindelsen er vist med grønt i Figuren Lokal energiutredning Oslo kommune

16  16  Energisituasjonen i kommunen Energiressurser i kommunen Vannkraft Hammeren kraftverk (1900, oppgradert 1927) med midlere årsproduksjon 22,38 GWh Biobrensel Energipotensial i tilveksten er beregnet (kommunens skogbrukssjef og AT-skog) Kilde til energipotensial avvirket ved SSB Avfall 55 % av husholdningsavfallet i kommunen ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2006, sendes til forbrenningsanleggene Brobekk og Klemetsrud som ligger i kommunen Metangass To kommunale avfallsdeponier, Grønmo og Rommeno. På Grønmo produserer gassmotorer ca. 30 GWh elektrisitet per år På Rommeno blir gassen levert til Tokerud Varmesentral som grunnlast. Varmeleveransen i 2006 var i følge Tokerud Varmesentral på ca. 2 GWh/år. (ca boenheter) Spillvarme I forbindelse med fjernvarmenettet på Skøyen i Oslo utnyttes varme fra kloakken som varmekilde og varmesluk Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Temperaturen i uteluft og vann Ingen oversikt over antall i varmepumpe i kommunen Grunnvarme Det er registrert 1445 energibrønner i kommunen (Kilde NGU) 602 mindre anlegg i husholdninger og 843 større anlegg Lokal energiutredning Oslo kommune

17  17  Energiutvikling Kilder til datagrunnlag for energistatistikken er: SSB ( ) forbruk av petroleumsprodukter, gass, biobrensel usikkert tallmaterial spesielt for biobrensel Hafslund Nett ( ) elektrisitetsforbruk Fjernvarmeselskap ( ) oppga prognose for utvikling frem mot 2025 Lokal energiutredning Oslo kommune

18  18  Energiutvikling Totalt energiforbruk fordelt på energibærere, 2005: Totalt GWh (0,3 % økning fra 2004) Elektrisitet 9067 GWh (2,2 % økning fra 2004) Petroleum 1333 GWh (11,3 % reduksjon fra 2004) Gass 95 GWh (4,4 % økning fra 2004) Biobrensel 220 GWh (3,1 % reduksjon fra 2004) Fjernvarme 1028 GWh (1,8 % økning fra 2004) Avfall 437 GWh (ingen endring fra 2004) Lokal energiutredning Oslo kommune

19  19  Energiutvikling Prosentandel av energiforbruket fordelt på brukergruppe, 2005: Husholdninger 40,9 % (2004: 37,1 %) Tjenesteyting 45,2 % (2004:35,9 %) Primærnæring 0,0 % (2004: 0,0%) Fritidsboliger 0,0 % (2004: 0,0%) Industri 5,4 % (2004: 18,7 %) Fjernvarme 8,4 % (2004: 8,3 %) Lokal energiutredning Oslo kommune

20  20  Energiutvikling – Forbruk per innbygger 2005 Elektrisitet i husholdningene Biobrensel i husholdningene Lokal energiutredning Oslo kommune

21  21  Energiutvikling – Energiindikatorer, forbruk i husholdningene 2005 Lokal energiutredning Oslo kommune

22  22  Energiutvikling - Energisituasjonen i kommune Sankeydiagram Viser energiressurser i kommunen Viser energiforbruk i kommunen Viser potensial for utnyttelse av både målbare og ikke målbare energiressurser Lokal energiutredning Oslo kommune

23  23  Lokal energiutredning Oslo kommune

24  24  Energiutvikling – Energiprognose Forutsetninger: Befolkningsutvikling fra kommunen Utvikling energipriser Lokal energiutredning Oslo kommune Totalt energiforbrukFjernvarme Utvikling kjøpekraften Fjernvarmeprognosen er gitt av Viken Fjernvarme

25  25  Områdeanalyse - Røa Røa bydel dekker et område på 132 dekar Det er planlagt at det skal utbygges 600 nye boenheter og ca m 2 til andre formål blant annet svømmebasseng og forretningsbygg med leiligheter Energibehov For den eksisterende byggmassen og den planlagte utbyggingen er energibehovet til oppvarming og varmt tappevann estimert til 5-8 GWh Lokal energiutredning Oslo kommune

26  26  Mulig systemløsninger Fjernvarmeanlegg En varmesentral basert på varmepumpe eller biokjel som grunnlast, med olje-, elektrisitet- eller gasskjel som spisslast/backupenhet Dersom byggene i området ikke har vannbåren varme må denne konverteres fra strøm/panelovner til radiatorer Det er for tiden stor byggeaktivitet i området, hvis det ikke er blitt lagt noen føringer for vannbåren varme i byggene, kan det være for sent å etablere et fjernvarmeanlegg Dersom området bygges ut trinnvis bør det etableres midlertidige løsninger for varmeforsyning slik at den permanente varmesentralen bygges når området er ferdig utbygget Lokal energiutredning Oslo kommune Røa – mulig fremtidig situasjon

27  27  Lokal energiutredning Oslo kommune

28  28  Takk for oss Lokal energiutredning Oslo kommune


Laste ned ppt " 1  Lokal energiutredning 2007 Oslo kommune Offentlig møte Lokal energiutredning 2007 Hafslund Nett, Nettutvikling Lars Bjerk, senioringeniør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google