Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Psykisk helse i skolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Psykisk helse i skolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Psykisk helse i skolen

2 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Psykisk helse i skolen Psykisk helse i skolen er en fellessatsning fra Sosial- og helsedirektoratet, Barne- og familiedepartementet, Utdanningsdirektoratet, Rådet for psykisk helse, Stiftelsen psykiatrisk opplysning, Voksne for barn og Mental helse Norge. Inkludert i satsningen er: Alle har en psykisk helse venn1.no STEP – ungdom møter ungdom Hva er det med Monica? Alle programmene er evaluert av eksterne uavhengige organer. Programmene ”Alle har en psykisk helse”, ”venn1.no” og ”STEP – ungdom møter ungdom”, bygger på mestring som mulighet og gir elevene egenkompetanse i forhold til psykisk helse.

3 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Sekretariatet er forankret i strategiene; i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 – 2008) ”….sammen om psykisk helse..” i Regjeringens strategiplan for barn og unge fra 2003

4 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Psykisk helse i skolen  Jo mer kunnskap vi har om psykisk helse, jo større sjanse er det for at vi klarer å ivareta vår egen psykiske helse.  Vi skal ikke sykeliggjøre det friske!  Psykisk helse handler også om dagligdagse følelser.  Hva kan du selv gjøre – for å beholde din gode psykiske helse?  Hva kan du gjøre for å bidra til at andre ikke utvikler en dårlig psykisk helse?

5 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Psykisk helse i skolen  I 2004/2005 er satsningsfylkene  Buskerud  Oppland  Telemark  Deretter vil det være nasjonal spredning av programmene  www.psykiskhelseiskolen.no

6 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Psykisk helse på dagsorden blant ungdom

7 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Målsetting 1Forebygge psykiske problemer hos ungdom 2Utfordre de unges holdninger og deres fordommer overfor psykisk helse og psykiske lidelser 3Skape større åpenhet og trygghet slik at de unge tør å snakke om psykisk helse og følelser 4Økt kunnskap om hjelpeapparatet og hvor de kan få hjelp

8 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Skolen som arena for forebyggende arbeid 1. Allerede en arena for helseforebyggende arbeid 2.Gir mulighet for bred behandling av temaet over tid 3.Samhandling som metode

9 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE En opplevelse av sammenheng 1.Kunne forstå situasjonen 2.Ha tro på at vi kan finne fram til løsninger 3.Finne god mening i å forsøke å finne løsninger

10 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Undervisningspermen Teoretisk ståsted Bruksanvisning Forslag til prosjektarbeider for de tre klassetrinnene Lærerveiledning Kort presentasjon av begreper og diagnoser

11 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Lærerens rolle 1Igangsetter 2Grensesetter 3Inspirator 4Tilrettelegger Mål: Elevene jobber med prosjektarbeid i et mestringsperspektiv

12 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Temaer for prosjektene Selvopplevelse og identitet Annerledeshet Frykt for det ukjente Fra stram struktur og mindre oppgaver til større frihet og selvstyring

13 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE

14 STEP – ungdom møter ungdom Aktivitetsfag i videregående skole eller i aktivitetshus for ungdom Forebyggende miljøtiltak hvor elevene arbeider aktivt med det psykososiale miljøet. Programmet er mestringsorientert og hovedmålet er å utnytte og utvikle ungdoms egne ressurser. Gjennom tiltak hvor ungdommene er aktive søkes det å styrke beskyttelsesfaktorer og håndtere risikofaktorer

15 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE TO HOVEDTILTAK Samtaletjeneste Grupper Andre psykososiale tiltak Trivselsundersøkelser Arrangere trivselsdager Fadderordning Invitere personer fra ulike deler av hjelpeapparatet til foredrag på skolen

16 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE MÅLSETTINGER Øke unges innsikt, kunnskaper og muligheter til å mestre sin egen livssituasjon og utvikling Ivareta ungdoms ønske om å engasjere seg i eget skolemiljø og i forhold til egen og medelevers situasjon Gi økt kunnskap om lokalsamfunnets offentlige tjenester Synliggjøre ungdoms behov og ønsker

17 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE ORGANISERING Kickoff - foredrag for jenter, gutter og foreldre Skoleledelsen involvert fra begynnelsen Rådgiver/lærer hovedansvar for STEP Etablere nettverk – helsesøster, PPT (avd.psykisk helse, BUP, ungdomskontakt…) Workshop med voksne ressurspersoner i STEP

18 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE ERFARINGER I STEP Mange ungdommer rapporterer at de har vært støtte for venner i perioder Har ingen personer (lærere) de ønsker å ta opp personlige problemer med Snakkes lite om disse temaene i skolen Flere temaer de heller snakker med jevnaldrende om enn med voksne

19 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE HVA SNAKKER DU HELLER MED VENNER OM ENN MED VOKSNE? Problemer hjemme/familie Underkommunisert i voksenverden? Kjærlighetssorg Rusmisbruk Seksualitet, graviditet Spiseforstyrrelser Få nevner: depresjon/selvmordstanker, sorg, ensomhet, lav selvfølelse/selvtillit

20 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE OPPLÆRINGEN I STEP Kurs i kommunikasjon – og samtaleteknikk Kurs for å bli ledere for grupper Det lokale hjelpeapparatet Andre aktuelle temaer: Mestring Relasjoner og vennskap Spiseforstyrrelser Rus Seksualitet Sorg

21 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE JENTE- OG GUTTEGRUPPER Ungdom som gruppeledere for yngre ungdommer Erfaringer fra ”Systerskap”, Ungdommsmottagningen i Partille i Gøteborg Opplæring Veiledning Ressursorienterte temaer Tydelig struktur

22 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE venn1.no

23 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE venn1.no  Flere lærere ga uttrykk for at undervisningsopplegget hadde fungert overraskende bra. Det var viktig at det var mye konkret og virkelig og lite teoretisk.

24 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE venn1.no  venn1.no setter psykisk helse på timeplanen  gjennom "utradisjonelle pedagogiske" metoder  brukererfaring, hvor ungdom møter ungdom  venn1.no tilbys vederlagsfritt til skolene  Venn1.no ledes av lærer og/eller helsesøster ved skolen  Det er utarbeidet ”en veileder og kokebok for deg som skal gjennomføre prosessen” og et ungdomshefte knyttet til venn1.no

25 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Basispakken: et tretimersopplegg  Basispakken er grunnpakken i venn1.no og alle gjennomføringer starter med denne.  Klassen kan få besøk av en ungdom fra Mental Helse, som selv har bruker-erfaring og som holder foredrag.  Ved gjennomføringen av Basispakken kartlegges både kjennskap, kunnskap og behov gjennom enkle og ufarlige praktiske øvelser. Basispakken avsluttes rolleavklaring; markere og synliggjøre grenseskillet mellom vennskap og profesjonelle tilbud

26 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Firkløver: fagtimer med tilpasset opplegg  Firkløver bygger på Basispakken. Inkluderer undervisningen i engelsk, kroppsøving, samfunnslære og norsk.  De faglige oppleggene er utarbeidet for å gi de respektive faglærere anledning til å vinkle tema "psykisk helse" opp mot andre områder enn der vi kanskje tradisjonelt opplever at dette tema hører hjemme.

27 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE A til Å-pakke: et tre til fem dages prosjekt  A til Å pakke er et prosjekt-basert opplegg som er lagt opp slik at flere klasser eller eventuelt alle elevene på skolen jobber på tvers i ulike grupper.  Prosjektet er basert på de fire elementene: undersøkelse, basispakke, prosjekt og foreldremøte.

28 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Firkløver og A til Å-pakke  I etterkant av Firkløver og A til Å- pakken arrangeres det et foreldremøte, hvor elevene presenterer det de har arbeidet med i løpet av prosjektet.

29 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Pilotskoler Pilotskoler juni 2003:  Adolf Øiens skole  Sjøvegan videregående  Asphaugen videregående  Porsgrunn videregående Pilotskoler høsten 2003:  Asphaugen videregående  Bardufoss videregående  Sjøvegan videregående  Gjermundsnes vidaregåande  Kristiansund videregående  Namdals folkehøgskole  Ringerike videregående  Steinerskolen Hedemarken  Gerhard Schønnings Skole Pilotskole februar 2004:  Fræna vidaregåande

30 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Hva er det med Monica?

31 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE For lærere og andre yrkesgrupper er det utarbeidet et kurstilbud som skal gjøre voksne tryggere i møte med barn og unge som sliter Monicasatningens første fase er nå over - totalt 2000 lærere i alle landets fylker har deltatt på kursene (2001-2004). Hva er det med Monica?

32 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Kurset skal bidra til å: øke kunnskap og forståelse blant lærere om psykiske vansker hos ungdom styrke lærerrollen generelt og kontaktlærer/klassestyrer spesielt i møte med elever som sliter psykisk gi et verktøy til å implementere kunnskap om psykisk helse og psykiatri i undervisningen

33 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Gode lærere Gir innsikt og skaper trygghet Forsøker å se bak underlig atferd Tar ikke avvisning personlig

34 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Reform 94 Det hele mennesket…. Hvordan vite at Monica og Per Inge går i min klasse? Medisinere skal oppøve et klinisk blikk Pedagoger skal oppøve et pedagogisk blikk Er vi ikke lærere, og er ikke det mer enn nok?

35 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Skolens rolle i psykiatrien  Identifisere elever med psykiske lidelser og rusproblemer på et tidlig tidspunkt Være en samarbeidspartner under behandlingsforløp Gi spesielle og tilrettelagte opplæringstilbud

36 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Det er forsatt åpent for skoler/fylkesskolekontorer etc. å bestille Monica kurs - kurs for l ærere i videregående skole og ungdomsskolen. Kursene kan gå over 1 - 2 dager og tilpasses ut fra eventuelle spesielle ønsker om tema/foredragsholdere.

37 ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Kontakt Sekretariatet Psykisk helse i skolen Tove Brimsøe Bjelland pedagogisk veileder tove@psykiskhelseiskolen.no Sekretariatet Psykisk helse i skolen Unni Lill Borg Sekretariatsleder unni@psykiskhelseiskolen.no www.psykiskhelseiskolen.no post@psykiskhelseiskolen.no Telefon 51 89 29 50 Telefaks 51 89 29 51 Mental Helse Norge post@mentalhelse.no Organisasjonen Voksne for barn Nina Grindheim fagkoordinator nina@vfb.no Rådet for psykisk helse Hege Helene Johnsen rådgiver hege.johnsen@psykiskhelse.no Stiftelsen psykiatrisk opplysning Per A. Thorbjørnsen daglig leder per@psykopp.no


Laste ned ppt "ALLE HAR EN PSYKISK HELSE Psykisk helse i skolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google