Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddelassistert rehabilitering - LAR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddelassistert rehabilitering - LAR"— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelassistert rehabilitering - LAR
Organiseringen av LAR i Norge LAR-sentrenes rolle vs 1. linjens rolle LARiNord – presentasjon av senteret Erfaringer med LAR Hva med LAR fremover

2 LAR i Norge - siste 20 år Fra omdiskutert behandlingsmetode…
…til sentralt element i den hjelp vi kan tilby opiatavhengig rusmisbrukere Landsomfattende tilbud fra 1998 Per dags dato ca personer i tiltaket

3 Legemiddelassistert rehabilitering
Legemiddel: Heroin substitueres med legalt foreskrevet legemiddel – metadon eller buprenorfin (Subutex/Subuxone) Rehabilitering: overordnet målsetting at brukerne rehabiliteres til et verdig liv

4 Rammer for tiltaket Et tiltak med klare rammer og ansvarsfordeling mellom involverte aktører med sikte på… * substituering * rehabilitering * kontroll med medikamentflyten

5 Ansvarsfordeling Ansvaret for iverksetting og gjennomføring av tiltaket er delt mellom… * Regionale senter * Kommunal sosialtjeneste * Kommunal helsetjeneste

6 Organisering av sentrene
Regionale sentra har overordnet faglig ansvar for utøvelsen av tiltaket i eget distrikt Med rusreformen fikk RHFene overordnet ansvar for at senterfunksjonene ivaretas i egen region, men organisering varierer i ulike deler av landet MAR-Øst nasjonalt kompetansesenter

7 Region Nord Nord-Norge knyttet til senter i Trondheim til 31.12.04
LARiNord etablert i Tromsø

8 LAR-SENTRENES ROLLE VS. 1. LINJENS ROLLE

9 Inntakskriterier 25 år Langvarig narkotikamisbrukskarriere, som på søkertidspunktet og over flere år har vært klart opiatdominert Medikamentfri behandling og rehabilitering skal i rimelig omfang ha vært prøvd uten tilstrekkelig effekt

10 Siktemål for tiltaket Økt livskvalitet Rusfrihet Sosial rehabilitering
Yrkesmessig rehabilitering

11 LAR-senterets oppgaver
Godkjenne inntak og eksklusjon for alle brukere i sitt distrikt; dvs. sikre at søker og opplegget rundt ham fyller kravene Kvalitetssikring og kontroll i sitt distrikt * faglig sikring av enkeltbrukere * faglig sikring av lokale LAR-tilbud * medikamentering, urinprøver – overvåke og korrigere avvik

12 Sentrenes oppgaver, forts.
Samordning, veiledning og kompetansebygging i sitt distrikt/lokale aktører Klinisk behandling av enkeltbrukere Bygge ut og sikre LAR-tilbudene i eget distrikt * følge opp og evaluere resultater * vurdere behov og planlegge for fremtiden

13 Sosialtjenestens rolle
Henvisende instans - utarbeide søknad og tiltaksplan Ansvar for psykososiale og sosialpedagogiske tiltak/oppfølging etter LOST Koordinerende ansvar i ansvarsgruppa Praktisk tilrettelegging i forbindelse med oppstart

14 Primærlegens rolle Henvisningsansvar LAR-brukerens fastlege
Forskrivende lege/medisinsk ansvarlig for LAR-behandlingen * medikamentforskrivning, herunder henteordning mv. * delta i AG og oppfølging av bruker

15 LARiNord Senter for legemiddelassistert rehabilitering i Nord-Norge
Norges lengste LAR - fra Bindal i sør til Nordkapp/Kirkenes i nord

16 Avdeling for behandling av rusmiddelmisbruk, UNN
TROMSKLINIKKEN

17 Bemanning Lege (r) Psykolog Teamleder Kontormedarbeider
7 fagkonsulenter; 4 i Nordland 3 i Troms

18 LARiNORDs geografi Senterfunksjonene i lokaler ved UNN-Breivika
LARiNord, Bodø, Storgt. 1 LARiNord, kontor på Nordlandsklinikken

19 Brukeraktivitet 117 personer i aktiv rehabilitering
20 personer overført til lokal oppfølging 55 personer på venteliste for oppstart 16 nye søknader til inntaksvurdering

20 Målsettinger for LARiNord
Redusert ventetid fra inntak til oppstart i tiltaket Kvalitetssikre søknadsvurderinger og redusere tiden fra mottatt søknad til vedtak Kvalitetsikre forskrivnings- og rehabiliteringspraksis gjennom utstrakt veilednings- og rådgivningstilbud til lokale aktører

21 Dagsaktuell utfordringer
Økt tempo på inntak av nye har medført behov for fleksible og individuelle avrusnings og oppstartsprosedyrer. Kontrollproblemer og for mange uklarheter i forholdet mellom LAR-senter, fastlege, apotek, innsøkende sosialtjeneste og avrusningsavdeling

22 Erfaringer med LAR Mange LAR-brukere har kommet ut av de belastede rusmiljøene Medikamentering har gjort LAR-brukere bedre i stand til å dra nytte av andre tiltak og behandlingsformer Antall overdoser er betydelig redusert

23 Erfaringer med LAR, forts.
Mange LAR-brukere har fått vesentlig bedre fysisk og sosial funksjonsevne De fleste LAR-brukere har fått vesentlig bedre livskvalitet … men bare et fåtall av brukerne er fullt ut rusfrie og ”sosialt og yrkesmessig rehabilitert”

24 LAR fremover Forslag til nye retningslinjer utarbeidet av S-Hdir.
Inntaks- og utskrivingskriteriene foreslås endret Fastholder rehabiliterende målsetting for tiltaket

25 Utfordringer fremover
Tydeligere avklaring av sentrenes oppgaver vs. 1 linjens oppgaver Ambisjonsnivået for LAR og supplerende tiltak må defineres nærmere politisk og faglig Utvikle og kvalitetssikre rehabiliteringsdelen i LAR like godt medisineringsdelen Nye retningslinjer utgjør en betydelig økonomisk utfordring


Laste ned ppt "Legemiddelassistert rehabilitering - LAR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google