Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolens styre Skoledirektøren i Kristiansand, januar 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolens styre Skoledirektøren i Kristiansand, januar 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolens styre Skoledirektøren i Kristiansand, januar 2004

2 Styret- en viktig del av samarbeidet på skolen

3 Styrets ansvar/delegert myndighet Side A Styret er delegert fullmakt innen følgende områder
Vedta strategiplan for skolen som omfatter skolens visjon og mål for virksomheten. Vedta planer for samarbeidet mellom hjem og skole, herunder retningslinjer for foreldrekonferanser og foreldremøter. Vedta skolens reglement. Vedta fritidstiltak. Fatte vedtak i saker vedrørende trafikkforhold og hvordan skolevegen skal gjøres tryggere. Vedta verne- og helsetiltak for elevene.

4 Side B Styret er delegert fullmakt innen følgende områder
7. Vedta plan for skolens informasjonsvirksomhet. 8. Vedta gjennomføring av brukerundersøkelser og oppfølging av disse. 9. Vedta gjennomføring av trivsels-/mobbeundersøkelser og oppfølging av disse. 10. Salg eller kassering av utrangert inventar og utstyr. 11. Planer for tilbygg/ombygging, ominnredning og vedlikehold av skoleanlegg. 12. Utenlandsreiser, leirskole og turer med overnatting.

5 Side C Rektor skal legge følgende saker fram for styret til drøfting og orientering:
1. Skolens bemanningsplan. 2. Opplæringsplan for ansatte. 3. Skolens budsjett. 4. Disponering av eventuelt overført overskudd og tiltak for å dekke inn eventuelt underskudd. 5. Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, herunder handlingsprogram. 6. Disponering av undervisningstimetallet ved skolen 7. Omfanget av den sosialpedagogiske tjenesten. 8. Skolens tilbud av tilvalgsfag. 9. Opptak av barn til SFO (skolefritids­ordningen) dersom det er et begrenset antall plasser.

6 Side D Viktig! Styret er et administrativt utvalg og kan ikke sammenlignes med et styre i en privat bedrift. Styrevedtak iverksettes av rektor. Styret kan ikke fatte enkeltvedtak i forhold til forvaltningsloven (på grunn av de juridiske forpliktelser vedtakene får for kommunen). Styret kan vedta å legge budsjettet og handlingsprogram fram for skoledirektøren til vurdering. Rektor har en generell informasjonsplikt overfor styret, og styret har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen.

7 Anmerkninger: Side E Styret skal gis reell innflytelse i de sakene som skal framlegges for styret til drøfting og orientering Det innebærer: I. Styret skal gis anledning til å sette seg skikkelig inn i disse sakene. Det gjøres ved at saksdokumentene normalt skal følge innkallingen til styremøtet. Dersom det er enighet i styret om det, kan slike saker behandles selv om ikke saksdokumentene har vært sendt ut på forhånd. II. Styret skal gis reell anledning til å uttale seg. Det innebærer at styret skal behandle disse sakene og vedta styrets uttalelse.

8 Side F Styret skal gis reell innflytelse i de sakene som skal framlegges for styret til drøfting og orientering Det innebærer: Fortsettelse fra side E III. Styrets uttalelse skal realitetsbehandles. Det innebærer at styremøtet må holdes i god tid før tidsfrister løper ut, slik at rektor får mulighet til å følge opp styrets uttalelse på en forsvarlig måte etter styremøtet. IV. Styret skal få tilbakemelding fra rektor. Dersom styrets uttalelse ikke blir tatt til følge, skal begrunnelsen for dette legges fram skriftlig for styret. Dersom det er enighet i styret om det, kan begrunnelsen være muntlig.

9 Styrets sammensetning
Styret består av:  3 foreldre  3 ansatte (2 fra det pedagogiske personalet + 1 fra andre ansatte)  1 representant oppnevnt av kommunen (politiker)  2 elever (på barnetrinnet har ikke elevene stemmerett).   Det må velges et hensiktsmessig antall vararepresen- tanter til de ulike detakergruppene.

10 Mer om rektors funksjon i styret
Rektor er saksforbereder og sekretær for styret og iverksetter styrets vedtak. Rektor har møte-, tale- og forslagsrett, samt mulighet for protokolltilførsel. Rektor har ansvar for at vedtak som fattes av styret er i samsvar med lovverket. Rektor har plikt til å forelegge vedtak som ikke er i samsvar med lov- og avtaleverk for skoledirektøren.

11 Valg/ konstituering av styret
1. Kommunens representant velges av oppvekststyret for valgperioden. 2. Ansattes representanter velges i samlet personalmøte, vanligvis for 2 år 3. Elevrepresentantene kan velges ved særskilt valg på skolen eller ved oppnevning av elevrådet. Valgperioden er ett år med mulighet for gjenvalg. 4. Ved valg av foreldrerepresentanter er KKU (klassekontakt-utvalget) ansvarlig for valgopplegget/prosedyrer med skolens administrasjon som sekretariat. 5. KKU setter opp valgliste. Ønskelig med en kandidat fra hver klasse. 6. Valgperioden er vanligvis 2 år med mulighet for ett gjenvalg.

12 Valg/ konstituering av styret Forts.
7. Valg skjer vanligvis ved personlig frammøte. Hver familie har én stemme 8. Det utarbeides en manntallsliste. 9. Det skal sikres vanlig kjønnskvotering. 10.Styret konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder. 11.Nytt styre bør være konstituert innen utgangen av august. 12.Dersom styremedlemmer ønsker å fratre i løpet av valg- perioden, må dette godkjennes av styret. Valgte styre- medlemmer kan ikke «kastes» i løpet av valgperioden, med mindre det er medlemmer som har utvist grov uforstand. Slike saker forelegges skoledirektøren.

13 Kommentarer til valg/ konstituering av styret Side A
Det er viktig at det er tett kontakt mellom KKU og skolens styre. Den enkelte skole oppfordres til å foreta praktiske tilpasninger for å ivareta dette. Forslag til tiltak: En av foreldrerepresentantene i styret kan velges som KKU-leder. Styrerepresentantene kan bytte på å møte på KKU-møtene. KKU-leder kan møte på styremøtene. KKU-leder velges som repr. I styret.

14 Kommentarer til valg/ konstituering av styret Side B
Skolene bør tilstrebe best mulig valgdeltakelse. Det kan derfor aksepteres at valgene foregår som ”hjemmevalg” dersom en presentasjon av kandidatene, fortrinnsvis med bilde av den enkelte, er tilgjengelig. Bruk av digitale verktøy kan også være aktuelt. Skolene må selv finne den valgmetoden som er mest hensiktsmessig og som gir best deltakelse.

15 Kommentarer til valg/ konstituering av styret Side C
Det er en ressurskrevende prosess å holde valg av foreldrerepresentanter. Likevel anbefales det at det holdes valg hvert år slik at ikke alle tre foreldrerepresentantene skiftes ut samtidig. Foreldrerepresentantene og kommunens representant bør ikke være ansatt ved skolen. Dersom en elev- eller ansattrepresentant slutter ved skolen, eller dersom en foreldrerepresentant ikke lenger har barn ved skolen, bør disse fratre styret.

16 Om å fremme en sak for styret (innstillingsrett) Side A
1. Det er bare rektor som kan innstille i en sak til styret (undertegne som ansvarlig for saken som fremmes og å foreslå vedtak). Ulike synspunkter /alternativer skal imidlertid fremgå av saksfremlegget. 2. Andre kan be om å få en sak fremmet for styret. Styreleder eller styret selv avgjør i samråd med rektor om en sak skal fremmes for styret. Når andre (f.eks. en klassekontakt) ønsker en sak fremmet, bør denne være behandlet av aktuelt rådsorgan før den legges frem for styret. 3. Innstillingen skal bestå av en saksutredning og et forslag til vedtak.

17 Kommentarer Om å fremme en sak for styret (innstillingsrett) Side B
Rektor er saksforbereder og sekretær for styret og iverksetter styrets vedtak. Rektor har møte-, tale- og forslagsrett, samt mulighet for protokolltilførsel. Rektor har ansvar for at vedtak som fattes av styret er i samsvar med lovverket. Rektor har plikt til å forelegge vedtak som ikke er i samsvar med lov- og avtaleverk for skoledirektøren.

18 Anke av vedtak i styret Rektor kan bringe en sak inn for skole-direktøren med bakgrunn i lovlighetskontroll. Et mindretall på minst 3 kan få et styrevedtak vurdert av skoledirektøren.

19 Styrets mulighet for påvirkning i saker utenfor skolens myndighet
1. Skolen skal løse sakene innenfor delegert myndighet. 2. Skolen kan ikke innstille i en sak overfor politisk organ (opppvekststyret). 3.Dersom skoledirektøren ønsker det, kan rektor være saksbehandler. 4. Saker som styret ønsker behandlet av overordne organ, skal fremsendes via rektor . 5. Det skal medfølge særutskrift av møtebok med eget følgeskriv undertegnet av rektor. 6. Alle protokoller sendes skoleetaten - disse listes som referatsaker til oppvekststyret.

20 Forholdet mellom styrets medlemmer og rådsorganene
Styrets medlemmer skal oppfatte elevrådet, KKU, det pedagogiske personalet og andre ansatte som referansegrupper for sin funksjon. Styremedlemmene har ikke bundet mandat. Elevrepresentantene skal ha reell innflytelse. Dette må sikres ved at kontaktlærer bistår med nødvendig hjelp, blant annet til å forklare vanskelige saker.

21 Møtegodtgjørelse    Leder 500 kr pr møte.  Medlemmer - ansatte og foreldre350 kr pr møte  Elever 150 kr pr møte.  Politisk representant etter møtegodtgjørelse for politikere.

22 Fastsetting av møter. Saksliste. Innkalling
Styret utarbeider en plan for møtene hvert skoleår. Antall møter bør være 6-10 i året. I samarbeid med styreleder utarbeider rektor saksliste og sender innkalling. Rektor er utvalgets sekretær og skriver referat fra møtene. Kommentarer Dersom både leder og nestleder er forhindret fra å møte, bør en utsettelse av møtet vurderes. Rektor bør vanligvis ikke lede møtet.

23 Opplæring Kommunalt foreldreutvalg og skoleetatens sentraladministrasjon arrangerer opplæring av rektor og leder ved styrene. Skolen selv står for opplæring av det enkelte medlem i styret. Sammen med Kommunalt foreldreutvalg og rektorene vil det bli vurdert om det er behov for en kurspakke spesielt beregnet på medlemmene i styrene. Kommentarer Opplæringen bør tilbys som en fast ordning, slik at alle nye styremedlemmer får et tilbud om opplæring innen rimelig tid etter at de er valgt. Det bør vurderes om også nestleder bør delta på opplæringen

24 Virkningsdato  Mandat for styret gjøres gjeldende for samtlige
skoler med virkning fra

25 Infobrosjyre valg I forbindelse med valg av foreldrerepresentanter til styret, kan det være greitt med en liten infofolder om styrets oppgaver, presentasjon av kandidatene til valget mv.  Eksempel på brosjyre mv fra Heståsen

26 Faste oppgaver hvert år
Innspill fra Eli

27 Skjemaer Innkalling Referat Eksempler på god saksbehandling

28 Innkallingsmal Side A

29 Innkallingsmal Side B

30 Eksempel på referat fra et styremøte Side A

31 Eksempel på referat fra et styremøte Side B

32 Eksempel på referat fra et styremøte Side C

33 Eksempel på referat fra et styremøte Side D

34

35


Laste ned ppt "Skolens styre Skoledirektøren i Kristiansand, januar 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google