Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvinesdal Frivilligsentral

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvinesdal Frivilligsentral"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvinesdal Frivilligsentral
Takk for at jeg fikk innbydelse til å komme. Jeg heter Irene Gullestad Sandtorv og er daglig leder i Kvinesdal Frivillighetssentral. Å få komme ut å fortelle om noe så flott som frivillighet er en sann fornøyelse. Jeg skal prøve å kort fortelle litt om sentralen i Kvinesdal og hvordan den er bygget opp. En kort presentasjon

2 Hva er en Frivilligsentral?
Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Over tid opplever mange at rollene skifter.

3 På Landsbasis I dag er det 315 frivilligsentraler fordelt rundt om i landets kommuner og bydeler. Kvinesdal var i 2005 blant 11 som fikk bevilget statsstøtte til ny sentral og startet opp 1.nov. Sentralene er like forskjellige som de menneskene som er der. Det er de som skaper mulighetene.

4 Eierskap og økonomi FS eies av Kvinesdal kommune.
Kommunen godkjenner retningslinjer for FS`s virksomhet. Staten, ved KKD, og Kvinesdal kommune bevilger midler til FS`s daglige drift. Staten bevilger 60% lønn av daglig leder og kommunen bevilger resten av lønnsmidlene, husleie og daglig drift av sentralen. Det fins mange forskjellige eierformer i sentralene rundt om i landet.

5 Drift og driftsstyre FS har et driftsstyre bestående av 6 representanter, samt 2 vararepresentanter. Av disse er 4 fra kommunen og 2 fra forskjellige lag og foreninger. I tillegg kommer daglig leder som er styrets sekretær. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år, og styreleder velges for en periode på 1 år. Styret ansetter daglig leder. Kommunen har arbeidsgiverfunksjonen overfor ansatte ved FS. Kommunens Driftsutvalg utgjør det årlige årsmøtet som avholdes før Kultursjefen ( som er min overordnede), flyktninge konsulenten, rektor ved en av skolene, kommunalsjefen innen helse og sosial er representanten fra kommunen og fra lag og forening er det saniteten og helsesportslaget.

6 Årsmøtet Årsmøtet fører kontroll med styret og sentralens drift. På årsmøtet behandles årsrapport, regnskap, handlingsplan/budsjett og valg av styreleder. Styret er valgkomite og velger selv de øvrige styrerepresentantene.

7 Daglig leders rolle Daglig leder utøver drift av sentralen i henhold til styrets vedtak og intensjoner. Er sekretær i styret Er ansvarlig for søknad om tilskuddsmidler Skriver årsrapport, samt fører oversikt over antall frivillige, brukere og årsverk Er ansvarlig for revisorgodkjent regnskap

8 Grunnlag for Frivilligsentralens virksomhet
FS skal stimulere til økt lokal frivillighet gjennom mobilisering til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behov. Den frivillige innsatsen skal være et tillegg til offentlig virksomhet, og skal IKKE erstatte eksisterende tiltak. Det skal være et samspill mellom frivillig og offentlig innsats på områder det er naturlig å samarbeide om. Det skal legges vekt på å rekruttere nye grupper frivillige og ta vare på og oppmuntre de etablerte. FS skal legge til rette arbeidet slik at ulike brukergrupper kan benytte seg av sentralens tilbud. Frivillighetssentralen i Kvinesdal er knyttet til et Aktivitetssenter og på denne måten blir det mange aktiviteter i nærmiljøet.

9 Målgruppe Målgruppen er ALLE innbyggere i Kvinesdal som ønsker den hjelp som Frivilligsentralen kan tilby. Frivilligsentralen skal være en møteplass for mennesker og er tiltak som skal virke forebyggende og helsefremmende.

10 Visjon og mål Målsettingen er at tiltakene skal være med på å skape ei levende bygd og heve livskvaliteten til mange innbyggere. Skape trygghet og tilhørighet gjennom en inkluderende og støttende holdning og pålitelig assistanse når hjelp er nødvendig. Opptre som katalysator for ideer og forslag, samt bidra til økt aktivitet og samarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn. Medvirke til og stimulere læring, utvikling og økt sosial kontakt. Vi engasjerer oss for eksempel i kunstutstillinger, div. arrangement, UKM (ungdommenskulturmønstring), m.m, arrangerer turer og utflukter. For eksempel blåbærtur ;-)

11 Forholdet til lag og foreninger
Frivilligsentralen samarbeider med lokale lag og foreninger og er med å utvikle det frivillige tjenestetilbudet FS skal kunne formidle nye frivillige FS skal være en resurs for alle lag og foreninger som ønsker det. Ofte opplever lag og foreninger at FS blir en konkurent. Dette er helt feil og det tar en stund før noen skjønner at vi skalvære en resurs for lag og foreningene som ønsker dette. Men noen ganger opplever vi at enten lag og foreninger føler seg truet eller at frivillige ikke ønsker å bidra til forskjellige foreninger av ulike årsaker. Da blir det vår jobb å finne andre løsninger. Vi prøver også i mange sammenhenger å få lag og foreninger til å samarbeide mer.

12 Frivilligsentralen er til for de frivillige
De frivillige skal alltid ivaretas og er de viktigste støttespillerne en sentral har. Ingen frivillige, ingen frivillighetssentral.

13 Hva forventes av den frivillige?
Hvor mye tid de vil bruke bestemmer de selv. De inngår ingen langsiktig avtale hvis de ikke ønsker dette. Synes de det er givende, fortsetter de. De står fritt til å svare nei på henvendelser når det ikke passer. De må skrive under på taushetserklæring. Vi er nøye med å innhente taushetserklæringen. Denne er for å sikre

14 Eksempler på oppgaver i Kvinesdal:
Turvenner: går på turer med eldre Telefonkontakt Besøksvenner Frivillige ”lærere” i dataundervisning for nybegynnere, strikking, leksehjelp Praktiske oppgaver: enkel snømåking, hagestell, handling, osv. Ledsager til lege, sykehus, frisør, kontorer, bank osv. Hjelpe til i en organisasjon: F. eks Saniteten, Røde Kors osv. Starte en klubb som er åpen for alle interesserte. Være med å starte en aktivitet. F. eks hobby grupper/kafé, snekkerverksted osv. Enkelte oppgaver tar vi ikke på oss. Nedvask gjør vi ikke. Jeg har enda ikke opplevd at en frivillig kommer inn og sier; ”Jeg elsker å vaske ned hus, jeg gjør gjerne det!” Vi skal heller ikke gå bedriftene i næringen. I Kvinesdal ”leier” Folkeuniversitetet i Lister et rom til dataundervisningen sin. Mot at vi får bruke rommet og maskinene når de ikke bruker det. Vi har frivillige lærere som underviser gratis kurs, og når de har prøvd seg på et kurs videresender vi dem til folkeuniversitetet for de som ønsker det. Et flott samarbeid som utfyller hverandre.

15 Faste aktiviteter 2010 Mandager: Trim & motivasjonsgruppe
Datakurs for nybegynnere (kr. 250,- pr.kurs) Kortspill (Sprøyt) Tirsdager: Lett trim med fysioterapeut Seniordans Linedance Onsdager: Kafè Datagrupper Tema kvelder Strikkekafè kveld Torsdager: Frisøren Kurs i seniordans Fellesskap på Kvinesdal omsorgssenter Torsdagsklubben (klubb for utviklingshemmede) Ut på tur med historiefortelling Fredager Morgenbønn Fredagstrimmen Lørdager Sangøvelser Private selskap Søndager Seniordans Månedlig: Fotpleie Pensjonistforeningsfest L.H.L fest Matutlevering til vanskeligstilte Sønner av Norge Fest Hver dag: Frivillig arbeid Individuell 1:1 hjelp Årlig Julefest Buss utflukter UKM Div. kurs og temakvelder Kulturelle Spaserstokken Alle aktivitetene er gratis bortsett fra frisør og fotpleie

16 Betaling? Den frivillige innsatsen skal ytes gratis med unntak av den frivilliges direkte utgifter. (bensin penger eller lignende på kr. 3.50,- pr km) Disse må eventuelt betales av bruker. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betaling du får. Å gjøre en innsats for andre, er å glede seg selv!

17 Hvem er de frivillige. De som vil bruke litt tid for å hjelpe andre
Hvem er de frivillige? De som vil bruke litt tid for å hjelpe andre. De som er pensjonister og synes dagene er litt lange. De som ikke er yrkesaktive, og vil gjøre noe meningsfylt. De som ønsker å glede andre. De som har ideer.

18 Sitat fra en frivillig:
- ”Det begynte med at jeg skulle hjelpe Erik. Nå vet jeg ikke hvem som hjelper hvem!”

19 Er folk bare opptatt av seg selv?
Undersøkelser viser at den frivillige innsatsen er like høy i dag som for 30 år siden.  Rundt 1,7 millioner mennesker gjør en frivillig innsats hvert år. Hver og en av oss bruker i gjennomsnitt 10 timer i måneden på frivillig virksomhet.  Halvparten av den voksne befolkningen og tre fjerdedeler av barn og unge er med i frivillige organisasjoner og sammenslutninger. En undersøkelse for noen år tilbake viser at den frivillige innsatsen som blir lagt ned i frivillige organisasjoner utgjør om lag 126 000 årsverk. Mange tror at dugnadsånden er borte i Norge, men undersøkelser og våre erfaringer viser noe annet. Men i dag er dugnaden mer organisert siden mennesker flytter mer på seg og kommer til nye steder trengs dette, og det er en fin måte å bli kjent i lokalsamfunnet på.

20 Frivilligheten Kvinesdal 2008
I 2008 hadde Kvinesdal Frivilligsentral 3,31 årsverk i frivillig arbeid. (1 årsverk = 1850t) Totalt frivillige timer 263 frivillige var registrert (inkl. lag/foreningsarb) brukere/deltakere (inkl. aktiviteter) 715 aktiviteter ble organisert gjennom FS Da har vi ikke tatt med private og kommunalt drevne arrangement. Da vil tallet bli 649 ”aktivitater” og over brukere/deltakere

21 Behov i dag Snømåking for eldre og uføre
Følgehjelp til sykehus, lege og lignende Leksehjelp Små praktiske oppgaver Flere frivillige på 1:1 hjelp Besøk på aldershjem og privat Det er alltid behov for frivillige. Mange eldre i dag føler seg ensomme på aldershjemmene, Familiene prøver så godt de kan å strekke til, men en travel hverdag gjør at mange trenger ekstra hjelp fra frivillige. Personalet er også overarbeidet og klarer ikke alltid å stille opp for å dekke det sosiale behovet. Da er det bra med en frivillige som har god tid og et stort hjerte.

22 ”Frivillighet lever av lyst og dør av tvang”
Spørsmål? (hvis tid igjen)

23 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Kvinesdal Frivilligsentral"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google