Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogassproduksjon ved kommunale avløpsrenseanlegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogassproduksjon ved kommunale avløpsrenseanlegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogassproduksjon ved kommunale avløpsrenseanlegg.
Johnny Sundby Konst. Adm. direktør

2 Temaer som skal berøres i denne presentasjonen:
Produksjon av biogass på avløpsslam Rammebetingelser Utfordringer og muligheter for MOVAR Noen refleksjoner Årsaker: Driftskontrolleverandøren leverer tilsynelatende «full pakke». Anleggene ligger gjerne litt øde til, og kommunikasjon mot IT-systemene kan være ett problem. Problem: - Her kan det være flere faktorer medfører at systemene er utsatt for høy risiko.

3 Men først – Kort om MOVAR IKS:
Vi er et interkommunalt selskap i Mosseregionen etablert i 1989. Selskapet eies av kommunene Råde, Rygge, Moss, Våler og Vestby. Våre virksomhetsområder er: Vann og avløp (Ett vannverk og 3 avløpsrenseanlegg) Renovasjon og avfallshåndtering Brann og redning Vi er ca. 114 fulltidsansatte og 35 deltidsansatte. Omsetningen i 2012 var 216 millioner, hvor det meste er knyttet til selvkostområdet. Årsaker: Driftskontrolleverandøren leverer tilsynelatende «full pakke». Anleggene ligger gjerne litt øde til, og kommunikasjon mot IT-systemene kan være ett problem. Problem: - Her kan det være flere faktorer medfører at systemene er utsatt for høy risiko.

4 Produksjon av biogass på avløpsslam:
Mange små renseanlegg uten biogassanlegg. Avløpsrenseanlegg med biogassanlegg i Østfold er Øra, Alvim, Fuglevik, Bodal og Mysen. Stor andel av gassen går til internoppvarming (bygg og slam), noe strømproduksjon og (dessverre) fakling. Foreløpig er det kun Øra (FREVAR) som har oppgraderingsanlegg for biogass til drivstoff. Avløpslam gir betydelig lavere biogassproduksjon enn matavfall og en del andre biogass-substrater. MOVARs biogassanlegg på Fuglevik RA produserer ca Nm3/år med ca. 65% metan. Dette er ca. 10 Nm3 metan/innbygger og år. Årsaker: Driftskontrolleverandøren leverer tilsynelatende «full pakke». Anleggene ligger gjerne litt øde til, og kommunikasjon mot IT-systemene kan være ett problem. Problem: - Her kan det være flere faktorer medfører at systemene er utsatt for høy risiko.

5 Rammebetingelser: Avløpslam er omfattet av regelverket for gjødselvarer. Regelverket stiller strenge krav til kvalitetskontroll mhp tungmetaller og hygiene. Kvaliteten på avløpsslam er bedret betydelig de siste årene. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har risikovurdert bruk av slam. Bruksbegrensningene er omfattende (ikke grønnsak, spredning på kornareal hvert 10 år, bruk av slam skal meldes og dataene skal lagres). Høye kostnader for avsetning av slam. Sambehandlingsanlegg eller separate linjer: Trenden synes å være å bygge separate linjer for slam og matavfall/annet biogass-substrat/husdyrgjødsel. Unntaket er IVAR IKS’ gjødselfabrikk basert på slam i Stavanger. Investeringsstøtte. Enova? Transnova? Markedspris på biogass. Foreløpig få distributører. Årsaker: Driftskontrolleverandøren leverer tilsynelatende «full pakke». Anleggene ligger gjerne litt øde til, og kommunikasjon mot IT-systemene kan være ett problem. Problem: - Her kan det være flere faktorer medfører at systemene er utsatt for høy risiko.

6 Situasjonen for MOVAR:
Fuglevik RA når snart sin levetid og har kapasitetsproblemer. Det kommer nye rensekrav, som også gir høyere slamproduksjon. Kambo RA skal vurderes nedlagt og overført til Fuglevik RA. Ønske om utsortering av matavfall fra restavfallet. Mangler lokal løsning for behandling eller omlastning av matavfall. Ønsker å vurdere biogass som drivstoff på renovasjonskjøretøy fra 2015. Årsaker: Driftskontrolleverandøren leverer tilsynelatende «full pakke». Anleggene ligger gjerne litt øde til, og kommunikasjon mot IT-systemene kan være ett problem. Problem: - Her kan det være flere faktorer medfører at systemene er utsatt for høy risiko.

7 Muligheter som skal vurderes i kommende strategiprosess:
Utvikling av biogassanlegget på Fuglevik RA (Ikke matavfall) Lav energiutnyttelsesgrad, ligger i følsomt område, og har begrenset med areal. Kjøpe behandlingskapasitet for slam og/eller matavfall. Stadig utbygning av kapasitet, unngår investering, ingen kontroll på gassen, kan kreve omlastningsplass, beholder mange frihetsgrader. Flytte slambehandlingen til Solgård Avfallsplass. Kan kombineres med matavfall, er vurdert tidligere men ble ikke bygd, finnes andre energibærere, følsomt for lukt, mangler behandlingsmulighet for returstrømmer. Årsaker: Driftskontrolleverandøren leverer tilsynelatende «full pakke». Anleggene ligger gjerne litt øde til, og kommunikasjon mot IT-systemene kan være ett problem. Problem: - Her kan det være flere faktorer medfører at systemene er utsatt for høy risiko.

8 Noen refleksjoner: Kan fokuset på klima skade vannmiljøet?
Behandling av returstrømmer fra biogassanlegg. Sikker lagring av råtnerest (særlig flytende) mot avrenning. Teknologiutvikling – F.eks. behov for småskala oppgraderingsanlegg for biogass. Behov for oppmykning av bruksbegrensningene for slam. Østfold ett lite fylke med korte avstander – Ligger godt til rette for samarbeid. Årsaker: Driftskontrolleverandøren leverer tilsynelatende «full pakke». Anleggene ligger gjerne litt øde til, og kommunikasjon mot IT-systemene kan være ett problem. Problem: - Her kan det være flere faktorer medfører at systemene er utsatt for høy risiko.

9 Spørsmål? Årsaker: Driftskontrolleverandøren leverer tilsynelatende «full pakke». Anleggene ligger gjerne litt øde til, og kommunikasjon mot IT-systemene kan være ett problem. Problem: - Her kan det være flere faktorer medfører at systemene er utsatt for høy risiko.


Laste ned ppt "Biogassproduksjon ved kommunale avløpsrenseanlegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google