Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetisk læreprosesser - - veien til forrektige læring!!! -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetisk læreprosesser - - veien til forrektige læring!!! -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetisk læreprosesser - - veien til forrektige læring!!! -

2 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Utdanningsdebattens kjerne? Hvordan skapes kunnskap – læring og forståelse? Hvordan utvikle det hele mennesket? Problemet: forholdet teori – praksis! Kunstfagenes rolle? Mer fag eller bedre kvalitet og innhold? Betydningen av estetiske læreprosesser!

3 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetiske læreprosesser Begrepet ESTETIKK Den estetiske dimensjonen Kultur for læring og Kunnskapsløftet 06 Hva er estetiske læreprosesser? Kulturell og estetisk kompetanse Kunnskapssyn og kunstfag Forskningsprosjekter – arts integration

4 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Begrepet ESTETIKK Estetikk har to grunnbetydninger: Den kunnskap som kommer til oss gjennom sansene, dvs sanseerfaring, sanseerkjennelse (fra Antikken, Pragmatisk estetikk) Læren om ”det skjønne” (fra Platon) eller læren om kunsten (Baumgarten 1735) og i dag ”Kunstfilosofi” i vid forstand: ”filosofisk lære om kunstens vesen og dens funksjon i menneskets verden” (Idealismen – Filosofisk estetikk

5 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Det skapende mennesket - fra L94/L97 generell del som er videreført i K06 Utvikle kreative evner: - utvikle skapende evner til å tenke, tale, skrive, handle og føle - ta i bruk fantasi og forestillingsevne - finne nye løsninger, skape nytt og utvikle nye estetiske uttrykk Tre kunnskapstradisjoner: - praktisk virke og læring gjennom erfaring/ taus kunnskap - teoretisk utvikling prøvd ved logikk/erfaring, fakta og forskning - den kulturelle tradisjonen, innlevelsesevne og uttrykkskraft

6 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Den estetiske dimensjonen ”Elevene skal møte kunst og kulturformer som uttrykker både menneskers individualitet og fellesskap, og som stimulerer deres kreativitet og nyskapende evner. De skal også få mulighet ti å bruke sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer. Dette kan gi grunnlag for refleksjon, følelser og spontanitet” (K06, Prinsipper for opplæringen, s. 2). Det betyr at den estetiske dimensjonen omfatter: - estetisk opplevelse - estetisk erfaring/ praksis - estetisk vurdering/ kritikk

7 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetiske fag ”Departementet legger til grunn at kunst og kultur har en stor egenverdi og mener at estetiske fag derfor skal ha en sentral plass i skolen” (Kultur for læring, s.43) Dvs. alle de estetiske fag og den kulturelle skolesekken skal styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen – Og målet er kulturell kompetanse!

8 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Den kulturelle skolesekken ”Den kulturelle skolesekken skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Målet med tiltaket er å sikre alle elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse.” (Kultur for læring, s.44) Kulturell kompetanse = å virkeliggjøre den estetiske dimensjonen = estetiske opplevelse – praksis - refleksjon

9 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Pragmatisk estetikk det estetiske – følelseserkjennelse, opplevelser og erfaring som primært er knyttet til sansene og som skjer på alle livets områder, også i forhold til kunst den estetiske erfaring SKAPES i selve erkjennelses prosessen i møtet mellom SKAPER elever/lærer (KUNST)VERK MOTTAKER prosessen/ produktet elever/lærer

10 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetiske læreprosesser Inkluderer opplevelse av og i kunst som praksis Vektlegger den handlende og aktive erfaringen som grunnleggende for begrepsdannelsen og menneskets erkjennelse (kritisk dialektisk kunnskapssyn) Inkluderer arbeid med både form og innhold Den estetiske erfaring det sentrale: kunsten blir skapt under handlingens gang Bevisst og reflektert holdning til kunst og estetikk

11 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetiske læreprosesser Pragmatisk estetikk - ser estetisk erfaring som grunnleggende i all erkjennelse (Dewey Arts as Experience 1934) - forståelsen skapes i erfaringen - den helhetlige estetiske erfaringen – følelsene og handlingen en integrert del av forståelsen - handling - språk og kunst – forståelse Estetisk kunstfaglig - opplevelse – erfaring/praksis – refleksjon/vurdering

12 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Kulturell og estetisk basiskompetanse Å kunne: Strukturere og delta i kunstneriske prosesser bruke kunstfaglige kunnskaper og ferdigheter analysere og vurdere kunstuttrykk forstå kunstens rolle i samfunnet Hvilken estetisk kompetanse gir utdanningen?

13 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Kunnskapssyn og kunsttradisjoner Kunst som håndverk Kunst som uttrykk objektiv verdensubjektiv indre mimetiskekspressiv kunnskapen gitt Kunst som erfaring kunnskapen skapes den estetiske erfaringen betydning

14 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Et helhetlig og bredt kunnskapssyn? Nei – vi har et todelt kunnskapssyn STORT gap mellom planer og praksis Konstruktivismen – kun retorisk/ideologi Kognitiv - sosiokulturell konstruktivisme De skapende erfaringenes betydning: J. Dewey – A. Long – E. Thuen Kunstfagene egenart?

15 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Hva sier forskningen? WOW! Unesco rapporten av Anne Bamford Arts Education Partnership www.aep-ed.orgwww.aep-ed.org - The Impact of the Arts on Learning - Third Space: When Learning Matters Chicago Cape: www.capeweb.orgwww.capeweb.org The Arts: Keystones to Learning Arts Matters: www.artscouncil.org.ukwww.artscouncil.org.uk - Drama for Learning & Creativity NFR PraksisFoU www.forskningsradet.nowww.forskningsradet.no - Drama, kreativitet og estetiske læreprosesser

16 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetiske læreprosesser må struktureres Læring er å lære av å lære: Skapende arbeid lærer elevene/studentene å strukturere kreative prosesser når de selv deltar i strukturerte kreative prosesser

17 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetiske læreprosesser skaper engasjement Læring forutsetter engasjement og motivasjon: Skapende arbeid utvikler engasjement og glede, når sanser, følelser og kropp naturlig integreres slik at arbeidet både utfordrer elevene og gir dem mestringsfølelse

18 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetiske læreprosesser og utholdenhet Læring forutsetter utfordringer og utholdenhet: Skapende arbeid utvikler motivasjon og dermed utholdenhet når resultatet ikke er gitt på forhånd; problemløsning og det uforutsigbare er målet.

19 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetiske læreprosesser og det sosiale Læring er en sosial prosess. Skapende arbeid utvikler elevenes sosiale kompetanse når arbeidet foregår i grupper og når det kunstneriske uttrykket er avhengig av alles samarbeid og samspill- inkludert læreren!

20 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetiske fag, danning og erkjennelse Læring bør være en elevaktiv kreativ prosess som skaper forståelse og danner mennesket: Skapende arbeid kan åpne opp for en dypere forståelse og erkjennelse når tanker og følelser integreres i selve den estetiske erfaringen og arbeidet veksler mellom innlevelse/ refleksjon eller nærhet og distanse

21 Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetiske læreprosesser Må gi mulighet for å - oppleve, - skape og - reflektere over Kunst og kunstprosesser!


Laste ned ppt "Aud Berggraf Sæbø, foredrag Samspill 2008 Estetisk læreprosesser - - veien til forrektige læring!!! -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google