Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal energiutredning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal energiutredning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal energiutredning
Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning Ønske alle velkomne Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

2 Møteplan Velkommen og innledning. Bakgrunn
Målsetting for energiutredningene - nytteverdier Gjennomgang av utredningen - hoveddata. Diskusjon – innspill underveis. Videre arbeid. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

3 Klimagasser Bakgrunnen er dette bla Kyoto avtalen som Norge har forpliktet seg til Vi har ikke overskudd av elektrisitet produsert av vannkraft som tilsier at vi må finne alternativer som ikke forurenser Vi skal ikke gå inn å analysere dette, men vi kan se av figuren at vårt utslipp fortsatt stiger, mens vi burde ha flatet ut og helst gått ned. Og at vi iflg prognosen ikke klarer våre forpliktelser Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

4 Første utredning og møte var i fjor.
For å oppnå dette er Har NVE vha disse to pålagt Nettselskapene å utarbeide disse Oppdateres hvert år. Første utredning og møte var i fjor. Kommentarer til fjorårets referat ???? Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

5 Målsetningen Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

6 Nytteverdier Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål.
Reduksjon av energiforbruket. Mindre bruk av strøm til oppvarming. Ny miljøvennlig energiproduksjon. Redusere flaskehalser. Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

7 Utredningen Benedicte Langseth Gina Halsen
Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

8 Noen perspektiver Langsiktige Kortsiktige Jordens overflatetemperatur
Det økologiske rom Kortsiktige Kraftbalansen Prisutvikling strøm, fyringsolje Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

9 Jordens overflatetemperatur
Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

10 Det økologiske rom Definisjon og bruk
Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. Kan brukes både som globalt og lokalt begrep Fordeles på alle land i henhold til befolkningen Grunnlag for målformuleringer Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

11 Kraftbalansen Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

12 Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker
Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

13 Utvikling i energipriser
Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

14 Nasjonale mål Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. Hovedmål 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, ) Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes 30 TWh spart eller produsert innen 2016 Enova skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

15 Energiutredning Ullensaker 2006
Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

16 Infrastruktur Ullensaker
Infrastruktur for elektrisitet er meget godt utbygd for Ullensaker kommune. Det er fire transformatorstasjoner i kommunen, Garder, Gran, Gjestad og Gotland. Transformatorstasjonene er forsynt fra et 66 kV regionalnett som igjen er forsynt fra Minne innføringsstasjon i Eidsvoll kommune Frogner innføringsstasjon i Frogner kommune Dersom belastningen stiger vil det være behov for ny transformator Gotland Regionalnettet på Øvre Romerike Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

17 Avbrudd i leveringen Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

18 Leveringspålitelighet Ullensaker
Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

19 Fjernvarme Hafslund Fjernvarme AS står for produksjon og drift av fjernvarme til Oslo Lufthavn Gardermoen og omkringliggende næringsområde Den største energiavtageren er SAS/OSL I november 2005 ble biokjelanlegget utvidet fra 7 til 13 MW, og varmeleveransen fremover vil ha en økning Pr 2006 er varmesentralen satt sammen av et kjelanlegg fyrt med Pellets - 13 MW Olje - 24 MW Elektrisitet - 3,6 MW Leverte 47 GWh i 2005 Søkt om konsesjon for fjernvarme i Jessheim sentrum Vurderes å søke om konsesjon for Kløfta Kommunalt fjernvarmeutvalg skal utrede og fremme forslag til vedtak om strategiske valg om etablering av ytterligere fjernvarmeløsninger i Ullensaker Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

20 Kilde: Lokal energi- og klimaplan for Ullensaker kommune, høst 2002
Fjernvarme - kart Kilde: Lokal energi- og klimaplan for Ullensaker kommune, høst 2002 Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

21 Bruk av energibærere Nes Ullensaker Skedsmo
Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

22 Forbruk av elektrisitet
Nes Ullensaker Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

23 Forbruk av petroleumsprodukter
Nes Ullensaker Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

24 Energiforbruk i husholdningene
Nes Ullensaker Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

25 Energimiks i husholdningene
Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

26 Energimengde i husholdningene
Nes Ullensaker Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

27 Forbruk pr person i husholdningene
Elektrisitet Biobrensel Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

28 Energiforbruk i industrien
Nes Ullensaker Skedsmo Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

29 Fjernvarme Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

30 Energiressurser Vannkraft Biobrensel Ingen vannkraftverk
Det er ikke søkt NVE om konsesjon for å bygge ut vannkraftverk Biobrensel I følge SSB ble fastkubikkmeter (fm3) ved til brensel avvirket for salg i 2004. Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk. Total sluttavvirking til brensel på fm3. Energimengden i denne veden er omtrent 11,4 GWh. Til sammenlikning ble 82,8 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004. Det vil si at netto import av biobrensel til kommunen var 71,4 GWh Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

31 Energiressurser (forts.)
Avfall 31 % av husholdningsavfallet i kommunen ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005. Gass fra avfallsdeponi Metangass fra Deponi Dal Skog I og II overføres i gassledning, benyttes til oppvarming av drivhus i Eidsvoll kommune. Total mengde uttatt deponigass i 2001 var ca 7,5 GWh. Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Uteluften Kan utnyttes via varmepumpe. Grunnvarme I følge NGU brukes det ett grunnvarmeanlegg i kommunen: Gardermoen flyplass, 18 energibrønner. Varmepumpeeffekten på anlegget er 8 000 kW som produserer 4,55 GWh varme per år. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

32 Energiflyt i Ullensaker
Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

33 Prognose mot år 2025 - forutsetninger
Husholdninger Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 750 personer i årene Med et gjennomsnittlig forbruk på 15 000 – 20 000 kWh betyr befolkningsveksten et økt energiforbruk i husholdningene på mellom 4,9 og 6,5 GWh årlig. Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 %. Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

34 Prognose mot år 2025 Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

35 Tidligere omtalte områder
Jessheim Kløfta Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

36 Nordkisa I I følge kommunen
Behov for en arealanalyse som vurderer fremtidig utbyggingsmønster i Nordkisaområdet Alle nye kommunale bygg skal bygges med vannbårne varmesystemer Nordkisa skole benytter i hovedsak vannbåren varme til oppvarming, samt noen panelovner I følge kommunen trenger hele oppvarmingsdelen, ventilasjonsdelen og varmekildene til alle byggene på skolen rehabilitering eller utskiftning Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

37 Nordkisa II Nærvarmeanlegg Kommunen kan velge hvilken rolle den vil ha
Aktuelt dersom det bygges flere kommunale bygg i området. Dersom dette skjer innen rimelig tid kan man koble skolen på et nærvarmeanlegg istedenfor å investere i et nytt system som bare omfatter skolen. Kommunen kan velge hvilken rolle den vil ha eier, drifter, kunde I godkjent konsesjonsområde - vedtekt om tilknytningsplikt Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

38 Eksempel nærvarmeanlegg
Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane Varmesentral 600 kW biokjel 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) Behov for ca 300 meter rør Investeringskostnader på totalt inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader Støtte fra Enova: kr Salgspris: 60 øre/kWh Internrente med støtte: 7,2 % Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

39 Tiltak i boliger Aktuelle tiltak i eksisterende boliger
Pelletskaminer Varmepumper Varmestyringssystemer Holdningsskapende arbeid Aktuelle tiltak i nye boliger Rekkehus, leilighetskomplekser, borettslag og så videre bør vurdere muligheten for felles varmesentral Interessante alternativer kan være varmepumpe og bioenergi Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

40 Bruk av alternativ energi i nye boliger
Antall boenheter a 100 m2: Energibehov til varme, ventilasjon og tappevann : 4,8 GWh Energibehov til teknisk utstyr, belysning etc. : 3,0 GWh Effektbehov for varme, ventilasjon og tappevann : 3,6 MW Effektbehov til teknisk utstyr, belysning etc.: 2,4 MW Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

41 Lavenergiboliger Typiske egenskaper Kilde: Skanska
Overgangsordning med gamle / nye byggeforskrifter. Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

42 Lavenergiboliger - eksempel
16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand 108 kWh/m2 totalt, derav 32 kWh/m2 til oppvarming Kr pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

43 Energiplan Eksempel på innhold i en Klima- og energiplan
Klima- og energimessige utfordringer Klimautfordringer Energiutfordringer Status klima- og energisituasjonen Direkte og indirekte forbruk og utslipp Klimasituasjonen Energisituasjonen Prognoser Prognose for utslipp av klimagasser Prognose for energibruk Visjon, mål og strategi Effekt av tiltak Effekter på klimagassutslipp Effekter på energibruk Oppfølging Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

44 Støtteordninger Enova Innovasjon Norge
Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme Utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. Innovasjon Norge Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak Lokal energiutredning 2006 Ullensaker

45 Takk for oppmerksomheten

46 Lokal energiutredning 2006 Ullensaker


Laste ned ppt "Lokal energiutredning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google