Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HF, 27.02.2014 andreas.lund@ils.uio.no Digital eksamen som overskridelse: oppgaver, ressurser, aktiviteter og vurdering i sammenheng HF, 27.02.2014 andreas.lund@ils.uio.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HF, 27.02.2014 andreas.lund@ils.uio.no Digital eksamen som overskridelse: oppgaver, ressurser, aktiviteter og vurdering i sammenheng HF, 27.02.2014 andreas.lund@ils.uio.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 HF, 27.02.2014 andreas.lund@ils.uio.no
Digital eksamen som overskridelse: oppgaver, ressurser, aktiviteter og vurdering i sammenheng HF,

2 Bakgrunn Vgs PhD InterMedia UV ProTed/ILS

3 5 ProTeds utviklingsområder 1 2 3 4 Integrerte studiedesign
Undervisning i fag 2 Universitets-/partnerskoler og praksis 3 Digitale lærings-omgivelser 4 Læringsledelse (Universitet) ProTeds utviklingsområder Dette mener vi nå vi best kan gjør ved å prioritere fem arbeidspakker. De fire arbeidspakkene skal samlet bidra til den femte arbeidspakken, et integrert studiedesing. Kunnskapsutviklingen i WP1-4 skal pløyes inn i WP5. Arbeidspakke 5 har en overordnet og integrerende rolle for alle arbeidspakkene. Vi må derfor utvikle gode kommunikasjonsformer og grenseflater mellom pakkene for å få flyt av kunnskaper på tvers. Arbeidspakke 5 er sentralnerven for senterets virksomhet. WP5 har et overordnet ansvar for å klargjøre hva vi forstår med integrasjon og integrerende modeller i lærerutdanningen. Viktige prioriteringer i 2012 er: * Beskrivelser av eksisterende modeller og design for lærerutdanningene ved UiO og UiT. * Samarbeid med forskergrupper for innhenting av kunnskapsoversikter må utredes nærmere. Tiltak i nærmeste tid: systematiske kanaler for informasjonsutveksling mellom arbeidspakkene, statusbeskrivelser for forskning om lærerutdanning ved institusjonene dokumentasjon om aktuelle lærerutdanningsmodeller i Oslo og Tromsø og hvordan integrasjoner foregår på grunnplanet i involverte institutter/enheter/avdelinger.

4

5 Disposisjon Tenkningen bak. Teknologisyn, oppgaver, design
Eksempler fra forskningsprosjekter Digital eksamen ved ILS (og et par andre steder)

6 Læring for framtiden… - The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing. Professor Chris Dede, Harvard - No society educates its young to live in a different society. Professor David R. Olson, U of Toronto

7 Utgangspunkt Historisk har vurdering knyttet seg til muntlige og/eller skriftlige uttrykk for individuell kunnskap I dag er kunnskapsproduksjonen sterkt knyttet til samarbeid og kulturelle verktøy – artefakter Kompleksiteten øker: Forstå og produsere multimodale uttrykk Håndtere modeller, simuleringer Søke opp fragmenter og motstridende opplysninger → meningsbærende enheter Vurdering kan ikke ses isolert fra endrede betingelser for kunnskapsproduksjon!

8 Mismatch “The explosion of new social network technologies has highlighted the awkward relationship between new ‘21st century’ media practices and existing educational systems” (Hickey et al., 2010) Digital technologies have challenged the historically stable relationship between teachers, textbooks, tasks, and tests (Clarke-Midura & Dede, 2010) “Mismatch” mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser (Lund & Rasmussen, ijCSCL, 2008)

9 Digitale teknologier Akkumulerer historisk innsikt, utgjør et sosialt minne, og skaper tilgjengelighet til dette Overtar forrige århundres kunnskapsideal: kalkulerer, systematiserer, husker, restrukturerer, følger prosedyrer osv. Ikke en «driver» eller forsterker av eksisterende praksiser. Skaper konflikt med dagens oppgaver. Tegnproduserende, ny kommunikasjonsøkologi («lesing som design», f. eks som seleksjon og transformasjon av en nettside for bestemte formål (Kress, 2003). Fra masseproduksjon til massekommunikasjon Problem for oppgavedesign: Kognisjon blir eksternalisert, men har samtidig gjort problemløsing ugjennomsiktig («black box»). Kompetanse fremstår som «performativ» (Säljö, 2011).

10 «Performative competence»
«Lingvo»

11 Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter http://folk. uio
Digital kompetanse…. You will soon get the hang of driving in Berlin with its wide, long avenues and main roads and civilised traffic. Right of way is to traffic coming from the right - a diamond shaped yellow sign means you have right of way. (http://www.berlin.de/english/index.html) U zult spoedig hangt van het drijven in Berlijn met zijn brede, lange wegen en hoofdwegen en beschaafd verkeer worden. Het recht van manier is aan verkeer dat uit het recht komt - een diamant gestalte gegeven geel tekenmiddel u juist van manier hebt. (http://babelfish.altavista.com/ )

12

13 Ctrl+c  Ctrl+v

14

15 Artefakten ’art’ + ’fact’ representasjon av kollektive innsikter
inngang til kulturer ’lim’ i kulturer endrer kulturer (handlinger, praksiser)

16 Implikasjoner Hva vi kan og mestrer er i økende grad ensbetydende med hvordan vi bruker stadig mer sofistikerte teknologier («performativ kompetanse»). Forsøk på å dokumentere og vurdere hva folk kan uten å inkludere deres bruk av slike teknologier, vil mangle økologisk validitet. To muligheter: Gi opp, det er for vanskelig, og skole kan aldri bli det samme som livet Tenke radikalt – men realistisk – nytt om både oppgaver, aktiviteter og testformer

17 Ny teknologi Nye praksiser Eksisterende

18 Legitimitet/Validitet

19 Skriftlig eksamen: ”Man kan sitte i eksamenslokalet og skrive av andres stiler, ferdig rettet og kommentert fra lærerhånd” Muntlige presentasjoner: ”…her ville man kunne innhente så mye hjelp at det ville bli vanskelig å vurdere arbeidet som eget produkt” ”Eksamen får stadig mer preg av vilkårlighet, og vi nærmer oss en grense der vi ikke kan ha full tillit til eller respekt for ordningene, og heller ikke karakterene” ”Det er derfor viktig at eksamensordningene sender et signal om at det er elevens egen kunnskap og evne til selvstendig arbeid som skal vektlegges”

20 Oppgaver og hjelpemidler…
S2 S1

21 (Hans Rosling)

22 TWEAK ”Learning environments of the future”
InterMedia: Tweaking Wikis for Education and the Advancement of Knowledge Designet: Oppgaver – aktiviteter – teknologier – vurdering i sammenheng!

23 Wikier og oppgaver Product Characteristics Tasks MediaWiki
Encyclopedic How we perceive the USA (2 w) Build a typical British town (1 sem) XWiki Hierarchic + pres tool Impact of Anglo-American culture (2 w) Confluence Project oriented An immigrant story of Norway (4 w) Re-enacting the Cold War (2 w) Counter factual versions of WW1 (2 w) WikiSpaces Online ”hotel” A collectively written account of ESL student teachers’ placement experiences (8 w) ESL student teachers’ collectively produced and annotated resources (2 sem)

24

25

26 To nye kriterier Hvordan relaterer dine bidrag seg til oppgavens overordnede problemstilling? Vis relevansen. Hvordan relaterer dine bidrag seg til en eller flere av de andres bidrag? Vis relevansen.

27 UDIR og internett til eksamen
Oppgaven holdes stabil Skoler med tilgang til internett Kontrollskoler Små forskjeller Ingenting tyder på at bestemte elevgrupper «vinner» eller «taper» Ulike kontrollregimer, lite juks

28 Danmark: endrer oppgavene (vgs)
Digital eksamen obligatorisk i visse fag fra Internett fra 2010. ”Digital eksamen har vært en katalysator for fagenes utvikling, og gitt undervisningen et kvalitetsløft.” (Steen Lassen, evaluering av DE.) ”Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor selviscenesættelse og/eller overvågning med brug af moderne teknologi spiller en væsentlig rolle. Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau, og anvende disse i besvarelsen af opgaven.”

29 Resultat av tre ulike oversettelselsesverktøy. Hvilken er best? Hvorfor?

30 Nye oppgavetyper Typer: Narrativer Scenarier Alternativer Hypoteser
Årsaker Korrelasjoner Forbindelser Synteser Meta-oppgaver etc resultat > n1 + n2 +…nx individuell ≠ kollektiv

31 Aktivitetssystemet Resources

32 Didaktiske implikasjoner
Didaktikkens ”tredje rom” Praksiser under utvikling overskridelse overskridelse AS #2 AS #1

33 Noen forskjeller mellom statisk og dynamisk vurdering
Statisk vurdering Dynamisk vurdering Undervisning og vurdering holdes atskilt Undervisning mot eksamen “Test-wise learners” Vekt på testens validitet og reliabilitet Perspektiv: fortid + nåtid Vurdering som forsinket respons Individuelt fokus, få og kontrollerte variabler Bruk av tilgjengelige kulturelle verktøy ofte oversett eller misforstått Undervisning, læring og vurdering utgjør en enhet Undervisning forbi eksamen “World-wise learners“ Vekt på testens validitet og elevens utvikling Perspektiv: fremtid, potensial Vurdering som intervensjon Samarbeidsfokus, mange variabler, ( “økologi”) Bruk av tilgjengelige kulturelle verktøy som uttrykk for relevant kompetanse

34 Hovedpoeng (1): Teknologier støtter ikke nødvendigvis læring slik vi har forstått/forstår det: de transformerer betingelsene for læring (ny «kommunikasjonsøkologi»), læringsprosessene, hvordan vi skal forstå læring, og dermed hvordan vi skal kunne dokumentere og verifisere læring.

35 Hovedpoeng (2) Hva vi kan og mestrer er i økende grad ensbetydende med hvordan vi bruker stadig mer sofistikerte teknologier. Forsøk på å dokumentere og vurdere hva folk kan uten å inkludere deres bruk av slike teknologier, vil mangle økologisk validitet. To muligheter: Gi opp, det er for vanskelig, og skole kan aldri bli det samme som livet Tenke radikalt – men realistisk – nytt om både oppgave- og testformer. Fryktelig vanskelig!

36

37 "Nobody is as smart as everybody”
(Kevin Kelly, grunnlegger av WIRED magazine)

38


Laste ned ppt "HF, 27.02.2014 andreas.lund@ils.uio.no Digital eksamen som overskridelse: oppgaver, ressurser, aktiviteter og vurdering i sammenheng HF, 27.02.2014 andreas.lund@ils.uio.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google