Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å sette bestemthet på kartet med gresk og kirkeslavisk som peilemerker Hanne Martine Eckhoff, 17. juni 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å sette bestemthet på kartet med gresk og kirkeslavisk som peilemerker Hanne Martine Eckhoff, 17. juni 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å sette bestemthet på kartet med gresk og kirkeslavisk som peilemerker Hanne Martine Eckhoff, 17. juni 2008

2 2 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) PROIEL Pragmatic Resources in Old Indo-European Languages: Parallellkorpus, Det nye testamentet i koinégresk original og i de eldste oversettelsene til latin, gotisk, armensk og gammelkirkeslavisk. Detaljert morfologisk, syntaktisk og etter hvert informasjonsstrukturell annotering. Åpent tilgjengelig for alle.

3 3 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) PROIEL-syntaks

4 4 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Pragmatiske ressurser ordstilling partisippbruk pronomenbruk bestemthet pragmatiske partikler Hva er forskjellig, og hva er likt? Kan vi si noe om de pragmatiske ressursene i urindoeuropeisk?

5 5 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Trofaste slaviske oversettere azъ bo esmъ starъ и žena moja ego gar eimi presbutēs kai hē gunē mou jeg for er gammel og kona mi zamatorěvъši vь dьnechъ svoich probebēkuia en tais hēmerais autēs framskreden i dagene sine «for jeg er gammel, og kona mi er framskreden i alder» Mar. Luk. 1,18

6 6 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Bestemthet Koinégresk: allestedsnærværende bestemt artikkel, opptrer til og med på egennavn, infinitiver og preposisjonsfraser. ho huios tou anthrōpou Gammelkirkeslavisk: distinksjon mellom korte, nominale adjektivformer og lange, pronominale adjektivformer, som trolig uttrykker bestemthet. snъ čsky Forskjellig distribusjon, forskjellig semantikk?

7 7 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Alternative strategier Hva skjer når det ikke er noe adjektiv med i nomenfrasen? ordstillingsalternasjoner overforbruk av demonstrativer og andre pronomener alternasjoner i valg av objektskasus aspektalternasjoner alternasjoner i valg av possessivkonstruksjon ingenting!

8 8 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Det konseptuelle rom Betydning (inkludert pragmatiske og diskursfunksjonelle dimensjoner) er organisert i «a universal structure of conceptual knowledge for communication in human beings» (Croft 2001:105). Kategorier som bestemthet har sammenhengende betydningsklynger. Synonyme konstruksjoner overlapper i det konseptuelle rom. Diakrone endringer følger sammenhengende spor i det konseptuelle rom.

9 9 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Semantiske kart Hvilke betydningselementer har den vide bestemthetskategorien i gresk? Hvilke betydningselementer er felles for den og de kirkeslaviske strategiene? Hypotese: Disse betydningselementene ligger i en klynge i det konseptuelle rom, og det bør være mulig å tegne et semantisk kart over dem.

10 10 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) De aller første skrittene Possessivitet: En spesifikk person har et varig og formalisert forhold til en konkret gjenstand? Forventning: bestemt possessor. Hva skjer når possessor er ubestemt i gammelgresk?

11 11 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Possessivkonstruksjoner i gammelkirkeslavisk Fem konstruksjonstyper som alle kunne ha possessivbetydninger (sentralt eller perifert). Adjektivkonstruksjoner (AK1) og genitivskonstruksjoner i nært samvirke. Uavhengige adjektivkonstruksjoner (AK2) Dativkonstruksjoner Uavhengige genitivskonstruksjoner

12 12 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) AK1 og bundet genitiv AK1 (-ov-, -in-, -j-) når possessor var ett substantiv, genitiv ellers. (1) vъ domu ijakovli i hus-lok.sg.Jakob-j-mask.lok.sg. epi ton oikon Iakōb «i Jakobs hus» Mar. Luk. 1,33 (2) vъ domu davda otroka svoego i hus-lok.sg. David-gen.sg. tjener-gen.sg. sin-mask.gen.sg. en oikō(i) Dauid paidos autou «i hans tjener Davids hus» Mar. Luk. 1,69

13 13 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) AK2 Adjektiver på -ьsk-, -ьn-, -ьj- (3) knigy pročskyę bok-nom.pl. profet-ьsk-fem.nom.pl. hai graphai tōn prophētōn «profetenes bøker» Savv. Matt. 26,56

14 14 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Kategoriserende AK2 (4) vъ odeždachъ ovčiichъ i klær-lok.pl. sau-ьj-lok.pl. en endumasin probatōn «i fåreklær» Ass. Matt. 7,15

15 15 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Korrelasjon med bestemthet i det greske forelegget Forventning: Mange bestemte possessorer i forelegget til AK1-konstruksjonene. Mange ubestemte possessorer i forelegget til AK2- konstruksjonene, særlig dem med kategoriseringsbetydning.

16 16 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Første testkasus: ubestemt possessor, ubestemt possessum Data: 377 AK1, 276 AK2, alle oversettelser av greske genitivskonstruksjoner. AK1: 80 (21,2 %) var oversettelser av greske UU-konstruksjoner. AK2: 34 (12,6 %) var oversettelser av greske UU-konstruksjoner.

17 17 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) AK1, UU 10 av de 80 eksemplene uttrykte kategoriseringsrelasjoner eller beslektede relasjoner (nåløye, ormeyngel,17 totalt). 64 av de 80 eksemplene uttrykte possessivitet i forholdsvis streng forstand (referansepunktsituasjoner). 60 av disse var egennavn eller ordene for Gud, Herren eller Kristus. Koinégresk kan ha bestemt artikkel til egennavn også, men må ikke. Egennavnspossessor uten artikkel ser ut til å være like spesifikk, kjent og identifiserbar som det jevne bestemte substantiv.

18 18 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) AK2, UU Kategoriseringskonstruksjoner: 64 % hadde UU. (5) zrъno gorušьno frø-akk sennep-ьn-akk.sg. kokkon sinapeōs «sennepsfrø» Ass. Matt. 19,20 Referansepunktkonstruksjoner: Bare 5,7 % hadde UU. Alle hadde enten generisk eller svært abstrakt possessor (kjødets vilje, fredens vei).

19 19 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Tentativ konklusjon Greske possessorer: Ubestemthet er et utkantfenomen de mest typiske possessorene (personer og guddommer med egennavn/unik betegnelse) de minst typiske possessorene (generiske, abstrakte, på typenivå) Kirkeslavisk: AK1 for typiske possessorer (spesifikke, identifiserbare enkeltpersoner) AK2 for utypiske possessorer (personer i pl., inanimata, abstrakter, typer)

20 20 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Animathetshierarkiet Greske bestemte possessorer: egennavn < fellesnavn, menneske < animat fellesnavn, ikke menneske < inanimat fellesnavn AK1 og AK2 egennavn < fellesnavn, menneske < animat fellesnavn, ikke menneske < inanimat fellesnavn

21 21 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Referanser Borodič, V.V. (1963): “O kategorii opredelennosti/neopredelennosti v staroslavjanskom jazyke”. Slavjanskaja filologija 5:162–202. Croft, William (2001): Radical Construction Grammar. Syntactic Theory in Typological Perspective. Oxford: Oxford University Press. Croft, William (2003): Typology and Universals. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press. Dixon, R.M.W. (1979): “Ergativity”. Language 55:59–138. Eckhoff, Hanne Martine (2007): Old Russian possessive constructions: A construction grammar account. Dissertation submitted for the degree of doctor artium, University of Oslo. Oslo: Unipub. Flier, Michael (1974): Aspects of Nominal Determination in Old Church Slavic. The Hague: Mouton. Gundel, Jeanette K., Nancy Hedberg and Ron Zacharski (1993): “Cognitive status and the form of referring expressions in discourse”. Language 69: 274–307. Honowska, M. (1963): Geneza złożonej odmiany przymiotników w świetle języka starocerkiewnosłowiańskiego. Wrocław. Haspelmath, Martin (1997): Indefinite pronouns. Oxford: Oxford University Press. Haspelmath, Martin (2003): “The Geometry of Grammatical Meaning: Semantic Maps and Cross-Linguistic Comparisons”. In Michael Tomasello (ed.): The New Psychology of Language, vol. 2. Mahwah: Lawrence Erlbaum. Kurc, Josif (Josef Kurz) (1963): “Problema člena v staroslavjanskom jazyke”. In Josif Kurc (ed.): Issledovanija po sintaksisu staroslavjanskogo jazyka. Prague: Izdatel’stvo Čechoslovackoj akademii nauk. Lunt, Horace G.(1977): “Limitations of Old Church Slavonic in representing Greek”. In Bruce M. Metzger (ed.): The Early Versions of the New Testament. Their Origin, Transmission, and Limitations. Oxford: Clarendon Press. Lyons, Christopher (1999): Definiteness. Cambridge: Cambridge University Press. Nesset, Tore (1999): “The Realization of (In)definiteness in Russian”. Poljarnyj vestnik 2.

22 22 > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) Takk!


Laste ned ppt "Å sette bestemthet på kartet med gresk og kirkeslavisk som peilemerker Hanne Martine Eckhoff, 17. juni 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google