Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOLKEHELSE OG PLAN FOLKEHELSEPARTNERSKAPET TRYSIL 12. OG 13. FEBRUAR 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOLKEHELSE OG PLAN FOLKEHELSEPARTNERSKAPET TRYSIL 12. OG 13. FEBRUAR 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOLKEHELSE OG PLAN FOLKEHELSEPARTNERSKAPET TRYSIL 12. OG 13. FEBRUAR 2009

2 4.3 Tilskudd til fylkeskommunene i 2008 Kommunetilskudd – infrastruktur for lokalt folkehelsearbeid (partnerskap) I statsbudsjettet for 2008 er det på kap. 719.60 Kommunetilskudd bevilget totalt 52,6 mill kr. Av disse vil inntil 30,4 mill kr bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene for å styrke folkehelsearbeidet gjennom en organisering basert på partnerskap regionalt og lokalt. Det er fra Stortingets side forutsatt at midlene skal gå til å styrke og støtte opp om et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid i kommunene. Koordinatorstillinger for folkehelsepartnerskapene regionalt og i kommunene er viktig. Regionale partnerskap for folkehelse ved fylkeskommunen som har mottatt midler tidligere vil normalt også motta midler for 2008. Fordelingen vil bli foretatt med utgangspunkt i tidligere års tildeling. I tillegg vil det vurderes en differensiering i forhold til bl.a. fylkeskommunenes egen ressursinnsats. Partnerskapsmidler deles i år ut for 5. gang for noen av fylkene. I forkant av årets tildeling av midler vil Sosial- og helsedirektoratet ta kontakt med fylker for nærmere dialog om partnerskaps- og planforankringsstatus i regionen. Hovedhensikten er å skaffe oversikt over regionale utfordringer og oppgaver på folkehelseområdet og hvordan disse blir løst regionalt og lokalt. Følgende generelle føringer legges til grunn for bruken av midlene i utviklingen av det regionale og lokale folkehelsearbeidet: A. Det lokale folkehelsearbeidet bør ta utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for folkehelsearbeidet. Direktoratet vil generelt peke på betydningen av kunnskapsbaserte strategier og tiltak med dokumentert effekt. B. For å oppnå et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid er det viktig atdet lokale og regionale arbeidet er godt forankret i politiske organer og i planer. Det forutsettes forpliktende politiske vedtak i fylkesting og kommunestyrer, og en forankring av folkehelsearbeidet i fylkesplan og kommuneplan. Arbeidet forutsettes videre innarbeidet i kommunale handlingsprogrammer og årlige økonomiplaner. Utprøvingsprosjektet Helse i plan vil kunne gi viktig kunnskap om hvordan dette forankringsarbeidet kan gjennomføres. C. De statlige stimuleringsmidlene er ment å stimulere det lokale arbeidet. Det forutsettes at fylker og kommuner også bidrar med ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet. Det forutsettes at fylkeskommunene stiller med minst tilsvarende beløp som tildeles fra Sosial- og helsedirektoratet. Tilsvarende forventes det at kommunene stiller med minst tilsvarende beløp som det de tildeles fra de regionale partnerskapene. D. Det gis i utgangspunktet ikke føringer på bruken av midlene, men at midlene i all hovedsak nyttes i kommunene. E. Etablering og drift av regionale og lokale partnerskap for folkehelse er viktig for å oppnå en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Arbeidet forutsetter allianser med et bredt spekter av aktører, med et samarbeid basert på gjensidig forpliktende avtaler. Det er dessuten viktig at frivillige organisasjoner gis en rolle både regionalt og lokalt. Godk13.02.08-rev. 20.02.08 49 HENSIKT Partnerskap for folkehelse ønskes etablert for å oppnå et gjensidig forpliktende samarbeid mellom flere aktører om strategier og tiltak for å bedre folkehelsen i Hedmark. Overordnet mål er å utjevne sosiale helseforskjeller i Hedmark. Folkehelsepartnerskapet vil ha i oppgave å arbeide for: Økt kunnskap om forhold som påvirker folkehelsen spesielt i Hedmark Bedre oversikt over folkehelseutfordringer for befolkningen i Hedmark, Kartlegge og gjøre kjent ulike aktiviteter, tiltak og metoder som kan fremme helse og forebygge sykdom. Øke aktiviteten, stimulere til nye tiltak, inspirere, være pådriver

3 4.3 Tilskudd til fylkeskommunene i 2008 Kommunetilskudd – infrastruktur for lokalt folkehelsearbeid (partnerskap) I statsbudsjettet for 2008 er det på kap. 719.60 Kommunetilskudd bevilget totalt 52,6 mill kr. Av disse vil inntil 30,4 mill kr bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene for å styrke folkehelsearbeidet gjennom en organisering basert på partnerskap regionalt og lokalt. Det er fra Stortingets side forutsatt at midlene skal gå til å styrke og støtte opp om et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid i kommunene. Koordinatorstillinger for folkehelsepartnerskapene regionalt og i kommunene er viktig. Regionale partnerskap for folkehelse ved fylkeskommunen som har mottatt midler tidligere vil normalt også motta midler for 2008. Fordelingen vil bli foretatt med utgangspunkt i tidligere års tildeling. I tillegg vil det vurderes en differensiering i forhold til bl.a. fylkeskommunenes egen ressursinnsats. Partnerskapsmidler deles i år ut for 5. gang for noen av fylkene. I forkant av årets tildeling av midler vil Sosial- og helsedirektoratet ta kontakt med fylker for nærmere dialog om partnerskaps- og planforankringsstatus i regionen. Hovedhensikten er å skaffe oversikt over regionale utfordringer og oppgaver på folkehelseområdet og hvordan disse blir løst regionalt og lokalt. Følgende generelle føringer legges til grunn for bruken av midlene i utviklingen av det regionale og lokale folkehelsearbeidet: A. Det lokale folkehelsearbeidet bør ta utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for folkehelsearbeidet. Direktoratet vil generelt peke på betydningen av kunnskapsbaserte strategier og tiltak med dokumentert effekt. B. For å oppnå et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid er det viktig atdet lokale og regionale arbeidet er godt forankret i politiske organer og i planer. Det forutsettes forpliktende politiske vedtak i fylkesting og kommunestyrer, og en forankring av folkehelsearbeidet i fylkesplan og kommuneplan. Arbeidet forutsettes videre innarbeidet i kommunale handlingsprogrammer og årlige økonomiplaner. Utprøvingsprosjektet Helse i plan vil kunne gi viktig kunnskap om hvordan dette forankringsarbeidet kan gjennomføres. C. De statlige stimuleringsmidlene er ment å stimulere det lokale arbeidet. Det forutsettes at fylker og kommuner også bidrar med ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet. Det forutsettes at fylkeskommunene stiller med minst tilsvarende beløp som tildeles fra Sosial- og helsedirektoratet. Tilsvarende forventes det at kommunene stiller med minst tilsvarende beløp som det de tildeles fra de regionale partnerskapene. D. Det gis i utgangspunktet ikke føringer på bruken av midlene, men at midlene i all hovedsak nyttes i kommunene. E. Etablering og drift av regionale og lokale partnerskap for folkehelse er viktig for å oppnå en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Arbeidet forutsetter allianser med et bredt spekter av aktører, med et samarbeid basert på gjensidig forpliktende avtaler. Det er dessuten viktig at frivillige organisasjoner gis en rolle både regionalt og lokalt. Godk13.02.08-rev. 20.02.08 49 Aktører som arbeider med kunnskap og forebygging - trafikk Plan og bygningsloven (PBL) MD Handlingsplan for fysisk aktivitet Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet FN Aktive skolebarn ”Gåbuss” er en enkel følgeordning for å få barn til å gå til skolen. Barnetråkk Trygge lokalsamfunn med vekt på trafikksikkerhet Skadeforebyggende Forum Trygg Trafikk TØI (Transportøkonomisk institutt) Statens vegvesen Landsforeningen for trafikkskadde

4 4.3 Tilskudd til fylkeskommunene i 2008 Kommunetilskudd – infrastruktur for lokalt folkehelsearbeid (partnerskap) I statsbudsjettet for 2008 er det på kap. 719.60 Kommunetilskudd bevilget totalt 52,6 mill kr. Av disse vil inntil 30,4 mill kr bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene for å styrke folkehelsearbeidet gjennom en organisering basert på partnerskap regionalt og lokalt. Det er fra Stortingets side forutsatt at midlene skal gå til å styrke og støtte opp om et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid i kommunene. Koordinatorstillinger for folkehelsepartnerskapene regionalt og i kommunene er viktig. Regionale partnerskap for folkehelse ved fylkeskommunen som har mottatt midler tidligere vil normalt også motta midler for 2008. Fordelingen vil bli foretatt med utgangspunkt i tidligere års tildeling. I tillegg vil det vurderes en differensiering i forhold til bl.a. fylkeskommunenes egen ressursinnsats. Partnerskapsmidler deles i år ut for 5. gang for noen av fylkene. I forkant av årets tildeling av midler vil Sosial- og helsedirektoratet ta kontakt med fylker for nærmere dialog om partnerskaps- og planforankringsstatus i regionen. Hovedhensikten er å skaffe oversikt over regionale utfordringer og oppgaver på folkehelseområdet og hvordan disse blir løst regionalt og lokalt. Følgende generelle føringer legges til grunn for bruken av midlene i utviklingen av det regionale og lokale folkehelsearbeidet: A. Det lokale folkehelsearbeidet bør ta utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for folkehelsearbeidet. Direktoratet vil generelt peke på betydningen av kunnskapsbaserte strategier og tiltak med dokumentert effekt. B. For å oppnå et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid er det viktig atdet lokale og regionale arbeidet er godt forankret i politiske organer og i planer. Det forutsettes forpliktende politiske vedtak i fylkesting og kommunestyrer, og en forankring av folkehelsearbeidet i fylkesplan og kommuneplan. Arbeidet forutsettes videre innarbeidet i kommunale handlingsprogrammer og årlige økonomiplaner. Utprøvingsprosjektet Helse i plan vil kunne gi viktig kunnskap om hvordan dette forankringsarbeidet kan gjennomføres. C. De statlige stimuleringsmidlene er ment å stimulere det lokale arbeidet. Det forutsettes at fylker og kommuner også bidrar med ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet. Det forutsettes at fylkeskommunene stiller med minst tilsvarende beløp som tildeles fra Sosial- og helsedirektoratet. Tilsvarende forventes det at kommunene stiller med minst tilsvarende beløp som det de tildeles fra de regionale partnerskapene. D. Det gis i utgangspunktet ikke føringer på bruken av midlene, men at midlene i all hovedsak nyttes i kommunene. E. Etablering og drift av regionale og lokale partnerskap for folkehelse er viktig for å oppnå en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Arbeidet forutsetter allianser med et bredt spekter av aktører, med et samarbeid basert på gjensidig forpliktende avtaler. Det er dessuten viktig at frivillige organisasjoner gis en rolle både regionalt og lokalt. Godk13.02.08-rev. 20.02.08 49 AKTØRER TRAFIKK forts.. Trafikk og Ulykkeskaddes Landsforbund VG - Bil og trafikk Politiet Motorførernes Avholdsforbund, NorgesAutomobil-Forbund (NAF), Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) Norsk Motor Klubb (NMK) Forebygging.no ”DeathTrip” Norsk Luftambulanse Tryg Vesta http://www.iwalktoschool.org/

5 4.3 Tilskudd til fylkeskommunene i 2008 Kommunetilskudd – infrastruktur for lokalt folkehelsearbeid (partnerskap) I statsbudsjettet for 2008 er det på kap. 719.60 Kommunetilskudd bevilget totalt 52,6 mill kr. Av disse vil inntil 30,4 mill kr bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene for å styrke folkehelsearbeidet gjennom en organisering basert på partnerskap regionalt og lokalt. Det er fra Stortingets side forutsatt at midlene skal gå til å styrke og støtte opp om et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid i kommunene. Koordinatorstillinger for folkehelsepartnerskapene regionalt og i kommunene er viktig. Regionale partnerskap for folkehelse ved fylkeskommunen som har mottatt midler tidligere vil normalt også motta midler for 2008. Fordelingen vil bli foretatt med utgangspunkt i tidligere års tildeling. I tillegg vil det vurderes en differensiering i forhold til bl.a. fylkeskommunenes egen ressursinnsats. Partnerskapsmidler deles i år ut for 5. gang for noen av fylkene. I forkant av årets tildeling av midler vil Sosial- og helsedirektoratet ta kontakt med fylker for nærmere dialog om partnerskaps- og planforankringsstatus i regionen. Hovedhensikten er å skaffe oversikt over regionale utfordringer og oppgaver på folkehelseområdet og hvordan disse blir løst regionalt og lokalt. Følgende generelle føringer legges til grunn for bruken av midlene i utviklingen av det regionale og lokale folkehelsearbeidet: A. Det lokale folkehelsearbeidet bør ta utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for folkehelsearbeidet. Direktoratet vil generelt peke på betydningen av kunnskapsbaserte strategier og tiltak med dokumentert effekt. B. For å oppnå et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid er det viktig atdet lokale og regionale arbeidet er godt forankret i politiske organer og i planer. Det forutsettes forpliktende politiske vedtak i fylkesting og kommunestyrer, og en forankring av folkehelsearbeidet i fylkesplan og kommuneplan. Arbeidet forutsettes videre innarbeidet i kommunale handlingsprogrammer og årlige økonomiplaner. Utprøvingsprosjektet Helse i plan vil kunne gi viktig kunnskap om hvordan dette forankringsarbeidet kan gjennomføres. C. De statlige stimuleringsmidlene er ment å stimulere det lokale arbeidet. Det forutsettes at fylker og kommuner også bidrar med ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet. Det forutsettes at fylkeskommunene stiller med minst tilsvarende beløp som tildeles fra Sosial- og helsedirektoratet. Tilsvarende forventes det at kommunene stiller med minst tilsvarende beløp som det de tildeles fra de regionale partnerskapene. D. Det gis i utgangspunktet ikke føringer på bruken av midlene, men at midlene i all hovedsak nyttes i kommunene. E. Etablering og drift av regionale og lokale partnerskap for folkehelse er viktig for å oppnå en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Arbeidet forutsetter allianser med et bredt spekter av aktører, med et samarbeid basert på gjensidig forpliktende avtaler. Det er dessuten viktig at frivillige organisasjoner gis en rolle både regionalt og lokalt. Godk13.02.08-rev. 20.02.08 49

6 4.3 Tilskudd til fylkeskommunene i 2008 Kommunetilskudd – infrastruktur for lokalt folkehelsearbeid (partnerskap) I statsbudsjettet for 2008 er det på kap. 719.60 Kommunetilskudd bevilget totalt 52,6 mill kr. Av disse vil inntil 30,4 mill kr bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene for å styrke folkehelsearbeidet gjennom en organisering basert på partnerskap regionalt og lokalt. Det er fra Stortingets side forutsatt at midlene skal gå til å styrke og støtte opp om et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid i kommunene. Koordinatorstillinger for folkehelsepartnerskapene regionalt og i kommunene er viktig. Regionale partnerskap for folkehelse ved fylkeskommunen som har mottatt midler tidligere vil normalt også motta midler for 2008. Fordelingen vil bli foretatt med utgangspunkt i tidligere års tildeling. I tillegg vil det vurderes en differensiering i forhold til bl.a. fylkeskommunenes egen ressursinnsats. Partnerskapsmidler deles i år ut for 5. gang for noen av fylkene. I forkant av årets tildeling av midler vil Sosial- og helsedirektoratet ta kontakt med fylker for nærmere dialog om partnerskaps- og planforankringsstatus i regionen. Hovedhensikten er å skaffe oversikt over regionale utfordringer og oppgaver på folkehelseområdet og hvordan disse blir løst regionalt og lokalt. Følgende generelle føringer legges til grunn for bruken av midlene i utviklingen av det regionale og lokale folkehelsearbeidet: A. Det lokale folkehelsearbeidet bør ta utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for folkehelsearbeidet. Direktoratet vil generelt peke på betydningen av kunnskapsbaserte strategier og tiltak med dokumentert effekt. B. For å oppnå et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid er det viktig atdet lokale og regionale arbeidet er godt forankret i politiske organer og i planer. Det forutsettes forpliktende politiske vedtak i fylkesting og kommunestyrer, og en forankring av folkehelsearbeidet i fylkesplan og kommuneplan. Arbeidet forutsettes videre innarbeidet i kommunale handlingsprogrammer og årlige økonomiplaner. Utprøvingsprosjektet Helse i plan vil kunne gi viktig kunnskap om hvordan dette forankringsarbeidet kan gjennomføres. C. De statlige stimuleringsmidlene er ment å stimulere det lokale arbeidet. Det forutsettes at fylker og kommuner også bidrar med ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet. Det forutsettes at fylkeskommunene stiller med minst tilsvarende beløp som tildeles fra Sosial- og helsedirektoratet. Tilsvarende forventes det at kommunene stiller med minst tilsvarende beløp som det de tildeles fra de regionale partnerskapene. D. Det gis i utgangspunktet ikke føringer på bruken av midlene, men at midlene i all hovedsak nyttes i kommunene. E. Etablering og drift av regionale og lokale partnerskap for folkehelse er viktig for å oppnå en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Arbeidet forutsetter allianser med et bredt spekter av aktører, med et samarbeid basert på gjensidig forpliktende avtaler. Det er dessuten viktig at frivillige organisasjoner gis en rolle både regionalt og lokalt. Godk13.02.08-rev. 20.02.08 49 Aktive skolebarn er et samarbeidsprogram mellom Sosial- og helsedirektoratet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet. Prosjektets hovedmål er å få flere barn til å bruke skoleveien på en trygg og aktiv måte. Barna skal bruke skoleveien på en sikker og aktiv måte. Målgrupper for prosjektet er barn og foreldre/foresatte til barn i grunnskolen. Tiltakene utfordrer samarbeidet mellom skole og hjem. Alle skoler inviteres til å engasjere seg på dette viktige området. Gjennom Aktive skolebarn skal det utvikles informasjon og opplæringsmateriell om helse, miljø og trafikksikkerhet. Vi ønsker gjennom Aktive skolebarn å: Skape oppmerksomhet i media om betydningen av fysisk aktivitet, trafikkopplæring og sikre skoleveier Formidle kunnskap og informasjon til foreldre Stimulere til lokale tiltak og aktiviteter

7 4.3 Tilskudd til fylkeskommunene i 2008 Kommunetilskudd – infrastruktur for lokalt folkehelsearbeid (partnerskap) I statsbudsjettet for 2008 er det på kap. 719.60 Kommunetilskudd bevilget totalt 52,6 mill kr. Av disse vil inntil 30,4 mill kr bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene for å styrke folkehelsearbeidet gjennom en organisering basert på partnerskap regionalt og lokalt. Det er fra Stortingets side forutsatt at midlene skal gå til å styrke og støtte opp om et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid i kommunene. Koordinatorstillinger for folkehelsepartnerskapene regionalt og i kommunene er viktig. Regionale partnerskap for folkehelse ved fylkeskommunen som har mottatt midler tidligere vil normalt også motta midler for 2008. Fordelingen vil bli foretatt med utgangspunkt i tidligere års tildeling. I tillegg vil det vurderes en differensiering i forhold til bl.a. fylkeskommunenes egen ressursinnsats. Partnerskapsmidler deles i år ut for 5. gang for noen av fylkene. I forkant av årets tildeling av midler vil Sosial- og helsedirektoratet ta kontakt med fylker for nærmere dialog om partnerskaps- og planforankringsstatus i regionen. Hovedhensikten er å skaffe oversikt over regionale utfordringer og oppgaver på folkehelseområdet og hvordan disse blir løst regionalt og lokalt. Følgende generelle føringer legges til grunn for bruken av midlene i utviklingen av det regionale og lokale folkehelsearbeidet: A. Det lokale folkehelsearbeidet bør ta utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for folkehelsearbeidet. Direktoratet vil generelt peke på betydningen av kunnskapsbaserte strategier og tiltak med dokumentert effekt. B. For å oppnå et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid er det viktig atdet lokale og regionale arbeidet er godt forankret i politiske organer og i planer. Det forutsettes forpliktende politiske vedtak i fylkesting og kommunestyrer, og en forankring av folkehelsearbeidet i fylkesplan og kommuneplan. Arbeidet forutsettes videre innarbeidet i kommunale handlingsprogrammer og årlige økonomiplaner. Utprøvingsprosjektet Helse i plan vil kunne gi viktig kunnskap om hvordan dette forankringsarbeidet kan gjennomføres. C. De statlige stimuleringsmidlene er ment å stimulere det lokale arbeidet. Det forutsettes at fylker og kommuner også bidrar med ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet. Det forutsettes at fylkeskommunene stiller med minst tilsvarende beløp som tildeles fra Sosial- og helsedirektoratet. Tilsvarende forventes det at kommunene stiller med minst tilsvarende beløp som det de tildeles fra de regionale partnerskapene. D. Det gis i utgangspunktet ikke føringer på bruken av midlene, men at midlene i all hovedsak nyttes i kommunene. E. Etablering og drift av regionale og lokale partnerskap for folkehelse er viktig for å oppnå en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Arbeidet forutsetter allianser med et bredt spekter av aktører, med et samarbeid basert på gjensidig forpliktende avtaler. Det er dessuten viktig at frivillige organisasjoner gis en rolle både regionalt og lokalt. Godk13.02.08-rev. 20.02.08 49

8 4.3 Tilskudd til fylkeskommunene i 2008 Kommunetilskudd – infrastruktur for lokalt folkehelsearbeid (partnerskap) I statsbudsjettet for 2008 er det på kap. 719.60 Kommunetilskudd bevilget totalt 52,6 mill kr. Av disse vil inntil 30,4 mill kr bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene for å styrke folkehelsearbeidet gjennom en organisering basert på partnerskap regionalt og lokalt. Det er fra Stortingets side forutsatt at midlene skal gå til å styrke og støtte opp om et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid i kommunene. Koordinatorstillinger for folkehelsepartnerskapene regionalt og i kommunene er viktig. Regionale partnerskap for folkehelse ved fylkeskommunen som har mottatt midler tidligere vil normalt også motta midler for 2008. Fordelingen vil bli foretatt med utgangspunkt i tidligere års tildeling. I tillegg vil det vurderes en differensiering i forhold til bl.a. fylkeskommunenes egen ressursinnsats. Partnerskapsmidler deles i år ut for 5. gang for noen av fylkene. I forkant av årets tildeling av midler vil Sosial- og helsedirektoratet ta kontakt med fylker for nærmere dialog om partnerskaps- og planforankringsstatus i regionen. Hovedhensikten er å skaffe oversikt over regionale utfordringer og oppgaver på folkehelseområdet og hvordan disse blir løst regionalt og lokalt. Følgende generelle føringer legges til grunn for bruken av midlene i utviklingen av det regionale og lokale folkehelsearbeidet: A. Det lokale folkehelsearbeidet bør ta utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for folkehelsearbeidet. Direktoratet vil generelt peke på betydningen av kunnskapsbaserte strategier og tiltak med dokumentert effekt. B. For å oppnå et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid er det viktig atdet lokale og regionale arbeidet er godt forankret i politiske organer og i planer. Det forutsettes forpliktende politiske vedtak i fylkesting og kommunestyrer, og en forankring av folkehelsearbeidet i fylkesplan og kommuneplan. Arbeidet forutsettes videre innarbeidet i kommunale handlingsprogrammer og årlige økonomiplaner. Utprøvingsprosjektet Helse i plan vil kunne gi viktig kunnskap om hvordan dette forankringsarbeidet kan gjennomføres. C. De statlige stimuleringsmidlene er ment å stimulere det lokale arbeidet. Det forutsettes at fylker og kommuner også bidrar med ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet. Det forutsettes at fylkeskommunene stiller med minst tilsvarende beløp som tildeles fra Sosial- og helsedirektoratet. Tilsvarende forventes det at kommunene stiller med minst tilsvarende beløp som det de tildeles fra de regionale partnerskapene. D. Det gis i utgangspunktet ikke føringer på bruken av midlene, men at midlene i all hovedsak nyttes i kommunene. E. Etablering og drift av regionale og lokale partnerskap for folkehelse er viktig for å oppnå en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Arbeidet forutsetter allianser med et bredt spekter av aktører, med et samarbeid basert på gjensidig forpliktende avtaler. Det er dessuten viktig at frivillige organisasjoner gis en rolle både regionalt og lokalt. Godk13.02.08-rev. 20.02.08 49 Kongsvinger kommune Viktige grep for et trafikksikkert og miljøvennlig transportsystem: • Legge til rette for et utbyggingsmønster som bygger opp under miljøvennlige transportløsninger. • Sikre barns skolevei innenfor skyssgrensene på 2 og 4 kilometer • Gjennomføre fartsreduserende tiltak i sentrumsgatene, boliggatene og ved skolene • Følge opp hovedplan for sykkel og trafikksikkerhetsplanen for å sikre sammenhengende sykkelvegnett i byen og tettstedene • Intensivere vinterdriften av fortausarealer, gang- og sykkelveier

9 4.3 Tilskudd til fylkeskommunene i 2008 Kommunetilskudd – infrastruktur for lokalt folkehelsearbeid (partnerskap) I statsbudsjettet for 2008 er det på kap. 719.60 Kommunetilskudd bevilget totalt 52,6 mill kr. Av disse vil inntil 30,4 mill kr bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene for å styrke folkehelsearbeidet gjennom en organisering basert på partnerskap regionalt og lokalt. Det er fra Stortingets side forutsatt at midlene skal gå til å styrke og støtte opp om et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid i kommunene. Koordinatorstillinger for folkehelsepartnerskapene regionalt og i kommunene er viktig. Regionale partnerskap for folkehelse ved fylkeskommunen som har mottatt midler tidligere vil normalt også motta midler for 2008. Fordelingen vil bli foretatt med utgangspunkt i tidligere års tildeling. I tillegg vil det vurderes en differensiering i forhold til bl.a. fylkeskommunenes egen ressursinnsats. Partnerskapsmidler deles i år ut for 5. gang for noen av fylkene. I forkant av årets tildeling av midler vil Sosial- og helsedirektoratet ta kontakt med fylker for nærmere dialog om partnerskaps- og planforankringsstatus i regionen. Hovedhensikten er å skaffe oversikt over regionale utfordringer og oppgaver på folkehelseområdet og hvordan disse blir løst regionalt og lokalt. Følgende generelle føringer legges til grunn for bruken av midlene i utviklingen av det regionale og lokale folkehelsearbeidet: A. Det lokale folkehelsearbeidet bør ta utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for folkehelsearbeidet. Direktoratet vil generelt peke på betydningen av kunnskapsbaserte strategier og tiltak med dokumentert effekt. B. For å oppnå et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid er det viktig atdet lokale og regionale arbeidet er godt forankret i politiske organer og i planer. Det forutsettes forpliktende politiske vedtak i fylkesting og kommunestyrer, og en forankring av folkehelsearbeidet i fylkesplan og kommuneplan. Arbeidet forutsettes videre innarbeidet i kommunale handlingsprogrammer og årlige økonomiplaner. Utprøvingsprosjektet Helse i plan vil kunne gi viktig kunnskap om hvordan dette forankringsarbeidet kan gjennomføres. C. De statlige stimuleringsmidlene er ment å stimulere det lokale arbeidet. Det forutsettes at fylker og kommuner også bidrar med ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet. Det forutsettes at fylkeskommunene stiller med minst tilsvarende beløp som tildeles fra Sosial- og helsedirektoratet. Tilsvarende forventes det at kommunene stiller med minst tilsvarende beløp som det de tildeles fra de regionale partnerskapene. D. Det gis i utgangspunktet ikke føringer på bruken av midlene, men at midlene i all hovedsak nyttes i kommunene. E. Etablering og drift av regionale og lokale partnerskap for folkehelse er viktig for å oppnå en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Arbeidet forutsetter allianser med et bredt spekter av aktører, med et samarbeid basert på gjensidig forpliktende avtaler. Det er dessuten viktig at frivillige organisasjoner gis en rolle både regionalt og lokalt. Godk13.02.08-rev. 20.02.08 49

10 4.3 Tilskudd til fylkeskommunene i 2008 Kommunetilskudd – infrastruktur for lokalt folkehelsearbeid (partnerskap) I statsbudsjettet for 2008 er det på kap. 719.60 Kommunetilskudd bevilget totalt 52,6 mill kr. Av disse vil inntil 30,4 mill kr bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene for å styrke folkehelsearbeidet gjennom en organisering basert på partnerskap regionalt og lokalt. Det er fra Stortingets side forutsatt at midlene skal gå til å styrke og støtte opp om et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid i kommunene. Koordinatorstillinger for folkehelsepartnerskapene regionalt og i kommunene er viktig. Regionale partnerskap for folkehelse ved fylkeskommunen som har mottatt midler tidligere vil normalt også motta midler for 2008. Fordelingen vil bli foretatt med utgangspunkt i tidligere års tildeling. I tillegg vil det vurderes en differensiering i forhold til bl.a. fylkeskommunenes egen ressursinnsats. Partnerskapsmidler deles i år ut for 5. gang for noen av fylkene. I forkant av årets tildeling av midler vil Sosial- og helsedirektoratet ta kontakt med fylker for nærmere dialog om partnerskaps- og planforankringsstatus i regionen. Hovedhensikten er å skaffe oversikt over regionale utfordringer og oppgaver på folkehelseområdet og hvordan disse blir løst regionalt og lokalt. Følgende generelle føringer legges til grunn for bruken av midlene i utviklingen av det regionale og lokale folkehelsearbeidet: A. Det lokale folkehelsearbeidet bør ta utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for folkehelsearbeidet. Direktoratet vil generelt peke på betydningen av kunnskapsbaserte strategier og tiltak med dokumentert effekt. B. For å oppnå et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid er det viktig atdet lokale og regionale arbeidet er godt forankret i politiske organer og i planer. Det forutsettes forpliktende politiske vedtak i fylkesting og kommunestyrer, og en forankring av folkehelsearbeidet i fylkesplan og kommuneplan. Arbeidet forutsettes videre innarbeidet i kommunale handlingsprogrammer og årlige økonomiplaner. Utprøvingsprosjektet Helse i plan vil kunne gi viktig kunnskap om hvordan dette forankringsarbeidet kan gjennomføres. C. De statlige stimuleringsmidlene er ment å stimulere det lokale arbeidet. Det forutsettes at fylker og kommuner også bidrar med ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet. Det forutsettes at fylkeskommunene stiller med minst tilsvarende beløp som tildeles fra Sosial- og helsedirektoratet. Tilsvarende forventes det at kommunene stiller med minst tilsvarende beløp som det de tildeles fra de regionale partnerskapene. D. Det gis i utgangspunktet ikke føringer på bruken av midlene, men at midlene i all hovedsak nyttes i kommunene. E. Etablering og drift av regionale og lokale partnerskap for folkehelse er viktig for å oppnå en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Arbeidet forutsetter allianser med et bredt spekter av aktører, med et samarbeid basert på gjensidig forpliktende avtaler. Det er dessuten viktig at frivillige organisasjoner gis en rolle både regionalt og lokalt. Godk13.02.08-rev. 20.02.08 49 Hvordan sikre at ulykkesforebyggende perspektiv herunder trafikk og aktivitet kommer tydelig fram i planarbeidet? Hvordan få enkel tilgang på kunnskap om og konsekvenser av ulykker? Hvordan aktivere en større andel helsepersonell i lokalsamfunnsutvikling? Plan- og bygningsloven er det sentrale planleggings­verktøyet i folkehelsearbeid og det gjør den til en viktig helselov !! Hvordan bruke muligheter Plan og Bygningsloven gir? Konsekvensutredninger - HKU helsekonsekvenser St.meld 16 hvordan utnytte tenkningen? Forvaltningsreformen –fylkeskommunene i større grad en samordningsfunksjon. Samferdsel – miljø – kollektivtrafikk- folkehelse Plan og prosesskompetanse hos helsepersonell, Stykkevis og delt – sektortenkning og kulturer – hvordan samarbeide i praksis ? Hvordan engasjere politikerne? UTFORDRINGER

11 4.3 Tilskudd til fylkeskommunene i 2008 Kommunetilskudd – infrastruktur for lokalt folkehelsearbeid (partnerskap) I statsbudsjettet for 2008 er det på kap. 719.60 Kommunetilskudd bevilget totalt 52,6 mill kr. Av disse vil inntil 30,4 mill kr bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene for å styrke folkehelsearbeidet gjennom en organisering basert på partnerskap regionalt og lokalt. Det er fra Stortingets side forutsatt at midlene skal gå til å styrke og støtte opp om et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid i kommunene. Koordinatorstillinger for folkehelsepartnerskapene regionalt og i kommunene er viktig. Regionale partnerskap for folkehelse ved fylkeskommunen som har mottatt midler tidligere vil normalt også motta midler for 2008. Fordelingen vil bli foretatt med utgangspunkt i tidligere års tildeling. I tillegg vil det vurderes en differensiering i forhold til bl.a. fylkeskommunenes egen ressursinnsats. Partnerskapsmidler deles i år ut for 5. gang for noen av fylkene. I forkant av årets tildeling av midler vil Sosial- og helsedirektoratet ta kontakt med fylker for nærmere dialog om partnerskaps- og planforankringsstatus i regionen. Hovedhensikten er å skaffe oversikt over regionale utfordringer og oppgaver på folkehelseområdet og hvordan disse blir løst regionalt og lokalt. Følgende generelle føringer legges til grunn for bruken av midlene i utviklingen av det regionale og lokale folkehelsearbeidet: A. Det lokale folkehelsearbeidet bør ta utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for folkehelsearbeidet. Direktoratet vil generelt peke på betydningen av kunnskapsbaserte strategier og tiltak med dokumentert effekt. B. For å oppnå et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid er det viktig atdet lokale og regionale arbeidet er godt forankret i politiske organer og i planer. Det forutsettes forpliktende politiske vedtak i fylkesting og kommunestyrer, og en forankring av folkehelsearbeidet i fylkesplan og kommuneplan. Arbeidet forutsettes videre innarbeidet i kommunale handlingsprogrammer og årlige økonomiplaner. Utprøvingsprosjektet Helse i plan vil kunne gi viktig kunnskap om hvordan dette forankringsarbeidet kan gjennomføres. C. De statlige stimuleringsmidlene er ment å stimulere det lokale arbeidet. Det forutsettes at fylker og kommuner også bidrar med ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet. Det forutsettes at fylkeskommunene stiller med minst tilsvarende beløp som tildeles fra Sosial- og helsedirektoratet. Tilsvarende forventes det at kommunene stiller med minst tilsvarende beløp som det de tildeles fra de regionale partnerskapene. D. Det gis i utgangspunktet ikke føringer på bruken av midlene, men at midlene i all hovedsak nyttes i kommunene. E. Etablering og drift av regionale og lokale partnerskap for folkehelse er viktig for å oppnå en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Arbeidet forutsetter allianser med et bredt spekter av aktører, med et samarbeid basert på gjensidig forpliktende avtaler. Det er dessuten viktig at frivillige organisasjoner gis en rolle både regionalt og lokalt. Godk13.02.08-rev. 20.02.08 49 Planlegging er politikk! Konsekvensutredning og statistikk viktig verktøy i folkehelsearbeidet! En utfordring å konkretisere folkehelseperspektivet inn i kommunale og fylkeskommunale plandokumenter og planprosesser – hva er folkehelse? Den nasjonale satsingen på "Helse i plan", som omhandler hvordan folkehelseperspektiv kan ivaretas og integreres i kommunenes samfunnsplanlegging –det foregår mye i hele landet – dra nytte av helse i plan prosjektet - Lokalsamfunnsutvikling gir Samfunnsplanlegging. Formidle folkehelseperspektivet til helsesektor og andre samfunnssektorer. Planstruktur – fag og sektor - politikk politikerne må få kunnskap!! Planprosess – medvirkning, mobilisere Samfunnsplanlegging er ikke bare for de med tradisjonell planfaglig utdanning

12 4.3 Tilskudd til fylkeskommunene i 2008 Kommunetilskudd – infrastruktur for lokalt folkehelsearbeid (partnerskap) I statsbudsjettet for 2008 er det på kap. 719.60 Kommunetilskudd bevilget totalt 52,6 mill kr. Av disse vil inntil 30,4 mill kr bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene for å styrke folkehelsearbeidet gjennom en organisering basert på partnerskap regionalt og lokalt. Det er fra Stortingets side forutsatt at midlene skal gå til å styrke og støtte opp om et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid i kommunene. Koordinatorstillinger for folkehelsepartnerskapene regionalt og i kommunene er viktig. Regionale partnerskap for folkehelse ved fylkeskommunen som har mottatt midler tidligere vil normalt også motta midler for 2008. Fordelingen vil bli foretatt med utgangspunkt i tidligere års tildeling. I tillegg vil det vurderes en differensiering i forhold til bl.a. fylkeskommunenes egen ressursinnsats. Partnerskapsmidler deles i år ut for 5. gang for noen av fylkene. I forkant av årets tildeling av midler vil Sosial- og helsedirektoratet ta kontakt med fylker for nærmere dialog om partnerskaps- og planforankringsstatus i regionen. Hovedhensikten er å skaffe oversikt over regionale utfordringer og oppgaver på folkehelseområdet og hvordan disse blir løst regionalt og lokalt. Følgende generelle føringer legges til grunn for bruken av midlene i utviklingen av det regionale og lokale folkehelsearbeidet: A. Det lokale folkehelsearbeidet bør ta utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for folkehelsearbeidet. Direktoratet vil generelt peke på betydningen av kunnskapsbaserte strategier og tiltak med dokumentert effekt. B. For å oppnå et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid er det viktig atdet lokale og regionale arbeidet er godt forankret i politiske organer og i planer. Det forutsettes forpliktende politiske vedtak i fylkesting og kommunestyrer, og en forankring av folkehelsearbeidet i fylkesplan og kommuneplan. Arbeidet forutsettes videre innarbeidet i kommunale handlingsprogrammer og årlige økonomiplaner. Utprøvingsprosjektet Helse i plan vil kunne gi viktig kunnskap om hvordan dette forankringsarbeidet kan gjennomføres. C. De statlige stimuleringsmidlene er ment å stimulere det lokale arbeidet. Det forutsettes at fylker og kommuner også bidrar med ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet. Det forutsettes at fylkeskommunene stiller med minst tilsvarende beløp som tildeles fra Sosial- og helsedirektoratet. Tilsvarende forventes det at kommunene stiller med minst tilsvarende beløp som det de tildeles fra de regionale partnerskapene. D. Det gis i utgangspunktet ikke føringer på bruken av midlene, men at midlene i all hovedsak nyttes i kommunene. E. Etablering og drift av regionale og lokale partnerskap for folkehelse er viktig for å oppnå en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Arbeidet forutsetter allianser med et bredt spekter av aktører, med et samarbeid basert på gjensidig forpliktende avtaler. Det er dessuten viktig at frivillige organisasjoner gis en rolle både regionalt og lokalt. Godk13.02.08-rev. 20.02.08 49

13 4.3 Tilskudd til fylkeskommunene i 2008 Kommunetilskudd – infrastruktur for lokalt folkehelsearbeid (partnerskap) I statsbudsjettet for 2008 er det på kap. 719.60 Kommunetilskudd bevilget totalt 52,6 mill kr. Av disse vil inntil 30,4 mill kr bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene for å styrke folkehelsearbeidet gjennom en organisering basert på partnerskap regionalt og lokalt. Det er fra Stortingets side forutsatt at midlene skal gå til å styrke og støtte opp om et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid i kommunene. Koordinatorstillinger for folkehelsepartnerskapene regionalt og i kommunene er viktig. Regionale partnerskap for folkehelse ved fylkeskommunen som har mottatt midler tidligere vil normalt også motta midler for 2008. Fordelingen vil bli foretatt med utgangspunkt i tidligere års tildeling. I tillegg vil det vurderes en differensiering i forhold til bl.a. fylkeskommunenes egen ressursinnsats. Partnerskapsmidler deles i år ut for 5. gang for noen av fylkene. I forkant av årets tildeling av midler vil Sosial- og helsedirektoratet ta kontakt med fylker for nærmere dialog om partnerskaps- og planforankringsstatus i regionen. Hovedhensikten er å skaffe oversikt over regionale utfordringer og oppgaver på folkehelseområdet og hvordan disse blir løst regionalt og lokalt. Følgende generelle føringer legges til grunn for bruken av midlene i utviklingen av det regionale og lokale folkehelsearbeidet: A. Det lokale folkehelsearbeidet bør ta utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for folkehelsearbeidet. Direktoratet vil generelt peke på betydningen av kunnskapsbaserte strategier og tiltak med dokumentert effekt. B. For å oppnå et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid er det viktig atdet lokale og regionale arbeidet er godt forankret i politiske organer og i planer. Det forutsettes forpliktende politiske vedtak i fylkesting og kommunestyrer, og en forankring av folkehelsearbeidet i fylkesplan og kommuneplan. Arbeidet forutsettes videre innarbeidet i kommunale handlingsprogrammer og årlige økonomiplaner. Utprøvingsprosjektet Helse i plan vil kunne gi viktig kunnskap om hvordan dette forankringsarbeidet kan gjennomføres. C. De statlige stimuleringsmidlene er ment å stimulere det lokale arbeidet. Det forutsettes at fylker og kommuner også bidrar med ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet. Det forutsettes at fylkeskommunene stiller med minst tilsvarende beløp som tildeles fra Sosial- og helsedirektoratet. Tilsvarende forventes det at kommunene stiller med minst tilsvarende beløp som det de tildeles fra de regionale partnerskapene. D. Det gis i utgangspunktet ikke føringer på bruken av midlene, men at midlene i all hovedsak nyttes i kommunene. E. Etablering og drift av regionale og lokale partnerskap for folkehelse er viktig for å oppnå en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Arbeidet forutsetter allianser med et bredt spekter av aktører, med et samarbeid basert på gjensidig forpliktende avtaler. Det er dessuten viktig at frivillige organisasjoner gis en rolle både regionalt og lokalt. Godk13.02.08-rev. 20.02.08 49

14


Laste ned ppt "FOLKEHELSE OG PLAN FOLKEHELSEPARTNERSKAPET TRYSIL 12. OG 13. FEBRUAR 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google