Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal energiutredning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal energiutredning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal energiutredning
Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

2 Møteplan Velkommen og innledning. Bakgrunn
Målsetting for energiutredningene - nytteverdier Gjennomgang av utredningen - hoveddata. Diskusjon – innspill underveis. Videre arbeid. Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

3 Klimagasser Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

4 Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

5 Målsetningen Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene. Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

6 Nytteverdier Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål.
Reduksjon av energiforbruket. Mindre bruk av strøm til oppvarming. Ny miljøvennlig energiproduksjon. Redusere flaskehalser. Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter. Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

7 Utredningen Benedicte Langseth Gina Halsen
Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

8 Noen perspektiver Langsiktige Kortsiktige Jordens overflatetemperatur
Det økologiske rom Kortsiktige Kraftbalansen Prisutvikling strøm, fyringsolje Kommunal interesse for energi Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

9 Jordens overflatetemperatur
Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

10 Det økologiske rom Definisjon og bruk
Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. Kan brukes både som globalt og lokalt begrep Fordeles på alle land i henhold til befolkningen Grunnlag for målformuleringer Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

11 Kraftbalansen Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

12 Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker
Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

13 Utvikling i energipriser
Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

14 Nasjonale mål Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. Hovedmål 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, ) Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes 30 TWh spart eller produsert innen 2016 Enovas skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

15 Kommunale energimål Skedsmo Lørenskog Fra kommuneplanen
Egen energistrategi i kommuneplan Styrer mot å gjennomføre veksten i planperioden uten vekst i miljøkonsekvensene knyttet til energibruk Opprette en energigruppe Stimulere til bruk av alternative energikilder Klima- og energihandlingsplan fra 2001 Strategisk energiplan for alternativ energi fra 2003 Arbeide for energiøkonomisering og bruk av fornybar energi, bl.a. gjennom utbygging av fjernvarme EU prosjektet ”3-NITY” Energiplanlegging Verktøy Lokal energiplanlegging Måling og oppfølging Fra kommuneplanen Redusere bruken av fossilt brensel og elektrisitet til oppvarming av bygg og tappevann Krav om vannbåren varme i nye bygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg over 500 m2 Tilrettelegge for fjernvarme i nye byggefelt Fra landbruksplanen Vurdere å initiere et prosjekt om bruk av bioenergi som energikilde ved nye utbygginger Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

16 Energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog kommuner
Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

17 Infrastruktur - Skedsmo
Distribusjonsnettet er godt utbygd og består i dag av 11 og 22 kV kabel og luftnett Totalt syv transformatorstasjoner i kommunen Regionalnettet er forsynt fra Frogner innføringsstasjon over 66 kV nett Regionalnettet på Øvre Romerike må på sikt få en ny transformatorstasjon Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

18 Infrastruktur - Lørenskog
Distribusjonsnettet er godt utbygd Totalt fire transformatorstasjoner i kommunen Regionalnettet er forsynt fra Røykås innføringsstasjon over et 47 kV linje og kabelnett To trafostasjoner må oppgraderes Rasta Solheim Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

19 Avbrudd i leveringen Skedsmo Lørenskog
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og Bærum Follo Skedsmo og Sørum 2001 2002 2003 2004 2005 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og Bærum Follo Lørenskog Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

20 Leveringspålitelighet - Skedsmo
99,86 99,88 99,90 99,92 99,94 99,96 99,98 100,00 2001 2002 2003 2004 2005 ÅR % Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og Bærum Follo Skedsmo og Sørum Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

21 Leveringspålitelighet - Lørenskog
99,86 99,88 99,90 99,92 99,94 99,96 99,98 100,00 2001 2002 2003 2004 2005 ÅR % Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og Bærum Follo Lørenskog Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

22 Fjernvarme – Skedsmo I Lillestrøm
Eksisterende anlegg sør i Lillestrøm ble satt i drift i 2003 Eies og driftes av Nedre Romerike Fjernvarme AS Varme og kjøleleveranse Varmepumpe på drøyt 4 MW, benytter varme fra avløpsvann Oljekjel og elkjel tar spisslast Kartet viser eksisterende fjernvarmetrase i Lillestrøm Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

23 Fjernvarme – Skedsmo II
Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

24 Fjernvarme - Lørenskog
BioVarme AS ble tildelt konsesjon fra NVE for fjernvarmeutbygging i Lørenskog sentrum 2005 – Fjernvarmeutbyggingen fikk støtte fra Enova 2006 – Bygging av fjernvarmeanlegget startet Høsten 2007 – første varmeleveranse Forventer å bygge ut 7,5 km rørledning over 10 år Forventet årlig leveranse er 50 – 60 GWh Anlegget baseres på skogsflis Kilde: Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

25 Bruk av energibærere Skedsmo Lørenskog
Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

26 Forbruk av elektrisitet
Skedsmo Lørenskog Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

27 Forbruk av petroleumsprodukter
Skedsmo Lørenskog Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

28 Energiforbruk i husholdningene
Skedsmo Lørenskog Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

29 Energimiks i husholdningene
Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

30 Energimengde i husholdningene
Skedsmo Lørenskog Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

31 Forbruk pr person i husholdninger
Elektrisitet Biobrensel Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

32 Energiforbruk i industrien
Skedsmo Lørenskog Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

33 Fjernvarme - Skedsmo Varmepumpe på drøyt 4 MW, benytter varme fra avløpsvann Oljekjel og elkjel dekker spisslasten Leverte nesten 10 GWh i 2005 Tjenesteyting og husholdninger Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

34 Energiressurser - Skedsmo
Vannkraft Ingen eksisterende vannkraftverk. Det er heller ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk i kommunen. Biobrensel I følge SSB ble 200 fastkubikkmeter (fm3) ved til brensel avvirket for salg i 2004 Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk Total sluttavvirking til brensel på 600 fm3 Energimengden i denne veden er omtrent 1,2 GWh Til sammenlikning ble 41,2 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 Netto import av biobrensel til kommunen var 40 GWh Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper. Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

35 Energiressurser – Skedsmo (forts.)
Avfall 60 % av husholdningsavfallet i Skedsmo kommune ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 29,8 GWh. Deponigass Brånåsdalen 6-7 intakte brønner. Gassproduksjon ca m3/år. Ingen energiproduksjon i dag. Bøler Kan levere ca 600 m3/h i løpet av et par års tid. Det gir en tilført energimengde i gassen på 3 MW effekt og 26 GWh/år energi (4 GWh elektrisitet + 22 GWh varme). Spillvarme Dynea har spillvarme i form av kjølevann. 2 000 m3 pr time Temperaturen er på mellom ºC, kan utnyttes med varmepumpe. Det praktiske potensialet ser ut til å ligge i området GWh/år. Grunnvarme I følge NGU har Skedsmo tre grunnvarmeanlegg. Skedsmo sentrum - 4 energibrønner Stav skole i Skjetten – 15 energibrønner Torva barnehage i Lillestrøm - 4 energibrønner Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

36 Energiressurser - Lørenskog
Vannkraft Ingen vannkraftverk i drift. Det er heller ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk i kommunen. Biobrensel I følge SSB ble 200 fastkubikkmeter (fm3) ved til brensel avvirket for salg i 2004 Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk Total sluttavvirking til brensel på 600 fm3 Energimengden i denne veden er omtrent 1,2 GWh Til sammenlikning ble 28,2 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 Det vil si at netto import av biobrensel til kommunen var 27 GWh Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper. Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

37 Energiressurser – Lørenskog (forts.)
Avfall 58 % av husholdningsavfallet i kommune ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 20,8 GWh. Deponigass Gassanlegg på Nordlimyra. Ved gunstige forhold leveres 50 m3/h. Stabil drift vanskelig, utnyttet energi i 2004 ca 0,2 GWh. Spillvarme Ingen informasjon om spillvarmeprodusenter i Lørenskog. Grunnvarme Kommunen opplyser om følgende grunnvarmeanlegg Løkenåsen skole - 22 energibrønner Benterud skole - 18 energibrønner Solheim skole - 18 energibrønner Fjellsrud barnehage - 2 energibrønner En oversikt fra NGU inneholdt kun informasjon om Løkenåsen skole Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

38 Energiflyt - Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

39 Energiflyt - Lørenskog
Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

40 Prognose mot år 2025 – forutsetninger
Husholdninger Skedsmo Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 650 personer i årene Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom 4,2 og 5,6 GWh/år. Lørenskog Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 200 personer i årene Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom 1,3 og 1,7 GWh/år. Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 % Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden. Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

41 Prognose mot år 2025 Skedsmo Lørenskog
Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

42 Tidligere omtalte områder
Skedsmo Området Lillestrøm - Kjeller flystasjon Boligbygging Lørenskog Lørenskog sentrum, fjernvarme Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

43 Skedsmo - Lahaugmoen Byggestart planlagt i løpet av 2007
Eksisterende bygningsareal: m2 Planer om å bygge ut: 250 000 m2 overnatting, undervisning, kurs, øvelser, kunst, kultur, helse samt noe annen næring som kontor og handel Ikke ønskelig å benytte arealet til boligformål Valg av varmeløsning Eksisterende varmeanlegg Gammelt, begrenset kapasitet Antar derfor at nye varmesystemer vil bli nødvendig for å dekke både eksisterende og ny bygningsmasse i fremtiden Nærvarmeanlegg – biobrensel er en lokal ressurs Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

44 Skedsmo – Lahaugmoen (forts.)
Nærvarmeanlegg Nye utbyggingsområder med tett bebyggelse, eksempelvis boliger, skole, barnehage og nærserviceanlegg. Eksisterende bygg med vannbårent oppvarmingssystem Kommunen kan velge hvilken rolle den vil ha eier, drifter, kunde i godkjent konsesjonsområde - vedtekt om tilknytningsplikt Viktig å utrede for alternative oppvarmingsløsninger så tidlig som mulig i planleggingsfasen Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

45 Lørenskog – Akershus Universitetssykehus Ahus
Nytt sykehus for mennesker i området Eier og byggherre er Helse Øst Skal idriftsettes 1.oktober 2008 Varmeløsing (fra forprosjekt) 390 energibrønner, ca 200 m dype. I brønnene sirkulerer en væske via et rørsystem som enten avgir eller opptar varme fra grunnen etter behov. Overskuddvarme og kjøling lagres i energibrønner, og gjenbrukes ved hjelp av varmepumpe. 8 MW installert effekt i varmepumper Energibehovet til oppvarming reduseres med ca 10 GWh og ca 2 GWh frikjølingsenergi gjøres tilgjengelig fra brønnene. Økonomi (fra forprosjekt) Varmepumpeløsningen medfører en økt investeringskostnad på ca kr 17 mill. Beregninger viser et anlegg med solid kost/nytteeffekt hvor merkostnaden tilbakebetales innen 4,5 års drift. Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

46 Eksempel nærvarmeanlegg
Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane Totalt varmebehov kun 2 GWh Varmesentral 600 kW biokjel 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) Behov for ca 300 meter rør Investeringskostnader på totalt inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader Støtte fra Enova: kr Salgspris: 60 øre/kWh Internrente med støtte: 7,2 % Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

47 Tiltak i eksisterende boliger
Pelletskaminer/moderne vedovner Varmepumper Varmestyringssystemer Holdningsskapende arbeid Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

48 Bruk av alternativ energi i nye boliger
Antall boenheter a 100 m2: Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. : 3,0 GWh Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann : 3,6 MW Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.: 2,4 MW Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

49 Lavenergiboliger Typiske egenskaper Kilde: Skanska
Overgangsordning år 2007 – 2009, nye byggforskrifter skal innføres. Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

50 Lavenergiboliger - eksempel
16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand 108 kWh/m2 totalt, 32 kWh/m2 til oppvarming Kr pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

51 Energiplan I Innhold Klima- og energiplan
Klima- og energimessige utfordringer Klimautfordringer Energiutfordringer Status klima- og energisituasjonen Direkte og indirekte forbruk og utslipp Klimasituasjonen Energisituasjonen Prognoser Prognose for utslipp av klimagasser Prognose for energibruk Visjon, mål og strategi Effekt av tiltak Effekter på klimagassutslipp Effekter på energibruk Oppfølging Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

52 Energiplan II Spart elektrisitet: 1460 GWh
Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

53 Støtteordninger Enova Innovasjon Norge
Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme Utreding av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. Innovasjon Norge Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

54 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Lokal energiutredning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google