Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 1  Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning.  2  Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " 1  Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning.  2  Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier."— Utskrift av presentasjonen:

1  1  Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning

2  2  Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier 4.Gjennomgang av utredningen - hoveddata. 5.Diskusjon – innspill underveis. 6.Videre arbeid.

3  3  Klimagasser

4  4 

5  5  Målsetningen Øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Dette for å få mer varierte energiløsninger i kommunen, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene.

6  6  Nytteverdier Bidra til å nå de nasjonale energipolitiske mål. – Reduksjon av energiforbruket. – Mindre bruk av strøm til oppvarming. – Ny miljøvennlig energiproduksjon. – Redusere flaskehalser. Muliggjøre optimal planlegging og prosjekteringsarbeide hos energiaktørene. – Hindre dobbeltinvesteringer for flere energiløsninger. Øke effektiviteten i gjennomføringen av energiprosjekter.

7  7  Utredningen Benedicte Langseth Gina Halsen

8  8  Noen perspektiver Langsiktige – Jordens overflatetemperatur – Det økologiske rom Kortsiktige – Kraftbalansen – Prisutvikling strøm, fyringsolje

9  9  Jordens overflatetemperatur

10  10  Det økologiske rom Definisjon og bruk – Det økologiske rom defineres som mengden av energi, vann, areal, ikke-fornybare råvarer og tømmer som vi kan utnytte under hensyn til bærekraft. – Kan brukes både som globalt og lokalt begrep – Fordeles på alle land i henhold til befolkningen – Grunnlag for målformuleringer – Gir mer fokus på ressursbruk enn på miljøkonsekvenser

11  11  Kraftbalansen

12  12  Utvikling i elektrisitetspris til sluttbruker

13  13  Utvikling i energipriser

14  14  Nasjonale mål Norge må forberede seg på en framtid der energi, og særlig elektrisitet, blir et knappere og mer verdifullt gode. Hovedmål – 12 TWh spart eller produsert innen 2010 (St.mld. 29, 1998-99) Veksten i energiforbruket skal reduseres vesentlig mer enn om den overlates til seg selv. 4 TWh mer vannbåren varme årlig basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme innen år 2010. Bygging av vindkraftanlegg som årlig produserer mer enn 3 TWh innen år 2010. Miljøvennlig bruk av naturgass innenlands økes – 30 TWh spart eller produsert innen 2016 – Enovas skal lede en miljøeffektiv energiomlegging i Norge

15  15  Energiutredning Nannestad 2006

16  16  Infrastruktur Infrastruktur for elektrisitet er godt utbygd. Distribusjonsnettet er forsynt fra Garder transformatorstasjon i Ullensaker kommune og Dal transformatorstasjon i Eidsvoll kommune. Regionalnettet i området er forsynt fra Minne innføringsstasjon i Eidsvoll kommune og Frogner innføringsstasjon. Regionalnettet på Øvre Romerike må på sikt få en ny transformatorstasjon hvis belastingen i området fortsetter å stige. Når transformatorstasjonen eventuelt blir bygget er avhengig av den elektriske effekt- og energiutviklingen. Et område i Gjerdrum er tidligere vurdert. Distribusjonsnettet i Nannestad består i dag av et 22 kV kabel- og luftnett.

17  17  Leveringspålitelighet

18  18  Fjernvarme Eies og driftes av BioVarme AS, som har konsesjon Satt i drift i 2005 Syv bygg knyttet til nettet Varmesentral – 2 MW biokjel (flis og briketter) – 4 MW oljekjel – 0,3 MW elkjel Leverte 6 GWh i 2006 85 % av energien fra bio 1 900 m rørledning

19  19  Bruk av energibærere Nannestad Eidsvoll Ullensaker

20  20  Forbruk av elektrisitet Eidsvoll Nannestad Ullensaker

21  21  Forbruk av petroleumsprodukter Nannestad Eidsvoll Ullensaker

22  22  Energiforbruk i husholdningene Nannestad Eidsvoll Ullensaker

23  23  Energimiks i husholdningene

24  24  Energimengde i husholdningene

25  25  Forbruk pr person i husholdningene ElektrisitetBiobrensel

26  26  Energiforbruk i industrien

27  27  Fjernvarme

28  28  Energiressurser I Vannkraft – Det er ingen vannkraftverk i drift i kommunen. – I følge NVE er det ikke søkt om konsesjon til å bygge ut vannkraftverk i kommunen. Biobrensel – I følge SSB ble 2 000 fastkubikkmeter (fm 3 ) ved til brensel avvirket for salg i 2004. – Antar at dobbelt så mye ved ble avvirket til eget bruk. – Total sluttavvirking til brensel på 6 000 fm 3. – Energimengden i denne veden er omtrent 12 GWh. – Til sammenlikning ble 24,3 GWh biomasse brukt til energiformål i kommunen i 2004. – Det vil si at netto import av biobrensel til kommunen var 12,3 GWh

29  29  Energiressurser II Avfall 31 % av husholdningsavfallet i Nannestad kommune ble energigjenvunnet i forbrenningsanlegg i 2005, dette utgjør 3,7 GWh. Solenergi Kan utnyttes via solcellepanel, solfanger og passiv solvarme. Grunnvarme I følge NGU er det et grunnvarmeanlegg i Nannestad kommune. Det ligger ved Eltonåsen skole og har 16 energibrønner. Anlegget er fra 2004. Uteluften Kan utnyttes via varmepumper

30  30  Energiflyt

31  31  Prognose mot år 2025 - forutsetninger Husholdninger I Nannestad var det pr 1.1.2006 10 321 innbyggere. Utviklingen i folketall tyder på en gjennomsnittlig årlig økning på ca 180 personer i årene 2007-2025. Med et gjennomsnittlig forbruk på 20 000 – 25 000 kWh betyr befolkningsveksten et økt energiforbruk i husholdningene på mellom 1,1 og 1,5 GWh årlig. Tjenesteytende virksomhet Her har vi antatt en årlig økning i forbruket på 1,5 %. Industriell virksomhet Det er antatt at energiforbruket i industrien vil holde seg som i 2004 gjennom hele prognoseperioden.

32  32  Prognose mot år 2025

33  33  Aktuelle områder - Maura og Holter Boligområder med stor byggeaktivitet Aktuelle tiltak i eksisterende boliger – Pelletskaminer – Varmepumper – Varmestyringssystemer – Holdningsskapende arbeid Aktuelle tiltak i nye boliger – Rekkehus, leilighetskomplekser, borettslag og så videre bør vurdere muligheten for felles varmesentral – Interessante alternativer kan være varmepumpe og bioenergi

34  34  Eksempel nærvarmeanlegg Tilknytning av 4 kommunale bygg og kunstgressbane Varmesentral – 600 kW biokjel – 900 kW gasskjel (reserve kun for byggene, ikke banen) Behov for ca 300 meter rør Investeringskostnader på totalt 6 050 000 – inkluderer kjeler, rørnett, kundesentraler, bygningsarbeid og uforutsette kostnader Støtte fra Enova: 850 000 kr Salgspris: 60 øre/kWh Internrente med støtte: 7,2 %

35  35  Lavenergiboliger Typiske egenskaper Kilde: Skanska Overgangsordning 2007-2009 der nye byggeforskrifter skal innføres

36  36  Lavenergiboliger - eksempel 16 kjedeboliger på Dvergsnes i Kristiansand 108 kWh/m 2 totalt, derav 32 kWh/m 2 til oppvarming Kr 100 000 pr bolig i økte kostnader Kilde: Skanska

37  37  Energiplan I Eksempel på innhold i en Klima- og energiplan – Klima- og energimessige utfordringer Klimautfordringer Energiutfordringer – Status klima- og energisituasjonen Direkte og indirekte forbruk og utslipp Klimasituasjonen Energisituasjonen – Prognoser Prognose for utslipp av klimagasser Prognose for energibruk – Visjon, mål og strategi – Effekt av tiltak Effekter på klimagassutslipp Effekter på energibruk – Oppfølging

38  38  Energiplan II Spart elektrisitet: 1460 GWh

39  39  Støtteordninger Enova – Utarbeidelse av kommunale energi- og miljøplaner – Utredninger av mulige prosjekter for nærvarme og fjernvarme – Utreding av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg – Opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr 100.000. Støtten utbetales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova. Innovasjon Norge – Investeringsstøtte til anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, anlegg for produksjon og salg av biobrensel, biodrivstoff-/biogassanlegg – Utrednings- og kompetansetiltak: konsulenthjelp for forstudier; forprosjekter og utredninger; kompetanse og informasjonstiltak

40 Takk for oppmerksomheten www.hafslund.no www.nettkonsult.no


Laste ned ppt " 1  Offentlig møte 2006 Lokal energiutredning.  2  Møteplan 1.Velkommen og innledning. 2.Bakgrunn 3.Målsetting for energiutredningene - nytteverdier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google