Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOVAR IKS Høyere ytelser – lavere kostnader – i mljøets tjeneste17. juli 2014 Høyere ytelser – lavere kostnader – i miljøets interesse 17.07.2014 Biogassproduksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOVAR IKS Høyere ytelser – lavere kostnader – i mljøets tjeneste17. juli 2014 Høyere ytelser – lavere kostnader – i miljøets interesse 17.07.2014 Biogassproduksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 MOVAR IKS Høyere ytelser – lavere kostnader – i mljøets tjeneste17. juli 2014 Høyere ytelser – lavere kostnader – i miljøets interesse 17.07.2014 Biogassproduksjon ved kommunale avløpsrenseanlegg. Biogassproduksjon ved kommunale avløpsrenseanlegg. 23.5.2013 Johnny Sundby Konst. Adm. direktør

2 MOVAR IKS Høyere ytelser – lavere kostnader – i mljøets tjeneste17. juli 2014 Høyere ytelser – lavere kostnader – i miljøets interesse 17.07.2014 Temaer som skal berøres i denne presentasjonen: Produksjon av biogass på avløpsslam Rammebetingelser Utfordringer og muligheter for MOVAR Noen refleksjoner

3 MOVAR IKS Høyere ytelser – lavere kostnader – i mljøets tjeneste17. juli 2014 Høyere ytelser – lavere kostnader – i miljøets interesse 17.07.2014 Men først – Kort om MOVAR IKS: Vi er et interkommunalt selskap i Mosseregionen etablert i 1989. Selskapet eies av kommunene Råde, Rygge, Moss, Våler og Vestby. Våre virksomhetsområder er: –Vann og avløp (Ett vannverk og 3 avløpsrenseanlegg) –Renovasjon og avfallshåndtering –Brann og redning Vi er ca. 114 fulltidsansatte og 35 deltidsansatte. Omsetningen i 2012 var 216 millioner, hvor det meste er knyttet til selvkostområdet.

4 MOVAR IKS Høyere ytelser – lavere kostnader – i mljøets tjeneste17. juli 2014 Høyere ytelser – lavere kostnader – i miljøets interesse 17.07.2014 Produksjon av biogass på avløpsslam: –Mange små renseanlegg uten biogassanlegg. –Avløpsrenseanlegg med biogassanlegg i Østfold er Øra, Alvim, Fuglevik, Bodal og Mysen. –Stor andel av gassen går til internoppvarming (bygg og slam), noe strømproduksjon og (dessverre) fakling. –Foreløpig er det kun Øra (FREVAR) som har oppgraderingsanlegg for biogass til drivstoff. –Avløpslam gir betydelig lavere biogassproduksjon enn matavfall og en del andre biogass-substrater. –MOVARs biogassanlegg på Fuglevik RA produserer ca. 650 000 Nm3/år med ca. 65% metan. Dette er ca. 10 Nm3 metan/innbygger og år.

5 MOVAR IKS Høyere ytelser – lavere kostnader – i mljøets tjeneste17. juli 2014 Høyere ytelser – lavere kostnader – i miljøets interesse 17.07.2014 Rammebetingelser: Avløpslam er omfattet av regelverket for gjødselvarer. –Regelverket stiller strenge krav til kvalitetskontroll mhp tungmetaller og hygiene. –Kvaliteten på avløpsslam er bedret betydelig de siste 10-15 årene. –Vitenskapskomiteen for mattrygghet har risikovurdert bruk av slam. –Bruksbegrensningene er omfattende (ikke grønnsak, spredning på kornareal hvert 10 år, bruk av slam skal meldes og dataene skal lagres). –Høye kostnader for avsetning av slam. Sambehandlingsanlegg eller separate linjer: -Trenden synes å være å bygge separate linjer for slam og matavfall/annet biogass-substrat/husdyrgjødsel. -Unntaket er IVAR IKS’ gjødselfabrikk basert på slam i Stavanger. Investeringsstøtte. -Enova? Transnova? Markedspris på biogass. -Foreløpig få distributører.

6 MOVAR IKS Høyere ytelser – lavere kostnader – i mljøets tjeneste17. juli 2014 Høyere ytelser – lavere kostnader – i miljøets interesse 17.07.2014 Situasjonen for MOVAR: –Fuglevik RA når snart sin levetid og har kapasitetsproblemer. –Det kommer nye rensekrav, som også gir høyere slamproduksjon. –Kambo RA skal vurderes nedlagt og overført til Fuglevik RA. –Ønske om utsortering av matavfall fra restavfallet. –Mangler lokal løsning for behandling eller omlastning av matavfall. –Ønsker å vurdere biogass som drivstoff på renovasjonskjøretøy fra 2015.

7 MOVAR IKS Høyere ytelser – lavere kostnader – i mljøets tjeneste17. juli 2014 Høyere ytelser – lavere kostnader – i miljøets interesse 17.07.2014 Muligheter som skal vurderes i kommende strategiprosess: –Utvikling av biogassanlegget på Fuglevik RA (Ikke matavfall) Lav energiutnyttelsesgrad, ligger i følsomt område, og har begrenset med areal. -Kjøpe behandlingskapasitet for slam og/eller matavfall. Stadig utbygning av kapasitet, unngår investering, ingen kontroll på gassen, kan kreve omlastningsplass, beholder mange frihetsgrader. –Flytte slambehandlingen til Solgård Avfallsplass. Kan kombineres med matavfall, er vurdert tidligere men ble ikke bygd, finnes andre energibærere, følsomt for lukt, mangler behandlingsmulighet for returstrømmer.

8 MOVAR IKS Høyere ytelser – lavere kostnader – i mljøets tjeneste17. juli 2014 Høyere ytelser – lavere kostnader – i miljøets interesse 17.07.2014 Noen refleksjoner: –Kan fokuset på klima skade vannmiljøet? Behandling av returstrømmer fra biogassanlegg. Sikker lagring av råtnerest (særlig flytende) mot avrenning. –Teknologiutvikling – F.eks. behov for småskala oppgraderingsanlegg for biogass. –Behov for oppmykning av bruksbegrensningene for slam. –Østfold ett lite fylke med korte avstander – Ligger godt til rette for samarbeid.

9 MOVAR IKS Høyere ytelser – lavere kostnader – i mljøets tjeneste17. juli 2014 Høyere ytelser – lavere kostnader – i miljøets interesse 17.07.2014 Spørsmål?


Laste ned ppt "MOVAR IKS Høyere ytelser – lavere kostnader – i mljøets tjeneste17. juli 2014 Høyere ytelser – lavere kostnader – i miljøets interesse 17.07.2014 Biogassproduksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google