Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NATIONAL POLICE DIRECTORATE Menneskehandel i Norge Linda Kartawich Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel - KOM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NATIONAL POLICE DIRECTORATE Menneskehandel i Norge Linda Kartawich Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel - KOM."— Utskrift av presentasjonen:

1 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Menneskehandel i Norge Linda Kartawich Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel - KOM

2 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Disposisjon:  Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM)  Hva er menneskehandel? (Juridisk rammeverk)  Omfang menneskehandel  Identifisering av mulig ofre for menneskehandel

3 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel - KOM

4 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel:  Etablert som prosjekt med hjemmel i tiltak 29 i Regjeringens handlingsplan ”Stopp menneskehandelen” (2006-2009)  Skal være et ”… permanent virkemiddel for bedre samordning mellom myndigheter og organisasjoner” ifølge Regjeringens Handlingsplan ”Sammen mot menneskehandel” (2011-2014)

5 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Regjeringen Tverretatlig samarbeidsgruppe Politi – distrikt og særorgan Påtalemyndigheten UDI Hdir IMDi BUFdir NAV Arbeidstilsynet Oslo LDO TOT koordinatorene Politidirektoratet KOM Interdepartemental gruppe Ledet av Justisdepartementet Lokale TOT Operativ samarbeidsgruppe ROSA prosjektet IOM Advokatforeningen Røde Kors Pro sentret Kirkens Bymisjon Frelsesarmeen Adora prosjektet NAV Grünerløkka sosialtjeneste Hvalstad transittmotak LOSU

6 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Hovedoppgaver:  Nettverksdrifting  Veiledning og bistand i sakshåndtering  Informasjon og kompetanseheving gjennom seminarer, foredrag, veiledning osv  Rapporteringer, spesielt en årlig tilstandsrapport  Utvikle ulike verktøy  Avklaring av systemiske utfordringer og ansvarsforhold

7 NATIONAL POLICE DIRECTORATE JURIDISK RAMMEVERK

8 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Menneskehandel og menneskesmugling Menneskehandel:Menneskesmugling: - lovbrudd mot individet - lovbrudd mot staten - beskytte offeret - beskytte statens suverenitet - økonomisk gevinst: gjentagende utnytting ”engangsbeløp” - samtykke ikke nødvendig - samtykke - forutsetter ikke ulovlig - forutsetter ulovlig grensepassering grensepassering

9 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Det juridiske rammeverket  Internasjonalt Palermo protokollen: protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn. Supplerer de forente nasjoners konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet. (Norge ratifiserte i 2003)  Regionalt Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. (Norge ratifiserte i 2008)  Nasjonalt Straffeloven § 224

10 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Straffeloven § 224 Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til a)prostitusjon eller andre seksuelle formål, b)tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging, c)krigstjeneste i fremmed land eller d)fjerning av vedkommendes organer, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år. På samme måte straffes den som a) legger forholdene til rette for slik utnyttelse eller forledelse som nevnt i første ledd ved å anskaffe, transportere eller motta personen, b)på annen måte medvirker til utnyttelsen eller forledelsen, eller c)gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til utnyttelsen fra en person som har myndighet over den fornærmede, eller som mottar slik betaling eller annen fordel. Den som begår en handling som nevnt i første eller annet ledd mot en person som er under 18 år, straffes uavhengig av om vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd er anvendt. Villfarelse om alder utelukker ikke straffskyld, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte. Grov menneskehandel straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om den som ble utsatt for handlingen, var under 18 år, om det ble brukt grov vold eller tvang eller om handlingen ga betydelig utbytte. Villfarelse om alder er uten betydning, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte.

11 NATIONAL POLICE DIRECTORATE 3 komponenter i definisjonen av menneskehandel: Handlinger + Rekruttering Transport Overføring Husing Mottak av personer Hva? Midler + Vold Trusler Misbruk av sårbar situasjon Utilbørlig atferd Hvordan? Formål Prostitusjon, andre seksuelle formål Tvangsarbeid, tvangstjeneste (tigging) Krigstjeneste i fremmed land Fjerning av organer Hvorfor?

12 NATIONAL POLICE DIRECTORATE OMFANG I NORGE

13 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Utviklingen i antall identifiserte ofre: Årstall Mulige ofre for menneskehandel under oppfølging av etater og organisasjoner som har rapportert til KOM 2007 203 2008 256 2009 292 2010 319

14 NATIONAL POLICE DIRECTORATE KOM-prosjektet 2010 319 personer 62 % kvinner 13 % menn 25 % antatt mindreårige 6 % jenter 19 % gutter Seksuell utnytting 61 % Tvangsarbeid 35 % Ukjent utnyttingsform 4 % 44 nasjonaliteter

15 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Utnyttelses- form TotKvinner, over 18 Jenter, under 18 Menn, over 18 Gutter, under 18 Prostitusjon1941686137 Tvangsarbeid/ - tjenester1052492349 Kombinasjon prostitusjon m.m og tvangsarb m.m 71231 Organ høsting00000 Krigstjeneste00000 Uklart135233 Tot 319198194260

16 NATIONAL POLICE DIRECTORATE År Jenter antatt under 18 Gutter antatt under 18 Kvinner over 18 Menn over 18 Tot. Prostit. og andre sek. formål Tvang- arb/tj. Tigging Krigs- tjen. Organ- handel Uavkl. 200735 17% 19 9% 139 68% 10 5% 203 99% 162 80% 32 16% 009 4% 200849 19% 45 18% 146 57% 16 6% 256 100% 180 70% 71 28% 005 2% 200950 17% 19 7% 191 65% 32 11% 292 100% 198 68% 80 27% 1 0,5% 1 0,5% 12 4% 201019 6% 60 19% 198 62% 42 13% 319 100% 194 61% 112 35% 0013 4% Utvikling 2007 – 2010, etter kjønn, alder og antatt utnytting :

17 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Straffesaker i Norge - statistikk per mars 2011  Straffesaker etter §224 = totalt 21  29 personer dømt for menneskehandel – ca 80% er menn  50 fornærmede – ca 80% kvinner  Rettskraftige dommer = totalt 16  Anmeldelser etter §224: 35 (2006), 23 (2007), 46 (2008), 38 (2009), 40 (2010)  2008: Norges eneste dom for utnyttelse til tvangsarbeid.  Okt 2011: dom i Bergen tingrett hvor to litauere ble dømt for grov menneskehandel. Utnyttet mindreårige til vinningskriminalitet.

18 NATIONAL POLICE DIRECTORATE IDENTIFISERINGSVERTØY INFORMASJONSMATERIELL

19 NATIONAL POLICE DIRECTORATE KOM-prosjektet Identifiseringsverktøy

20 NATIONAL POLICE DIRECTORATE KOM-prosjektet Veileder – identifisering av mulige ofre for menneskehandel 1.Målgruppe for denne veilederen 2.Definisjoner 3.Formålet med å identifisere ofre for menneskehandel 4.Det norske systemet for identifisering og verifisering 5.Generelle indikatorer for ofre for menneskehandel 6.Hvordan identifisere ofre for menneskehandel 7.Hvor skal/kan du henvise for videre assistanse?

21 NATIONAL POLICE DIRECTORATE KOM-prosjektet Generelle indikatorer for menneskehandel: Personen viser tegn på å:  Være under tvang/forledelse/kontroll  Være i en sårbar situasjon  Være utsatt for vold eller trusler mot egen person eller mot familie og venner  Være tvunget til å begå brudd på norsk lov som del av utnyttingen  Yte tjenester/arbeide under uverdige forhold  Personen blir identifisert på eller i sammenheng med en lokalitet som er kjent for å være arena for utnytting av mennesker Spesielle indikatorlister

22 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Hvem har ansvar for å identifisere mulige ofre? Alle yrkesgrupper som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med mennesker som man mistenker kan være i en situasjon der de blir utnyttet i menneskehandel. Myndighetene er ansvarlig for å sørge for at særlig aktuelle yrkesgrupper får opplæring i identifisering av mulige ofre og hvem de kan henvise videre til.

23 NATIONAL POLICE DIRECTORATE KOM-prosjektet Identifisering  Personen selv  Advokat  Politiet  Oppsøkende virksomheter  Helsepersonell og sosialtjenesten  Utlendingsmyndighetene  Barnevernet  Skole  Arbeidsgivere  Frivillige organisasjoner  Med flere…… = Rett til refleksjonsperiode, midlertidig bistand og beskyttelse inntil ev verifisering foreligger, rett til trygg retur Verifisering  Politi – Straffeloven  Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda – Utlendingsloven  Barnevernet – Barnevernloven = Rett til midlertidig arbeids- eller oppholdstillatelse/permanent opphold, bistand og beskyttelse, trygg retur, erstatning/oppreisning

24 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Hvordan identifisere et offer?  Bekymring  Observasjoner  Samtale Gjennom samtalen(e) og/eller mellom samtale(e) og observasjonen(e):  Informasjon til det mulige offeret  Søk råd/veiledning  Ev henvis til spesialist. NB! Under 18 – meldeplikt til barnevernet PROSESS

25 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Informasjonsmateriell til ofre

26 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Mulige ofres rettigheter:  Arbeids- og/eller oppholdstillatelse 1.Refleksjonsperiode 2.Begrenset oppholdstillatelse 3.Permanent opphold  Juridisk bistand  Trygg og tilpasset bolig  Livsopphold  Nødvendig helsehjelp  Arbeidsrettede tiltak og/eller tilpassede aktiviteter  Trygg retur og reetablering i hjemland  Mindreårige ofre har samme rettigheter som andre norske barn, uavhengig av oppholdsstatus

27 NATIONAL POLICE DIRECTORATE  Fokus og hjelpetilbud til ofre for alle typer utnytting iht str.l. §224 Ingen offentlige særskilte tilrettelagte institusjonsplasser for barn – mrk. ny bestemmelse. Få organisasjoner som jobber for å identifisere ofre for tvangsarbeid, tvangstjenester og organhandel Få/ingen særskilt tilrettelagte tilbud til ofre for tvangsarbeid, tvangstjenester og osrganhandel Få/ingen særskilt tilrettelagte tilbud til menn  Helhetlig og forutsigbart sosial- og helsetilbud til ofre Skifter mellom refleksjon (kommunalt ansvar) og asyl (statlig ansvar) utfordrende Bolig og penger til livsopphold Helsehjelp Aktivitetstilbud Enormt ressurskrevende for advokater og hjelpetiltak  Behov for opplæring Profesjoner som for eksempel påtale og domstolene, fylkesnemndene, barnevern og verger Geografisk, dvs fokus også utover storbyene  Behov for tverretatlig/-faglig samarbeid Aktuelle utfordringer:

28 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Takk for oppmerksomheten! Linda.Kartawich@politiet.no +47 23 36 43 19


Laste ned ppt "NATIONAL POLICE DIRECTORATE Menneskehandel i Norge Linda Kartawich Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel - KOM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google