Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning

2  2  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier 4.Gjennomgang av utredningen - hoveddata. 5.Diskusjon – innspill underveis. 6.Videre arbeid.

3  3  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Klimagasser

4  4  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune

5  5  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Målsetningen Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene.

6  6  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Nytteverdier Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål. – Reduksjon av energiforbruket. – Mindre bruk av strøm til oppvarming. – Ny miljøvennlig energiproduksjon. – Redusere flaskehalser. Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. – Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter.

7  7  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Utredningen Arild Olsbu Anne Celine Rostock

8  8  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Noen perspektiver Langsiktige – Jordens overflatetemperatur – Det økologiske rom Kortsiktige – Kraftbalansen – Prisutvikling strøm, fyringsolje

9  9  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Jordens overflatetemperatur

10  10  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Det økologiske rom Definisjon og bruk – Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. – Kan brukes både som globalt og lokalt begrep – Fordeles på alle land i henhold til befolkningen – Grunnlag for målformuleringer – Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser

11  11  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Kraftbalansen

12  12  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker

13  13  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Utvikling i energipriser

14  14  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Nasjonale mål Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. Hovedmål – 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, 1998-99) Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes – 30 TWh spart eller produsert innen 2016 – Enovas skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge

15  15  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Energiutredning 2006 Frogn kommune

16  16  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Infrastruktur Distribusjonsnettet er godt utbygd En transformatorstasjon i kommunen, Dyrløkke transformatorstasjon Forsynes også fra Ås og Nordby transformatorstasjoner, begge i ÅS kommune, og fra Hurum På sikt kan det bli aktuelt å bygge en ny transformatorstasjon i kommunen, da belastningen i Dyrløkke er relativ høy

17  17  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Avbrudd i leveringen

18  18  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Leveringspålitelighet

19  19  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Bruk av energibærere Frogn ÅsÅs Vestby

20  20  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Forbruk av elektrisitet Frogn ÅsÅs Vestby

21  21  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Forbruk av petroleumsprodukter Frogn ÅsÅs Vestby

22  22  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Energiforbruk i husholdningene Frogn ÅsÅs Vestby

23  23  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Energimiks i husholdningene

24  24  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Energimengde i husholdningene

25  25  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Forbruk pr person i husholdninger ElektrisitetBiobrensel

26  26  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Energiforbruk i industrien Frogn ÅsÅs Vestby

27  27  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Energiressurser I Vannkraft Ingen eksisterende vannkraftverk. Det er heller ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk i kommunen. Biobrensel – I følge SSB ble 400 fastkubikkmeter ( fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004 – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk – Total sluttavvirking til brensel på 1 200 fm 3 – Energimengden i denne veden er omtrent 2,4 GWh – Til sammenlikning ble 21,7 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004 – Netto import av biobrensel til kommunen var 19,3 GWh Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Uteluften Ressursen i utetemperaturen kan utnyttes i varmepumper.

28  28  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Energiressurser II Avfall 42 % av husholdningsavfallet i Frogn kommune ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 8,1 GWh. Deponigass Ved Hvitsten renseanlegg produseres det metangass som brukes ved renseriet. Spillvarme Ingen kjente spillvarmeprodusenter i kommunen. Grunnvarme I følge NGU har Frogn to grunnvarmeanlegg. – Skogsti skole, 15 energibrønner fra 2004 – Ullerud sykehjem, 24 energibrønner fra 2004

29  29  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Energiflyt

30  30  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Prognose mot år 2025 – forutsetninger Husholdninger Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 50 personer i årene 2007-2025. Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsøkningen et økt energiforbruk på mellom 0,3 og 0,4 GWh/år. Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 % Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden.

31  31  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Prognose mot år 2025

32  32  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Tidligere omtalte områder Ullerud Sogsti

33  33  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Seiersten Seiersten ungdomsskole har nettopp blitt bygd med vannbåren varme Like i nærheten ligger Drøbak skole med vannbåren varme – Skolen har også en idrettsplass Rådhuset ligger i nærheten, men har ikke vannbåren varme – Kan konverteres, koster ca 500 kr/m 2 Kan være aktuelt å koble disse byggene og eventuelt andre bygg i området sammen i et nærvarmeanlegg

34  34  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune

35  35  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Eksempel nærvarmeanlegg Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane Totalt varmebehov kun 2 GWh Varmesentral – 600 kW biokjel – 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) Behov for ca 300 meter rør Investeringskostnader på totalt 6 050 000 – inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader Støtte fra Enova: 850 000 kr Salgspris: 60 øre/kWh Internrente med støtte: 7,2 %

36  36  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune – Pelletskaminer/moderne vedovner – Varmepumper – Varmestyringssystemer – Holdningsskapende arbeid Tiltak i eksisterende boliger

37  37  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Bruk av alternativ energi i nye boliger Antall boenheter a 100 m 2 :600 Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. :3,0 GWh Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann :3,6 MW Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.:2,4 MW

38  38  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Lavenergiboliger Typiske egenskaper Kilde: Skanska Overgangsordning år 2007 – 2009, nye byggforskrifter skal innføres.

39  39  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Lavenergiboliger - eksempel 16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand 108 kWh/m 2 totalt, 32 kWh/m 2 til oppvarming Kr 100 000 pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska

40  40  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Energiplan I Innhold Klima- og energiplan – Klima- og energimessige utfordringer Klimautfordringer Energiutfordringer – Status klima- og energisituasjonen Direkte og indirekte forbruk og utslipp Klimasituasjonen Energisituasjonen – Prognoser Prognose for utslipp av klimagasser Prognose for energibruk – Visjon, mål og strategi – Effekt av tiltak Effekter på klimagassutslipp Effekter på energibruk – Oppfølging

41  41  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Energiplan II Spart elektrisitet: 1460 GWh

42  42  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Støtteordninger Enova – Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner – Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme – Utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg – Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr 100.000. Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. Innovasjon Norge – Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg – Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak

43 Takk for oppmerksomheten www.hafslund.no www.nettkonsult.no


Laste ned ppt " 1  Lokal energiutredning 2006 Frogn kommune Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google