Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal energiutredning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal energiutredning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal energiutredning
Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning Ønske alle velkomne Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

2 Møteplan Velkommen og innledning. Bakgrunn
Målsetting for energiutredningene - nytteverdier Gjennomgang av utredningen - hoveddata. Diskusjon – innspill underveis. Videre arbeid. Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

3 Klimagasser Bakgrunnen er dette bla Kyoto avtalen som Norge har forpliktet seg til Vi har ikke overskudd av elektrisitet produsert av vannkraft som tilsier at vi må finne alternativer som ikke forurenser Vi skal ikke gå inn å analysere dette, men vi kan se av figuren at vårt utslipp fortsatt stiger, mens vi burde ha flatet ut og helst gått ned. Og at vi iflg prognosen ikke klarer våre forpliktelser Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

4 Første utredning og møte var i fjor.
For å oppnå dette er Har NVE vha disse to pålagt Nettselskapene å utarbeide disse Oppdateres hvert år. Første utredning og møte var i fjor. Kommentarer til fjorårets referat ???? Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

5 Målsetningen Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene. Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

6 Nytteverdier Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål.
Reduksjon av energiforbruket. Mindre bruk av strøm til oppvarming. Ny miljøvennlig energiproduksjon. Redusere flaskehalser. Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter. Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

7 Utredningen Arild Olsbu Anne Celine Rostock
Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

8 Noen perspektiver Langsiktige Kortsiktige Jordens overflatetemperatur
Det økologiske rom Kortsiktige Kraftbalansen Prisutvikling Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

9 Det økologiske rom Definisjon og bruk
Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. Kan brukes både som globalt og lokalt begrep Fordeles på alle land i henhold til befolkningen Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

10 Jordens overflatetemperatur
Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

11 Kraftbalansen Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

12 Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker
Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

13 Energiutredning 2006 Ås kommune
Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

14 Infrastruktur Det er tre transformator-stasjoner i kommunen, Ås, Holstad og Nordby Forsynes fra Skiseng og Follo, 50 kV Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

15 Avbrudd i leveringen Lokal energiutredning 2006 Ås kommune 0,0 0,5 1,0
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og Bærum Follo Ås 2001 2002 2003 2004 2005 Snitt Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

16 Leveringspålitelighet
Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

17 Nasjonale mål Norge må forberede seg på en framtid der energi, særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. Enova skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge Innen 2010 (St.mld. 29, ) 12 TWh energi skal være spart eller produsert miljøvennlig Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. Mer enn 3 TWh vindkraft skal være utbygd innen 2010. Øke bruk av miljøvennlig naturgass innenlands. Innen 2016 30 TWh energi skal være spart eller produsert miljøvennlig Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

18 Bruk av energibærere Oppegård Ås Vestby
Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

19 Forbruk av elektrisitet
Oppegård Ås Vestby Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

20 Forbruk av petroleumsprodukter
Oppegård Ås Vestby Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

21 Energiforbruk i husholdningene
Oppegård Ås Vestby Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

22 Energimiks i husholdningene
Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

23 Energimengde i husholdningene
Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

24 Forbruk pr person i husholdninger
Elektrisitet Biobrensel Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

25 Energiforbruk i industrien
Oppegård Vestby Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

26 Energiressurser I Vannkraft Biobrensel
Ingen eksisterende vannkraftverk i kommunen. Ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk i kommunen. Et småkraftpotensial i henhold til NVEs ressurskartlegging, mikrokraftverk ved Årungen. Biobrensel I følge SSB ble 550 fastkubikkmeter (fm3) ved til brensel avvirket for salg i 2004 Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk Total sluttavvirking til brensel på fm3 Energimengden i denne veden er omtrent 3,3 GWh Til sammenlikning ble 25,7 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 (SSB) Netto import av biobrensel til kommunen var 22,4 GWh Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

27 Ingen kjente spillvarmeprodusenter i kommunen. Grunnvarme
Energiressurser II Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper. Avfall 42 % av husholdningsavfallet i kommunen ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 8,3 GWh. Spillvarme Ingen kjente spillvarmeprodusenter i kommunen. Grunnvarme I følge NGU har kommunen ingen grunnvarmeanlegg. Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

28 Energiflyt Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

29 Prognose mot år 2025 – forutsetninger
Husholdninger Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 200 personer i årene Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom 1,3 og 1,7 GWh/år. Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 2,0 % Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden. Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

30 Prognose mot år 2025 Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

31 Tidligere omtalte områder
Ås sentrum Korsegården Søndre og Nordre Moer Generelt om boligutbygging Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

32 Vinterbro Styrke lokalsenteret, ligger i tilknytning til Tusenfryd
Må utrede muligheten for å benytte et nærvarmeanlegg kan knytte til seg nye bygg og eksisterende bygg med vannbårent oppvarmingssystem mulig å benytte biobrensel eller varmepumpe som grunnlast Kommunen kan velge hvilken rolle den vil ha eier, drifter, kunde i godkjent konsesjonsområde - vedta tilknytningsplikt Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

33 Tiltak i eksisterende boliger
Pelletskaminer/moderne vedovner Varmepumper Varmestyringssystemer Holdningsskapende arbeid Tiltak i nye boliger Benytte alternativ oppvarming Nærvarme og fjernvarmeanlegg Sparer installert effekt i nettet Lavenergiboliger Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

34 Eksempel nærvarmeanlegg
Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane Totalt varmebehov kun 2 GWh Varmesentral 600 kW biokjel 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) Behov for ca 300 meter rør Investeringskostnader på totalt inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader Støtte fra Enova: kr Salgspris: 60 øre/kWh Internrente med støtte: 7,2 % Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

35 Bruk av alternativ energi i nye boliger
Antall boenheter a 100 m2: Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. : 3,0 GWh Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann : 3,6 MW Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.: 2,4 MW Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

36 Lavenergiboliger Typiske egenskaper Kilde: Skanska
Overgangsordning år 2007 – 2009, nye byggforskrifter skal innføres. Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

37 Energiplan I Innhold Klima- og energiplan
Klima- og energimessige utfordringer Klimautfordringer Energiutfordringer Status klima- og energisituasjonen Direkte og indirekte forbruk og utslipp Klimasituasjonen Energisituasjonen Prognoser Prognose for utslipp av klimagasser Prognose for energibruk Visjon, mål og strategi Effekt av tiltak Effekter på klimagassutslipp Effekter på energibruk Oppfølging Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

38 Energiplan II Spart elektrisitet: 1460 GWh
Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

39 Støtteordninger Enova Innovasjon Norge
Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme Utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. Innovasjon Norge Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

40 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Lokal energiutredning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google