Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning

2  2  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier 4.Gjennomgang av utredningen - hoveddata. 5.Diskusjon – innspill underveis. 6.Videre arbeid.

3  3  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Klimagasser

4  4  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

5  5  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Målsetningen Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene.

6  6  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Nytteverdier Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål. – Reduksjon av energiforbruket. – Mindre bruk av strøm til oppvarming. – Ny miljøvennlig energiproduksjon. – Redusere flaskehalser. Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. – Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter.

7  7  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Utredningen Benedicte Langseth Gina Halsen

8  8  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Noen perspektiver Langsiktige – Jordens overflatetemperatur – Det økologiske rom Kortsiktige – Kraftbalansen – Prisutvikling strøm, fyringsolje

9  9  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Jordens overflatetemperatur

10  10  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Det økologiske rom Definisjon og bruk – Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. – Kan brukes både som globalt og lokalt begrep – Fordeles på alle land i henhold til befolkningen – Grunnlag for målformuleringer – Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser

11  11  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Kraftbalansen

12  12  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker

13  13  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Utvikling i energipriser

14  14  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Nasjonale mål Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. Hovedmål – 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, 1998-99) Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes – 30 TWh spart eller produsert innen 2016 – Enova skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge

15  15  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Energiutredning Ullensaker 2006

16  16  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Infrastruktur Ullensaker Infrastruktur for elektrisitet er meget godt utbygd for Ullensaker kommune. Det er fire transformatorstasjoner i kommunen, Garder, Gran, Gjestad og Gotland. Transformatorstasjonene er forsynt fra et 66 kV regionalnett som igjen er forsynt fra – Minne innføringsstasjon i Eidsvoll kommune – Frogner innføringsstasjon i Frogner kommune Dersom belastningen stiger vil det være behov for ny transformator – Gotland – Regionalnettet på Øvre Romerike

17  17  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Avbrudd i leveringen

18  18  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Leveringspålitelighet Ullensaker

19  19  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Fjernvarme Hafslund Fjernvarme AS står for produksjon og drift av fjernvarme til Oslo Lufthavn Gardermoen og omkringliggende næringsområde Den største energiavtageren er SAS/OSL I november 2005 ble biokjelanlegget utvidet fra 7 til 13 MW, og varmeleveransen fremover vil ha en økning Pr 2006 er varmesentralen satt sammen av et kjelanlegg fyrt med – Pellets - 13 MW – Olje - 24 MW – Elektrisitet - 3,6 MW Leverte 47 GWh i 2005 Søkt om konsesjon for fjernvarme i Jessheim sentrum Vurderes å søke om konsesjon for Kløfta Kommunalt fjernvarmeutvalg skal utrede og fremme forslag til vedtak om strategiske valg om etablering av ytterligere fjernvarmeløsninger i Ullensaker

20  20  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Fjernvarme - kart Kilde: Lokal energi- og klimaplan for Ullensaker kommune, h ø st 2002

21  21  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Bruk av energibærere Ullensaker Nes Skedsmo

22  22  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Forbruk av elektrisitet Ullensaker Nes Skedsmo

23  23  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Forbruk av petroleumsprodukter Ullensaker Nes Skedsmo

24  24  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Energiforbruk i husholdningene Ullensaker Nes Skedsmo

25  25  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Energimiks i husholdningene

26  26  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Energimengde i husholdningene Ullensaker Nes Skedsmo

27  27  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Forbruk pr person i husholdningene ElektrisitetBiobrensel

28  28  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Energiforbruk i industrien Ullensaker Nes Skedsmo

29  29  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Fjernvarme

30  30  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Energiressurser Vannkraft – Ingen vannkraftverk – Det er ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk Biobrensel – I følge SSB ble 1 900 fastkubikkmeter (fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004. – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk. – Total sluttavvirking til brensel på 5 700 fm 3. – Energimengden i denne veden er omtrent 11,4 GWh. – Til sammenlikning ble 82,8 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004. – Det vil si at netto import av biobrensel til kommunen var 71,4 GWh

31  31  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Energiressurser (forts.) Avfall 31 % av husholdningsavfallet i kommunen ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005. Gass fra avfallsdeponi Metangass fra Deponi Dal Skog I og II overføres i gassledning, benyttes til oppvarming av drivhus i Eidsvoll kommune. Total mengde uttatt deponigass i 2001 var ca 7,5 GWh. Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Uteluften Kan utnyttes via varmepumpe. Grunnvarme I følge NGU brukes det ett grunnvarmeanlegg i kommunen: – Gardermoen flyplass, 18 energibrønner. Varmepumpeeffekten på anlegget er 8 000 kW som produserer 4,55 GWh varme per år.

32  32  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Energiflyt i Ullensaker

33  33  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Prognose mot år 2025 - forutsetninger Husholdninger Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 750 personer i årene 2007-2025. Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsveksten et økt energiforbruk i husholdningene på mellom 4,9 og 6,5 GWh årlig. Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 %. Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden.

34  34  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Prognose mot år 2025

35  35  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Tidligere omtalte områder Jessheim Kløfta

36  36  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Nordkisa I I følge kommunen – Behov for en arealanalyse som vurderer fremtidig utbyggingsmønster i Nordkisaområdet – Alle nye kommunale bygg skal bygges med vannbårne varmesystemer Nordkisa skole benytter i hovedsak vannbåren varme til oppvarming, samt noen panelovner I følge kommunen trenger hele oppvarmingsdelen, ventilasjonsdelen og varmekildene til alle byggene på skolen rehabilitering eller utskiftning

37  37  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Nordkisa II Nærvarmeanlegg – Aktuelt dersom det bygges flere kommunale bygg i området. – Dersom dette skjer innen rimelig tid kan man koble skolen på et nærvarmeanlegg istedenfor å investere i et nytt system som bare omfatter skolen. Kommunen kan velge hvilken rolle den vil ha – eier, drifter, kunde I godkjent konsesjonsområde - vedtekt om tilknytningsplikt

38  38  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Eksempel nærvarmeanlegg Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane Varmesentral – 600 kW biokjel – 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) Behov for ca 300 meter rør Investeringskostnader på totalt 6 050 000 – inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader Støtte fra Enova: 850 000 kr Salgspris: 60 øre/kWh Internrente med støtte: 7,2 %

39  39  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Tiltak i boliger Aktuelle tiltak i eksisterende boliger – Pelletskaminer – Varmepumper – Varmestyringssystemer – Holdningsskapende arbeid Aktuelle tiltak i nye boliger – Rekkehus, leilighetskomplekser, borettslag og så videre bør vurdere muligheten for felles varmesentral – Interessante alternativer kan være varmepumpe og bioenergi

40  40  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Bruk av alternativ energi i nye boliger Antall boenheter a 100 m 2 :600 Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. :3,0 GWh Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann :3,6 MW Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.:2,4 MW

41  41  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Lavenergiboliger Typiske egenskaper Kilde: Skanska Overgangsordning 2007-2009 med gamle / nye byggeforskrifter.

42  42  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Lavenergiboliger - eksempel 16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand 108 kWh/m 2 totalt, derav 32 kWh/m 2 til oppvarming Kr 100 000 pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska

43  43  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Energiplan Eksempel på innhold i en Klima- og energiplan – Klima- og energimessige utfordringer Klimautfordringer Energiutfordringer – Status klima- og energisituasjonen Direkte og indirekte forbruk og utslipp Klimasituasjonen Energisituasjonen – Prognoser Prognose for utslipp av klimagasser Prognose for energibruk – Visjon, mål og strategi – Effekt av tiltak Effekter på klimagassutslipp Effekter på energibruk – Oppfølging

44  44  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Støtteordninger Enova – Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner – Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme – Utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg – Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr 100.000. Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. Innovasjon Norge – Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg – Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak

45 Takk for oppmerksomheten www.hafslund.no www.nettkonsult.no

46  46  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker


Laste ned ppt " 1  Lokal energiutredning 2006 Ullensaker Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google