Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MD 3. mai Stortingsmelding: Helse og miljøskadelige kjemikalier Opprydning i historisk forurensing Produktrettet miljøvern Industriutslipp Avfall Marius.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MD 3. mai Stortingsmelding: Helse og miljøskadelige kjemikalier Opprydning i historisk forurensing Produktrettet miljøvern Industriutslipp Avfall Marius."— Utskrift av presentasjonen:

1 MD 3. mai Stortingsmelding: Helse og miljøskadelige kjemikalier Opprydning i historisk forurensing Produktrettet miljøvern Industriutslipp Avfall Marius Dalen: marius@bellona.no Gunnar Grini: gunnar@bellona.no

2 Forurenset grunn og sedimenter Hvem skal betale der virksomhetene har hatt statlige tillatelser til å forurense og ingen visste bedre da forurensingen fant sted? Hvem skal betale for å rydde opp utenfor virksomheter som er slått konkurs? Skal kommunene måtte ta hele ansvaret for den offisielle avfallspolitikken som har blitt ført fra sentrale myndigheter? Skal dagens abonnenter betale for en avfallspolitikk de selv ikke har vært med på å stemme frem og for søppel de selv ikke har vært med på å deponere? 3/4 av avfallet på nedlagte kommunale søppelfyllinger er næringsavfall og transportert over kommunegrensene. Skal dagens abonnenter betale for det?

3 Økonomi En helhetlig opprydning i norske forurensede fjorder er anslått av DNV til å koste opptil 50 milliarder NOK

4 Svakheter ved dagens REACH Foreløpig svake dokumentasjonskrav m.h.p effekter av lav- og mellomvolumstoffer Krav til substitusjon uten krav til dokumentasjon er meningsløst Skal agenturet i Helsinki gjøre industriens jobb? Ullne unntaksmuligheter (adequate controlled)? Intermediater, byggevarer og forbrukerprodukter helt eller delvis unntatt regelverket

5 Hvor står striden i dag? Registrering: Hvilke data behøves for – > 100 t/år – > 10 t/år – > 1 t/år Autorisasjon (tidsbegrensning på 5 år) –Samfunnsøkonomiske fordeler –Ingen alternativer tilgjengelige –Risiko er “tilstrekkelig kontrollert”

6 Forbud mot miljøgifter Pressemelding 5. desember 2005: “ Miljøvernmyndighetene vurderer et generelt forbud mot miljøgifter i vanlige forbrukerprodukter” Norge kan gjøre kravene i REACH gjeldende for: –Byggevarer –Forbrukerprodukter –Intermediater Fornuftig utforming av RoHS - og Biocid-direktivet –Forbud mot deka-BDE –Forbud mot kobber

7 Industriutslipp IPPC-direktivet skal revideres –De fundamentale prinsippene (BAT) ligger fast –Sikre lik praksis og ambisjonsnivå Norske forurensingsmyndigheter må blir mer restriktive m.h.p dispensasjoner og utsettelser fra utslippskrav SFT skal være en fagetat på forurensing, ikke sysselsetting og næringspolitikk

8 Konsesjoner og rapportering Kun stoffene som er regulert i utslippstillatelsen som er tillatt å slippe ut (vedlegg III, forurensingsforskriftens kap. 36) Utvikling og bruk av standard beregningsmetoder for rapportering av utslipp (også diffuse)

9 Avfall Avfallsbransjen bistår samfunnet med to oppgaver: –Skaffe til veie råstoff til ny industriell produksjon –Ta uønskede produkter og stoffer ut av kretsløpet

10 ”Avfall er ressurser som bør benyttes som innsatsfaktor i miljøvennlig industrivirksomhet” Strengt håndhevet deponiforbud i 2009 Stort spenn av konkurransedyktige industrielle behandlingsmetoder for avfall –Ombruk, –Materialgjenvinning av rene avfallsfraksjoner –Energiutnyttelse av restavfall Forskjell i rammevilkår sender avfallsressurser til våre naboland og ikke nødvendigvis til de beste behandlingsanleggene m.h.p miljø

11 Videreutvikling av produsentansvaret Intensjonene med produsentansvar er tredelt: –Sikre innsamling og miljøvennlig avfallsbehandling av kasserte produkter –Premiering av produkter med høy miljøstandard –Stimulans av forbrukernes mulighet til å velge produkter med høy miljøstandard Produsentansvar på matvarer, bygninger og skip?


Laste ned ppt "MD 3. mai Stortingsmelding: Helse og miljøskadelige kjemikalier Opprydning i historisk forurensing Produktrettet miljøvern Industriutslipp Avfall Marius."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google