Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En selvstendig arena for læring Ny lov om voksenopplæring 21.Januar 2010 Seniorrådgiver Anne Skomedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En selvstendig arena for læring Ny lov om voksenopplæring 21.Januar 2010 Seniorrådgiver Anne Skomedal."— Utskrift av presentasjonen:

1 En selvstendig arena for læring Ny lov om voksenopplæring 21.Januar 2010 Seniorrådgiver Anne Skomedal

2 2 Kunnskapsdepartementet Et studieforbund skal være en ideell, demokratisk organisasjon som har opplæring som hovedformål Statstilskuddet består av tre deler: Grunntilskudd – Opplæringstilskudd – Tilretteleggingstilskudd Studieforbundenes gratis bruk av offentlig eide undervisningslokaler videreføres som til nå Hovedpunkter i loven

3 3 Kunnskapsdepartementet Hovedpunkter i loven (2) Unntak for samiske studieforbund og politiske partiers studieforbund Alle studieforbund må få ny godkjenning fra departementet Tre års overgangstid – alle studieforbund beholder sin godkjenning i denne perioden.

4 4 Kunnskapsdepartementet Forskriften (1) For godkjenning av et studieforbund er krav til minste aktivitetsnivå på 40 000 timer i gjennomsnitt de siste to år og krav om minst to medlemsorganisasjoner. Det er unntak for samiske studieforbund til 2 000 timer og en medlemsorganisasjon og for politiske partiers studieforbund på aktivitetsnivå til 2 000 timer.

5 5 Kunnskapsdepartementet Forskiften (2) Kriterier for tilskudd Kurset må bestå av minst åtte kurstimer. Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet før kursstart. Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet er arrangør av kurset. Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper. Deltageren må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår. Deltageren må ha deltatt i minst 3/4 av kurstimene

6 6 Kunnskapsdepartementet Målsettinger a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. f) Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

7 7 Kunnskapsdepartementet Fra lov-teksten § 6 – siste ledd Kommuner og fylkeskommuner kan gi tilskudd til studieforbund ut fra kommunale og fylkeskommunale planer. § 7. Gratis bruk av undervisningslokaler Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven. Departementet gir nærmere forskrifter

8 8 Kunnskapsdepartementet Framtidas kompetansebehov Kilde: SSB, Framskrivinger Sysselsetting etter utdanningslengde, 1986-2025, andel av total sysselsetting

9 9 Kunnskapsdepartementet Kan vi klare dette da ? Er det greit å fokusere først og fremst på opplæring på videregående nivå? Har vi realistiske tiltaksforslag som vil være nok for å nå målet om at flere tar fagbrev? Hva mangler, hva kan tas ut?

10 10 Kunnskapsdepartementet Videregående opplæring Forebygge utstøting fra samfunn og arbeidsliv grunnet manglende kompetanse og ferdigheter 600-700 000 nordmenn mellom 25 og 66 år har ikke fullført videregående Frafall i videregående opplæring – særlig på yrkesfagene Fagrelevante teorifag i yrkesopplæringen

11 11 Kunnskapsdepartementet Mange arbeidsledige uten fullført videregående Fordeling av utdanning blant arbeidsledige og i hele arbeidsstyrken per 1. kvartal 2009. Kilde: SSB

12 12 Kunnskapsdepartementet Tilbud og innsats – Utdanningslinja TILBUD TILPASSET DEN ENKELTES BEHOV –Kompetansesatsing for lærere –Bedre rådgiving og karriereveiledning ALDRI FOR SENT MED TIDLIG INNSATS –Bedre informasjon om eleven mellom nivåene –Tilskudd til fylkeskommunene for tettere oppfølging –Oppfølgingstjenesten

13 13 Kunnskapsdepartementet Voksne i videregående UTVIDELSE AV RETTEN TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING: –Ikke bestått = fortsatt voksenrett –Fylkeskommunen tar helhetlig ansvar BEDRE INFORMASJON OG KARRIEREVEILEDNING BEDRE TILBUD FOR ARBEIDSLEDIGE SOM VIL HA VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

14 14 Kunnskapsdepartementet Fagskoler Undervurdert rolle i utdanningssystemet Rundt 400 nye plasser i 2009 Opprettholde fagskolestudenter mobilitet Flere tiltak for å styrke fagskolenes plass og status i utdanningssystemet: –Utrede fagskolepoeng –Opprette råd for fagskoleutdanning Styrke statistikken

15 15 Kunnskapsdepartementet Utdanningslinja – St.meld.nr.44 Meldingen er nå til behandling i Stortinget Høring i Stortinget/komiteen torsdag 4. februar kl 14 Behandling 25. mars Oppfølging

16 16 Kunnskapsdepartementet Fra forskriften § 10 Når det avholdes kurs med tilskudd etter kapittel 2 i forskriften, skal arrangøren ikke belastes utgifter vedrørende lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i lokalene. Første punktum gjelder kurs som avholdes på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier unntatt, og ikke varer lenger enn til kl. 21.00. For utlån ut over dette må det treffes særskilt avtale med lokaleier.

17 17 Kunnskapsdepartementet Forskriften Lokaleier kan fastsette utfyllende regler for utlån av offentlige undervisningslokaler og - utstyr. Reglene må ikke diskriminere mellom kursarrangører, men bør kunne gi muligheter for prioritering av tiltak og grupper ut fra voksenopplæringslovens formål. Det bør utarbeides en samlet utlånsplan for bruk av undervisningslokalene på grunnlag av utlysning, søknader og et avtalt låneforhold med den enkelte kursarrangør. Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved overtakelsen.

18 18 Kunnskapsdepartementet Forskriften Ved utlån av spesialrom/skoleverksteder må det avtales hensiktsmessige kontrollordninger. Kursarrangør er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå vedrørende utstyr og materiell. Kursarrangøren skal sørge for at kursdeltagerne blir kjent med gjeldende bestemmelser for bruk av lokaler og utstyr.


Laste ned ppt "En selvstendig arena for læring Ny lov om voksenopplæring 21.Januar 2010 Seniorrådgiver Anne Skomedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google