Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Digital eksamen som overskridelse: oppgaver, ressurser, aktiviteter og vurdering i sammenheng HF, 27.02.2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Digital eksamen som overskridelse: oppgaver, ressurser, aktiviteter og vurdering i sammenheng HF, 27.02.2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Digital eksamen som overskridelse: oppgaver, ressurser, aktiviteter og vurdering i sammenheng HF, 27.02.2014 andreas.lund@ils.uio.no

2 2 Bakgrunn Vgs PhD InterMedia UV ProTed/ILS

3 3 5 Integrerte studiedesign 1 Undervisning i fag 2 Universitets- /partnerskoler og praksis 3 Digitale lærings- omgivelser 4 Læringsledelse (Universitet) ProTeds utviklingsområder

4 4

5 5 Disposisjon Tenkningen bak. Teknologisyn, oppgaver, design Eksempler fra forskningsprosjekter Digital eksamen ved ILS (og et par andre steder)

6 6 - The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing. Professor Chris Dede, Harvard - No society educates its young to live in a different society. Professor David R. Olson, U of Toronto Læring for framtiden…

7 7 Utgangspunkt Historisk har vurdering knyttet seg til muntlige og/eller skriftlige uttrykk for individuell kunnskap I dag er kunnskapsproduksjonen sterkt knyttet til samarbeid og kulturelle verktøy – artefakter Kompleksiteten øker: – Forstå og produsere multimodale uttrykk – Håndtere modeller, simuleringer – Søke opp fragmenter og motstridende opplysninger → meningsbærende enheter Vurdering kan ikke ses isolert fra endrede betingelser for kunnskapsproduksjon!

8 8 Mismatch “The explosion of new social network technologies has highlighted the awkward relationship between new ‘21st century’ media practices and existing educational systems” (Hickey et al., 2010) Digital technologies have challenged the historically stable relationship between teachers, textbooks, tasks, and tests (Clarke-Midura & Dede, 2010) “Mismatch” mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser (Lund & Rasmussen, ijCSCL, 2008)

9 9 Digitale teknologier Akkumulerer historisk innsikt, utgjør et sosialt minne, og skaper tilgjengelighet til dette Overtar forrige århundres kunnskapsideal: kalkulerer, systematiserer, husker, restrukturerer, følger prosedyrer osv. Ikke en «driver» eller forsterker av eksisterende praksiser. Skaper konflikt med dagens oppgaver. Tegnproduserende, ny kommunikasjonsøkologi («lesing som design», f. eks som seleksjon og transformasjon av en nettside for bestemte formål (Kress, 2003). Fra masseproduksjon til massekommunikasjon Problem for oppgavedesign: Kognisjon blir eksternalisert, men har samtidig gjort problemløsing ugjennomsiktig («black box»). Kompetanse fremstår som «performativ» (Säljö, 2011).

10 10 «Performative competence» «Lingvo»

11 11 Digital kompetanse…. You will soon get the hang of driving in Berlin with its wide, long avenues and main roads and civilised traffic. Right of way is to traffic coming from the right - a diamond shaped yellow sign means you have right of way. (http://www.berlin.de/english/index.html)http://www.berlin.de/english/index.html U zult spoedig hangt van het drijven in Berlijn met zijn brede, lange wegen en hoofdwegen en beschaafd verkeer worden. Het recht van manier is aan verkeer dat uit het recht komt - een diamant gestalte gegeven geel tekenmiddel u juist van manier hebt. (http://babelfish.altavista.com/ )http://babelfish.altavista.com/

12 12

13 13 Ctrl+c  Ctrl+v

14

15 15 Artefakten  ’art’ + ’fact’  representasjon av kollektive innsikter  inngang til kulturer  ’lim’ i kulturer  endrer kulturer (handlinger, praksiser)

16 16 Implikasjoner Hva vi kan og mestrer er i økende grad ensbetydende med hvordan vi bruker stadig mer sofistikerte teknologier («performativ kompetanse»). Forsøk på å dokumentere og vurdere hva folk kan uten å inkludere deres bruk av slike teknologier, vil mangle økologisk validitet. To muligheter: – Gi opp, det er for vanskelig, og skole kan aldri bli det samme som livet – Tenke radikalt – men realistisk – nytt om både oppgaver, aktiviteter og testformer

17 17 Ny teknologi Nye praksiser Eksisterende teknologi Eksisterende praksiser

18 18 Legitimitet/Validitet

19 19 Skriftlig eksamen: ”Man kan sitte i eksamenslokalet og skrive av andres stiler, ferdig rettet og kommentert fra lærerhånd” Muntlige presentasjoner: ”…her ville man kunne innhente så mye hjelp at det ville bli vanskelig å vurdere arbeidet som eget produkt” ”Eksamen får stadig mer preg av vilkårlighet, og vi nærmer oss en grense der vi ikke kan ha full tillit til eller respekt for ordningene, og heller ikke karakterene” ”Det er derfor viktig at eksamensordningene sender et signal om at det er elevens egen kunnskap og evne til selvstendig arbeid som skal vektlegges”

20 20 S1 S2 Oppgaver og hjelpemidler…

21 21 (Hans Rosling)

22 22 TWEAK ”Learning environments of the future” InterMedia: Tweaking Wikis for Education and the Advancement of Knowledge Designet: Oppgaver – aktiviteter – teknologier – vurdering i sammenheng! 22

23 23 Wikier og oppgaver ProductCharacteristicsTasks MediaWikiEncyclopedica)How we perceive the USA (2 w) b)Build a typical British town (1 sem) XWikiHierarchic + pres toola)Impact of Anglo-American culture (2 w) ConfluenceProject orienteda)An immigrant story of Norway (4 w) b)Re-enacting the Cold War (2 w) c)Counter factual versions of WW1 (2 w) WikiSpacesOnline ”hotel”a)A collectively written account of ESL student teachers’ placement experiences (8 w) b)ESL student teachers’ collectively produced and annotated resources (2 sem)

24 24

25 25

26 26 To nye kriterier Hvordan relaterer dine bidrag seg til oppgavens overordnede problemstilling? Vis relevansen. Hvordan relaterer dine bidrag seg til en eller flere av de andres bidrag? Vis relevansen.

27 27 UDIR og internett til eksamen Oppgaven holdes stabil Skoler med tilgang til internett Kontrollskoler Små forskjeller Ingenting tyder på at bestemte elevgrupper «vinner» eller «taper» Ulike kontrollregimer, lite juks

28 28 Danmark: endrer oppgavene (vgs) Digital eksamen obligatorisk i visse fag fra 2008. Internett fra 2010. ”Digital eksamen har vært en katalysator for fagenes utvikling, og gitt undervisningen et kvalitetsløft.” (Steen Lassen, evaluering av DE.) ”Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor selviscenesættelse og/eller overvågning med brug af moderne teknologi spiller en væsentlig rolle. Du skal vælge to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau, og anvende disse i besvarelsen af opgaven.”

29 29 Resultat av tre ulike oversettelselsesverktøy. Hvilken er best? Hvorfor?

30 30 Nye oppgavetyper resultat > n 1 + n 2 +…n x individuell ≠ kollektiv Typer: Narrativer Scenarier Alternativer Hypoteser Årsaker Korrelasjoner Forbindelser Synteser Meta-oppgaver etc

31 31 Aktivitetssystemet Resources

32 32 Didaktiske implikasjoner AS #1 AS #2 Praksiser under utvikling overskridelse Didaktikkens ”tredje rom”

33 33 Noen forskjeller mellom statisk og dynamisk vurdering Statisk vurderingDynamisk vurdering Undervisning og vurdering holdes atskilt Undervisning mot eksamen “Test-wise learners” Vekt på testens validitet og reliabilitet Perspektiv: fortid + nåtid Vurdering som forsinket respons Individuelt fokus, få og kontrollerte variabler Bruk av tilgjengelige kulturelle verktøy ofte oversett eller misforstått Undervisning, læring og vurdering utgjør en enhet Undervisning forbi eksamen “World-wise learners“ Vekt på testens validitet og elevens utvikling Perspektiv: fremtid, potensial Vurdering som intervensjon Samarbeidsfokus, mange variabler, ( “økologi”) Bruk av tilgjengelige kulturelle verktøy som uttrykk for relevant kompetanse

34 34 Hovedpoeng (1): Teknologier støtter ikke nødvendigvis læring slik vi har forstått/forstår det: de transformerer betingelsene for læring (ny «kommunikasjonsøkologi»), læringsprosessene, hvordan vi skal forstå læring, og dermed hvordan vi skal kunne dokumentere og verifisere læring.

35 35 Hovedpoeng (2) Hva vi kan og mestrer er i økende grad ensbetydende med hvordan vi bruker stadig mer sofistikerte teknologier. Forsøk på å dokumentere og vurdere hva folk kan uten å inkludere deres bruk av slike teknologier, vil mangle økologisk validitet. To muligheter: – Gi opp, det er for vanskelig, og skole kan aldri bli det samme som livet – Tenke radikalt – men realistisk – nytt om både oppgave- og testformer. Fryktelig vanskelig!

36 36

37 37 "Nobody is as smart as everybody” (Kevin Kelly, grunnlegger av WIRED magazine)

38 38


Laste ned ppt "1 Digital eksamen som overskridelse: oppgaver, ressurser, aktiviteter og vurdering i sammenheng HF, 27.02.2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google