Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen !. Agenda Presentasjon av skolen Rammer og forutsetninger Skolens målsetninger Pedagogisk støtte Presentasjon av kontaktlærere*

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen !. Agenda Presentasjon av skolen Rammer og forutsetninger Skolens målsetninger Pedagogisk støtte Presentasjon av kontaktlærere*"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen !

2 Agenda Presentasjon av skolen Rammer og forutsetninger Skolens målsetninger Pedagogisk støtte Presentasjon av kontaktlærere*

3 Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole 3 VGS I HAMAR Presentasjon av skolen

4 Areal 27.000 m2 Antall elever ca 1340 Antall ansatte ca 235 Budsjett140 mill Studieprogram Studiespesialisering Design og håndverksfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige Presentasjon av skolen

5 TB F3 F4 F1 F2 Presentasjon av skolen

6 Vårt perspektiv

7 Presentasjon av skolen

8 Skolens pedagogiske plattform Trygghet og ansvar for kunnskap og læring K – A – T – T - A

9 Skolens pedagogiske plattform Dere skal ha forventninger til at vi skal tilby en læringssituasjon preget av K A T T A

10 RAMMER OG FORUTSETNINGER

11 Vi har et vedtatt skolereglement som regulerer flere viktige forhold.skolereglement Vi har et sett med husregler som er en forenklet huskeliste for alle.husregler Hamar katedralskole skal være en mobbefri og rusfri skole. Vi har null-toleranse i forhold til oppbevaring og bruk av rusmidler. –Dette gjelder også nikotinholdige midler som tobakk og andre sentralstimulerende midler. –I samarbeid med politiet gjennomfører vi kontroll Rammer og forutsetninger

12 –Retningslinjer for arbeidet med § 9a i opplæringsloven og KriseplanRetningslinjer for arbeidet med § 9a i opplæringslovenKriseplan –ForskriftsendringForskriftsendring Oppmøte til vurderingssituasjoner Varsel om ikke vurdering Lærerplanen har ulike målsetninger som måles i vurderingssituasjonen. Standpunkt representerer eleven kompetansenivå når karakteren settes!

13 Rammer og forutsetninger § 3-8. Bortvising og tap av rettar …….. rektor bestemme at lærarane skal ha mynde til å ta avgjerd om bortvising frå eiga undervisning for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimar. Hovedårsak for slik bortvisning skal være rettet mot ro og orden

14 Rammer og forutsetninger Fravær i VGS Alt fravær skal føres Årsaken til fravær kan kreves lagt som vedlegg Sykdom - legeerklæring, fratrekk fra fjerde dag - Kronikere unntak - legg frem dokumentasjon i forkant

15 Rammer og forutsetninger Foreldrene/ foresatte til ikke myndige elever på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider daglig og eleven sin kompetanse i fagene. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for læringen og utviklingen til eleven. Eleven har rett til å være med i samtalen med foreldrene/ foresatte. Samtalen kan ses i sammenheng med samtalen med eleven etter § 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter § 3-13.

16 VÅRE AMBISJONER OG SATSNINGER I 2011/2012

17 Hva er vår felles målsetning? Målet er at alle elever skal fullføre vgo innenfor normert tid (gjennomstrømming) Målet er at alle elever skal ha fullført en grunnutdanning for å kunne fortsette innenfor et felt de trives og lykkes med.

18 Litt om våre resultater og Hovedmål 1Prosent fullført og bestått av elever per 1.10 unntatt IOP 86,7 Hovedmål 1Samlet fravær fra skolen i prosent (gjennomsnitt)* 8,3 % Hovedmål 1Antall elever sluttet etter 1.oktober ** (kode = S) 28 Hovedmål 1Antall elever fullført men ikke bestått (kode = I) 109 Hovedmål 1Antall elever som mangler karakter i ett eller flere fag (kode = M) 55 Hovedmål 2Trivsel (2007-2009) Vg1-Vg34,18 Hovedmål 2Sosial trivsel Vg1 – Vg34,29 Hovedmål 2Trivsel med lærerne Vg1 – Vg33,78 Hovedmål 2Mestring Vg1 – Vg33,84 Hovedmål 2Motivasjon Vg1 – Vg33,81 Hovedmål 2Faglig utfordring Vg1 – Vg33,26 Hovedmål 2Faglig veiledning Vg1 – Vg32,84 Hovedmål 2Medbestemmelse Vg1 – Vg32,43 Hovedmål 2Arbeidsro Vg1 – Vg33,18 Hovedmål 2Orden og oppførsel Vg1 – Vg32,6 Hovedmål 2Karriereveiledning Vg13,32 Hovedmål 2Mobbing Vg11,3

19 –Våre utviklingsprosjekter har hovedfokus rettet mot arbeidet med elevene i undervisning- og vurderingssituasjon –Vårt arbeid med fagene og elevene skal dokumenteres i ITL –Vår målsetting er at vi gjennom god prosjektledelse skal evne å skape rett fokus for å løfte vår skole, sammen til det beste for elevene –Delings – og samhandlingskultur er en viktig forutsetning for at vi skal kunne lykkes med å tilby våre elever de beste forutsetninger og muligheter Utviklingsprosjektene

20 Klasseledelsesprosjektet Kjennetegn på måloppnåelse: Pedagoger ved Hamar katedralskole deler sin pedagogiske kompetanse med kollegaer som en naturlig del av egen pedagogisk praksis. Vurdering Kjennetegn på måloppnåelse: Lærere ved Hamar katedralskole kommuniserer tydelige kompetansemål og gir fremovermelding. Elever ved Hamar katedralskole opplever at de får delta aktivt i vurdering og veiledning rundt sin opplæring samt opplever at de har fått økt mulighet til medvirkning. Hamar katedralskole anvender resultater fra elev og lærerundersøkelsen aktivt i medarbeidersamtalen for vurdering av arbeid og planlegging av faglig og personlig utvikling. Læringsplattformen brukes aktivt i vurderingsarbeidet, tilbakemeldinger og framovermeldinger Entreprenørskap og næringssamarbeid Kjennetegn på måloppnåelse Hamar katedralskole samarbeider med UE Hedmark slik at ungdomsbedriftsarbeidet fremstår med helhet og kvalitet. Hamar katedralskole skal aktive ordninger for kompetanseheving gjennom jobbrotasjon innen yrkesfagene. Skolen samarbeider aktivt med arbeids – og næringslivet og HIHM slik at kompetanse deles. Pedagogisk utvikling

21 IKT i opplæringen Kjennetegn på måloppnåelse Hamar katedralskole har et system som sikrer at kompetanse i bruk av IKT i læring deles og videreutvikles. Kompetanseutviklingsstrategi for Hamar katedralskole Kjennetegn på måloppnåelse: Hamar katedralskole skaper utviklingsstrategier som gir muligheter og handlingsrom til kompetanseutvikling for den enkelte ansatte og skolen. Studieverksted Kjennetegn på måloppnåelse: Elever ved Hamar katedralskole følges tett opp og utvikler sin kunnskap i fagene norsk og matematikk som del av satsningen på NY GIV. Biblioteket Kjennetegn på måloppnåelse: Biblioteket inspirerer elevene til lesing og gode litteraturopplevelser, og skal bidrar aktivt til å styrke elevenes generelle lesekompetanse i alle fag. Biblioteket utvikler elevenes digitale kompetanse med å bidra med opplæring i bibliotekbruk, kildekritikk og nettvett.

22 PEDAGOGISK STØTTE

23 Pedagogisk støtte Støtte opp rundt elevenes læring og utvikling Inntak - fagvalg (Utdanningsleder har ansvaret for inndeling av klasser og elevenes fagvalg.) Tilrettelegging - rådgivning både pedagogisk - sosialt samarbeidspartnere Spesialpedagogiske og sosialpedagogiske tiltak Karriereveiledning Videre søkning

24 Du finner oss på hjemmesiden Snart i en oppdatert og mer riktig utgave…..

25 Hvem er pedagogisk støtte ? Spesialpedagogisk rådgivere: Gry Sønsthagen og Wenche Tegdal koordinere skolens arbeid for elever med sosiale- og spesialpedagogiske behov. Assistenter, miljøarbeidere Følge opp enkeltelever/grupper i forhold til deres behov. Basert på sakkyndig uttalelse og vedtak Spesialundervisning ca 10 årsverk, innefor ulike fag og fagområder. Ulik organisering.

26 Elevmiljø/rådgivere ERIK ALFSTAD Service og samferdsel Studiespes. m/formgivning AMO Ekstern karriereveiledning Tlf: 90 58 96 72 E post: erik.alfstad@hedmark.orgerik.alfstad@hedmark.org Rådgivere: Karriereveiledning, sosial- og pedagogisk rådgivning. Elevmiljøarbeider: Rune Pedersen jobben som miljøarbeider i elevmiljøet på Katta. Prosjekt psykisk helse.

27 Rådgivere OVE DOLVA Teknikk - og industriell produksjon (TIP). Elektrofag Intern karriereveiledning Tlf: 94 82 64 75 e-post: ove.dolva@hedmark.orgove.dolva@hedmark.org TOVE SPIKKERUD Design og håndverk Medier og kommunikasjon Utdanningsmesser Tlf: 90 72 69 13 e-post: tove.spikkerud@hedmark.orgtove.spikkerud@hedmark.org

28 Rådgivere JAN ERIK FRANTZHUS Studiespesialisering( Trinn A –E) Utvekslingselever Tlf: 907 06 293 e-post: janerik.frantzhus@hedmark.orgjanerik.frantzhus@hedmark.org MARIT ENGDAL Studiespesialisering ( Trinn F–H) 4 ST Tlf: 90 79 82 81 e-post: marit.engdal@hedmark.orgmarit.engdal@hedmark.org

29 Testing VG1 Alle VG1 elever skal gjennomføre kartleggingsprøver fra UDIR i 2 fag, (for noen klasser er det i tillegg testet elever med Kartleggeren) Norsk Matematikk Karleggingen starter i nær fremtid, viktig at man er seriøs i besvarelsene. Oppfølging av resultatene Studieverkstedet Det blir gitt et tilbud om prosjekt ” skoletrøkk ” for de som har skåret lavt på testen. Skrives avtale mellom elev/foresatte og skole Behov for spesialundervisning –Sakkyndig uttalelse –Enkeltvedtak –Tiltak –Evaluering

30 Søknad om tilrettelegging ved eksamen og prøver – frist 1. oktober. –Kjente behov. –Dokumentasjon. (eks. Lege, PP-tjeneste..) –Spesielle behov som dukker opp igjennom året, søke så raskt som mulig! Psykisk helse Det vil i alle vg1 klasser bli gjennomført et opplegg med fokus på psykiskhelse. Normalisere, ufarliggjøre og øke kunnskapen.

31 Overgangen ungdomsskole - videregående skole –Fortsatt følge opp og sette grenser. –«Delta» i skolehverdagen. –Felles holdninger. –Søvn, PC –Kontaktlærere/foreldresamtalen nå i høst.

32 Valg av matematikkmodul P og T Alle elever på studieforberedende program, skal ha minimum 8 timer matematikk. 5t på vg1 og 3t på vg2.

33 Matematikk er delt i to moduler, T og P, og elevene skal velge en av modulene. Modulenes innhold: 1P har mindre algebra og mindre funksjonslære enn 1T. I 1P arbeider du i stedet med mål innen økonomi og geometri. Vi har erfaring for at 1P er mindre krevende enn 1T.

34 Spesielle krav Dersom du ønsker å studere medisin, ingeniør, arkitekt, farmasi, odontologi og lignende stilles det krav til spesiell studiekompetanse. Dette betyr at du må velge programområde for realfag på vg2 og programfaget matematikk R1 eller matematikk S1+S2. For å kunne ta R1 anbefaler vi sterkt at du på vg1 velger 1T. For å oppnå generell studiekompetanse kan du fritt velge mellom T- og P-modulen. Du vil da få 2P på vg2 og har oppfylt kravene til generell studiekompetanse.

35 Presentasjon av kontaktlærer

36 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Velkommen !. Agenda Presentasjon av skolen Rammer og forutsetninger Skolens målsetninger Pedagogisk støtte Presentasjon av kontaktlærere*"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google