Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykisk helse i skolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykisk helse i skolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykisk helse i skolen

2 Psykisk helse i skolen Psykisk helse i skolen er en fellessatsning fra Sosial- og helsedirektoratet, Barne- og familiedepartementet, Utdanningsdirektoratet, Rådet for psykisk helse, Stiftelsen psykiatrisk opplysning, Voksne for barn og Mental helse Norge. Inkludert i satsningen er: Alle har en psykisk helse venn1.no STEP – ungdom møter ungdom Hva er det med Monica? Alle programmene er evaluert av eksterne uavhengige organer. Programmene ”Alle har en psykisk helse”, ”venn1.no” og ”STEP – ungdom møter ungdom”, bygger på mestring som mulighet og gir elevene egenkompetanse i forhold til psykisk helse.

3 Sekretariatet er forankret i strategiene;
i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 – 2008) ”….sammen om psykisk helse..” i Regjeringens strategiplan for barn og unge fra 2003

4 Psykisk helse i skolen Jo mer kunnskap vi har om psykisk helse, jo større sjanse er det for at vi klarer å ivareta vår egen psykiske helse. Vi skal ikke sykeliggjøre det friske! Psykisk helse handler også om dagligdagse følelser. Hva kan du selv gjøre – for å beholde din gode psykiske helse? Hva kan du gjøre for å bidra til at andre ikke utvikler en dårlig psykisk helse?

5 Psykisk helse i skolen I 2004/2005 er satsningsfylkene Buskerud
Oppland Telemark Deretter vil det være nasjonal spredning av programmene

6 Psykisk helse på dagsorden blant ungdom

7 Målsetting Forebygge psykiske problemer hos ungdom
Utfordre de unges holdninger og deres fordommer overfor psykisk helse og psykiske lidelser Skape større åpenhet og trygghet slik at de unge tør å snakke om psykisk helse og følelser Økt kunnskap om hjelpeapparatet og hvor de kan få hjelp

8 Skolen som arena for forebyggende arbeid
1. Allerede en arena for helseforebyggende arbeid Gir mulighet for bred behandling av temaet over tid Samhandling som metode

9 En opplevelse av sammenheng
Kunne forstå situasjonen Ha tro på at vi kan finne fram til løsninger Finne god mening i å forsøke å finne løsninger

10 Undervisningspermen Teoretisk ståsted Bruksanvisning
Forslag til prosjektarbeider for de tre klassetrinnene Lærerveiledning Kort presentasjon av begreper og diagnoser

11 Lærerens rolle Igangsetter Grensesetter Inspirator Tilrettelegger
Mål: Elevene jobber med prosjektarbeid i et mestringsperspektiv

12 Temaer for prosjektene
Selvopplevelse og identitet Annerledeshet Frykt for det ukjente Fra stram struktur og mindre oppgaver til større frihet og selvstyring

13

14 STEP – ungdom møter ungdom
Aktivitetsfag i videregående skole eller i aktivitetshus for ungdom Forebyggende miljøtiltak hvor elevene arbeider aktivt med det psykososiale miljøet. Programmet er mestringsorientert og hovedmålet er å utnytte og utvikle ungdoms egne ressurser. Gjennom tiltak hvor ungdommene er aktive søkes det å styrke beskyttelsesfaktorer og håndtere risikofaktorer

15 TO HOVEDTILTAK Samtaletjeneste Grupper Andre psykososiale tiltak Trivselsundersøkelser Arrangere trivselsdager Fadderordning Invitere personer fra ulike deler av hjelpeapparatet til foredrag på skolen

16 MÅLSETTINGER Øke unges innsikt, kunnskaper og muligheter til å mestre sin egen livssituasjon og utvikling Ivareta ungdoms ønske om å engasjere seg i eget skolemiljø og i forhold til egen og medelevers situasjon Gi økt kunnskap om lokalsamfunnets offentlige tjenester Synliggjøre ungdoms behov og ønsker

17 ORGANISERING Kickoff - foredrag for jenter, gutter og foreldre Skoleledelsen involvert fra begynnelsen Rådgiver/lærer hovedansvar for STEP Etablere nettverk – helsesøster, PPT (avd.psykisk helse, BUP, ungdomskontakt…) Workshop med voksne ressurspersoner i STEP

18 ERFARINGER I STEP Mange ungdommer rapporterer at de har vært støtte for venner i perioder Har ingen personer (lærere) de ønsker å ta opp personlige problemer med Snakkes lite om disse temaene i skolen Flere temaer de heller snakker med jevnaldrende om enn med voksne

19 HVA SNAKKER DU HELLER MED VENNER OM ENN MED VOKSNE?
Problemer hjemme/familie Underkommunisert i voksenverden? Kjærlighetssorg Rusmisbruk Seksualitet, graviditet Spiseforstyrrelser Få nevner: depresjon/selvmordstanker, sorg, ensomhet, lav selvfølelse/selvtillit

20 OPPLÆRINGEN I STEP Kurs i kommunikasjon – og samtaleteknikk Kurs for å bli ledere for grupper Det lokale hjelpeapparatet Andre aktuelle temaer: Mestring Relasjoner og vennskap Spiseforstyrrelser Rus Seksualitet Sorg

21 JENTE- OG GUTTEGRUPPER
Ungdom som gruppeledere for yngre ungdommer Erfaringer fra ”Systerskap”, Ungdommsmottagningen i Partille i Gøteborg Opplæring Veiledning Ressursorienterte temaer Tydelig struktur

22 venn1.no

23 venn1.no Flere lærere ga uttrykk for at undervisningsopplegget hadde fungert overraskende bra. Det var viktig at det var mye konkret og virkelig og lite teoretisk.

24 venn1.no venn1.no setter psykisk helse på timeplanen
gjennom "utradisjonelle pedagogiske" metoder brukererfaring, hvor ungdom møter ungdom venn1.no tilbys vederlagsfritt til skolene Venn1.no ledes av lærer og/eller helsesøster ved skolen Det er utarbeidet ”en veileder og kokebok for deg som skal gjennomføre prosessen” og et ungdomshefte knyttet til venn1.no

25 Basispakken: et tretimersopplegg
Basispakken er grunnpakken i venn1.no og alle gjennomføringer starter med denne. Klassen kan få besøk av en ungdom fra Mental Helse, som selv har bruker-erfaring og som holder foredrag. Ved gjennomføringen av Basispakken kartlegges både kjennskap, kunnskap og behov gjennom enkle og ufarlige praktiske øvelser. Basispakken avsluttes rolleavklaring; markere og synliggjøre grenseskillet mellom vennskap og profesjonelle tilbud

26 Firkløver: fagtimer med tilpasset opplegg
Firkløver bygger på Basispakken. Inkluderer undervisningen i engelsk, kroppsøving, samfunnslære og norsk. De faglige oppleggene er utarbeidet for å gi de respektive faglærere anledning til å vinkle tema "psykisk helse" opp mot andre områder enn der vi kanskje tradisjonelt opplever at dette tema hører hjemme.

27 A til Å-pakke: et tre til fem dages prosjekt
A til Å pakke er et prosjekt-basert opplegg som er lagt opp slik at flere klasser eller eventuelt alle elevene på skolen jobber på tvers i ulike grupper. Prosjektet er basert på de fire elementene: undersøkelse, basispakke, prosjekt og foreldremøte.

28 Firkløver og A til Å-pakke
I etterkant av Firkløver og A til Å-pakken arrangeres det et foreldremøte, hvor elevene presenterer det de har arbeidet med i løpet av prosjektet.

29 Pilotskoler Pilotskoler høsten 2003: Pilotskoler juni 2003:
Asphaugen videregående Bardufoss videregående Sjøvegan videregående Gjermundsnes vidaregåande Kristiansund videregående Namdals folkehøgskole Ringerike videregående Steinerskolen Hedemarken Gerhard Schønnings Skole Pilotskole februar 2004: Fræna vidaregåande Pilotskoler juni 2003: Adolf Øiens skole Sjøvegan videregående Asphaugen videregående Porsgrunn videregående

30 Hva er det med Monica?

31 Hva er det med Monica? For lærere og andre yrkesgrupper er det utarbeidet et kurstilbud som skal gjøre voksne tryggere i møte med barn og unge som sliter Monicasatningens første fase er nå over - totalt 2000 lærere i alle landets fylker har deltatt på kursene ( ).

32 Kurset skal bidra til å:
øke kunnskap og forståelse blant lærere om psykiske vansker hos ungdom styrke lærerrollen generelt og kontaktlærer/klassestyrer spesielt i møte med elever som sliter psykisk gi et verktøy til å implementere kunnskap om psykisk helse og psykiatri i undervisningen

33 Gode lærere Gir innsikt og skaper trygghet
Forsøker å se bak underlig atferd Tar ikke avvisning personlig

34 Reform 94 Det hele mennesket….
Hvordan vite at Monica og Per Inge går i min klasse? Medisinere skal oppøve et klinisk blikk Pedagoger skal oppøve et pedagogisk blikk Er vi ikke lærere, og er ikke det mer enn nok?

35 Skolens rolle i psykiatrien
Identifisere elever med psykiske lidelser og rusproblemer på et tidlig tidspunkt Være en samarbeidspartner under behandlingsforløp Gi spesielle og tilrettelagte opplæringstilbud

36 Det er forsatt åpent for. skoler/fylkesskolekontorer etc. å
Det er forsatt åpent for skoler/fylkesskolekontorer etc. å bestille Monica kurs - kurs for l ærere i videregående skole og ungdomsskolen. Kursene kan gå over dager og tilpasses ut fra eventuelle spesielle ønsker om tema/foredragsholdere.

37 Kontakt Mental Helse Norge post@mentalhelse.no
Organisasjonen Voksne for barn Nina Grindheim fagkoordinator Rådet for psykisk helse Hege Helene Johnsen rådgiver Stiftelsen psykiatrisk opplysning Per A. Thorbjørnsen daglig leder Sekretariatet Psykisk helse i skolen Tove Brimsøe Bjelland pedagogisk veileder Unni Lill Borg Sekretariatsleder Telefon Telefaks


Laste ned ppt "Psykisk helse i skolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google