Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Lokal energiutredning 2006 Vestby Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Lokal energiutredning 2006 Vestby Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Lokal energiutredning 2006 Vestby Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning

2  2  Lokal energiutredning 2006 Vestby Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier 4.Gjennomgang av utredningen - hoveddata. 5.Diskusjon – innspill underveis. 6.Videre arbeid.

3  3  Lokal energiutredning 2006 Vestby Klimagasser

4  4  Lokal energiutredning 2006 Vestby

5  5  Lokal energiutredning 2006 Vestby Målsetningen Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene.

6  6  Lokal energiutredning 2006 Vestby Nytteverdier Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål. – Reduksjon av energiforbruket. – Mindre bruk av strøm til oppvarming. – Ny miljøvennlig energiproduksjon. – Redusere flaskehalser. Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. – Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter.

7  7  Lokal energiutredning 2006 Vestby Utredningen Arild Olsbu Anne Celine Rostock

8  8  Lokal energiutredning 2006 Vestby Noen perspektiver Langsiktige – Jordens overflatetemperatur – Det økologiske rom Kortsiktige – Kraftbalansen – Prisutvikling strøm, fyringsolje

9  9  Lokal energiutredning 2006 Vestby Jordens overflatetemperatur

10  10  Lokal energiutredning 2006 Vestby Det økologiske rom Definisjon og bruk – Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. – Kan brukes både som globalt og lokalt begrep – Fordeles på alle land i henhold til befolkningen – Grunnlag for målformuleringer – Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser

11  11  Lokal energiutredning 2006 Vestby Kraftbalansen

12  12  Lokal energiutredning 2006 Vestby Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker

13  13  Lokal energiutredning 2006 Vestby Utvikling i energipriser

14  14  Lokal energiutredning 2006 Vestby Nasjonale mål Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. Hovedmål – 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, 1998-99) Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes – 30 TWh spart eller produsert innen 2016 – Enovas skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge

15  15  Lokal energiutredning 2006 Vestby Energiutredning 2006 Vestby kommune

16  16  Lokal energiutredning 2006 Vestby Infrastruktur Distribusjonsnettet er godt utbygd To transformatorstasjoner i kommunen, Vestby og Såner Transformatorstasjonene forsynes l via 50 kV-linjen Tegneby - Follo. Kapasiteten i Vestby transformator- stasjon er i ferd med å nå maksi- mallasten. Fører til behov for økt kapasitet i løpet av noen år.

17  17  Lokal energiutredning 2006 Vestby Avbrudd i leveringen

18  18  Lokal energiutredning 2006 Vestby Leveringspålitelighet 99,86 99,88 99,90 99,92 99,94 99,96 99,98 100,00 20012002200320042005 ÅRÅR % Norge Hafslund Oslo Romerike Asker og B æ rum Follo Vestby

19  19  Lokal energiutredning 2006 Vestby Fjernvarme 2000 – utredning av mulighetene for et fjernvarmenett i Vestby sentrum, utført av Bastøe & Andersen Ingeniørfirma ANS 2006 – kommunen mener det er aktuelt å jobbe videre med fjernvarme i sentrum

20  20  Lokal energiutredning 2006 Vestby Bruk av energibærere Vestby ÅsÅs Frogn

21  21  Lokal energiutredning 2006 Vestby Forbruk av elektrisitet Vestby ÅsÅs Frogn

22  22  Lokal energiutredning 2006 Vestby Forbruk av petroleumsprodukter Vestby ÅsÅs Frogn

23  23  Lokal energiutredning 2006 Vestby Energiforbruk i husholdningene Vestby ÅsÅs Frogn

24  24  Lokal energiutredning 2006 Vestby Energimiks i husholdningene

25  25  Lokal energiutredning 2006 Vestby Energimengde i husholdningene

26  26  Lokal energiutredning 2006 Vestby Forbruk pr person i husholdninger ElektrisitetBiobrensel

27  27  Lokal energiutredning 2006 Vestby Energiforbruk i industrien Vestby ÅsÅs Frogn

28  28  Lokal energiutredning 2006 Vestby Energiressurser Vannkraft – Ingen eksisterende vannkraftverk. Det er heller ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk i kommunen. – I følge NVEs kartlegging er det potensial for et mikrokraftverk i Solbergelva, installert effekt på 0,1 MW og produsere 0,6 GWh i et normalår. Beliggenhet helt på grensen til Frogn kommune. Biobrensel – I følge SSB ble 800 fastkubikkmeter ( fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004 – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk – Total sluttavvirking til brensel på 2400 fm 3 – Energimengden i denne veden er omtrent 4,8 GWh – Til sammenlikning ble 22,3 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 – Netto import av biobrensel til kommunen var 17,5 GWh Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper.

29  29  Lokal energiutredning 2006 Vestby Energiressurser (forts.) Avfall 48 % av husholdningsavfallet i kommunen ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 8,8 GWh. Deponigass - Søndre Follo Renseanlegg – produseres det biogass til internt oppvarmingsformål. – Anlegget mottar kloakk og avløpsvann fra husholdninger i Vestby, Pepperstad Skog, Hvitsten og noen områder i Ås kommune. en anaerob behandling av avfallet og det produseres metangass. Metangassen forbrennes i et forbrenningsanlegg hvor varmen benyttes til å holde den anaerobe prosessen i gang. På sommeren når varmebehovet er lavt, fakles gassen (det vil si brennes av), og på vinteren suppleres det med varme fra en oljekjel. Spillvarme Ingen kjente spillvarmeprodusenter i kommunen. Grunnvarme I følge NGU har kommunen to grunnvarmeanlegg. – Haugen-gruppen på Deliskog - 18 energibrønner – Sletta næringspark - 8 energibrønner

30  30  Lokal energiutredning 2006 Vestby Energiflyt

31  31  Lokal energiutredning 2006 Vestby Prognose mot år 2025 – forutsetninger Husholdninger Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 200 personer i årene 2007-2025. Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom 1,2 og 1,6 GWh/år. Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 % Industriell virksomhet Derfor er det antatt at forbruket innen industrien vil øke med 5 % i året, da det er store utbyggingsplaner for næring i kommunen.

32  32  Lokal energiutredning 2006 Vestby Prognose mot år 2025

33  33  Lokal energiutredning 2006 Vestby Tidligere omtalte områder Vestby sentrum Boligutbygging

34  34  Lokal energiutredning 2006 Vestby Deli Skog industriområde Forventer byggestart i løpet av våren 2007 Sweco Grøner engasjert til å utrede for bygging av et biobrenselsanlegg som et felles oppvarmingsanlegg for området Industriområdet ligger omtrent 3 km i luftlinje fra Vestby sentrum. Vestby sentrum har vurdert å bygge ut et fjernvarmeanlegg, dette kan i tilfelle forsyne industriområdet [Fra Reguleringsplan]

35  35  Lokal energiutredning 2006 Vestby Eksempel nærvarmeanlegg Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane Totalt varmebehov kun 2 GWh Varmesentral – 600 kW biokjel – 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) Behov for ca 300 meter rør Investeringskostnader på totalt 6 050 000 – inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader Støtte fra Enova: 850 000 kr Salgspris: 60 øre/kWh Internrente med støtte: 7,2 %

36  36  Lokal energiutredning 2006 Vestby – Pelletskaminer/moderne vedovner – Varmepumper – Varmestyringssystemer – Holdningsskapende arbeid Tiltak i eksisterende boliger

37  37  Lokal energiutredning 2006 Vestby Bruk av alternativ energi i nye boliger Antall boenheter a 100 m 2 :600 Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. :3,0 GWh Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann :3,6 MW Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.:2,4 MW

38  38  Lokal energiutredning 2006 Vestby Lavenergiboliger Typiske egenskaper Kilde: Skanska Overgangsordning år 2007 – 2009, nye byggforskrifter skal innføres.

39  39  Lokal energiutredning 2006 Vestby Lavenergiboliger - eksempel 16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand 108 kWh/m 2 totalt, 32 kWh/m 2 til oppvarming Kr 100 000 pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska

40  40  Lokal energiutredning 2006 Vestby Energiplan I Innhold Klima- og energiplan – Klima- og energimessige utfordringer Klimautfordringer Energiutfordringer – Status klima- og energisituasjonen Direkte og indirekte forbruk og utslipp Klimasituasjonen Energisituasjonen – Prognoser Prognose for utslipp av klimagasser Prognose for energibruk – Visjon, mål og strategi – Effekt av tiltak Effekter på klimagassutslipp Effekter på energibruk – Oppfølging

41  41  Lokal energiutredning 2006 Vestby Energiplan II Spart elektrisitet: 1460 GWh

42  42  Lokal energiutredning 2006 Vestby Støtteordninger Enova – Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner – Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme – Utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg – Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr 100.000. Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. Innovasjon Norge – Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg – Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak

43 Takk for oppmerksomheten www.hafslund.no www.nettkonsult.no


Laste ned ppt " 1  Lokal energiutredning 2006 Vestby Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google