Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeiderpartiet.no. Komité nedsatt november 2013 Debattopplegg og verktøy til organisasjonen februar 2014 Fylkesårsmøter Forslagsfrist plattform 1. april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeiderpartiet.no. Komité nedsatt november 2013 Debattopplegg og verktøy til organisasjonen februar 2014 Fylkesårsmøter Forslagsfrist plattform 1. april."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeiderpartiet.no

2 Komité nedsatt november 2013 Debattopplegg og verktøy til organisasjonen februar 2014 Fylkesårsmøter Forslagsfrist plattform 1. april TIDSLINJE Lokalpolitisk plattform på høring 1. mai Forslagsfrist endelig plattform 20. august Landsstyret vedtar plattform 23.-24. september Lokale program vedtas medio oktober

3 Arbeiderpartiet.no MEN BILDER MED LAV OPPLØSNING KAN OGSÅ VÆRE MINDRE Og ha en beskrivende tekst om du vil… Framtidas lokalsamfunn – forslag til lokalpolitisk plattform Kunnskapsbaserte – kunnskapsrike - kunnskapssøkende

4 Arbeiderpartiet.no VI SKAL SØKE KUNNSKAP I ALT VI GJØR, OG BASERE ALT VI GJØR PÅ KUNNSKAP

5 Arbeiderpartiet.no

6 Lokalt og nasjonalt

7 Arbeiderpartiet.no DEMOKRATI digitalisere tjenester og kontakt med innbyggerne der det er mulig ha en aktiv rolle som innkjøper og stille krav om arbeidstakeres rettigheter og bruk av lærlinger i offentlige anskaffelser at saksfremlegg for kommunale organ som hovedregel bør være på maks. to sider ivareta kommuner som opplever rask tilflytting og rask fraflytting

8 Arbeiderpartiet.no VI TRENGER KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER

9 Arbeiderpartiet.no KOMPETANSEREFORM Noen forslag: det gis tilbud om fagopplæring i kombinasjon med arbeid det tas inn to lærlinger per 1000 innbyggere de arbeidsplassbaserte utdanningstilbudene innen høyere utdanning videreutvikles det jobbes for en betydelig økning av doktorgrader i kommunal regi

10 Arbeiderpartiet.no SKOLE OG BARNEHAGE Hovedsak: Kompetansekrav til lærere Vi vil gi kommunene de nødvendige virkemidlene slik at vi utelukkende benytter undervisningspersonell med formell kompetanse i grunnskolen innen 2020.

11 Arbeiderpartiet.no DET KREVER ALTSÅ: Etter- og videreutdanning av dagens ansatte Rekruttering til lærerstudiet «Innhenting» av de 37.000 lærerne som jobber i andre yrker

12 Arbeiderpartiet.no ANDRE FORSLAG: «lese-skrive-regne»-løftet etablere et eget pedagogisk tilbud til assistenter i barnehagen innføre forsøk med gratis SFO i områder som i dag har gratis kjernetid i barnehage utrede hvordan vi kan styrke kvaliteten i og øke tilgjengeligheten til SFO

13 Arbeiderpartiet.no HELSE OG OMSORG Aktiv alderdom – bo lenger hjemme Nye hjelpemidler – velferdsteknologi som en del av studier og opplæring «Én innbygger – én journal» Psykisk helse – et bedre lavterskeltilbud Rus – bedre samarbeid og mer kunnskap Barnevern – sterke kompetansemiljøer i kommunal regi

14 Arbeiderpartiet.no FRIVILLIGHET OG KULTUR stimulere til at pensjonister og andre ressurspersoner deltar i det frivillige arbeidet i barnehage, skole og fritidsaktiviteter for barn og unge tilby gratis utlån av lokaler, baner og haller sikre kulturskoletilbudet i kommunene og beholde kulturskoletimen i barneskolen

15 Arbeiderpartiet.no BOLIG sikre nok tilgjengelige tomter til boligbygging sette av tomter til studentboliger forenkle det statlige innsigelsesinstituttet, og sørge for at det brukes på riktig måte Fortetting og fornying av eksisterende boligmasse

16 Arbeiderpartiet.no KLIMA – TENKE GLOBALT, HANDLE LOKALT Klimatenkning i planleggingen Fortetting av sentrum Kollektivtransport og sykkel Ta initiativ til å trekke kommunale investeringer ut av kullindustri

17 Arbeiderpartiet.no NÆRING OG VERDISKAPING sørge for et effektivt virkemiddelapparat og styrke finansieringen av innovasjonsselskapene legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer for å opprettholde om lag dagens nivå av selvforsyningsgrad si nei til evigvarende kvoterettigheter i fiskerinæringen

18 Arbeiderpartiet.no VEKST I HELE LANDET bidra til å skape kompetansearbeidsplasser over hele landet at de innovasjonsrettede virkemidlene innenfor distrikts- og regionalpolitikken styrkes vesentlig at samferdselsinvesteringene trappes ytterligere opp, både til vei og bane

19 Arbeiderpartiet.no FRAMTIDAS STORBYER bruke tippemidler for å bedre dekningen av idrettsanlegg i storbyene innføre en lovhjemmel for å etablere lavutslippssoner i storbyene forlenge områdesatsingene og utvide med gratis kjernetid i SFO i storbyområder med levekårsutfordringer

20 Arbeiderpartiet.no LYKKE TIL MED GODE PROGRAMPROSESSER! Gå ut og lytt til folk Inviter til samråd Styrk samarbeidet med fagbevegelsen og frivilligheten Husk innspillsfristen 20. august!


Laste ned ppt "Arbeiderpartiet.no. Komité nedsatt november 2013 Debattopplegg og verktøy til organisasjonen februar 2014 Fylkesårsmøter Forslagsfrist plattform 1. april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google