Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslofjordkonferansen juni 2012 Tiltakspakken - hva har vi fått og hva har vi ikke fått? Likebehandlingskravet og hvordan det vil bli forsøkt omgått.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslofjordkonferansen juni 2012 Tiltakspakken - hva har vi fått og hva har vi ikke fått? Likebehandlingskravet og hvordan det vil bli forsøkt omgått."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslofjordkonferansen juni 2012 Tiltakspakken - hva har vi fått og hva har vi ikke fått? Likebehandlingskravet og hvordan det vil bli forsøkt omgått

2 Hva har vi fått? Krav om at arbeidstakere som leies inn fra bemanningsforetak skal likebehandles Innsynsrett for de tillitsvalgte i innleiebedriften Solidaransvar

3 Hva har vi ikke fått? Tilsyn med at vilkårene for innleie etter AML § 14-12 andre ledd blir etterlevd Krav om at arbeidstakere som leies inn etter AML § 14-12 andre ledd skal være fast ansatt i bemanningsforetaket Søksmålsrett for fagorganisasjoner

4 Om tilsyn med regelverket for innleie: «LO har også spilt inn at tilsynsmyndighetene må få de fullmakter, sanksjonsmuligheter og ressurser som er nødvendige for en effektiv håndheving av regelverket for innleie. Når det gjelder dette, vil departementet vise til at Arbeidslivsmeldingen… Det varsles her at det vil igangsettes en bred og helhetlig gjennomgang av arbeidsmiljølovens håndhevingsregime.«

5 Om krav om fast ansettelse ved innleie etter avtale med tillitsvalgte: « Flere forslag …vil ikke bli fulgt opp i denne omgang da de verken har vært ute på høring eller er tilstrekkelig utredet. Dette gjelder eksempelvis forslag om … at arbeidstakere som leies inn med hjemmel i § 14-12 andre ledd (innleie fra vikarbyrå på grunnlag av tariffavtale) må være reelt fast ansatt (det vil si med garanti for lønn) hos utleier. Departementet er generelt opptatt av å hindre omgåelser av regelverket for innleie og midlertidige ansettelser, inklusiv omgåelser knyttet til innleie på grunnlag av tariffavtale og omgåelser av reglene for midlertidige ansettelser for vikarbyråansatte. Uansett vil departementet følge utviklingen i vikarbyråbransjen og reguleringen av denne nøye fremover, og også ha med seg høringsinstansenes innspill til høringen i denne oppfølgingen.»

6 Om kollektiv søksmålsrett: «Som signalisert i høringen vil departementet også vurdere spørsmålet om kollektiv søksmålsrett for tillitsvalgte nærmere. Dette arbeidet starter opp i første halvår 2012.»

7 § 14-12 a Likebehandling (1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder: a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, f) lønn og utgiftsdekning. (2) Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. (3) Departementet kan i forskrift bestemme om og i hvilken utstrekning bestemmelsene om likebehandling kan fravikes ved tariffavtale. Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres.

8 § 14-12 b Opplysningsplikt og innsynsrett (1) Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i § 14-12 a. (2) Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling i § 14-12 a. (3) Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut til innleier. (4) Innleier skal, når tillitsvalgte hos innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver.

9 § 14-12 b forts. (5) Plikten til å gi opplysninger etter tredje og fjerde ledd gjelder bare vilkår som nevnt i § 14-12 a første ledd. Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i medhold av bestemmelsen her, har taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling i § 14-12 a eller til å oppfylle plikter etter bestemmelsen her. (6) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innsynsrett, opplysningsplikt og taushetsplikt etter denne paragraf, samt om taushetsplikt for innleide arbeidstakere. Departementet kan i forskrift også gi regler om eventuell bruk av rådgivere og taushetsplikt for disse.

10 § 14-12 c Solidaransvar for innleier (1) Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter § 14-12, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i § 14-12 a. Ved solidaransvar etter første punktum hefter solidaransvarlig også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet. (2) Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er kommet frem. (3) Solidaransvarlig kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at forutsetningen for arbeidsoppdraget var at lønn mv. helt eller delvis skal dekkes av den solidaransvarlige. (4) Solidaransvaret gjelder ikke når det er åpnet konkurs i bemanningsforetaket.

11 Likebehandlingskravet (disposisjon) Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal likebehandles? Hvem skal ha innsynsrett og i hva da? Hvem gjelder det solidaransvar for og for hva da? Hvordan kan likebehandlingskravet omgås? Bør det kunne gjøres unntak fra likebehandlingskravet, og i tilfelle når?

12 Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal likebehandles? Lønn etter tariffavtale og lokal særavtale Personlige tillegg Upersonlige tillegg Akkordforskudd og akkordfortjeneste Godtgjøring av reiser kost og losji Arbeidstøy og verneutstyr Verktøygodtgjørelse

13 Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal likebehandles? Arbeidstidas lengde Arbeidstidas plassering Arbeidstidsordninger Overtid og overtidsbetaling Pauser Nattarbeid

14 Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal likebehandles? Feriefritid Feriepenger Fri på bevegelige helligdager Helligdagsgodtgjørelse

15 Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal likebehandles? Skifte, spise- og vaskerom Kranseskål ???

16 Hvem skal ha innsynsrett og i hva? De tillitsvalgte i innleiebedriften har innsynsrett Innleiebedriften skal, når de tillitsvalgte ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt Opplysningsplikten gjelder bare lønns- og arbeidsvilkår som er omfatta av likebehandlingskravet De tillitsvalgte har taushetsplikt Det kommer en egen forskrift om opplysningsplikt, innsynsrett og taushetsplikt

17 Hvem har solidaransvar og for hva? Innleiebedriften har solidaransvar for «utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling» men ikke om det er åpna konkurs hos utleier Solidaransvar kan gjøres gjeldende uten å kreve arbeidsgiver først for lønn som har forfalt til betaling ikke lenger tilbake enn tre måneder fra kravet blir framsatt Innleier kan bare fri seg fra ansvaret ved å betale, eller at ved at arbeidsgiver betaler

18 Hvordan kan likebehandlingskravet omgås? Likebehandlingskravet gjelder at ansatte i bemanningsforetak som leies ut skal ha lønns- og arbeidsvilkår som om de hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid.

19 Hvordan kan likebehandlingskravet omgås? - Arbeiderne er ikke ansatt i bemanningsforetaket, de er selvstendige oppdragstakere …

20 Hvordan kan likebehandlingskravet omgås? - Dette er ikke noe bemanningsforetak, det er en ganske vanlig produksjonsbedrift, så da er det ikke noe krav om likebehandling …

21 Hvordan kan likebehandlingskravet omgås? - Dette er ikke innleie, skjønner du, det er underentreprise … - eller bemanningsentreprise … - eller outsorcing …

22 Hvordan kan likebehandlingskravet omgås? Svar: Vi må ruste opp klubbene sånn at de kan håndtere forskjellen på - arbeidstaker og oppdragstaker - bemanningsforetak og produksjonsbedrift - innleie og underentreprise

23 Hvordan kan likebehandlingskravet omgås? - Det fins ikke noen avtale eller bestemte regler om lønn i innleiebedriften … Svar: Da skal gjengs lønn i innleiebedriften legges til grunn.

24 Hvordan kan likebehandlingskravet omgås? - Det fins ingen ansatte i innleiebedriften, og dermed heller ikke noen gjengs lønn … Svar: Departementet har varsla en egen forskrift om hvordan likebehandlingskravet skal gjennomføres i virksomheter uten ansatte

25 Hvordan kan likebehandlingskravet omgås? - Bemanningsforetaket er ikke norsk, det er utenlandsk, og da er det jo bare allmenngjort minstelønn som gjelder… Svar: Likebehandlingskravet gjelder for utenlandske bemanningsforetak.

26 Hvordan kan likebehandlingskravet omgås? - Arbeiderne er ikke leid inn til oss, de er leid inn til UE. Og UE har ikke tariffavtale og like bra lønn som det dere har, de har bare allmenngjort minstelønn, … Svar: Da har UE kanskje heller ikke lov til å leie inn …

27 Bør det kunne gjøres unntak fra likebehandlingskravet, og i tilfelle når? Ja, ved landsomfattende tariffavtale som er inngått av arbeidstakerorganisasjon med innstillingsrett, for arbeidstakere som har lønn mellom oppdrag etter tariffavtalen eller lokal særavtale.


Laste ned ppt "Oslofjordkonferansen juni 2012 Tiltakspakken - hva har vi fått og hva har vi ikke fått? Likebehandlingskravet og hvordan det vil bli forsøkt omgått."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google