Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CAKE Ytre miljø Q4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CAKE Ytre miljø Q4."— Utskrift av presentasjonen:

1 CAKE Ytre miljø Q4

2 External environment Q4
CAKE Ytre miljø Q4 External environment Q4

3 PTIL målsettinger for ytre miljø 2013:
Arbeide proaktivt og systematisk for å lære fra storulykker og hendelser som førte til (eller kunne ført til) akutt forurensning til sjø i Norge og internasjonalt.   Den enkelte aktør må ha nødvendig oversikt og kontroll over de viktigste bidragsyterne til risiko for akutte utslipp i sin virksomhet.   Den enkelte aktør må iverksette nødvendige forebyggende tiltak mot akutte utslipp. Tiltakene må stå i forhold til mulige konsekvenser av akutt forurensning Basert på Ptils målsetting har vi valgt ytre miljø som fokus område for CAKE Q4, 2013.

4 PSA objectives for external environment 2013:
Work proactively and systematically to learn from major accidents and incidents which has led to and can lead to pollution at sea in Norway and internationally.   Each party is required to have overview and control of the most important risk factors which may contribute to acute pollution in their company.   Each party has to implement necessary preventive actions against acute discharges. The actions must be in relation to the possible consequences of acute pollution. Based on PSA objectives MDN has chosen external environment as focus area in CAKE, Q

5 Sammen med operatør har MDN ansvar i forhold til ytre miljø
Krav om kontinuerlig forbedring så langt som mulig uten urimelige kostnader, selv om utslipp er innenfor tillatte utslippsgrenser. Plikt til å hindre at det oppstår forhold som medfører overskridelse av utslippsgrenser. Plikt til å redusere eller innstille aktivitet under slike forhold om nødvendig av miljømessige grunner. MDN kontrolltiltak: Utslippstillatelse Hose management Kjemikaliestyring - Substitusjonsplan Beredskapsplaner ved utslipp til sjø ISO sertifisering

6 MDN has together with the operator a responsibility to protect the environment
Requirements to continuous improvement as far as possible without any unreasonable costs, eventhough the discharges are within the approved dischsarge limits. Responsible for preventing situations/conditions which may cause exceedance of the discharge limits. Responsible for reducing or stop activities if necessary due to environmental reasons. MDN control initiatives: Discharge permit Hose management Chemical management - Substitutionplan Emergency plans ISO certificate

7 Utslippstillatelse; Hvem skal kjenne til utslippstillatelsen?
Alle som jobber i rigg team (offshore og på land) skal ha kjennskap til at det eksisterer en utslippstillatelse Alle som på en eller annen måte i sitt daglige virke opererer, håndterer eller tar beslutninger som er knyttet til forhold som vil eller kan medføre utslipp til ytre miljø skal ha kjennskap til hva tillatelsen omfatter og ha gjort seg kjent med de begrensninger/rammer som ligger i denne innenfor sitt område. • Eksempler på personell som bør ha kjennskap til tillatelsen:Plattformledelse, operasjonsledelse drift, boreoperasjonsledelse - Prosessoperatører (kjemikaliehåndtering, prosess, vannrensing m.m.) - Laborant (måling, grenseverdier, kvalitetssikring m.m.) - Dekks/logistikkpersonell (avfallshåndtering, kjemikalier m.m.) - Sementer, væskekontraktør m.m. - Prosjekter og modifikasjoner HMS-personell, offshore og land m.fl.

8 Discharge permit; who should know about the discharge permit?
Everyone who in their daily work operates, handles, or takes decisions which are connected to conditions which will or may cause discharge to external environment should have knowledge of the discharge permit and the limits set within their department. • Examples of personnel who should have knowledge of the permit: - Processoperators (Chemical management, process, OIW limits.) - Laborants (acceptance limits, quality assurance) - Marine/logistics personnel (waste management, chemicals) Projects and modifications HSE-personnel, offshore and onshore.

9 Utslippstillatelsen gir rammer for:
Aktiviteter som omfattes av tillatelsen Generelle vilkår Forbruk og utslipp av kjemikalier Tillatelse til injeksjon Utslipp til sjø av olje og naturlig forekommende stoffer Utslipp til luft Energi Avfall Beredskap mot akutt forurensning: • Måling og beregning av utslipp. • Unntak • Utskifting av utstyr • Skifte av operatør • Nedleggelse/avvikling • Tilsyn

10 The discharge permit sets the terms for:
Activities covered by the discharge permit General terms Consumption and discharge of chemicals Permit to inject Discharge to sea Discharge to air Energy Waste Contingency plans: • Measurement s and calculation of discharges. • Deviations • Change of equipment • Change of operator • Field decommissioning • Audits from authorities

11 Forbruk/utslipp kjemikalier
Uakseptabelt med forbruk/utslipp av kjemikalier i svart og rød miljøfareklasse pga. iboende egenskaper, tillates likevel brukt av tekniske og sikkerhetsmessige årsaker. -Svarte/røde kjemikalier skal i størst mulig grad substitueres - Mengdebegrensninger forbruk og eventuelt utslipp:Basert på innsøkte, estimerte kjemikaliemengder av produkter, regulert på andel miljøfarlig stoff i produkt. - Gule kjemikalier: Tillates brukt/sluppet ut i det omfang som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. - Grønne kjemikalier: Forbruk/utslipp tillatt.Krav om substitusjon og prinsipp om minst mulig bruk/utslipp. - Estimert utslipp oppgitt i utslippstillatelsen. Større endringer fra estimat må forklares. - Krav om substitusjon og prinsipp om minst mulig bruk/utslipp gjeldende også for gule kjemikalier.

12 Consumption/discharge of chemicals
Consumption/discharge of chemicals in environmental class black and red is unacceptable due to its hazardous effects on the environment, it may be accepted due to technical and safety reasons. - Black/red chemicals shall be substituted as far as possible. Quantity limitatons based on estimated consumption - Yellow chemicals: Accepted for activities where the chemical is needed. - Green chemicals: Consumption/discharge allowed. Still a requirement for substitution and keeping the discharge as low as possible. -Estimated discharge in the discharge permit. Any deviiations from the discharge permit has to be explained.

13 Beredskap mot forurensning
Krav om fjernmåling/tidligdeteksjon av akutt forurensning. Krav om raskest mulig deteksjon (frist for deteksjon kan være gitt i tillatelse). Lokale kontrollrunder og visuell observasjon av sjø/nærområder et viktig element for å møte kravet på bemannede installasjoner. Dokumentasjon og sporbarhet påkrevd. Null synlige utslipp er også en observasjon!

14 Contingency plans Early detection of acute pollution is a requirement. Deadline may be set in the discarge permit. Local control routines and visual observation of sea surface is an important element to meet the requirements for manned installations. Documentation and traceability os a requirement. Zero visble discharges is also an observation!

15 Maersk Drilling Norge miljømål
0 utslipp til ytre miljø 0 brann eller gass lekkasjer 0 ikke godkjente kjemikalier i eksterne audits Avfallsortering ombord > 95 % MAERSK INSPIRER OIW < 10 ppm

16 Maersk Drilling Norway Environmental objectives 2013
0 discharges to environment 2. 0 fires or gas leaks 3. 0 non approved chemicals in external audits 4. Waste management > 95 % 5. MAERSK INSPIRER OIW < 10 ppm

17 Hva er status i MDN?

18 What is the status in MDN?

19

20

21 Avfallsorteringsmål, > 95 %, per August
Guardian 93 % Giant 93,6 % Innovator 97,7 % Inspirer 100 % Reacher 99,75 % Gallant 97,3 % Total: 96,86 %

22 Waste managment objectives: > 95 %, per August
Guardian 93 % Giant 93,6 % Innovator 97,7 % Inspirer 100 % Reacher 99,75 % Gallant 97,3 % Total: 96,86 %

23 Can crushers Et av innspillene fra ytre miljø sessionen fra 2012 var å installere can crushers på alle riggene. Hver rigg får 6 stk can crushers til dipsosisjon på riggen. (uke 42) Spare avfall og plass i container

24 Can crushers One of the ideas from the external environment session in 2012 was to install can crushers on all of the rigs. Each rig gets 6 can crushers each (week 42). Less waste and will save space in the waste bins.

25 Team oppgave Hva mener dere er hovedårsakene til de utslipp vi har til ytre miljø? Hvilke tiltak kan igangsettes i for reduksjon av utslipp til ytre miljø?

26 Team assignment What do you think are the main reasons why we have discharges to external environment? Which actions can we do to reduce discharges to sea?


Laste ned ppt "CAKE Ytre miljø Q4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google