Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning

2  2  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier 4.Gjennomgang av utredningen - hoveddata. 5.Diskusjon – innspill underveis. 6.Videre arbeid.

3  3  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Klimagasser

4  4  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog

5  5  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Målsetningen Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene.

6  6  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Nytteverdier Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål. – Reduksjon av energiforbruket. – Mindre bruk av strøm til oppvarming. – Ny miljøvennlig energiproduksjon. – Redusere flaskehalser. Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. – Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter.

7  7  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Utredningen Benedicte Langseth Gina Halsen

8  8  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Noen perspektiver Langsiktige – Jordens overflatetemperatur – Det økologiske rom Kortsiktige – Kraftbalansen – Prisutvikling strøm, fyringsolje – Kommunal interesse for energi

9  9  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Jordens overflatetemperatur

10  10  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Det økologiske rom Definisjon og bruk – Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. – Kan brukes både som globalt og lokalt begrep – Fordeles på alle land i henhold til befolkningen – Grunnlag for målformuleringer – Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser

11  11  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Kraftbalansen

12  12  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker

13  13  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Utvikling i energipriser

14  14  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Nasjonale mål Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. Hovedmål – 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, 1998-99) Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes – 30 TWh spart eller produsert innen 2016 – Enovas skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge

15  15  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Kommunale energimål Egen energistrategi i kommuneplan – Styrer mot å gjennomføre veksten i planperioden uten vekst i miljøkonsekvensene knyttet til energibruk – Opprette en energigruppe – Stimulere til bruk av alternative energikilder Klima- og energihandlingsplan fra 2001 Strategisk energiplan for alternativ energi fra 2003 Arbeide for energiøkonomisering og bruk av fornybar energi, bl.a. gjennom utbygging av fjernvarme EU prosjektet ”3-NITY” – Energiplanlegging Verktøy Lokal energiplanlegging Måling og oppfølging SkedsmoL ø renskog Fra kommuneplanen – Redusere bruken av fossilt brensel og elektrisitet til oppvarming av bygg og tappevann – Krav om vannbåren varme i nye bygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg over 500 m 2 – Tilrettelegge for fjernvarme i nye byggefelt Fra landbruksplanen – Vurdere å initiere et prosjekt om bruk av bioenergi som energikilde ved nye utbygginger

16  16  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog kommuner

17  17  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Infrastruktur - Skedsmo Distribusjonsnettet er godt utbygd og består i dag av 11 og 22 kV kabel og luftnett Totalt syv transformatorstasjoner i kommunen Regionalnettet er forsynt fra Frogner innføringsstasjon over 66 kV nett Regionalnettet på Øvre Romerike må på sikt få en ny transformatorstasjon

18  18  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Infrastruktur - Lørenskog Distribusjonsnettet er godt utbygd Totalt fire transformatorstasjoner i kommunen Regionalnettet er forsynt fra Røykås innføringsstasjon over et 47 kV linje og kabelnett To trafostasjoner må oppgraderes – Rasta – Solheim

19  19  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Avbrudd i leveringen Skedsmo L ø renskog

20  20  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Leveringspålitelighet - Skedsmo 99,86 99,88 99,90 99,92 99,94 99,96 99,98 100,00 20012002200320042005 ÅR % Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og Bærum Follo Skedsmo og Sørum

21  21  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Leveringspålitelighet - Lørenskog 99,86 99,88 99,90 99,92 99,94 99,96 99,98 100,00 20012002200320042005 ÅR % Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og Bærum Follo Lørenskog

22  22  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Fjernvarme – Skedsmo I Lillestrøm Eksisterende anlegg sør i Lillestrøm ble satt i drift i 2003 Eies og driftes av Nedre Romerike Fjernvarme AS Varme og kjøleleveranse Varmepumpe på drøyt 4 MW, benytter varme fra avløpsvann Oljekjel og elkjel tar spisslast Kartet viser eksisterende fjernvarmetrase i Lillestrøm

23  23  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Fjernvarme – Skedsmo II

24  24  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Fjernvarme - Lørenskog 2002 - BioVarme AS ble tildelt konsesjon fra NVE for fjernvarmeutbygging i Lørenskog sentrum 2005 – Fjernvarmeutbyggingen fikk støtte fra Enova 2006 – Bygging av fjernvarmeanlegget startet Høsten 2007 – første varmeleveranse Forventer å bygge ut 7,5 km rørledning over 10 år Forventet årlig leveranse er 50 – 60 GWh Anlegget baseres på skogsflis Kilde: www.biovarme.no

25  25  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Bruk av energibærere SkedsmoL ø renskog

26  26  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Forbruk av elektrisitet Skedsmo L ø renskog

27  27  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Forbruk av petroleumsprodukter Skedsmo L ø renskog

28  28  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Energiforbruk i husholdningene SkedsmoL ø renskog

29  29  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Energimiks i husholdningene

30  30  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Energimengde i husholdningene Skedsmo L ø renskog

31  31  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Forbruk pr person i husholdninger ElektrisitetBiobrensel

32  32  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Energiforbruk i industrien SkedsmoL ø renskog

33  33  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Fjernvarme - Skedsmo Varmepumpe på drøyt 4 MW, benytter varme fra avløpsvann Oljekjel og elkjel dekker spisslasten Leverte nesten 10 GWh i 2005 Tjenesteyting og husholdninger

34  34  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Energiressurser - Skedsmo Vannkraft Ingen eksisterende vannkraftverk. Det er heller ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk i kommunen. Biobrensel – I følge SSB ble 200 fastkubikkmeter ( fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004 – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk – Total sluttavvirking til brensel på 600 fm 3 – Energimengden i denne veden er omtrent 1,2 GWh – Til sammenlikning ble 41,2 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 – Netto import av biobrensel til kommunen var 40 GWh Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper.

35  35  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Energiressurser – Skedsmo (forts.) Avfall 60 % av husholdningsavfallet i Skedsmo kommune ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 29,8 GWh. Deponigass – Brånåsdalen 6-7 intakte brønner. Gassproduksjon ca 500 000 m 3 /år. Ingen energiproduksjon i dag. – Bøler Kan levere ca 600 m 3 /h i løpet av et par års tid. Det gir en tilført energimengde i gassen på 3 MW effekt og 26 GWh/år energi (4 GWh elektrisitet + 22 GWh varme). Spillvarme – Dynea har spillvarme i form av kjølevann. – 2 000 m 3 pr time – Temperaturen er på mellom 10 - 30 ºC, kan utnyttes med varmepumpe. – Det praktiske potensialet ser ut til å ligge i området 30-40 GWh/år. Grunnvarme I følge NGU har Skedsmo tre grunnvarmeanlegg. – Skedsmo sentrum - 4 energibrønner – Stav skole i Skjetten – 15 energibrønner – Torva barnehage i Lillestrøm - 4 energibrønner

36  36  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Energiressurser - Lørenskog Vannkraft Ingen vannkraftverk i drift. Det er heller ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk i kommunen. Biobrensel – I følge SSB ble 200 fastkubikkmeter ( fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004 – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk – Total sluttavvirking til brensel på 600 fm 3 – Energimengden i denne veden er omtrent 1,2 GWh – Til sammenlikning ble 28,2 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 – Det vil si at netto import av biobrensel til kommunen var 27 GWh Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper.

37  37  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Energiressurser – Lørenskog (forts.) Avfall 58 % av husholdningsavfallet i kommune ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 20,8 GWh. Deponigass Gassanlegg på Nordlimyra. Ved gunstige forhold leveres 50 m 3 /h. Stabil drift vanskelig, utnyttet energi i 2004 ca 0,2 GWh. Spillvarme Ingen informasjon om spillvarmeprodusenter i Lørenskog. Grunnvarme Kommunen opplyser om følgende grunnvarmeanlegg – Løkenåsen skole - 22 energibrønner – Benterud skole - 18 energibrønner – Solheim skole - 18 energibrønner – Fjellsrud barnehage - 2 energibrønner En oversikt fra NGU inneholdt kun informasjon om Løkenåsen skole

38  38  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Energiflyt - Skedsmo

39  39  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Energiflyt - Lørenskog

40  40  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Prognose mot år 2025 – forutsetninger Husholdninger Skedsmo Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 650 personer i årene 2007-2025. Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom 4,2 og 5,6 GWh/år. Lørenskog Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 200 personer i årene 2007-2025. Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom 1,3 og 1,7 GWh/år. Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 % Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden.

41  41  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Prognose mot år 2025 SkedsmoL ø renskog

42  42  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Tidligere omtalte områder Skedsmo – Området Lillestrøm - Kjeller flystasjon – Boligbygging Lørenskog – Lørenskog sentrum, fjernvarme – Boligbygging

43  43  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Skedsmo - Lahaugmoen Byggestart planlagt i løpet av 2007 Eksisterende bygningsareal: 32 000 m 2 Planer om å bygge ut: 250 000 m 2 – overnatting, undervisning, kurs, øvelser, kunst, kultur, helse samt noe annen næring som kontor og handel – Ikke ønskelig å benytte arealet til boligformål Valg av varmeløsning – Eksisterende varmeanlegg Gammelt, begrenset kapasitet – Antar derfor at nye varmesystemer vil bli nødvendig for å dekke både eksisterende og ny bygningsmasse i fremtiden Nærvarmeanlegg – biobrensel er en lokal ressurs

44  44  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Skedsmo – Lahaugmoen (forts.) Nærvarmeanlegg – Nye utbyggingsområder med tett bebyggelse, eksempelvis boliger, skole, barnehage og nærserviceanlegg. – Eksisterende bygg med vannbårent oppvarmingssystem – Kommunen kan velge hvilken rolle den vil ha eier, drifter, kunde i godkjent konsesjonsområde - vedtekt om tilknytningsplikt – Viktig å utrede for alternative oppvarmingsløsninger så tidlig som mulig i planleggingsfasen

45  45  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Lørenskog – Akershus Universitetssykehus Ahus Nytt sykehus for 340 000 mennesker i området – Eier og byggherre er Helse Øst – Skal idriftsettes 1.oktober 2008 Varmeløsing (fra forprosjekt) – 390 energibrønner, ca 200 m dype. – I brønnene sirkulerer en væske via et rørsystem som enten avgir eller opptar varme fra grunnen etter behov. – Overskuddvarme og kjøling lagres i energibrønner, og gjenbrukes ved hjelp av varmepumpe. – 8 MW installert effekt i varmepumper – Energibehovet til oppvarming reduseres med ca 10 GWh og ca 2 GWh frikjølingsenergi gjøres tilgjengelig fra brønnene. Økonomi (fra forprosjekt) – Varmepumpeløsningen medfører en økt investeringskostnad på ca kr 17 mill. – Beregninger viser et anlegg med solid kost/nytteeffekt hvor merkostnaden tilbakebetales innen 4,5 års drift.

46  46  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Eksempel nærvarmeanlegg Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane Totalt varmebehov kun 2 GWh Varmesentral – 600 kW biokjel – 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) Behov for ca 300 meter rør Investeringskostnader på totalt 6 050 000 – inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader Støtte fra Enova: 850 000 kr Salgspris: 60 øre/kWh Internrente med støtte: 7,2 %

47  47  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog – Pelletskaminer/moderne vedovner – Varmepumper – Varmestyringssystemer – Holdningsskapende arbeid Tiltak i eksisterende boliger

48  48  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Bruk av alternativ energi i nye boliger Antall boenheter a 100 m 2 :600 Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. :3,0 GWh Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann :3,6 MW Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.:2,4 MW

49  49  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Lavenergiboliger Typiske egenskaper Kilde: Skanska Overgangsordning år 2007 – 2009, nye byggforskrifter skal innføres.

50  50  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Lavenergiboliger - eksempel 16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand 108 kWh/m 2 totalt, 32 kWh/m 2 til oppvarming Kr 100 000 pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska

51  51  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Energiplan I Innhold Klima- og energiplan – Klima- og energimessige utfordringer Klimautfordringer Energiutfordringer – Status klima- og energisituasjonen Direkte og indirekte forbruk og utslipp Klimasituasjonen Energisituasjonen – Prognoser Prognose for utslipp av klimagasser Prognose for energibruk – Visjon, mål og strategi – Effekt av tiltak Effekter på klimagassutslipp Effekter på energibruk – Oppfølging

52  52  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Energiplan II Spart elektrisitet: 1460 GWh

53  53  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Støtteordninger Enova – Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner – Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme – Utreding av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg – Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr 100.000. Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. Innovasjon Norge – Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg – Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak

54 Takk for oppmerksomheten www.hafslund.no www.nettkonsult.no


Laste ned ppt " 1  Lokal energiutredning 2006 Skedsmo og Lørenskog Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google