Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menneskehandel i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menneskehandel i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Menneskehandel i Norge
Linda Kartawich Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel - KOM

2 Disposisjon: Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM)
Hva er menneskehandel? (Juridisk rammeverk) Omfang menneskehandel Identifisering av mulig ofre for menneskehandel

3 Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel - KOM
3

4 Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel:
Etablert som prosjekt med hjemmel i tiltak 29 i Regjeringens handlingsplan ”Stopp menneskehandelen” ( ) Skal være et ”… permanent virkemiddel for bedre samordning mellom myndigheter og organisasjoner” ifølge Regjeringens Handlingsplan ”Sammen mot menneskehandel” ( ) 4

5 Interdepartemental gruppe Ledet av Justisdepartementet
Regjeringen Interdepartemental gruppe Ledet av Justisdepartementet Politidirektoratet KOM Tverretatlig samarbeidsgruppe Politi – distrikt og særorgan Påtalemyndigheten UDI Hdir IMDi BUFdir NAV Arbeidstilsynet Oslo LDO TOT koordinatorene Operativ samarbeidsgruppe ROSA prosjektet IOM Advokatforeningen Røde Kors Pro sentret Kirkens Bymisjon Frelsesarmeen Adora prosjektet NAV Grünerløkka sosialtjeneste Hvalstad transittmotak LOSU Lokale TOT Lokale TOT Lokale TOT Lokale TOT Lokale TOT 5

6 Hovedoppgaver: Nettverksdrifting
Veiledning og bistand i sakshåndtering Informasjon og kompetanseheving gjennom seminarer, foredrag, veiledning osv Rapporteringer, spesielt en årlig tilstandsrapport Utvikle ulike verktøy Avklaring av systemiske utfordringer og ansvarsforhold 6

7 JURIDISK RAMMEVERK 7

8 Menneskehandel og menneskesmugling
Menneskehandel: Menneskesmugling: - lovbrudd mot individet lovbrudd mot staten - beskytte offeret beskytte statens suverenitet - økonomisk gevinst: økonomisk gevinst: gjentagende utnytting ”engangsbeløp” - samtykke ikke nødvendig samtykke - forutsetter ikke ulovlig forutsetter ulovlig grensepassering grensepassering 8

9 Det juridiske rammeverket
Internasjonalt Palermo protokollen: protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn. Supplerer de forente nasjoners konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet. (Norge ratifiserte i 2003) Regionalt Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. (Norge ratifiserte i 2008) Nasjonalt Straffeloven § 224 FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet har som målsetting å bedre internasjonalt samarbeid for å bekjempe kriminalitet. Til denne konvensjonen er det utarbeidet tre protokoller, deriblant en om menneskesmugling og en om menneskehandel. Palermo-protokollen var det første internasjonale juridiske instrument som lyktes i å definere menneskehandel. Norge ratifiserte FN-konvensjonen med underliggende protokoller i 2003. I 2008 ratifiserte Norge Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel som trådte i kraft samme år. Konvensjonen har mye til felles med Palermoprotokollen, men den har et sterkere fokus på ofrenes rettigheter. For å sikre gjennomføring av konvensjonen er det også utpekt en uavhengig ekspertgruppe, GRETA, som skal overvåke medlemslandenes tiltak på feltet og rapportere om forholdene. (Norge støtter arbeidet og gruppen ledes av den norske dommeren Hanne Sophie Greve) 9

10 Straffeloven § 224 Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av vedkommendes organer, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år. På samme måte straffes den som legger forholdene til rette for slik utnyttelse eller forledelse som nevnt i første ledd ved å anskaffe, transportere eller motta personen, på annen måte medvirker til utnyttelsen eller forledelsen, eller gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til utnyttelsen fra en person som har myndighet over den fornærmede, eller som mottar slik betaling eller annen fordel. Den som begår en handling som nevnt i første eller annet ledd mot en person som er under 18 år, straffes uavhengig av om vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd er anvendt. Villfarelse om alder utelukker ikke straffskyld, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte. Grov menneskehandel straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om den som ble utsatt for handlingen, var under 18 år, om det ble brukt grov vold eller tvang eller om handlingen ga betydelig utbytte. Villfarelse om alder er uten betydning, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte. 10

11 3 komponenter i definisjonen av menneskehandel:
Handlinger + Rekruttering Transport Overføring Husing Mottak av personer Hva? Midler + Vold Trusler Misbruk av sårbar situasjon Utilbørlig atferd Hvordan? Formål Prostitusjon, andre seksuelle formål Tvangsarbeid, tvangstjeneste (tigging) Krigstjeneste i fremmed land Fjerning av organer Hvorfor?

12 OMFANG I NORGE 12

13 Utviklingen i antall identifiserte ofre:
Årstall Mulige ofre for menneskehandel under oppfølging av etater og organisasjoner som har rapportert til KOM 2007 203 2008 256 2009 292 2010 319 13

14 Ukjent utnyttingsform 4 %
2010 319 personer 62 % kvinner 13 % menn 25 % antatt mindreårige 6 % jenter 19 % gutter Seksuell utnytting 61 % Tvangsarbeid 35 % Ukjent utnyttingsform 4 % 44 nasjonaliteter KOM-prosjektet 14

15 Tvangsarbeid/ -tjenester 105 24 9 23 49
Utnyttelses- form Tot Kvinner, over 18 Jenter, under 18 Menn, over 18 Gutter, under 18 Prostitusjon 194 168 6 13 7 Tvangsarbeid/ -tjenester 105 24 9 23 49 Kombinasjon prostitusjon m.m og tvangsarb m.m 1 2 3 Organ høsting Krigstjeneste Uklart 5 319 198 19 42 60 15

16 Prostit. og andre sek. formål
Utvikling 2007 – 2010, etter kjønn, alder og antatt utnytting: År Jenter antatt under 18 Gutter antatt under 18 Kvinner over 18 Menn over 18 Tot. Prostit. og andre sek. formål Tvang-arb/tj. Tigging Krigs- tjen. Organ- handel Uavkl. 2007 35 17% 19 9% 139 68% 10 5% 203 99% 162 80% 32 16% 9 4% 2008 49 19% 45 18% 146 57% 16 6% 256 100% 180 70% 71 28% 5 2% 2009 50 7% 191 65% 11% 292 198 80 27% 1 0,5% 12 2010 60 62% 42 13% 319 194 61% 112 35% 13

17 Straffesaker i Norge - statistikk per mars 2011
Straffesaker etter §224 = totalt 21 29 personer dømt for menneskehandel – ca 80% er menn 50 fornærmede – ca 80% kvinner Rettskraftige dommer = totalt 16 Anmeldelser etter §224: 35 (2006), 23 (2007), 46 (2008), 38 (2009), 40 (2010) 2008: Norges eneste dom for utnyttelse til tvangsarbeid. Okt 2011: dom i Bergen tingrett hvor to litauere ble dømt for grov menneskehandel. Utnyttet mindreårige til vinningskriminalitet. Totalt dommer fra 17

18 IDENTIFISERINGSVERTØY INFORMASJONSMATERIELL
18

19 Identifiseringsverktøy
KOM-prosjektet 19

20 Veileder – identifisering av mulige ofre for menneskehandel
Målgruppe for denne veilederen Definisjoner Formålet med å identifisere ofre for menneskehandel Det norske systemet for identifisering og verifisering Generelle indikatorer for ofre for menneskehandel Hvordan identifisere ofre for menneskehandel Hvor skal/kan du henvise for videre assistanse? KOM-prosjektet 20

21 Generelle indikatorer for menneskehandel:
Personen viser tegn på å: Være under tvang/forledelse/kontroll Være i en sårbar situasjon Være utsatt for vold eller trusler mot egen person eller mot familie og venner Være tvunget til å begå brudd på norsk lov som del av utnyttingen Yte tjenester/arbeide under uverdige forhold Personen blir identifisert på eller i sammenheng med en lokalitet som er kjent for å være arena for utnytting av mennesker Spesielle indikatorlister KOM-prosjektet 21

22 Hvem har ansvar for å identifisere mulige ofre?
Alle yrkesgrupper som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med mennesker som man mistenker kan være i en situasjon der de blir utnyttet i menneskehandel. Myndighetene er ansvarlig for å sørge for at særlig aktuelle yrkesgrupper får opplæring i identifisering av mulige ofre og hvem de kan henvise videre til. 22

23 Identifisering Verifisering Politi – Straffeloven Advokat
Personen selv Advokat Politiet Oppsøkende virksomheter Helsepersonell og sosialtjenesten Utlendingsmyndighetene Barnevernet Skole Arbeidsgivere Frivillige organisasjoner Med flere…… = Rett til refleksjonsperiode, midlertidig bistand og beskyttelse inntil ev verifisering foreligger, rett til trygg retur Verifisering Politi – Straffeloven Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda – Utlendingsloven Barnevernet – Barnevernloven = Rett til midlertidig arbeids- eller oppholdstillatelse/permanent opphold, bistand og beskyttelse, trygg retur, erstatning/oppreisning KOM-prosjektet 23

24 Hvordan identifisere et offer?
Bekymring Observasjoner Samtale Gjennom samtalen(e) og/eller mellom samtale(e) og observasjonen(e): Informasjon til det mulige offeret Søk råd/veiledning Ev henvis til spesialist. NB! Under 18 – meldeplikt til barnevernet PROSESS 24

25 Informasjonsmateriell til ofre
25

26 Mulige ofres rettigheter:
Arbeids- og/eller oppholdstillatelse Refleksjonsperiode Begrenset oppholdstillatelse Permanent opphold Juridisk bistand Trygg og tilpasset bolig Livsopphold Nødvendig helsehjelp Arbeidsrettede tiltak og/eller tilpassede aktiviteter Trygg retur og reetablering i hjemland Mindreårige ofre har samme rettigheter som andre norske barn, uavhengig av oppholdsstatus Refleksjonsperiode: I utgangspunktet for de som ikke har lovlig opphold i Norge Kommunalt ansvar Beskyttelse/Asyl: Noen har søkt asyl og ønsker å være i asylsystemet Statlig ansvar Arbeid- og/eller oppholdstillatelse: Refleksjonsperiode – 6 måneder – identifisert som mulig offer Begrenset oppholdstillatelse – inntil 12 måneder/fornybar – forholdet anmeldt og under etterforskning Permanent opphold – vitnet i straffesak 26

27 Aktuelle utfordringer:
Fokus og hjelpetilbud til ofre for alle typer utnytting iht str.l. §224 Ingen offentlige særskilte tilrettelagte institusjonsplasser for barn – mrk. ny bestemmelse. Få organisasjoner som jobber for å identifisere ofre for tvangsarbeid, tvangstjenester og organhandel Få/ingen særskilt tilrettelagte tilbud til ofre for tvangsarbeid, tvangstjenester og osrganhandel Få/ingen særskilt tilrettelagte tilbud til menn Helhetlig og forutsigbart sosial- og helsetilbud til ofre Skifter mellom refleksjon (kommunalt ansvar) og asyl (statlig ansvar) utfordrende Bolig og penger til livsopphold Helsehjelp Aktivitetstilbud Enormt ressurskrevende for advokater og hjelpetiltak Behov for opplæring Profesjoner som for eksempel påtale og domstolene, fylkesnemndene, barnevern og verger Geografisk, dvs fokus også utover storbyene Behov for tverretatlig/-faglig samarbeid 27

28 Takk for oppmerksomheten!
28


Laste ned ppt "Menneskehandel i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google