Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elisabeth Backe-Hansen NOVA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elisabeth Backe-Hansen NOVA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elisabeth Backe-Hansen NOVA
Spørreskjemaundersøkelser blant barn og unge: Premiering, betaling eller motivering? Elisabeth Backe-Hansen NOVA

2 Ramme rundt foredraget
Premiering eller belønning må ses i en større sammenheng Vanskelig å trekke et skarpt skille mellom sensitive og ikke-sensitive undersøkelser Aldersdimensjonen er viktig

3 Et kontroversielt, men for dårlig utforsket spørsmål
”…we must move beyond the debate to obtaining actual empirical data to guide our choices regarding payment” (Ripley 2006:16) Hva de forskningsetiske problemstillingene er, synes ganske likt definert de siste par-tre tiårene (Macklin 1981, Ripley 2006) Den empiriske kunnskapen om belønningens betydning for deltakerne, forskerne og forskningen er derimot sparsom, og ganske særlig i forhold til barn og unge

4 Innholdet i foredraget
Hva innebærer belønning? Er belønning av barn og unge vanlig? Akseptabel motivasjonsfaktor eller utilbørlig lokkemiddel? Belønning som en av flere motivasjonskilder Akseptabelt og utilbørlig lokkemiddel – hvordan håndterer vi det? Forskningsbehov framover

5 Belønning og premiering
Belønning som motytelse: kompensasjon for at deltakelse krever tid og innsats, tidvis forbundet med en viss risiko Belønning som påskjønnelse: primært en formidling av at deltakelsen verdsettes Belønning som premiering: de som deltar får, de som ikke deltar, får ikke Uansett er det ikke snakk om lønn, men belønning på linje med det barn og unge kan få i andre sammenhenger

6 Er belønning av barn og unge vanlig?
Den empiriske kunnskapen om belønning av barn og unge er svært begrenset, definitivt også i Norge To internasjonale studier fant begge at belønning i form av betaling var vanlig i litt over halvparten av prosjektene som ble studert, men det var stor variasjon i beløp (Borzekowski et al. 2002, Iltis, DeVader & Matsui 2006) Flere forhold påvirker valget om å tilby belønning, inklusive prosjektets økonomi, men også her mangler vi kunnskap Det mangler kunnskap om praksis blant institusjoner som har ansvaret for etiske vurderinger

7 Belønning og risiko Belønning av foreldrene mens barna bærer risikoen
Belønning av barn for å motivere foreldrene til å samtykke Når forstår barn og unge pengenes verdi? (Bagley, Reynolds & Nelson 2007) Belønning som kompensasjon for kjedsomhet (Backe-Hansen 2003) Belønning som kompensasjon for risiko: psykologisk ubehag eller smerte Belønning som kompensasjon for risiko: forskeren kan eventuelt agere på grunnlag av informasjonen som gis Belønning for å sikre fortsatt deltakelse (Hegna 2009)

8 Belønning er en blant flere motivasjonskilder
Vi vet for lite om hva som får barn og unge til å delta i forskning eller reservere seg fra å gjøre det Men det er grunn til å tro at altruistiske motiver kan spille en rolle (Wolthers 2006) Det er også grunn til å tro at foreldres, venners og læreres oppfatning har betydning (Wolthers 2006)

9 Akseptabelt og utilbørlig – hvordan håndterer vi det?
Vi må ta hensyn til at belønning virker ulikt på ulike personer i ulike kontekster, og at vi ikke vet nok om dette per i dag Belønning kan være en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å sikre god nok deltakelse Belønning må ses som del av en helhetlig tilnærming til forskningen Belønning til barn og unge kan ikke avvises prinsipielt, men den bør være på nivå med penger eller gaver barn og unge ellers kan få Må belønningen være individuell?

10 Eksempler på forskningsbehov
Hvor vanlig er det å belønne barn og unge som deltar i forskning i Norge? På hvilke måter belønnes de, og hvorfor? Hva henger valget om å belønne deltakerne sammen med? Hva er begrunnelsene for å ikke belønne? Hva slags praksis har de regionale etiske komiteene for medisin, personvernombudet for forskning og Datatilsynet, og hva begrunnes praksis med? Hva får foreldre til å samtykke i at barna deres deltar i forskning, og hvordan påvirkes de av tilbud om belønning til barna? Hva motiverer barn og unge til å delta i forskning, og hva motiverer dem til å nekte?

11 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Elisabeth Backe-Hansen NOVA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google