Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning

2  2  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier 4.Gjennomgang av utredningen - hoveddata. 5.Diskusjon – innspill underveis. 6.Videre arbeid.

3  3  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Klimagasser

4  4  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune

5  5  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Målsetningen Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene.

6  6  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Nytteverdier Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål. – Reduksjon av energiforbruket. – Mindre bruk av strøm til oppvarming. – Ny miljøvennlig energiproduksjon. – Redusere flaskehalser. Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. – Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter.

7  7  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Utredningen Arild Olsbu Anne Celine Rostock

8  8  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Noen perspektiver Langsiktige – Jordens overflatetemperatur – Det økologiske rom Kortsiktige – Kraftbalansen – Prisutvikling

9  9  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Det økologiske rom Definisjon og bruk – Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. – Kan brukes både som globalt og lokalt begrep – Fordeles på alle land i henhold til befolkningen – Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser

10  10  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Jordens overflatetemperatur

11  11  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Kraftbalansen

12  12  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker

13  13  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Energiutredning 2006 Ås kommune

14  14  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Infrastruktur Det er tre transformator- stasjoner i kommunen, Ås, Holstad og Nordby Forsynes fra Skiseng og Follo, 50 kV

15  15  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Avbrudd i leveringen

16  16  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Leveringspålitelighet

17  17  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Nasjonale mål Norge må forberede seg på en framtid der energi, særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. Enova – skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge Innen 2010 (St.mld. 29, 1998-99) – 12 TWh energi skal være spart eller produsert miljøvennlig Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. Mer enn 3 TWh vindkraft skal være utbygd innen 2010. Øke bruk av miljøvennlig naturgass innenlands. Innen 2016 – 30 TWh energi skal være spart eller produsert miljøvennlig

18  18  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Bruk av energibærere ÅsÅs Oppeg å rd Vestby

19  19  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Forbruk av elektrisitet ÅsÅs Oppeg å rd Vestby

20  20  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Forbruk av petroleumsprodukter ÅsÅs Oppeg å rd Vestby

21  21  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Energiforbruk i husholdningene ÅsÅs Oppeg å rd Vestby

22  22  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Energimiks i husholdningene

23  23  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Energimengde i husholdningene

24  24  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Forbruk pr person i husholdninger ElektrisitetBiobrensel

25  25  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Energiforbruk i industrien ÅsÅsOppeg å rd Vestby

26  26  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Energiressurser I Vannkraft – Ingen eksisterende vannkraftverk i kommunen. – Ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk i kommunen. – Et småkraftpotensial i henhold til NVEs ressurskartlegging, mikrokraftverk ved Årungen. Biobrensel – I følge SSB ble 550 fastkubikkmeter ( fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004 – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk – Total sluttavvirking til brensel på 1 650 fm 3 – Energimengden i denne veden er omtrent 3,3 GWh – Til sammenlikning ble 25,7 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 (SSB) – Netto import av biobrensel til kommunen var 22,4 GWh

27  27  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Energiressurser II Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper. Avfall 42 % av husholdningsavfallet i kommunen ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 8,3 GWh. Spillvarme Ingen kjente spillvarmeprodusenter i kommunen. Grunnvarme I følge NGU har kommunen ingen grunnvarmeanlegg.

28  28  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Energiflyt

29  29  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Prognose mot år 2025 – forutsetninger Husholdninger Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 200 personer i årene 2007-2025. Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom 1,3 og 1,7 GWh/år. Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 2,0 % Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden.

30  30  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Prognose mot år 2025

31  31  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Tidligere omtalte områder Ås sentrum Korsegården Søndre og Nordre Moer Generelt om boligutbygging

32  32  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Vinterbro Styrke lokalsenteret, ligger i tilknytning til Tusenfryd Må utrede muligheten for å benytte et nærvarmeanlegg kan knytte til seg nye bygg og eksisterende bygg med vannbårent oppvarmingssystem mulig å benytte biobrensel eller varmepumpe som grunnlast Kommunen kan velge hvilken rolle den vil ha eier, drifter, kunde i godkjent konsesjonsområde - vedta tilknytningsplikt

33  33  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune – Tiltak i eksisterende boliger Pelletskaminer/moderne vedovner Varmepumper Varmestyringssystemer Holdningsskapende arbeid – Tiltak i nye boliger Benytte alternativ oppvarming – Nærvarme og fjernvarmeanlegg – Sparer installert effekt i nettet Lavenergiboliger

34  34  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Eksempel nærvarmeanlegg Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane Totalt varmebehov kun 2 GWh Varmesentral – 600 kW biokjel – 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) Behov for ca 300 meter rør Investeringskostnader på totalt 6 050 000 – inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader Støtte fra Enova: 850 000 kr Salgspris: 60 øre/kWh Internrente med støtte: 7,2 %

35  35  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Bruk av alternativ energi i nye boliger Antall boenheter a 100 m 2 :600 Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. :3,0 GWh Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann :3,6 MW Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.:2,4 MW

36  36  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Lavenergiboliger Typiske egenskaper Kilde: Skanska Overgangsordning år 2007 – 2009, nye byggforskrifter skal innføres.

37  37  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Energiplan I Innhold Klima- og energiplan – Klima- og energimessige utfordringer Klimautfordringer Energiutfordringer – Status klima- og energisituasjonen Direkte og indirekte forbruk og utslipp Klimasituasjonen Energisituasjonen – Prognoser Prognose for utslipp av klimagasser Prognose for energibruk – Visjon, mål og strategi – Effekt av tiltak Effekter på klimagassutslipp Effekter på energibruk – Oppfølging

38  38  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Energiplan II Spart elektrisitet: 1460 GWh

39  39  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Støtteordninger Enova – Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner – Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme – Utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg – Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr 100.000. Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. Innovasjon Norge – Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg – Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak

40 Takk for oppmerksomheten www.hafslund.no www.nettkonsult.no


Laste ned ppt " 1  Lokal energiutredning 2006 Ås kommune Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google